LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iyar ifadesini içeren 385 kelime bulundu...

a'mer

 • Yaşlı kişi. İhtiyar.

acaiz

 • (Tekili: Acuze) Kocakarılar. İhtiyar kadınlar.

acur

 • Kabakgillerden bir hıyar cinsi. Üstü hafif olukludur. Bazıları tüylüce olur.

acuze / acûze

 • İhtiyar, çok yaşlı kadın.

afar

 • Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç.
 • Hurma ağacını islah etmek.
 • Katıksız ekmek yemek.

ahal

 • Birşeye yaramıyarak atılacak olan şey, çerçöp. (Farsça)

ahazz

 • Pek bahtiyar, mes'ud, şanslı, mutlu.

aid

 • Geri gelen, dönen. Râci. Dâir.
 • Bir kimse veya bir şeyle ilgili olan.
 • Hastayı ziyaret eden.

aksakal

 • Köy ihtiyarı. Köy ihtiyar heyetinin başı.Muhtar.

akves

 • Sıkıntılı an.
 • İhtiyarlıktan beli bükülmüş kimse. Kamburu çıkmış ihtiyar kişi.

alkam

 • Acı salatalık, hıyar.

alkame

 • Acılık, acı tat. Acı hıyar.

amid / âmid

 • Diyarbakır'ın önceki adı.

amman

 • Şam diyârında Belka şehrinin adı.

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

anis

 • Şişman ve iri deve.
 • İhtiyar bekâr.
 • İhtiyar kız.

ar'ar

 • Arap diyârında bir yerin adı.
 • Bir oyun çeşidi.

askalan / askalân

 • Şam diyârında bir şehrin adı. ("Arûs-üş Şam" da derler.)

asy

 • Yaşamak.
 • Kocamak, ihtiyarlamak.

atebat / atebât / عتبات

 • (Tekili: Atebe) Eşikler, basamaklar.
 • İranlıların mukaddes ziyaret yeri.
 • Eşikler. (Arapça)
 • Şiîlerin ziyaret yerleri Necef, Kerbela, Kâzımiye. (Arapça)

ateh

 • Bunama, bunaklık. (Ateh getirmiş bir ihtiyar)

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

atiy

 • (Utiy) Haddi tecavüz etme.
 • Çok ihtiyar olma.
 • Kibirlenme.

atuh / atûh

 • Mâtuh. Bunak. Şuurunu kaybetmiş ihtiyar.

avarız-ı semaviye

 • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

azürde-püşt

 • Beli bükülmüş ihtiyar. (Farsça)
 • Yükten sırtı berelenmiş olan hayvan. (Farsça)

bab-ı cibril / bâb-ı cibrîl

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı mescidinin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı. Bu kapıya, hazret-i Osman'ın evinin karşısında bulunması sebebiyle Bâb-ı Osmân; Resûlullah efendimiz hazret-i Osm an'ın evini ziyâret etmek üzere bu kapıdan girip

badih

 • (Bâdihe) Beklenmedik ziyaret.
 • Erkek ziyaretçi.
 • Birden bire gelen ilham.
 • Ansızın, âniden.

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

bahtiyari / bahtiyarî / bahtiyârî / بختياری

 • Bahtiyarlık, saadetlilik, mutluluk. (Farsça)
 • İran'da bulunan şöhretli bir kavim. (Farsça)
 • Bahtiyarlık. (Farsça)

başeng

 • Tohumluk olmak için saklanan sarı, iri hıyar, salatalık. (Farsça)
 • Asma üzerindeki üzüm salkımı. (Farsça)

be-ziyaret

 • (Berâ-yı ziyâret) Ziyaret için. Ziyaret maksadı ile.

bekam

 • İsteğine, meramına kavuşan, nail olan. Arzu ettiğine erişen. Mesut, bahtiyar. (Farsça)

belde / بلده

 • Kent. (Arapça)
 • Diyar, memleket. (Arapça)

bera-yı ziyaret / berâ-yı ziyaret

 • Ziyaret için.

besniyye

 • Alçak ve yumuşak yerde biten buğday.
 • Şam diyarında belli bir yerde yetişen buğdaya da derler.

bi-ihtiyar / bî-ihtiyar

 • İhtiyarsız. Elinde olmadan.

bi-ihtiyarem / bî-ihtiyarem

 • İradesizim, kendi irade ve ihtiyarımla hareket edemiyorum.

bilad / bilâd

 • (Tekili: Belde) Beldeler. Diyarlar. Memleketler. Şehirler.

bilaihtiyar / bilâihtiyar

 • İhtiyarsız, elinde olmayarak.

birad

 • İhtiyar, pir. Dermansız, güçsüz kimse. (Farsça)

buk'a / بقعه

 • Yer, diyar. (Arapça)
 • Ülke. (Arapça)

büldan / büldân / بلدان

 • Beldeler, diyarlar, ülkeler. (Arapça)

büreyde bin el-husayb el-eslemi / büreyde bin el-husayb el-eslemî

 • Horasan diyarında en son hicri 62 veya 63 yılında vefat eden sahabedir. (R.A.). Müslümanların ilk sancaktarıdır. 177 Hadis-i Şerif nakletmiştir. 14 tanesi Buharî ve Müslim'de mezkûrdur.

büzürg-sal

 • İhtiyar, yaşlı. (Farsça)

cabiye

 • (Çoğulu: Cevâbi) Cemaat.
 • İçinde su toplanan büyük havuz.
 • Şam diyarında bir şehir adı.

casim

 • Şam diyarında bir köyün adı.

cebr

 • Zorlama, zor kullanma. İrâde ve ihtiyârın zıddı.

cedef

 • (Çoğulu: Ecdâf) Makbere, kabir, mezar.
 • Yemen diyarından gelir bir otun adı. (Bir kimse bu otu yese su içmeye muhtaç olmaz.)

cehr

 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.

cesimülcüsse / cesîmülcüsse / جسيم الجثه

 • İri yapılı, iriyarı. (Arapça)

circis / circîs

 • Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderildiği rivâyet edilen peygamber veya velî. Şam diyârında ve Filistin'de yaşadı. Îsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara bildirdi.

cülazi / cülazî

 • Kocaman ve kuvvetli. İriyarı.
 • Hâdim, hademe, hizmetkâr.
 • Kilise veya manastır uşağı.
 • Papaz veya keşiş.

cürş

 • Yemen diyarında bir yerin adı.
 • Başı tırnakla taramak.

dagbus

 • (Çoğulu: Dagabis) Küçük hıyar.
 • Sirkeyle ve zeytin yağıyla yenen bir ot.

dar-ı cennet / dâr-ı cennet

 • Cennet diyarı.

darü'l-ikab / dârü'l-ikab

 • Günahkârların azap diyarı; Cehennem.

decran

 • Neşeli, sevinçli, bahtiyar kimse.

dehkem

 • Yaşlı adam. İhtiyar adam.

dehmece

 • İhtiyar kişinin ayağında köstek var gibi yab yab yürümesi.

din

 • Ceza, ivaz.
 • İman ve amel mevzuu olarak insanlara Cenab-ı Hak tarafından teklif olunan Hak ve hakikat kanunlarının hey'et-i mecmuasıdır. Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İns

dirdih

 • Yaşlı, pir, ihtiyar kişi.

dirkite

 • Acem diyarında bir oyun adıdır. (Bir yere gelip raks ederler.)

diyanet

 • Dindarlık. Dinin hükümlerine riâyet ve muktezasınca amel etmek. Din emirlerinin hüsn-ü ihtiyar ile tatbiki. Din işleri.

diyar-ı baide / diyar-ı baîde

 • Uzak diyarlar, ülkeler.

diyar-ı gurbet

 • Gurbet diyarı. Yabancı memleket. (Farsça)

diyar-ı şam

 • Şam diyarı, bölgesi.

dühriyy

 • Yaşlı, ihtiyar, müsinn.

düma'

 • Hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle gözden akan yaş.
 • Bahar günlerinde üzüm çubuğundan akan su.

ef'al-i ihtiyariyye / ef'âl-i ihtiyariyye

 • Kişinin kendi isteğiyle yaptığı işler, Kişinin kendi ihtiyârî fiilleri.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

ercan

 • Fars diyarında bir yerin adı.

ervam

 • (Tekili: Rumi) Romalılar, Roma imparatorluğu halkından olanlar, rumlar.
 • Rumiler, Arap diyarının haricinde bulunanlar.

erzel-i ömr

 • İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

erzel-i ömür

 • İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

es'ad

 • Daha mes'ud, en bahtiyar. Daha said olan. En mes'ud.

esenn

 • Daha yaşlı, en yaşlı. İhtiyar.

eşhuru'l-hac

 • Hac ayları. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on gününden ibaret olan cem'an 70 gün İslâm'dan önce de Araplar bu günlerde Kâbe'yi ziyaret ederlerdi.

eşyah

 • (Tekili: Şeyh) Şeyhler, ihtiyarlar, yaşlılar, pir-i fâniler.

eşyeb

 • (Şeyb. den) Saçı sakalı ağarmış, yaşlanmış olan kişi. İhtiyar.

et-tevvab

 • Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu' eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

eyyühe'l-üstadü's-said

 • Ey mutlu Üstad, bahtiyar Said.

fak

 • Yaşlanmış, ihtiyar kimse.

fakus

 • Hıyar.
 • Kavun.

fasid kan / fâsid kan

 • Üç günden yâni yetmiş iki saatten -beş dakika bile az olsa- gelen kan, yeni başlayan (baliğa, ergen) olan için on günden çok sürüp, onuncu günden sonra gelen kan, yeni olmayanlarda (kadınlarda) âdetten çok olup on günü de aştığında âdetten sonraki gü nlerde gelen kan, hâmile ve âyise (ihtiyar) kadın

fedek

 • Irak diyarında bir beldenin adı.

fedm

 • Ahmak, bön, kalın kafalı, budala.
 • Yaşamak.
 • Yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • Yorulmuş, sakil kimse.

fened

 • Yalan söz.
 • İhtiyarlıktan dolayı aklın zayıflaması.

feng

 • Acı hıyar, ebucehil karpuzu. (Farsça)

ferah-gam / ferah-gâm

 • Bahtiyar, mes'ut, mutlu, saadetli. (Farsça)

feride

 • Kendi ihtiyariyle hareket eden, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)

feriz / ferîz

 • Takdir edici.
 • Hükmedici.
 • Yaşlı, ihtiyar.

fertut / fertût / فرتوت

 • Pir, çok ihtiyar. (Farsça)
 • Bunak, kocamış. (Farsça)
 • Bunamış ihtiyar. (Farsça)

fertuti / fertutî

 • İhtiyarlık, pirlik, bunamışlık, bunaklık. (Farsça)

fizr

 • Koyun sürüsü.
 • Yaşlı, ihtiyar kimse.

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

gaşiye

 • Perde. Örtü.
 • Kıyamet.
 • Dilenci ve cerrar.
 • Ziyârete gelen dostlar gurubu.

gurbet / غربت

 • Gariplik, yabancılık.
 • Yabancı memleket, yabancı diyar, vatan dışı, yâdel.
 • Gariplik. (Arapça)
 • Yabancı diyar. (Arapça)

guvta

 • Şam diyarında suyu çok olan ağaçlık bir yer.

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

hacc

 • Kâbeyi ziyaret ibadeti.

hacc-ül haremeyn / hâcc-ül haremeyn

 • Usulüne uygun surette, Mekke-i Mükerreme'yi ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret eden.

hacce / hâcce

 • (Çoğulu: Havâcc) Hacca giden, usulüne uygun olarak Kâbe'yi ziyaret ederek hac vazifesini yerine getiren kadın veya kız.
 • (Çoğulu: Hâcc) Bir cins diken.

haccü'l-haremeyn / hâccü'l-haremeyn

 • Hac farîzasını yaptıktan sonra Medîne'ye gelip kabr-i saâdeti de ziyâret eden hacı.

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hadur

 • Yemen diyarında bir şehrin adı.

hafiyyen

 • Gizlice, saklı olarak, gizliden. Aşikâr olmıyarak.

hakketmek

 • Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.

halil-ür rahman

 • Allah'tan başkasından hiçbir zaman yardım dilemeyip, O'nun dostluğunu ihtiyar eden Hz. İbrahim'in (A.S.) lâkabıdır.

hamilen

 • Hâmil olarak. Taşıyarak, götürerek.
 • Hâmil olduğu halde.

has'am

 • Yemen diyarında bir kabilenin adı.

hatm

 • Kur'ân-ı kerîmi başından (Fâtiha sûresinden başlıyarak) sonuna (Nâs sûresine) kadar okumak.

hatt-ı şehriyari / hatt-ı şehriyarî

 • Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar "hatt-ı hümayun" "hatt-ı şerif" adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına "hatt-ı şehriyarî" de

havkale

 • (Çoğulu: Havâkıl) İhtiyar, zayıf, kuvvetsiz ve çelimsiz adam.
 • Hızlı yürüme.

havran

 • Şam diyarından bir yerin adı.
 • Balıkesir'in bir ilçesi.

hayzeyun

 • Yaşlı, acûz, ihtiyar.

haziz / hazîz

 • Bahtiyar. Mes'ud. Saâdetli. Nasibi olan.

hedd

 • Binayı gürültüyle yıkıp göçürmek. Çok ihtiyarlayıp düşkün hâle gelmek.
 • Zayıf ve korkak.

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.
 • İhtiyarlama, kocama.
 • Mısır ehramlarından biri.

heremdide / heremdîde

 • Yaşlanmış, kocamış, ihtiyarlamış. (Farsça)

herim

 • Çok ihtiyarlamış ve kocamış kimse.

herşefe

 • Bez veya aba parçası. (Su az olduğu zamanda yerden onunla yağmur suyunu alıp bir kabın içine sıkarlar.)
 • Çok yaşamış, ihtiyar, kuru kadın.
 • Çok eski olan kova.

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

heymere

 • Koca avret. İhtiyar kadın.

hibl

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Uzun boylu kimse.
 • Büyük deve.

hillevf

 • Kocamış, ihtiyarlamış.
 • Yalancı, hilekâr.

hımhım

 • Burundan konuşan. Sesleri burnundan çıkararak konuşan kimse.
 • Burnundan çıkan ses gibi boğuk.
 • Arap diyarında biten bir ot.
 • Çok siyah.

hirdebe

 • Korkak, ihtiyar, yaşlı kimse.

hıtat / خطط

 • (Tekili: Hıtta) Ülkeler, memleketler, diyarlar.
 • Ülkeler, diyarlar. (Arapça)

hıtta / خطه

 • Günahlardan istiğfar etmek.
 • Başkasının üzerinden suçluluğu kaldırmak.
 • (Çoğulu: Hıtat) Diyar, ülke, memleket.
 • Ülke, diyar. (Arapça)

hıyar

 • Hayırlılar.
 • (Çoğulu: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir.

hıyarat

 • (Tekili: Hıyâr) İslâm hukukunda alışveriş meselelerine ait muhayyerlik hususları.

hoşhal

 • Hali vakti iyi, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

hud

 • (Tekili: Hâid) Büyüklük.
 • Çok hürmet.
 • Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından sonra Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönde

hüdüd

 • Çok yaşlı ihtiyar. İhtiyar ve zayıf olmak.
 • Bir binayı gürültüyle yıkıp göçürmek.

hümumet

 • Pek fazla ihtiyarlık, çok yaşlılık.

huruşan

 • Çağlıyarak, coşarak, (Farsça)
 • Coşan, çağlayan. (Farsça)

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

i'tibaren

 • ...den beri, ... başlıyarak, ... den başlıyarak, ...den (yerinde kullanılır.)

iade-i ziyaret / iâde-i ziyâret

 • Karşı ziyarette bulunma.
 • Ziyarete gelenin ziyaretine gitmek.
 • İâde-i ziyâret etmek: Ziyarete karşılık vermek.

ibhamvari / ibhamvarî

 • Belli etmeyerek, âşikâr surette tanıtmıyarak, gizli bir şekilde, mübhem olarak. (Farsça)

icfil

 • Yaşlı kadın, ihtiyar kadın.
 • Korkak adam.

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

idrihmam

 • İhtiyarlıktan dolayı zayıflayıp iş yapamamak.

ıhlad

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Sonsuzlaştırmak, ebedi kılmak.
 • Geç ihtiyarlamak.

ihmam

 • Kederlendirmek. Mahzun etmek.
 • İhtiyarlatmak.

ihsar

 • (Hasr. dan) Birisini işinden alıkoymak.
 • Fık: Hac için ihrama girmiş bir zâtın, Arafat'ta durmakla ziyaret tavafından; ve umre için ihrama girmiş bir kimsenin de tavaftan men edilmesi. Böyle men edilen zâta "muhsar" denir.
 • Kısaltma, kısalma.
 • Sıkıştırma.

ihtiyar-ı cüz'i / ihtiyar-ı cüz'î

 • (İhtiyar-ı cüz'iye) İnsanın küçücük ihtiyarı, iradesi. Pek az, zayıf ihtiyar.

ihtiyare

 • İhtiyar hanım.

ihtiyarem

 • İhtiyarım, yaşlıyım.

ikbalmend

 • Bahtiyar, mutlu, saadetli, talihli. (Farsça)
 • Refaha, büyük bir makama erişen. (Farsça)

iklim / iklîm / اقليم

 • Ülke, yer, diyar. (Arapça)
 • Coğrâfî yaşam koşulları. (Arapça)

iktihal

 • İhtiyarlama, yaşlılanma, kocama.
 • Saç ve sakala kır düşme.

iltimam

 • Bir kimseyi ziyaret etme.
 • Konma, konup durma.

imam-ı ali rıza

 • (Hi: 153 de Medine-i Münevvere'de doğmuştur.) Eimme-i İsnâ Aşer'in yedincisidir. İmam-ı Musa Kâzım'ın oğludur. Tus; yani Meşhed'de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A.)

inhimam

 • İhtiyarlama, yaşlanma.

inhitat

 • Aşağılanma, aşağı inme.
 • İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma.
 • Kuvvetten düşme.
 • Bir şişin inmesi.
 • Düşme, inme.

innin / innîn

 • İhtiyârlık, tenâsül hastalığı veya sihir sebebi ile cimâ yapamayan. İktidârsız erkek.

intihab

 • Seçmek. Ayırıp beğenmek. İhtiyar ve âmâde eylemek.
 • Bir şey yerinden çıkmak.

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

irfal

 • Elleri sallıyarak yürüme.
 • Eteği sarkıtma.

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

işfak

 • Acıyarak sakınma. Şefkat ve inayet etme.
 • Sevme.
 • Sakınma ve korkma.
 • Azaltma.
 • Lütfetme, bağış, ihsan.

işgene

 • İhiyarlıktan veya kızgınlıktan dolayı yüzde hâsıl olan buruşukluk. (Farsça)

isnan

 • (Sinn) Yaşlanmak. İhtiyarlamak.
 • Diş çıkarmak.

istika'

 • (Saky. den) Su isteme. İçmek için su alma.
 • Kendini zorlıyarak ve sun'i olarak kusma.

istima

 • Birisinin ziyaretine gitmek.

istinfak

 • Malı harcıyarak tüketme.
 • Nafaka peydâ etme.

istisnan

 • İhtiyarlama, yaşı ilerleme, yaşlılanma.

istizare

 • Ziyaretine gelinmesini isteme veya ziyarete gelmesi istenilme.

ıyadet / ıyâdet / عيادت

 • Hastayı ziyaret edip hatırını sormak, gidip görmek.
 • Hastayı ziyaret edip hatırını sormak.
 • Hasta ziyareti. (Arapça)

iyadet-i mariz / iyâdet-i mariz

 • Hasta ziyâreti.

iyadetü'l-mariz / iyâdetü'l-marîz

 • Hasta ziyâreti.

izafeten

 • İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak.

izare

 • Ziyaret ettirme.

izdiyar

 • Ziyâret etme, gidip görme.

kahb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Büyük dağ.

kahil / kâhil

 • Saçına ak düşmüş adam. Yaşlı, ihtiyar. Tembel.

kahr

 • Yaşlı, ihtiyar kişi.
 • Yaşlı at.
 • Yaşlı deve.

kalemrev / قلمرو

 • Ülke, diyar, topraklar. (Arapça - Farsça)

kam-binan / kâm-binan

 • (Tekili: Kâm-bin) Bahtiyarlar, mesutlar, mutlu kimseler. (Farsça)

kam-bini / kâm-binî

 • Bahtiyarlık, saadet, mutluluk. (Farsça)

kamkar / kâmkâr

 • İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış. (Farsça)
 • Mutlu, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

kamkari / kâmkârî

 • Mutluluk, saâdet, bahtiyarlık. Murada ermeklik. (Farsça)

kamlul

 • Yabâni hıyar.

kamran / kâmran

 • Arzusuna nâil olan, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

kamver / kâmver

 • İsteğine kavuşmuş. Gaye ve maksadına vâsıl olmuş. Mutlu, bahtiyar. (Farsça)

kamveran / kâmverân

 • (Tekili: Kâmver) Mutlular, bahtiyarlar, arzularına kavuşmuş olanlar. (Farsça)

kanfaş

 • Yaşlı, ihtiyar.

karaca ahmed sultan

 • Barla ile Barla Gölü arasında "Karadut" mevkiinde, bir ziyaretgâhtır. Barla'ya yaya yirmi dakikalık bir mesafededir.

karheb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Yaşlı öküz.
 • Çok kıllı keçi.
 • Ulu ve şerefli kişi.

kaşağı

 • Hayvanları kaşıyıp tozlarını düşürmeğe mahsus âlet.
 • İhtiyar kimselerin, sırtlarını kaşımak için kullandıkları, ağaçtan uzun saplı ve bir ucundaki levhası dişli bir âlet.

kasıd

 • Sonsuz ilim, irade ve ihtiyarıyla her şeyi bir gaye için yaratan Allah.

katir

 • İhtiyarlık, saç ağarmak.
 • Perçin yapılan çivi uçları.

kaus

 • Yaşlı, koca, ihtiyar.

keham

 • Yaşlı, ihtiyar. (Kesmez kılıca "seyf-i kihâm"; peltek lisana "lisan-ı kihâm"; ağır yürüyüşlü ata "feres-i kihâm" derler.)

kemlul

 • Yabâni hıyar.

ken'an diyarı / ken'an diyârı

 • Sayda, Sûr, Beyrût, Filistin ve Sûriye'nin bir kısmını içine alan ve Fenike denilen bölge. Nûh aleyhisselâmın torunu ve Hâm'ın oğlu Ken'an burada yaşadığı için Ken'an diyârı denilmiştir.

kerşeb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Hali kötü olan kimse.
 • Kalın ve uzun nesne.
 • Arslan.
 • Çok yiyen, obur.

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.

kiber-i sinn

 • Yaşlılık, ihtiyar olmak, yaş büyüklüğü.

kınnesrin

 • Şam diyârında bir mekân adı.

kühenpir

 • Yaşı ilerlemiş. Çok yaşlı, ihtiyar. (Farsça)

kühensal / kühensâl

 • Yaşlanmış, ihtiyarlamış, kocamış. Eskimiş. (Farsça)

kürizi / kürizî

 • Beli bükük ve sefil ihtiyar. (Farsça)

kuş'am

 • (Çoğulu: Kaşâım) Yaşlı ihtiyar, koca kimse.
 • Belâ.
 • Arslan.
 • Sırtlan.
 • Örümcek.
 • Karınca yuvası.

kuş'ar

 • Hıyar.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

lafzan

 • Lafız itibariyle. Söz olarak. Söyleyerek. Yazılı olmıyarak.

laglaga

 • (Çoğulu: Laglag) Ördekten küçük bir güzel kuştur, başında az miktar beyaz tüyü vardır. Türk diyârında yavrusunu çıkarıp kış günlerinde Mısır'a gider.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

lat'a

 • Dudaklarının içi beyaz olan kadın.
 • Çok yaşamış, ihtiyar kadın.

lengane / lengâne

 • Topalcasına. Topallıyarak. (Farsça)

lühm

 • Kevsec dedikleri balık.
 • Yemen diyârında bir kabile.
 • Etli ve kaba olmak.

lükkam

 • Şam diyârında yüksek bir dağın adı.

lut

 • Hz. İbrahim'in kardeşi Harran oğlu Lut (A.S.) onunla beraber Bâbil diyarında Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine peygamber oldu. Bu nâhiyenin ahalisi ehl-i küfr ve fücur idi. Yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı yapalardı. Hz. Lut, onları doğru yola dâvet etti, dinlemediler ve

mahmumane

 • Sayıklarcasına, sayıklıyarak. (Farsça)
 • Ateşler içinde, ateşli olarak. (Farsça)

maka

 • Hıyarşenber denilen nebat.

maksee

 • Hıyar tarlası.

maksüe

 • Hıyar tarlası.

maksur

 • Zoraki, cebren. Elinde ve ihtiyarında olmadan.

mataf

 • (Çoğulu: Matâif) (Tavâf. dan) Tavâf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yer.

mataif

 • (Tekili: Matâf) (Tavaf. dan) Tavaf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yerler.

mayir

 • (Çoğulu: Miyâr) Taamlandıran, yiyecek veren.

mecdud

 • Rızkı bol, nasibli, bahtiyar.
 • Kesilmiş, maktu.

mehenk

 • Ölçü. Miyar.
 • Altın ve gümüş ayarını anlamaya mahsus taş. Üzerinde altın tecrübe edilen siyah taş.

mekbir

 • İhtiyarlama, yaşlanma.

memalik / memâlik / ممالك

 • Ülkeler. (Arapça)
 • Topraklar, diyarlar. (Arapça)

menasik-i hacc / menâsik-i hacc

 • Hac ibadeti için ziyaret edilecek yerler, görevler.

menasik-ül hac

 • Hacı olmak için Mekke-i Mükerreme'ye gidenlerin Kâbe'yi ziyaret etme, Arafat'ta vakfeye durma, kurban kesme, ihram giyme, muayyen bir yerden bir yere kadar yürüme gibi yapılan ibadet rükünleri.

merhameten

 • Acıyarak, merhamet ederek.

merzuk

 • Rızıklanmış, ihtiyaçları verilmiş.
 • Bahtiyar. Saadetli, mutlu.

mes'adet

 • Bahtiyarlık. Saadete sebeb olacak haslet. İyilik.

meş'ar

 • (Çoğulu: Meşâır) Bilecek yer.Hasse. Duygu.
 • Hacıların ziyaret ettikleri yerler.

meş'ar-ül haram

 • Hac zamanında ziyaret edilecek muayyen yer. Cebel-i Kuzah, Müzdelife'de bir yerin ismi.

mes'ud

 • Saadetli, iman ehli olan, bahtiyar. Mutlu.

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

mes'udiyet

 • Mes'udluk, kutluluk, bahtiyarlık.

meşayih

 • Şeyhler, ihtiyarlar.
 • Şeyhler. Pirler. İhtiyarlar.

mesed

 • Hurma lifi.
 • Liften yapılan ip.
 • Deve kılından ve yününden yapılan urgan.
 • Yemen diyarında biten bir ağacın adı.
 • Bağ.

meşib / meşîb

 • İhtiyarlık. Yaşlılık. Saç ağarması.

mesudane / mesûdâne / مسعودانه

 • Mesutça, bahtiyarlıkla. (Arapça - Farsça)

meyd

 • Deprenmek. Sallanmak.
 • Ziyaret etmek.
 • Hareket etmek.
 • Kırağı çalmak.
 • Meyletmek.
 • Neşv ü nemâ bulmak.
 • Başı dönüp midesi bulanmak.

mezar / mezâr

 • Ziyaret yeri. Ziyaretgâh.
 • Mezar. Kabir. Ölünün gömüldüğü yer. Makber.
 • Kabir, ziyaret yeri.

mezmum

 • Zemmolunmuş. Makbul olmıyarak ayıplanmış. Kötü.

mihail

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab'ında: "Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhid

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

mu'temir

 • Kasdedici, kasdeden.
 • Ziyaret eden.
 • Umre yapan.

muaz ibn-i cebel

 • (Ebu Abdurrahman el Ensarî) Ashâb-ı Kirâm arasında hürmetle yâd olunan büyük fakihlerdendir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sağlığında Kur'an-ı Kerim'i cem'edip ezberleyen bahtiyarlardandır. Peygamberimiz, "Kur'ânı, Muaz İbn-i Cebel'den alınız" buyurmuştur. 157 hadis rivâyet etmiştir. Ürdün

mücteba

 • Seçilmiş. Kıymetli, ihtiyar olunmuş.

muhtar

 • İhtiyar eden. Seçilmiş olan.
 • Hareketinde serbest olan. İstediğini yapmakta serbest olan. Hür.
 • Köyde veya şehrin mahallesinde seçimle o semtin idâre ve hükümet işlerini üzerine alan kimse.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ism-i şerifi.
 • İhtiyar sahibi, hareketinde serbest olan.

muhtariyet

 • Muhtarlık. Kendi kendine hareket edebilme. İhtiyar ve iradesi kendi elinde olma.

muhtelic

 • (Halecân. dan) (Kendi elinde olmıyarak) titreyen.

mukbil

 • Mübârek. İkbali kutlu, mutlu. Mes'ud. Bahtiyar.

mukbilan

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Mutlular, bahtiyarlar, mes'ud kimseler.

mukbilin / mukbilîn

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Bahtiyarlar, mutlular, mes'udlar.

mükerrem

 • Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan. (İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)

mukka

 • (Çoğulu: Mükâyâ-Mükâki) Hicaz diyarında yaşıyan bir cins beyaz kuş.

mülzimane

 • Sözde susturmağa zorlıyarak. Sustururcasına.

münasafa

 • (Nısf. dan) Yarıyarıya paylaşma. İki eşit parçaya ayırma.

münasafaten

 • Yarıyarıya olarak.

müntehab

 • Seçilmiş. Güzide. İntihab ve ihtiyar olunmuş.

murdar

 • Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan. (Farsça)
 • İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan. (Farsça)

mürteza

 • Beğenilmiş, seçilmiş, ihtiyar olunmuş.

müs'ad

 • Bahtiyar, mes'ud.

müs'id

 • Mes'ud eden, bahtiyar eden.

müsebbeh

 • İhtiyarlıktan dolayı aklı giden kimse. Bunak.

müsin / müsîn / مُسِنْ

 • Yaşlı, ihtiyarlamış.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • İhtiyâr.

müsinn / مُسِنّ

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • İhtiyâr.

müsterat

 • İhtiyar olunmuş, beğenilmiş, seçilmiş.

müstesinn

 • (Sinn. den) İhtiyarlanan, yaşlanan.

mutatavvif

 • Ziyâret gayesiyle bir şeyin etrâfını dolaşan. Tavâf eden.

müteammid

 • Kasteden, kasden yapan. Tasarlıyarak yapan.

müteammidane / müteammidâne

 • (Amd. den) Tasarlıyarak, bilerek, kasden. (Farsça)

müteammidin / müteammidîn

 • (Tekili: Müteammid) (Amd. den) Bilerek ve tasarlıyarak yapanlar.

müteazzımane / müteazzımâne

 • (Azamet. den) Benlik, büyüklük taslıyarak.

müteharimin / müteharimîn

 • (Tekili: Müteharim) Teharüm edenler, kendilerini ihtiyar gibi gösteren kimseler.

müteharrim

 • (Çoğulu: Müteharimîn) İhtiyar gibi görünen. Kendini ihtiyar gösteren, yaşlı gösteren.

müterahhimane / müterahhimâne

 • Acıyarak. Merhamet ederek. (Farsça)

müteşeyyih

 • Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren.
 • İhtiyarlaşan.

mütezavir

 • (Çoğulu: Mütezavirîn) Birbirini ziyaret eden. Gidip gören.

mütezavirin

 • (Tekili: Mütezavir) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler.

muvacehe-i seadet / muvâcehe-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvar.

naim

 • Bolluk ve bahtiyarlık içinde yaşayış. Nizam-ü hal ve mal.
 • Cennet'in sekiz kısmından dördüncü tabakası.

nar

 • (Çoğulu: Niran, envar, niyere, niyâr) Ateş. Cehennem.
 • Bir meyve adı.
 • Mc: Allahın gadabı.
 • Yakıcı, azab verici her şey. Şer. Dalâlet. Sefâhet.

nazaran

 • Nisbeten, nisbetle kıyaslıyarak.
 • Bakarak, görerek.

nebat

 • (Çoğulu: Nebatât) Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki.
 • Yemen diyarında bir kabile adı.

nebz

 • Bir kimseyi ayıplamak. Kötü lâkabı takmak, istihzâ etmek.
 • İhtiyarlık işareti belirmek.

necm

 • (Necim) Yıldız, ahter, kevkeb. Ülker yıldızına da denir. Ülker, onbir yıldızdır. Altısı görünür, gözü kuvvetli olan yedinciyi de görebilir.
 • Belirli olan vakit. (Araplar, vakti yıldızlarla tahdit ederlerdi)
 • Kabak ve hıyar gibi yayvan nebat.
 • Belirli vakitte yapılan vazi

necran

 • Susuz.
 • Kapı ökçesi. ("süve" denir).
 • Yemen diyarında bir yerin adı.

nehel

 • Susuz olmak.
 • İçmenin evveli.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Semiz etli deve.

nisbi / nisbî

 • (Nisbiye) Kıyaslama ile olan. Diğerine, öncekine göre. Diğerlerine göre kıyaslıyarak olan. Nisbete, ölçüye göre.

nuzar

 • Altın.
 • Her nesnenin hâlisi ve iyisi.
 • Necid diyârında yetişen bir ağacın adıdır, ondan tas ve kâse yaparlar.

payiz

 • Güz, sonbahar. (Farsça)
 • Yaşlılık, ihtiyarlık. (Farsça)
 • Eski, köhne, yıpranmış. (Farsça)

pir / pîr

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Bir tarikatın kurucusu. (Farsça)
 • Herhangi bir meslek ve san'atın başlatıcısı, te'sis edicisi. (Farsça)
 • Yaşlı, ihtiyâr.
 • Mürşîd-i kâmil, tasavvuf yolunda rehber zât.
 • İhtiyar, öncü, şeyh.

pir ü berna

 • İhtiyar ve genç.

pir-i fani / pir-i fanî / pîr-i fânî

 • Pek yaşlı, zayıf adam. Dünyayı terketmiş ihtiyar.
 • Pek yaşlı ve zayıf adam, dünyayı terk etmiş ihtiyar.

piran

 • (Tekili: Pir) İhtiyarlar, yaşlılar. (Farsça)

piri / pirî

 • İhtiyarlık. Kocamışlık.

pirsal

 • Kocamış, ihtiyar, yaşlı. (Farsça)

pot kırmak

 • Farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek.

rahimane / rahîmane

 • Şefkat ederek, acıyarak. Merhamet ve rahmet ile Cenab-ı Hakk'a yakışır tarzda.
 • Acıyarak.

rakskünan / rakskünân

 • Raksederek, raksede ede, oynıyarak, oynıya oynıya. (Farsça)

raus

 • İhtiyarlıktan dolayı başını titreten kişi.

re'fetkarane / re'fetkârane

 • Merhametli bir şekilde, çok acıyarak.

reft

 • Bir şeyi ufalıyarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama.

reşahat-i ihtiyar

 • İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler.

sa'r

 • Katil zehiri.
 • Kısa boylu adam.
 • Küçük hıyar.
 • Yaban soğanının kökü.

sa'y

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.

saadet-mend / saâdet-mend

 • Bahtiyar, mutlu. Saâdet bulmuş olan. (Farsça)

saadet-mendi / saâdet-mendî

 • Mutluluk, bahtiyarlık. (Farsça)

saadetmend / saâdetmend / سعادتمند

 • Mutlu, bahtiyar. (Arapça - Farsça)

şad

 • Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. (Farsça)

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

şadan

 • Sevinçli, bahtiyar. (Farsça)

şadüman

 • (şâd-mân) Mesruriyet, sevinçlilik. (Farsça)
 • Mesrur, bahtiyar. (Farsça)

sagan

 • Mâverâünnehir diyarında bir şehir adı.

sahsalik

 • Katı, şiddetli, şedid.
 • Yaşlanmış, ihtiyar kadın.
 • Şiddetli ses.

said

 • (Sa'd. dan) Saadetli. Allah (C.C.) kendisini sevmiş. O'nun rızasına ermiş olan. Ahireti için çalışan kimse. Mes'ud. Mübarek. Bahtiyar.

sal-dide

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Tecrübeli, gün görmüş. (Farsça)

salhurde

 • Çok yaşlı, pek ihtiyar. (Farsça)

san'a

 • Yemen diyarında bir şehrin adı.

savm

 • Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.

seadet / seâdet

 • Mutluluk, bahtiyarlık. Dünyâda ve âhirette mutluluk.

seadet-i ebediyye / seâdet-i ebediyye

 • Sonsuz, ebedî mutluluk, bahtiyârlık.

şefakat

 • Şefkat, acıyarak şefkatle sevmek. Karşılık istemeden merhamet edip acımak, sevmek.

şefikane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.
 • Acıyarak karşılıksız sevme.

şefnin

 • Irak diyarında ve karga büyüklüğünde olan bir kuş.

segar

 • (Çoğulu: Süğür) Ön dişler.
 • Ağız. (Dar geçit ağızlarına ve diğer yerlerin boş olan korku yerlerine de denir.)
 • Yaş hıyar.

şehriyye

 • Çok yaşamış pir. Çok yaşlı, ihtiyar.

sel'a

 • Hıyarcık hastalığı.
 • Yarmak.

şemlak

 • Yaşlı, pir, ihtiyar.

şeyb / شيب

 • İhtiyarlık. Yaşlılık.
 • Saç, sakal ağarması.
 • Yaşlılık, ihtiyarlık. (Arapça)

şeyh / شيخ

 • İhtiyâr.
 • Bir ilim dalında ihtisas etmiş olan.
 • Mürşîd-i kâmil; insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatan, dîni, İslâm'ı yayan ve onların mânen olgunlaşmalarını sağlayan rehber zât. Çoğul şekli meşâyıh ve şüyûhtur.
 • Pir, tarikat önderi, ihtiyar.
 • Yaşlı, ihtiyar. (Arapça)
 • Tarikat şeyhi. (Arapça)

şeyhuhet / şeyhûhet

 • Yaşlılık, ihtiyarlık.
 • (Şihet-Şeyhuhiyet) İhtiyarlık, yaşlılık.
 • İhtiyarlık.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin; ilminin, bilgisinin ve kendi ihtiyârı (dilemesi, istemesi) olmaksızın dış âlemde ilerlemesi.

şeyyebet

 • (Şeyb. den) İhtiyarlattı (meâlinde fiildir.).Şeyyebetnî : Beni ihtiyarlattı, beni ihtiyar etti (mânâsında)

şeyyir

 • (Çoğulu: Şiyâr) Semiz ve besili hayvan.

sıla / صله

 • Yakınlarını ziyarete gitme özlemi. (Arapça)

sıla-i rahim

 • Hısım akrabayı ve mü'minleri ziyaret etme, onlarla görüşme ve mektuplaşma; alâkayı devam ettirme.
 • Akrabanın kusurlarını affetme.
 • Akrabaları ziyaret.

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Akrabâyı, yâni ana, baba, dede, çocuklar ve torunları; süt ve evlilik yoluyla olan yakınları ziyâret etmek, gözetmek ve onlara yardım etmek.
 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

silahdar

 • Tar: Sarayın ileri gelen erkânından birinin ünvanıdır. "Silahdar-ı şehriyarî" de denilirse de mâruf olan "Silahdar Ağa"dır.

sünusi / sünusî

 • (Seyyid Muhammed bin Ali) (Hi: 1206 - 1276) Şâzelî (Şazilî) Tarikatının sonradan teşekkül eden kollarından birisinin kurucusudur. Cezayir'in büyük velilerindendir. Memleketinin bir çok yerlerini ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmiş; Mısır'da, Bingazi'de tederrüsle iştigal etmiştir. Bingazi'de zaviy

şuurdarane / şuurdârâne

 • Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi. (Farsça)

şüyuh / şüyûh / شيوخ

 • (Tekili: Şeyh) Şeyhler. İhtiyarlar.
 • Şeyhler. (Arapça)
 • İhtiyarlar, yaşlılar. (Arapça)

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

taabbüs

 • Sayıklama.
 • Havadaki bir şeyi tutmağa çalışır gibi ellerini sallıyarak hareket ettirme.

tabaşir

 • "Hind hıyarı" denilen bir deva.

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

takdiren

 • Değer ve kıymetini anlıyarak. Takdir ederek.

tatavvüf

 • Ziyaret etmek.
 • Dönmek.

tavaf

 • Ziyaret etmek. Ziyaret maksadiyle etrafında dolaşmak.
 • Hacıların Kâbe etrafında yedi defa dolaşmaları.
 • Etrafını dolaşmak, ziyaret.
 • Ziyaret etmek, ziyaret maksadıyla etrafını dolaşmak, hacıların Kâbe etrafında yedi kez dolaşmaları.

tavaf-ı ifada / tavâf-ı ifâda

 • Hacıların Arafât'tan indikten sonra yaptıkları farz tavâf. Tavâf-ı Ziyâret.

tavvaf

 • Kâbe'yi ziyaret ve tavaf eden.
 • Resmî dairelerde gece bekçisi.
 • Çok tavaf eden.

tazimkarane / tâzimkârane

 • Büyük tanıyarak.

te'kiden

 • Tekrarlama ile.
 • Sağlamlaştırarak. Te'kid suretiyle.
 • Evvelce yazılmış olan bir yazıyı tekrarlıyarak.

tebcilen

 • Ağırlıyarak, tâzimen.

teharüm

 • (Herm. den) Genç olduğu hâlde, kendini ihtiyar gösterme. Yaşlı gibi görünme.

telid

 • (Telide) (Veled. den) Yabancı memlekette doğduğu halde küçük yaşta İslâm diyârına getirilerek orada büyütülmüş ve oranın tâbiiyetini kabul etmiş olan kişi.

tenu-mend

 • Gövdeli, iriyarı, vücutlu kimse. (Farsça)

tenumend / tenûmend / تنومند

 • İriyarı, çamyarması. (Farsça)

terahhumen

 • Acıyarak, merhamet ederek.

tesennün

 • Halinden dönmek.
 • Üzerinden yıl geçmek.
 • Yaşlı olmak, yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • (Sinn. den) Diş çıkarma.

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

teşeyyuh

 • Şeyh olduğunu iddia etmek. Şeyhlik taslama.
 • İhtiyarlama, yaşlanma.

teşeyyüh

 • (Şeyh. den) İhtiyarlama.
 • Şeyhlik iddiasında bulunma.

teşrifat

 • (Tekili: Teşrif) Resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. Protokol.

tetavvuf

 • Tavaf etme. Ziyaret maksadıyla bir şeyin veya bir yerin etrafını dolanma.

tezavür

 • (Çoğulu: Tezâvürat) Birbirini ziyâret etme, gidip görme.
 • Vazgeçme, yoldan çıkma, udul etmek.
 • Eğilip meyletme.

tezkiye

 • Tamam etmek.
 • Boğazlamak.
 • İhtiyarlamak.
 • Ref'etmek.

tezvir

 • Söze yalan karıştırma. Yalan söze ziynet verme.
 • Şahidin şehadetini iptal etme.
 • Kendini ziyaret edene ikram etme.

umre

 • Hac günleri dışında yapılan Kâbe ve diğer mukaddes yerlerin ziyareti.
 • Ziyâret. Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke ve Medine'deki mukaddes yerleri ziyaret etmek. Ist: Kâbe-i Muazzama'yı tavaftan ve Safâ ile Merve denilen iki mukaddes mevki arasında sa'yetmekten ibarettir. Farz olan hacca Hacc-ı Ekber denildiği gibi, Umreye de Hacc-ı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk
 • Ziyâret etmek. Hac zamânı olan beş günü yâni Arefe ve Kurban bayramının dört günü dışında, istenildiği zaman ihrâma girip Kâbe-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Merve arasında sa'y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet. Umreye Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir.

umurat

 • (Tekili: Umre) Umreler. Hac mevsiminin haricinde Kâbe'yi ve Mekke-i Mükerreme'nin mübarek yerlerini ziyaret etmeler.

vecd

 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.

vizite

 • ing. Ziyaret.
 • Doktorun bir hastayı ziyareti.
 • Hekim ücreti.

yakub aleyhisselam / yâkûb aleyhisselâm

 • Ken'an diyârındaki (Fenike denilen Sayda, Sur ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye'nin bir kısmından ibâret olan eski bir memleket) insanlara gönderilmiş olan peygamber. İshâk aleyhisselâmın oğlu, Yûsuf aleyhisselâmın babasıdır. Yâkûb, İbrânice bir isim olup, "Allahü teâlânın saf ve temiz kıldığı kul" m

yemen

 • Arap diyarında bir vilayet ismi.

zafar

 • Yemen diyarında bir şehrin adı.

zair / zâir / زائر

 • Ziyaret eden, ziyaretçi. Hatır sormaya, görmeye giden.
 • Seyirci.
 • Ziyaretçi. (Arapça)

zal / zâl / زال

 • İhtiyar. Ak sakallı. (Farsça)
 • İranlı meşhur kuvvet ve pehlivanlık senbolü Rüstemin babasının adı. (Farsça)
 • Saçları ağarmış, ihtiyar. (Farsça)

zaruriyye

 • (Zarurî) Mecburî. İster istemez olacak iş. İhtiyarî olmayan, mecburî olan.

zevr

 • Yalan, kizb.
 • Bâtıl mâbud.
 • Ziyaret etmek.
 • Göğüs üstü.

zevre

 • Uzaklık.
 • Ziyaret etmek.

zevv

 • Irak diyarında bir dağın adı.
 • Kadr, kıymet.
 • Miktar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın