LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kıyme ifadesini içeren 357 kelime bulundu...

a'la / a'lâ / اَعْلٰي

 • En yüksek, en kıymetli.

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

abe'

 • Kıymet. Ehemmiyet. Meta'.

adem-i takayyüd

 • Kayıtsızlık. Bir şeye bağlı olmayış. Kıymet vermemek. Üzerine almamak.

adi / âdî

 • Üstünlük farkı olmayan. Kıymetsiz.
 • Her zamanki.
 • Âd kavmine âid.

adiyat / âdiyat

 • (Tekili: Âdi) Her zaman meydana gelen hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olmakla beraber, insanlarca alışılmış olduğundan kuymeti bilinmeyen hâdiseler.
 • Kıymetsiz şeyler.

afaki / afakî

 • Kâinat ve içindeki hâdiselere âid. Nefsin haricindeki âleme dair.
 • Kıymetsiz sözler ve meseleler. (Enfüsinin zıddı.) (Objektif)

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

akik

 • Meşhur ve kıymetli, ekseriya kırmızı renkte olan ve yüzük gibi şeylere takılan taş.
 • Hicaz vilâyetinde bir vâdi.
 • Yolunu yaran gür su.

aktab / aktâb

 • Kutublar. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmış mübârek, kıymetli zâtlar Kutb'un çokluk şeklidir.

alamet-i kıymet / alâmet-i kıymet

 • Kıymetin belirtisi, verilen değerin işareti.

ali-kadr / âli-kadr

 • Çok takdir edilen. Yüksek değer sahibi. Kadr ü kıymeti yüksek.
 • Meşhur bir çeşit lale.

alikadr / âlîkadr

 • Kıymeti yüksek.

amürg

 • Fayda, menfaat, kâr. (Farsça)
 • Kader, kıymet. (Farsça)
 • Zahire, meyve. (Farsça)
 • Esas, hülâsa, özet. (Farsça)
 • Bir mikdar. (Farsça)

antika

 • Kıymetli sanat eseri.
 • yun. Kıymetli san'at eseri. Eski zamandan kalma eser.
 • Eskiden kalma kıymetli eser.

aristo

 • (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır.

arşiv

 • Eski ve tarihçe kıymetli olan resmi kayıt ve kâğıtların saklandığı yer. (Fransızca)
 • Bir mevzu hakkında toplanmış muhtelif vesikaların hepsi. (Fransızca)
 • Kıymetli belgelerin saklandığı yer.

arz

 • Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek.
 • Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek.
 • Bir şeyin birden, âniden meydana gelmesi.
 • Altın ve paradan gayrı mal, metâ. Bir şeyin uz

as

 • Sansar cinsinden siyah kuyruklu, beyaz tüylü kakum denilen bir hayvan, çok kıymetli olan postu için avlanır.

asar-ı aliye / âsâr-ı âliye

 • Yüksek kıymete sahip olan eserler.

asar-ı celile ve cemile / âsâr-ı celile ve cemile

 • Güzel ve kıymetli eserler.

asar-ı giran-baha / âsâr-ı giran-bahâ

 • Çok kıymetli, değeri yüksek olan eserler.

aziz / azîz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her zaman izzet ve şeref sâhibi. Gâlib, benzeri olmayan, büyük ve küçük her şeyin O'na şiddetle ihtiyâcı olan.
 • Kıymetli, şerefli, üstün.

baha / bahâ / بها / بَهَا

 • Kıymet. Değer. Bedel. Pahâ. (Farsça)
 • Değer, kıymet, fiyat.
 • Değer, kıymet. (Farsça)
 • Kıymet.

baha-dar

 • Pahalı değerli, kıymetli. (Farsça)

bahadar / bahâdar / بهادار

 • Kıymetli. (Farsça)

barbut altını

 • Tanzimattan önce Osmanlılarda kullanılan bir çeşit altın sikke. Yüzlük Mecidiye altını kıymetinde ve ayarında, iki kırat ağırlığında idi.

basit

 • Kıymetsiz.
 • Geniş
 • Yaygın olan.
 • Mücerred ve münferid olup, mürekkeb ve müellef olmayan.
 • Neş'eli. Güleryüzlü. Düz, arızasız, engelsiz.
 • Edb: Aruz vezinlerinden biri.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bedel

 • Değer, kıymet.
 • Başkasının parası ile onun yerine hacca giden kimse yerine geçen.

bedel-i rakabe

 • Huk: Kölenin sahibi tarafından azad edilmesi için, şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi karşılığında vermeyi kabullendiği ıtk veya kitabet akçesi.

bedestan

 • Değerli, kıymetli kumaşlar, silâhlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı. (Farsça)

beha / behâ / بها

 • Değer, kıymet. (Farsça)

beha-baha

 • Güzellik, süs, pırıltı.
 • Kıymet, değer, bedel.

berceste

 • Sağlam ve lâtif. (Farsça)
 • Seçme. (Farsça)
 • Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve fakat çok kıymetli olan söz. (Farsça)

beytullah

 • Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; Fazîlet ve kıymetini bildirmek için Beytullah buyurulmuştur.
 • Câmi, mescid.

billur

 • Şeffaf, parlak taş, elmas gibi kıymetli. Cam gibi parlayan.

biş-baha

 • Pahalı, fiatı yüksek, değerli, kıymetli. (Farsça)

bistam

 • Kıymetli bir cins taş olan mercan. (Farsça)

bü'bü'

 • Her nesnenin aslı.
 • İzzet, kerem.
 • Zeyrek akıllı, zarif kişi.
 • Hâkim, seyyid.
 • Gözbebeği.
 • Mc: Çok kıymetli ve değerli olan şey.

buhari-işerif / buhârî-işerîf

 • İslâm dîninde Kur'ân-ı kerîmden sonra en kıymetli, en üstün kitap. Kütüb-i sitte adı verilen meşhur altı hadîs kitabının birincisi.

cengiz

 • (Temuçin) Moğol Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. İslâmî medeniyetleri ve kıymetleri tahribeden zâlim ve müstebid bir hükümdar olarak tarihe geçen bir kimsedir. Milâdi 1229'da ölmüştür. Asrının deccalıdır.

cevahir / cevâhir

 • (Tekili: Cevher) Cevherler. Çok kıymet verilen ve az bulunan şeyler, çok kıymetli mâden veya taşlar.
 • Mc: Çok kıymetli söz veya faydalı yazılar.
 • Cevherler, kıymetli taşlar.

cevahir-i aliye / cevâhir-i âliye

 • Yüksek ve kıymetli cevherler.

cevahir-i gàliye / cevâhir-i gàliye

 • Kıymetli cevherler.

cevher

 • Bir şeyin özü, esası.
 • Kıymetli taş.
 • Çelik üzerindeki nakış.
 • Edb: Noktalı harf.
 • Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih.
 • Harflerin noktası.
 • Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muh
 • Öz, kıymetli taş, atom.

cevher-i cihanbaha / cevher-i cihanbahâ

 • Dünyalar kadar kıymetli cevher.

cevher-i şeriat

 • Cevher gibi kıymetli olan şeriat, İslâmiyet.

cez'

 • Damarlı akik. Göz boncuğu adı verilen, kara alaca ve kıymetli bir süs taşıdır.

cifir

 • Harflere verilen sayı kıymetiyle ibarelerden geçmişe veya geleceğe ait işâretler çıkarmak, tarih düşürmek.

cifr

 • (Cefr) Harflere verilen sayı kıymeti ile, geleceğe veya geçen hâdiselere, ibarelerden tarih veya isme dâir işaretler çıkarmak ilmidir.

cihan-baha / cihan-bahâ

 • Dünya kadar kıymetli.

cihan-değer

 • Cihan kıymetinde. Çok kıymetli. (Farsça)

cihan-kıymet

 • Cihan kıymetinde, çok değerli.

cihanbaha / cihanbahâ

 • Dünyalar kıymetinde.

cihandeğer / cihândeğer

 • Dünya kıymetinde.

cimse

 • Rengi gökrek kızıllığa yakın kıymetli bir taş.

cum'a

 • Müslümanlara mahsûs mübârek, kıymetli bir gün.

cümame

 • (Çoğulu: Cümâm) Yuvarlak inci. Kıymetli taş. Gümüşlü boncuk. Büyük inci tanesi. Gümüşten yapılıp dizilen inci gibi toplar.

cümmel

 • (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced.
 • Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı.

cüz'i

 • Azdan olan. Parçaya âit olan. Biraz. Pek az. Kıymetsiz. Mühim olmayan. Esasa ait olmayan. Cüz'e âit olan. Külli olmayan.

define / defîne

 • Para veya altın gibi eskiden saklanmış şeylerin bulunduğu yer.
 • Kıymetli eşya. Kıymeti ve değeri yüksek olan şeyler veya kimse.
 • Yere gömülmüş kıymetli eşya.

dehnec

 • Zümrüt gibi bir kıymetli taş.

derece-i kıymet

 • Kıymet derecesi.

derece-i kıymet ve rağbet ve ehemmiyet

 • Kıymet, beğenilme ve önem derecesi.

dibac

 • (Çoğulu: Debâbic) Atlas dedikleri kıymetli ipek bez.

dikkat

 • İncelik, dakik oluş. Ehemmiyet ve kıymet verme.

diyet

 • Kan bedeli. Yaralanan veya öldürülen bir kimse için en yakın vârisine ödenmesi şer'an hükmolunan para veya mal. Can pahası.
 • Para, değer. Kıymet.

dürer-bar / dürer-bâr

 • İnciler yağdıran.
 • Mc: Çok kıymetli ve güzel sözler söyleyen.

düstur-u gàliye

 • Kıymetli prensip, kanun.

egarr

 • Çok parlak ve kıymetli. Beyaz şey.
 • İşi güzel ve hatırlı olan kimse, aziz ve şerefli. (Müennesi daha çok müsta'meldir: Şeriat-ı Garrâ gibi.)

ehemm

 • Çok mühim olma, daha mühim. Çok kıymetli, çok lüzumlu.

ehemmiyet

 • Mühim olma, ağırlık, değerlilik, dikkate değer olma, dikkat ve ihtimam, kıymet, nazar-ı dikkati çekme.

ehl-i dil

 • (Ehl-i kalb) Kalbi uyanık, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kıymet veren, kalben Cenab-ı Hakk'a çok yakınlık hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

ehl-i dünya / ehl-i dünyâ

 • Dünyaya haddinden ziyade kıymet veren, maddeci kimse.

eimme-i alişan / eimme-i âlîşan

 • Çok yüksek mertebesi ve büyük kıymeti olan imamlar. İmam-ı A'zam, İmam-ı Şâfiî gibi.

elhamdülillah

 • "Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur, bütün nîmetler O'ndandır" mânâsına mübârek, kıymetli bir söz. Buna hamdele de denir.

elmas

 • Çok kıymetli, beyaz, şeffaf mâden. Cevher. Kıymetli taş. (En saf karbondur.)

erc

 • Kıymet, kadr, değer. (Farsça)
 • Gergedan. (Farsça)

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

erz / ارز

 • Kıymet, baha, değer. Kadir ve itibar. (Farsça)
 • Değer, kıymet. (Farsça)

erzide

 • Pahası kesilmiş, kıymeti kararlaştırılmış, değeri belli edilmiş olan şey. (Farsça)

erziş / ارزش

 • Değer, kıymet, itibar. (Farsça)

esbabperest

 • Allah'ı unutarak sebeblere haddinden ziyade değer veren. Her şeyi bir sebebe bağlayıp, Allah'ın fâil ve her şeyin hâkimi olduğunu inkâr eden veya ona kıymet vermek istemeyen.

eser-i alü'l-ali / eser-i âlü'l-âlî

 • Çok yüksek ve kıymetli eser.

eser-i kıymettar ve manidar / eser-i kıymettar ve mânidar

 • Oldukça kıymetli ve anlamlı olan eser.

esma-i mübheme

 • Tek başına bir mâna ifade etmeyen isimler. Arabcada: (Ellezine) gibi kelimeler esma-i mübhemeden olduğundan onu tayin ve temyiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet sılasına aittir.

esman / esmân / اثمان

 • Değerler, kıymetler, bedeller. (Arapça)

eşna

 • Yüzücü, yüzgeç. (Farsça)
 • Kıymeti büyük olan mücevher. (Farsça)

estağfirullah

 • Allahü teâlâdan hatâ ve kusurlarımı bağışlamasını dilerim, mânâsına; mübârek, kıymetli bir söz.

fağfur

 • Yarı şeffaf Çin porseleni. Çok kıymetli porselenden yapılan yemek kabı. Çin yapısı.
 • Eskiden Çin İmparatoruna verilen isim.

fahamet / fahâmet / فخامت

 • Yücelik, ululuk. (Arapça)
 • Kıymet. (Arapça)

faikiyyet

 • Üstünlük. Kıymetlilik.

ferc

 • Kadir, kıymet, mertebe. (Farsça)

feyruzec

 • Piruze dedikleri kıymetli taş.

fi / fî / فى

 • (Çoğulu: Fîat) Baha, fiat, kıymet.
 • Fiyat, değer, kıymet, eder. (Arapça)

fi-i maktu' / fî-i maktu'

 • Biçilmiş kıymet, kararlaştırılmış değer.

fiat

 • (Tekili: Fî) Kıymetler, değerler, bahalar.

firuze

 • Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve kıymetli bir taş.

fıtra

 • Fitre; ihtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak nisab (dinde zenginlik ölçüsü) miktârı malı, parası olan her hür müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktardaki buğday veya arpa yahut hurma veya kuru üzüm veya kıymetleri kadar altın v

fiyat

 • Değer, kıymet. Bir malın piyasa değeri. Satan ile alan arasında uyuşulan, anlaşılan kıymet.

fülus-u felsefe / fülûs-u felsefe

 • Felsefenin bakır paraları, kuruşları; felsefenin kıymetsiz malları.

gaflet

 • Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.

gala

 • Yüksek kıymet, pahalılık.
 • Bir şeyin haddini aşması.

gali / galî

 • Pahalı. Kıymetli. Ağır.
 • Haddini tecâvüz eden, haddini aşan.
 • Kıymetli.

galiye

 • Galeyan eden.
 • Değerinden çok pahalı.
 • Misk ve amberden yapılmış meşhur koku.
 • Hoş kokulu kıymetli madde.

gàliye

 • Kıymetli, pahalı.

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.

gayret-i cahiliye / gayret-i câhiliye

 • Körü körüne uğraşmak. Allah'ın razı olmadığı lüzumsuz şeylere kıymet vererek didinmek.

gayz

 • Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey.
 • Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi.

girami / girâmî / گرامى

 • Değerli, kıymetli, saygın, sayın. (Farsça)

giran-baha

 • Kıymet ve pahası çok olan. (Farsça)

giran-maye

 • Kıymetli ve değerli olan şey. (Farsça)

giranbeha / giranbehâ / گران بها

 • Değerli, kıymetli. (Farsça)

girankadr / گران قدر

 • Kıymetli. (Farsça - Arapça)

girankıymet / گران قيمت

 • Kıymetli, değerli, pahalı. (Farsça - Arapça)

gurur

 • Kibir. Boş yere güvenmek.
 • Kıymetsiz şeylere güvenip mağrur olmak.

hakir

 • Küçük. Ehemmiyetsiz. Kıymetsiz. İtibarsız. Kudretsiz.

hakir kalb / hakîr kalb

 • Bir tevazu ifadesi olarak, bu fakirin ehemmiyetsiz, kıymetsiz kalbi mânâsında kullanılan bir deyim.

hansir

 • (Çoğulu: Hanâsir) Yaramaz, boş, faydasız.
 • Bir yerden taşınan veya göçen kimseler, eşya ve elbiselerini yükletip gittiklerinde yerde kalan kıymetsiz şeyler.

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.

harikulade / hârikulâde

 • Fevkalâde, âdetin hâricinde bulunan şey, eser. Görülmedik derecede. Son derece kıymet ve ehemmiyeti hâiz olan şey.

has ve halis kardeşler / has ve hâlis kardeşler

 • Kıymetli ve ileri gelen; samimî mühim talebeler.

haşerat

 • (Tekili: Haşere) Küçük zararlı böcek, akrep ve yılan gibi hayvanlar.
 • Mc: Zararlı ve kıymetsiz kimseler.

hass / hâss

 • (Çoğulu: Havass) Hususi. Hâlis. Kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların topluluğu.
 • Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan. Umumi olmayıp mahsus olan.
 • Tam ayar olan, yabancı maddelerle karışık olmayan ve içinde bozuk bulunmayan. Tek, münferid.
 • Saf.
 • Tar: Osman

hattiyye

 • (Çoğulu: Hatyât) Canı, kıymeti yüce olmak.
 • Küçük ok.

haysiyet / hâysiyet

 • İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Câh. Mesned. Mertebe.
 • İtibar, şeref, kıymet.

hazefat-ı safile / hazefât-ı sâfile

 • Kıymetsiz şeyler; çamurdan, topraktan yapılmış kiremit, tuğla, çanak, çömlek gibi değersiz şeyler.

hazine / hazîne

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.
 • Altın, para ve mücevher gibi kıymetli şeylerin saklandığı yer.

hazine-i hümayun

 • Hazine-i Hümayun'da bulunan savaş eşyasından bir kısmının manevî değeri büyüktü. Diğer kısmının ise maddî değeri fazla idi. (Savaşlarda ele geçirilen kıymetli ganimet, padişahlardan kalmış olan değerli eşyalar gibi.)

hegemonya

 • yun. Kuvvetle ve kıymetli vasıflarla olan üstünlük.
 • Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasi üstünlüğü ve baskısı.

hem-kıymet

 • Aynı kıymette olan, kıymetleri eşit olan. (Farsça)

hemec

 • Kıymetsiz, değersiz.
 • Şaşkın.
 • Övez (denen at sineği).

hiç

 • Değersiz, kıymetsiz. Yok olan, yok denecek kadar az olan. (Farsça)

hil'at

 • Yüksek makamdaki zatların beğendiği kimseye ve takdir edilen zevata giydirdiği kıymetli, süslü elbise. Kaftan.

hil'at-i fahire / hil'at-i fâhire

 • Çok kıymetli ve değerli olan kaftan.

hizane

 • (Hizânet) Hazine, kıymetli mücevheratın saklandığı yer.
 • Hazinedarlık.
 • Mc: Kalb, gönül, hatır.

hor

 • Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi. (Farsça)
 • Güneş, ışık, aydınlık. (Farsça)
 • Yiyen, yiyici anlamında olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Miras-hor : Miras yiyen. (Farsça)

hulel-i fahire / hulel-i fâhire

 • Kıymetli, şaşaalı, parlak elbiseler.

huzaka

 • Kıymetsiz ve rağbetsiz olan şey.

i'la-yı kelimetullah

 • Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur'âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak.

i'tibari / i'tibarî

 • (İtibarî) Hakiki kıymeti olmayıp kıymeti var kabul edilme. Farazî ve izafî olan. Varlığı, başka şeylere nisbet edilmesi halinde bilinen.

ibtizal

 • Çokluğu sebebiyle bir nimetin kıymetini bilmeyip, hor kullanmak.
 • Devamlı şeklide bir şeyi kullanmak.
 • Edb: Herkesin bildiği bir sözü tekrar etmek. (Mümtâziyetin zıddıdır.)

ifna'

 • Mahvetmek. Tüketmek. Kıymetini kaybetmek. Çok zarar etmek. Yok etmek.

ifraz hazinesi

 • Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de "Bodrum Hazinesi" denilirdi.

ihanet

 • (Hevn. den) Alçak ve hakir addedip itibar etmemek, kıymet vermemek.
 • Hainlik. Haksızlık. Kötülük.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.
 • Malı kıymetlensin diye saklama.

ihya / ihyâ

 • Vaktini ibâdet ve iyi işler yaparak geçirmek, kıymetlendirmek.
 • Ölüleri diriltmek.

ikbal / ikbâl

 • Yönelme.
 • Kıymet verme, iyi karşılama, hürmet gösterme.
 • Baht açıklığı.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

ikilik

 • t. İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para.
 • İki kısımdan meydana gelmiş.
 • Ayrılık, ihtilâf, ikiye bölünme, iki taraf olma.

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

ilmin ulüvv-ü kadri

 • İlmin değer ve kıymetinin yüksekliği.

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

istismar

 • Menfaatine âlet etmek. İşletmek.
 • Kıymetlendirmek. Sömürmek.

izz

 • Kıymet. Değer. Güçlü oluş. Alikadir olmak. Kavi. Şerif. Azim.

izz-üd-din

 • Dilimizde "İzzettin" şeklinde isim olarak kullanılan bu kelime; "Dinin kıymeti, ulviyet ve kudreti" anlamına gelir.

izzet

 • Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük.
 • Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak.
 • Bulunmaz derecede az olan şey.

kaddesallahü teala esrarehümül'aziz / kaddesallâhü teâlâ esrârehümül'azîz

 • Daha çok tasavvuf büyüklerinin, evliyâ zâtların isimleri anılınca ve yazılınca söylenen veya yazılan Allahü teâlâ onların kıymetli sırlarını temiz, mübârek eylesin mânâsına duâ ve saygı ifâdesi. Bir kişi için Kaddesallahü sırrehü; iki kişi için Kadde sallahü sırrehümâ denir.

kadir-danlık

 • Kadirbilirlik. Herkesin mertebesini bilip ona göre muamele yapan. Kadir ve kıymet bilen.

kadir-naşinas / kadir-nâşinas

 • Kadir, kıymet bilmeyen.

kadir-şinas

 • Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. (Farsça)

kadirşinas

 • Kıymet bilir.

kadr

 • İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına.
 • Kıymet, değer.
 • Kadir, kıymet, değer.

kamet-i kıymet

 • Kıymet derecesi, statü, makam, mevki.
 • Kıymet ve değerinin mertebesi. Manevî büyüklük.

kandil geceleri

 • İslâm dîninin kıymet verdiği mübârek geceler.

karm

 • (Çoğulu: Kurum) Değerli insan. Kıymetli insan.

kasid / kâsid

 • İşlemez, revâçsız, kıymetsiz. Çarşıda pazarda geçmez olan para.

katarat-ı semine

 • Kıymetli damlalar.

katre-i gevher

 • Cevher damlası. İnci tanesi.
 • Pek kıymetli şey.

kelam-ı kibar / kelâm-ı kibâr

 • Büyük, akıllı, veli ve meşhur zâtların güzel, veciz ve çok kıymetdâr olan sözleri ve kelâmı.

kem-baha

 • Kıymetsiz, değersiz, âdi. (Farsça)

kemkadr

 • İtibar ve kıymeti düşük. Adi, bayağı. (Farsça)

kemkıymet

 • Değersiz, kıymetsiz. (Farsça)

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.

kepaze

 • İtibarsız, âdi, mübtezel, kıymetsiz kimse. Haysiyetsiz, şerefsiz, rezil. Hürmet ve saygıya müstahak olmıyan.
 • Tâlim için kullanılır yay.

kerem

 • Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet.
 • Kıymetli şeyleri kemal-i rıza-i nefisle verme.
 • Mecd ve şeref.

kerime

 • Kız evlâd.
 • Kendine ikram edilmiş kimse. Şerefli.
 • Güzide, seçkin, kıymetli şey.
 • Vücudun kıymettar yerlerinden her biri.

keyfen

 • Kıymetçe, nitelik bakımından.

kibrit-i ahmer

 • Kırmızı kibrit.
 • Cisimleri altun hâline koyacak derecede te'sirli olduğu söylenen şey. İksir.
 • Tas: Mürşid. Kıymeti çok yüksek olan.

kılade

 • Gerdanlık. Boyna takılan kıymetli şey.
 • Akarsu.

kimya-yı avam

 • Dünyanın kıymetsiz ve fâni olan şeylerini âhiret metalarına feda etmek.

kıstas

 • Mizan, ölçü. Büyük terazi. Kıyamet günündeki büyük terazi.
 • Mânevi değer ve kıymet ölçüsü.
 • En doğru tartan.
 • Taksit. Taksit ile ödenen şey.

kıyem

 • (Tekili: Kıymet) Kıymetler, değerler.

kıymet / قيمت

 • Değer. (Arapça)
 • Kıymet vermek: Değer vermek. (Arapça)

kıymet-agah / kıymet-agâh

 • Kıymetten anlar, değer bilir. (Farsça)

kıymet-dar / kıymet-dâr

 • Değerli, kıymetli, pahalı. (Farsça)

kıymet-i bipayan / kıymet-i bîpâyân

 • Sonsuz kıymette.

kıymet-i manevi / kıymet-i mânevi

 • Mânevî kıymet, değer.

kıymet-i maneviye / kıymet-i mâneviye

 • Mânevî kıymet, değer.

kıymet-i şahsiye

 • Şahsî kıymet ve değer.

kıymet-i san'at

 • San'attaki kıymet, değer.

kıymet-na-şinas / kıymet-nâ-şinâs

 • Değer takdir edemiyen, kıymet bilemiyen. (Farsça)

kıymet-şinas

 • Kıymet bilir. İnsaniyetli, değer bilir. (Farsça)

kıymetdar / kıymetdâr / ق۪يمَتْدَارْ

 • Kıymetli, değerli.
 • Kıymetli, değerli.
 • Kıymetli.

kıymetşinas

 • Kadir kıymet bilen.

kıymettar / kıymettâr

 • Kıymetli, değerli.

kıymettarlık

 • Kıymetlilik, değerlilik.

kündekar / kündekâr

 • Sedefçi. Kıymetli ağaçları işleyen. Marangoz. (Farsça)

künuz-u mütenevvi / künûz-u mütenevvi

 • Çeşit çeşit kıymetli hazineler.

kurum

 • (Tekili: Karm) Değerli insanlar. Kıymetli ve değeri büyük kişiler.

la'l

 • Kırmızı. Al renk.
 • Dudak. Kırmızı ve kıymetli bir süs taşı.

laka'

 • (Çoğulu: Elkâ) Kıymetsiz hakir nesne.

lakayd / lâkayd

 • Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen.

laki / lakî

 • (Lâkıy) İtibarsız ve değersiz, zelil kimse.
 • Önemsiz ve kıymetsiz şey.

leyle-i kadr

 • Ramazân-ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur'ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece.

liyakat

 • İktidar. Ehliyet. Hüner. Lâyık olmak. Fazilet. Kıymetlilik.

lü'lü'

 • İnci.
 • Parlak. Ziyalı. Kıymetli.

madalya

 • İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

madde-i ulya / madde-i ulyâ

 • Kıymetli cevher maddesi, yüksek madde. Çok kıymetli şey.

magas

 • (Çoğulu: Emgâs) Kıymetli iyi deve.

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

mahviyet / مَحْوِيَتْ

 • Alçak gönüllülük, nefsine kıymet vermeme.

mahviyyet

 • Alçak gönüllülük. Tevâzu. Kendi kusurunu bilip kendine haddinden fazla kıymet vermemek. Tevâzu içinde olmak.

mahzen ve medfen-i mücevherat / mahzen ve medfen-i mücevherât

 • Kıymetli taşların ve hazinelerin bulunduğu define ve mahzen.

mahzeniyet

 • Hazine değerinde oluş, kıymetlilik, stok değeri.

mahzul

 • Hakir. Kıymetsiz. Perişan. Hor. Rüsvay.

mal

 • Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)
 • Varlık, para, kıymetli eşya.

mal-ı mütekavvim / mâl-ı mütekavvim

 • Kıymetli mal. İslâm'a göre yenilmesi, içilmesi, kullanılması ve faydalanılması mümkün olan mal.

maliyet

 • Kıymet. Mâlolma değeri.

materyalist

 • Maddeci. Her şeyi madde ile kıymetlendiren. (Fransızca)

medar-ı kıymet

 • Kıymet sebebi.

mehamm

 • (Tekili: Mühim) Mühim şeyler. Kıymetli işler. Umur-u azime.
 • Düşündürücü şeyler.

mektubat-ı rabbani / mektûbât-ı rabbânî

 • Büyük âlim ve velî İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî hazretlerinin îmân, îtikâd ve tasavvuf bilgilerini öğreten mektublarından meydana gelen pek kıymetli kitab.

melam

 • Kınanmış.
 • Rezillik. Hakirlik. Kıymetsizlik.

mergub

 • Rağbet edilmiş. Beğenilmiş. Çok kıymet verilen. Çokları tarafından istenen.

meş'ar-ül-haram / meş'ar-ül-harâm

 • Mekke-i mükerremede, Arafât ile Minâ arasında bulunan Müzdelife'nin sonunda Cebel-i kuzah yakınında bir yer. Meş'ar, şiâr (alâmet) yeri demektir. Meş'ar denmesi; ibâdet yeri olması; haram diye vasıflandırılması ise, hürmeti ve kıymeti sebebiyledir.

mesanid / mesânîd

 • Meşhûr ve çok kıymetli hadîs kitablarından; İmâm-ı Ahmed bin Hanbel'in "Müsned'i", Ebû Ya'lâ'nın "Müsned'i", Abdullah Dârimî'nin "Müsned'i" ve Ahmed Bezzâr'ın "Müsned'i"nin hepsine birden verilen isim.

mesel-ul a'la / mesel-ul a'lâ

 • En kıymetli, en güzel misal. En güzel ta'rif ve söz.

meta'

 • Fayda. Menfaat.
 • Kıymetli eşya. Tüccar malı.

metanet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)

mevadd-ı muzırra-i vahiye / mevadd-ı muzırra-i vâhiye

 • Zararlı kıymetsiz maddeler.

mezaya-yı galiye / mezâyâ-yı galiye

 • Çok kıymetli, yüksek meziyetler.
 • Çok kıymetli, yüksek meziyetler.

mi'yar

 • Ölçü. Bir şeyin kıymet ve vasfını gösterir olan.

mihenk

 • (Mihek) Altının ayarını anlamaya mahsus bir taş. Ölçü. İyiyi kötüyü ayıran, ayar âleti.
 • Mc: Bir insanın kıymetini, ahlâkını anlamaya yarayan vasıta.

mihrap

 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer; bir mekânın en şerefli ve en kıymetli yeri.

mikdar

 • Parça. Kısım. Bölük.
 • Kıymet. Değer. Derece.

miyanser

 • Yarısı kıymetli taşlarla süslü bir cins taç. (Farsça)

mu'teber / مُعْتَبَرْ

 • İ'tibar edilen, kıymet verilen.

muazzez

 • Çok aziz. Muhterem. Çok sevgili, kıymettâr, izzetlendirilmiş.

mübarek geceler / mübârek geceler

 • İslâm dîninin kıymet verdiği geceler. Kadir, Arefe, Fıtr ve Kurban bayramı ile Mevlid, Berât, Mi'râc, Regâib, Muharrem, Aşûre geceleri.

mücevher

 • Kıymetli taş.
 • Cevher ile süslenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli.
 • Mc: Kıymetli fikir veya söz.
 • Edb: Yalnız noktalı olan harfleri, ebced hesabına göre sayıldığı zaman, tarih çıkan beyt veya mısra.

mücevherat / mücevherât

 • Kıymetli taşlar.
 • (Tekili: Mücevher) Kıymetli taşlar. Mücevherler. Süs ve zinet için kullanılan kıymetli şeyler.
 • Mücevherler, kıymetli taşlar.

mücevherat dükkanı / mücevherat dükkânı

 • İçerisinde kıymetli taşların, sanat eserlerinin satıldığı dükkân.

mücteba / müctebâ

 • Seçilmiş. Kıymetli, ihtiyar olunmuş.
 • Seçilmiş, kıymetli.

müellefet-ül kulub

 • Asr-ı Saadette kalbleri te'lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler.

mühimm

 • Düşündürücü.
 • Değeri çok fazla. Kıymetli.
 • Lâzım ve muktezi olan.

mühmel

 • İhmâl edilmiş. Bırakılmış. Kıymet verilmemiş. Bakılmamış.
 • Mânasız ve boş söz, cümle. Sonraya atılmış.
 • Boşlanmış.
 • Edb: Noktasız harf, noktasız harflerle yazılmış olan.
 • Ebcedde: Noktasız harflerin hesabı ile çıkan tarih.

muhtekir

 • İhtikâr yapan. Vurguncu, ihtiyaç mallarını kıymeti artsın da satayım diye saklayan. Halkın zararına çalışarak malı saklayan.
 • Kıymetlensin diye mal saklayan vurguncu.

muhterem

 • Hürmet görmüş. İhtiram olunmuş. Kıymetli ve şerefli kimse.

mukadder

 • Tâyin olunmuş.
 • Kısmet. Kader. Miktarı tâyin ve takdir olunmuş olan.
 • Kazâ.
 • Kıymeti biçilmiş.
 • Beğenilmiş.
 • Yazılmış olan.
 • Edb: Yazılı olmayıp da sözün gelişinden anlaşılan. Lafzan zikredilmeyip, mânen murad edildiği anlaşılan. Meselâ: Kur'an-ı Ker
 • Kıymeti biçilmiş, kadri, değeri bilinmiş.
 • Alın yazısı.

mukaddesat / mukaddesât

 • Ta'zîm ve hürmet edilmesi lâzım olan şeyler, kıymetler.

mukaddir

 • Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen.
 • "Takdir eden, kıymet biçen" mânâsında ilâhî isim.

mukaddirane / mukaddirâne

 • Takdir edercesine, kıymetini bilircesine, kıymetine göre sıralarcasına. Mukaddire yakışır hâlde. (Farsça)

mukaddirin / mukaddirîn

 • (Tekili: Mukaddir) Kıymet ve paha biçenler. Takdir edenler.

mukarrebun

 • Büyük meleklerden bir zümre.
 • Takva ve ubudiyyet ile evliya derecesine gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın indinde çok kıymetli ve mübarek büyük zâtlar.
 • Yakınlaşmış olanlar.

mün'am

 • Çok kıymetli ve nazlı olarak büyütülmüş.

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

murassaat

 • (Tekili: Murassa') Murassâlar. Cevher ve inciler gibi şeylerle. Süslenmiş olanlar. Takdir edilip yerleştirilmiş süslü ve kıymetli şeyler.

müsafirperver

 • Müsafire çok hürmet eden, müsafiri iyi ağırlayan, kıymet veren. (Farsça)

müsahele

 • İşi sıkı tutmayıp gevşeklik göstermek. Kolaylaştırarak, kıymet vermiyerek tutmak.

müsemmen

 • Edb: Sekizer mısralı bentlerden müteşekkil nazım.
 • Sekiz renkli. Sekiz parçadan meydana gelen.
 • Fık: Paha biçilmiş ve takdir edilen kıymet karşılığında satılmış olan şey.

müşerref

 • Şereflenmiş, şerefli. Herkesce kıymetli.

mutarraz

 • Zinetlendirilmiş. Süslendirilmiş. Dikiş ve nakışla kıymetlendirilmiş.

mütekavvim mal

 • Kıymetli, kullanılması mubâh ve mümkün olan mal.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

na-çizi / na-çizî

 • Naçizlik, ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, değersizlik. (Farsça)

nabi

 • Haber veren, haberci.
 • Urfa'lı kıymetli bir şâirin ismi. (Mi: 1626- 1712)

nakd-i can / nakd-i cân

 • En kıymetli olan şey.

nakdine

 • Hazır ve peşin para.
 • Kıymetli ve değerli mal.

nakdine-i hayat

 • Hayatın kıymeti.

nakir

 • Bir insanın hem cins ve aslı.
 • Gayet fakir.
 • Bir nevi kara sinek.
 • Ağzı dar olan küçük kab.
 • Hurma çekirdeğinin arkasındaki beyaz çukur.
 • Kıymetsiz şey.

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

nazar-ı takdir

 • Kıymet veren, değer bilen bakış.
 • Kıymet biçme bakışı, takdir bakışı.

nazm-ı celil

 • Pek büyük kıymetli nazm edilmiş güzel söz.
 • Kur'an-ı Kerim'in bir vasfı.
 • Celil olan Cenab-ı Hakk'ın nazmı.

nebi-yi efham

 • En büyük, en kıymetli olan Hz. Peygamber (A.S.M.)

nefaset

 • Beğenilir olmak, kıymetlilik, değerlilik, çok güzellik, pek iyilik. Nefis ve mergub olmak.

nekaz

 • (Çoğulu: Enkâz) Her nesnenin kötüsü, kıymetsizi.

niam-ı esasiye

 • Esas nimetler, en lüzumlu maddeler. İman, din gibi en kıymetli İlâhi ihsanlar.

paha / بها

 • Değer, kıymet. (Farsça)

propaganda

 • Bir fikri veya malı herkese bildirmek veya kabulü için yapılan ilân. Çok kıymetli olduğu veya olmadığı hâlde bir şeyin kıymetini arttırmak maksadiyle yapılan konuşma veya ilânat. (Fransızca)

racih

 • Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan.
 • Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.

raic / râic

 • Kıymetli olan ve halk arasında tutulan.

resul-i ekrem / resûl-i ekrem

 • Peygamberlerin en üstünü, en kıymetlisi olan Muhammed aleyhisselâm.

revac

 • Kıymet, değer.
 • Sürüm. Kıymet, değer, geçerlik, makbuliyet.

revaç

 • Kıymet, değer.

risale-i kıymetdari / risale-i kıymetdarî

 • Çok kıymetli risale; Yirmi Sekizinci Söz.

risale-i şerif

 • Şerefli ve kıymetli risale.

şa'ban-ı muazzam / şa'bân-ı muazzam / شَعْبَانِ مُعَظَّمْ

 • Üç aylardan ikincisi, kıymeti çok büyük olan şa'bân ayı.

sa'deddin-i taftazani / sa'deddin-i taftazanî

 • (Hicr: 722-792) Horasan taraflarında Teftazan'da doğdu. İslâmiyete kıymetli eserleriyle hizmet eden büyük âlimlerdendir. Asıl ismi Ömer oğlu Mes'ud'dur.

sadaka-i fıtır

 • İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın v

sadef

 • Deniz böceklerinin kıymetli kabuğu ve onlardan yapılan şeyler.
 • Sert, parlak ve şeffafa yakın madde. İnci kabuğu.

sahabe / sahâbe

 • Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında bir an gören, eğer âmâ ise (gözü görmüyorsa), bir an konuşan, îmân etmiş büyük-küçük mü'minlerin birkaç tânesine veya daha fazlasına verilen isim. Sâhib kelimesinin çokluk şeklidir. Hürmet ve saygı için, "Resûlullah'ın kıymetli ve mübârek a

sahife-i itibar-i alem / sahife-i itibar-i âlem

 • Âlemin itibar sayfası; dünyanın şeref, kıymet, değer sayfası.

sakalan / sakalân

 • İnsanlar ve cinler.
 • Kıymetlerini bildirmek için, Kur'ân-ı kerîm ve Ehl-i beyte (yâni Peygamber efendimizin akrabâlarına) verilen isim.

sakıt

 • Düşen, düşük. Kıymetsiz, sukut eden. Ölü olarak düşmüş çocuk.

salih / sâlih

 • İyi insan. Dünyâya kıymet vermeyen, îtikâdı doğru olup, Allahü teâlânın rızâsını, sevgisini kazanmak için çalışan müslüman.

san'atperverane

 • San'atkârcasına, san'atkârlığına çok kıymet vererek. (Farsça)

sarraf

 • Sarfeden. Para işleri ile uğraşan.
 • Cevherci, kuyumcu. Cevherin kıymetini san'atı ile azaltan veya çoğaltan.

sebike-i hak

 • Hak külçesi.
 • Mc: İşlenmemiş külçe halindeki altın kıymetinin zâhiren görünmemesi gibi; hakkın bâtıl ile mücadelesinin olmadığı zamanda, hakkın kıymet ve lüzumu derecesinin bir cihette bilinememesi.

şebperest

 • (Şeb-perest) Geceye ve rü'yaya ve uykuya fazla kıymet veren. (Farsça)

sebükmaye / sebükmâye

 • İtibarsız, değersiz, kıymetsiz. (Farsça)

secaya-yı gàliye / secâyâ-yı gàliye

 • Çok kıymetli ve yüksek huylar.

secaya-yı samiye / secaya-yı sâmiye / secâyâ-yı sâmiye

 • Yüksek ve kıymetli seciyeler.
 • Yüksek ve kıymetli karakterler, vasıflar.

sekkaki / sekkakî

 • (Hi: 555-626) Harzem'li olup edebiyat ve kelâm ilminde çok kıymetli ve mühim bir İslâm âlimidir. "Miftâh-ül Ulûm" isminde sarf ve nahivden ve aruz kafiyesinden bahseden eseri vardır. Sadeddin-i Taftazanî bu kitabı şerhetmiştir.

şekur / şekûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kendisi için yapılan az tâate yüksek dereceler ihsân eden, sayılı günlerde yapılan ibâdete, sayısız mükâfât veren.
 • Çok şükreden, kendisine ihsân edilen nîmetlerin kıymetini bilip, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyetle O'

semen / ثمن

 • Baha, kıymet. Değer. Tutar. Satılan şeyin fiatı.
 • Kıymet, değer; para, fiyat.
 • Para, kıymet, değer, bedel.
 • Değer, kıymet. (Arapça)

semen-i misl

 • Ehl-i vukuf tarafından hakiki kıymetini tâyin etme.

semen-i müsemma / semen-i müsemmâ

 • İki tarafın isteğiyle değerlendirilen kıymet.
 • Bâyi' (satıcı) ile müşterinin karşılıklı rızâ ile mebî (mal) için hakîkî kıymetine uygun olsun veya olmasın, tâyin ettikleri yâni uyuştukları bedel.

semen-i rayic / semen-i râyic

 • Geçer değer, o zamanki kıymeti, fiyatı.

semin

 • (Semine) Çok değerli, pahalı, kıymetli.

seniyye

 • (Seniye) Yüksek. Çok mühim ve kıymetli, âli olan.

şeriyy

 • İyi, kıymetli at.

server-i kainat / server-i kâinât

 • Kâinâtın efendisi, en kıymetlisi Muhammed aleyhisselâm.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şeytan

 • İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükse

seyyid-ül-istiğfar / seyyid-ül-istiğfâr

 • Duâ ve istiğfârların başı. İstiğfâr duâlarının büyüğü. Allahü teâlâdan günâhın bağışlanmasını istemek için yapılacak duâların en üstünü, en kıymetlisi.

şi'r

 • (Şiir) Anlama, idrak.
 • Edb: Edebiyatta kıymeti olan, nazımlı ve kafiyeli şair sözü.

şia / şîa

 • Taraftar, yardımcılar. Hazret-i Ali'yi sevdiklerini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâmın (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kıymetini bilmeyen ve onları kötüleyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka.

sıgar

 • Küçüklük, kıymetsizlik, küçükler.

sıgar-ı nefs

 • Zelil ve hakir olma hali. Küçüklük, kıymetsizlik.

şikar

 • Mc: Değerli, kıymetli.

sübhanellah / sübhânellah

 • Allahü teâlâyı noksanlık ve kusur olan şeylerden tenzîh ederim, uzak tutarım mânâsına, mübârek, kıymetli bir söz.

sühan-şinas

 • Söz bilen, sözün kıymetini takdir eden. (Farsça)

sukūt / سُقُوطْ

 • (Kıymetten) düşme.

sünnet-i seniyye

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sözlerine, emirlerine ve harekâtına dâir en yüksek ve kıymetli hâller, tavırlar, hareket düsturları.

suret-perestlik / sûret-perestlik

 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, ruhuna ve mânasına kıymet vermemek.
 • Resimlere meftuniyet.
 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, rûhuna va mânâsına kıymet vermemek.

suretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık.
 • Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame.
 • Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık.
 • Kuşların başındaki

takdir / تقدير

 • Kıymet vermek. Değerini, kıymetini, lüzumunu anlamak.
 • Kader.
 • Düşünmek.
 • Öyle saymak.
 • Kıymet verme.

takdir-i kelam / takdir-i kelâm

 • Söze değer vermek.
 • Sözün kıymeti. Sözden anlaşılan husus.

takdiren

 • Değer ve kıymetini anlıyarak. Takdir ederek.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

tenasan / tenâsân / تن آسان

 • Canının kıymetini bilen, rahatına düşkün. (Farsça)

terk-i dünya / terk-i dünyâ

 • Dünyâyı terk etmek.
 • Mübah (dinde izin verilen) şeylerin hepsini terk edip, yalnız, yaşamak için ve dînini korumak için zarûrî, lâzım olan mübahları kullanmak, yâni mübahların zarûret miktârından fazlasını terk etmek. Böyle terk-i dünyâ çok kıymetli ve faydalı ise de çok güçtür.
 • Haram

terviç etmek

 • Kıymet ve değerini arttırmak.

tes'ir

 • (Sa'r. dan) Ateşi yakıp alevlendirme.
 • Kıymet ve değer koyma. Narh koyma.

tesmin

 • (Sümn. den) Sekizleme. Sekize bölme. Sekize çıkarma.
 • Bir şeye kıymet biçme.

tevafukat-ı gaybiye

 • Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur'an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.

tevdiat / tevdiât

 • Emânetler. Emânet bırakmalar. Emniyetli bir yere kıymetli bir şeyi teslim etmek.

ümmehat

 • (Tekili: Ümm) Analar.
 • Esaslar, asıllar.
 • İslâmî ana eserler. Me'haz olabilecek kıymetli ilmî eserler.

üstad-ı alikadr / üstad-ı âlîkadr

 • Kadir ve kıymeti büyük Üstad.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vakıf / vâkıf

 • Mülkü olan belli ve kıymetli malının menfaatini bir şarta bağlamadan müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş) bütün veya belli fakîrlere Allah rızâsı için terkeden kimse.
 • Bir işten haberi olan.
 • Arafât'ta vakfeye duran.

vazife

 • Bir kimsenin yapmaya mecbur olduğu iş. Yapılması birisine havale edilen şey. Kıymet verilen iş.
 • Ücret.

vecize

 • Edb: İbaresi kısa, mânası geniş olan çok kıymetli söz, özlü söz. Kısa, veciz söz.

verık

 • Çok eskiden kullanılan gümüş para. Kıymetli para.

vücud-u kıymetdar

 • Değerli vücut, kıymetli varlık.

yakut / yâkut

 • Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı.
 • Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı.

zahir-perest / zâhir-perest

 • Bir şeyin iç yüzüne, hakikatına kıymet vermeyip görünüşüne kıymet veren. Dış yüzüne ehemmiyet veren. İç yüzüne aldırış etmeyip, hakikatını bilemeyen. (Farsça)

zahirperest

 • Dış görünüşe kıymet veren.

zahirperestane / zâhirperestâne

 • Dış görünüşe kıymet vererek.

zarar

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.

zat-ı ali-kadr / zât-ı âli-kadr

 • Kıymetli, yüce şahsiyet, kişi.

ze

 • Kur'an alfabesinde onbirinci harftir ve ebcedi kıymeti 7'dir.

zeberced

 • Zümrüd cinsinden ve onun kadar kıymetli olmayan, sarımtırak yeşil, cam parlaklığında kıymetli taş.
 • Kıymetli bir taş.

zevv

 • Irak diyarında bir dağın adı.
 • Kadr, kıymet.
 • Miktar.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR