LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iyan ifadesini içeren 690 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

ab-şinas

 • Sudan anlıyan. (Farsça)
 • Gemi kılavuzu. (Farsça)

abadile / abâdile

 • Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı arasında Abdullah isimli üç yüz kadar sahâbi bulunmaktaydı.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abd-i hüdabin / abd-i hüdâbin

 • Cenab-ı Hakkı tanıyan kul.

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

aforoz

 • R. Papa tarafından bir Hıristiyanın kiliseden çıkarılması, dinden hariç addolunması.
 • Hıristiyanlık ve yahûdîlikte, dinden ve cemâatten uzaklaştırma cezâsı.

ahd-i atik

 • Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab. Bu ismi ilk olarak hıristiyanlar kullanmışlardır. Hıristiyanların Kitab-ı mukaddes denilen kitabları Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd'den meydana geldiğinden onlar da Ahd-i Atîk'i kutsal kabul etmekt edirler. Yahûdîler, Ahd-i Atîk yerine Tanah demek

ahd-i cedid / ahd-i cedîd

 • Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes'in ikinci bölümü.

ahd-name

 • Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt. (Farsça)

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

ahmediyye

 • Evliyânın gözbebeği İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bu yola Müceddidiyye-i Ahmediyye de denir.
 • Hindistan'da Gulam Ahmed Kâdiyânî tarafından kurulan sapık bir yol.

ahrariyye / ahrâriyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

ahrem

 • Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
 • Tıb: Omuz ucu.

ahu-çerende

 • Otlıyan ceylan. (Farsça)

aiş

 • Yaşıyan.
 • Rahat yaşıyan.

akab-gir

 • Peşe düşen, kovalıyan. (Farsça)

akide-i velediyet

 • Hıristiyanlık ve Musevîlikte bulunan ve hâşâ Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Üzeyr'in (a.s.) Allah'ın oğlu olduğunu kabul eden bâtıl inanç.

akkam / akkâm

 • Deve kiralayıcısı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam.
 • Hacca Surre-i Hümayun ile birlikte giden hademe.
 • Çadır mehteri.

aks-i misali / aks-i misalî

 • Yansıma; (aynada yansıyan) görüntü.

akseden

 • Yansıyan.

aksi / aksî

 • Yansıyan, akseden.

aktab-ı al-i beyt-i muhammediye / aktâb-ı âl-i beyt-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) neslinden gelen ve bulunduğu yerde veya memleketteki evliyanın başı hükmünde olan büyük veliler.

aktab-ı mehdiyyin / aktâb-ı mehdiyyîn

 • Büyük Mehdînin bazı vasıflarını taşıyan büyük velîler.

akur

 • Yaralıyan, ısıran köpek. Kuduz, azgın köpek.
 • Çok şerir, kötü kimse.

alem-i hıristiyan / âlem-i hıristiyan

 • Hıristiyan dünyası.

alem-i hıristiyaniye / âlem-i hıristiyaniye

 • Hıristiyanlık âlemi.

alem-i hıristiyaniyet / âlem-i hıristiyaniyet

 • Hıristiyanlık dünyası.

alemdar

 • Bayrağı veya sancağı taşıyan. Bayraktar, sancaktar.

alemi / âlemî

 • (Çoğulu: Âlemiyan) (Âlem. den) Dünyaya ait. İnsan.

alet-i musavvit / âlet-i musavvit

 • Sesi nakletmeye yarıyan alet. Mikrofon.

algı

 • (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, n

amair / amâir

 • (Tekili: Amâyir) (İmâret) İmâretler. Mâmur etmeler.
 • Sâlih fakirlerin veya kendisini idare edemiyen veya çalışamıyan talebe-i ulumun, fukarâ-i sâlihînin iâşesinin te'min edilmeleri.

anglikanizm

 • İngiltere kralı Sekizinci Henry'nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.

anofel

 • yun. Sıtma mikrobunu taşıyan ve aşılayan sivrisinek.

antropoloji

 • yun. İnsan dediğimiz varlığı inceleyen ilim. İnsan biyolojik özellikleri açısından incelendiğinde biyolojik antropoloji, cemiyet halinde yaşıyan bir varlık olması açısından incelendiğinde sosyal antropoloji veya kültür antropolojisi, insanın mahiyeti, diğer varlıklardan farkı, hayatının mânası, düny

antropomorfizm

 • Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah'ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm'in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestl

apsis

 • Yönlü bir eksen üzerinde bulunan bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. (Fransızca)
 • Bir noktanın, fezadaki yerini tesbite yarıyan ana çizgilerden yatay olanı. (Fransızca)

arif / ârif / عَارِفْ

 • Bilen, tanıyan, ilim ve irfân sâhibi.
 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, O'ndan başkasının sevgisini kalbinden çıkarmış, tasavvufta yetişip, kemâle ermiş velî zât. Ârif-i billah da denir.
 • Mütehassıs olduğu ilmi, zorlanmadan tatbik eden, kullanabilen kimse.
 • İyi bilen, Allahı tanıyan.

arif-i billah / ârif-i billâh

 • Allah'ı tanıyan, bilen.

arifane / ârifâne / عَارِفَانَه

 • Allahı tanıyana yakışacak sûrette.

arifibillah / ârifibillah

 • Allahı tanıyan.

arifin / ârifîn / عَارِفِينْ

 • İyi bilenler, Allahı tanıyanler.

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

arz-ı beyza / arz-ı beyzâ / اَرْضِ بَيْضَا

 • Bazı evliyanın misal âleminde gördükleri beyaz (nurlu) dünya.

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

aşina / âşina

 • Bildik, tanıdık, bilen, tanıyan.

aşiret

 • Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile.

aşiyan e

 • (Bak: AŞİYAN)

asmani / asmanî

 • (Çoğulu: Asmâniyân) Gökyüzüne, aya, güneşe mensub. (Farsça)
 • Açık mavi. (Farsça)

aşna

 • Yüzücü. (Farsça)
 • Yüzme. (Farsça)
 • Tanıyan, yabancı olmayan. (Farsça)

asr-ı dalalet ve hüsran / asr-ı dalâlet ve hüsran

 • Hak yoldan sapkınlık ve zarar ve ziyan asrı.

atuf / atûf

 • Çok acıyan, pek merhametli.

avam-firib

 • Halkın hoşuna gidecek tarzda hareket eden, halkı avlıyan, demagog. (Farsça)

avrupalılaşmak

 • Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye'de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü temsil eder. Avrupaya, batıya özenmek, eşkiyanın gasbettiği

ayan

 • (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 • Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

ayhüm

 • Ağaç kökü.
 • Kırmızı sahtiyan.

ayıklanma

 • (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. (Türkçe)

ayine-ru / ayine-rû

 • Yüzü ayna gibi parlıyan. (Farsça)

ayzemur / ayzemûr

 • Yük taşıyamıyan büyük ve yaşlı deve.

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

aziz

 • Hıristiyanların mübarek bildikleri büyükleri.

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

azize

 • (Müe.) Aziz olan.
 • Hristiyanlıkta kadın rahib. Rahibe.

azrar

 • (Tekili: Zarar) Zararlar, ziyanlar, kayıplar.

azul / azûl

 • Çok azarlayan, çıkışan, paylıyan.

bad-sene

 • Kibirli, mağrur. Büyüklük taslıyan. (Farsça)
 • Kötü niyetli. (Farsça)

bahira / bahîra

 • Peygamberimizi çocukken tanıyan mübarek bir rahip.

balina

 • Denizde yaşıyan ve yaklaşık olarak 20 ilâ 35 metre kadar uzunlukta olan memeli hayvan.

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

banyol

 • Bu kelime; zindan, hapishâne mânâlarında kullanılırdı. Buraya katiller, hırsızlar ve beylik esirlerin satışa yaramıyanları konurdu.

bar-ber

 • Hamal, yük taşıyan kimse. (Farsça)

bar-keş

 • Hamal, yük taşıyan. (Farsça)
 • Mütehammil, tahammül eden, sabırlı. (Farsça)

barbar

 • Lât. Eski Yunan, Roma ve daha sonra Hristiyanlara göre kendi kavimleri dışında kalan herkes.
 • Vahşi, ilkel.

bargir

 • Yük taşıyan.
 • Beygir.

barimetre

 • Gürültünün şiddetini ölçmeğe yarıyan âlet. (Fransızca)

basarık

 • Çulha tezgâhının ayaklığı.
 • Piyano ayaklığı gibi çifte ayaklık.

bayrakdar / bayrakdâr

 • Alemdar, bayrak taşıyan asker. (Farsça)
 • Bir kabile veya cemaatın başı, reisi. (Farsça)
 • Bayrak taşıyan, lider.

bayraktar

 • Bayrak taşıyan, temsilci.

bayramiyye

 • Anadolu'da yetişen evliyânın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bayramiyye yolu bir koldan Bâyezîd-i Bistâmî'ye diğer koldan Hasen-i Basrî'ye ulaşır.

bazende

 • Oynıyan, oynayıcı. (Farsça)

bazir

 • Ekici, eken.
 • Dedikodu yapan, laf taşıyan. Geveze.

be's

 • Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

bedevi / bedevî

 • Çölde yaşayan. Göçebe. Medeni olmayan ve şehir hayatı yaşamıyan.
 • Seyyid Ahmed-i Bedevî nâmındaki büyük bir zâtın tarikatı ve onun mensubu olan.

bedeviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Seyyid Ahmed Bedevî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

beis-be's

 • Zarar, ziyan.
 • Korku, azap, sıkıntı, fenalık.
 • Kuvvet, kudret.

bektaşilik / bektâşîlik

 • Evliyânın büyüklerinden Hacı Bektâş-ı Velî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

belagat-füruş / belâgat-füruş

 • Belâgat taslıyan. (Farsça)

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

beşir

 • Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü.
 • Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse.
 • Peygamberimizin bir vasfı.

beyhan

 • Sır saklamıyan, aklında ve kalbinde olanları söyleyen kimse. Boşboğaz.

bi'a / bî'a

 • Hıristiyanların mâbedi, tapınak, kilise.

bi-direng / bî-direng

 • Durmıyan, oyalanmayan, eğlenmeyen, çabuk. (Farsça)

bi-duht / bî-duht

 • Kızı olmıyan. (Farsça)
 • Zühre Yıldızı. (Farsça)

bi-garez / bî-garez

 • Garezsiz. (Farsça)
 • Taraf tutmıyan, tarafsız. (Farsça)

bi-hareket / bî-hareket

 • Kımıldamıyan, hareketsiz. (Farsça)

bila / bilâ

 • Olmayarak, sahib olmıyan "...sız,...siz" mânâları yerine kullanılan edattır. Kelimenin başına getirilerek menfi mânâ hasıl olur.

büky

 • Ağlayıcılar, ağlıyanlar.

bülbül-i nalan / bülbül-i nâlân

 • Ağlıyan bülbül.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

cankurtaran

 • t. Ölüm tehlikesinde olanları kurtarmak için kullanılan vasıta.
 • Hasta ve yaralıları hastahaneye taşıyan otomobil. Ambulans.

çare-cu / çâre-cu

 • Çâre arıyan. (Farsça)

çehan

 • Damlıyan, damlayıcı. (Farsça)

cehende

 • Fırlıyan, sıçrayan. (Farsça)
 • Sıçramış, fırlamış. (Farsça)

çekan

 • Damlamış, damlıyan. (Farsça)

celvetiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

cenin

 • (Cenne. den) Ana karnındaki harekete başlıyan çocuk.
 • Gizli ve mestur, saklı olan şey.

cerahor

 • Tar: Osmanlılarda ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyanlara verilen isim.

çerb-ahur

 • İçinde yemi bol olan ahır. (Farsça)
 • Bolluk içinde yaşıyan kimse. (Farsça)

ceres-dar

 • Çıngırak taşıyan, çıngıraklı. (Farsça)

cerrahiyye / cerrâhiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

cestan

 • Atlıyan, sıçrayan. (Farsça)

çeştiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

ciğer-der

 • Ciğer söken, ciğer parçalıyan. (Farsça)

cilve-i misaliye / cilve-i misâliye

 • Şeffaf şeyler üzerinde yansıyan görüntüler.

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

çirkin

 • Güzel olmıyan. (Farsça)
 • Çok kirli. (Farsça)
 • Kanlı, irinli çıban veya yara. (Farsça)

civanmerdane / civanmerdâne

 • Mert ve yüksek cesaret taşıyan bir kişi gibi.

cizyedar / cizyedâr

 • Cizye adı verilen vergiyi toplıyan memur, cizyeci. (Farsça)

cübar

 • Ziyan olmak. Heder olmak.
 • Üçüncü gün.

cuhaf

 • Zarar ve ziyân edici, zarar verici nesne, muzır.
 • Çok yemekten şişip ishal olmak.
 • Ölmek, mevt.

cülüban

 • Sahtiyandan yapılan dağarcığa benzer bir kap.

cum'a

 • Toplanma.
 • Perşembeden sonraki gün. Müslümanların kudsî tâtil günü olup, o güne mahsus namazla mükelleftirler. Memur ve işçilerin cuma namazı vakti serbest bırakılmamaları din hürriyetine aykırıdır. Yahudiler ve hristiyanlar haftalık dinî törenleri için cumartesi ve pazar günü serbest

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

cüz-ün layetecezza / cüz-ün lâyetecezzâ

 • Maddenin yapı özelliğini taşıyan en küçük parçası, atom, zerre.

daa

 • Telef etmek, ziyan etmek.

darr

 • Zarar, ziyan.

darra

 • Şiddet, mihnet. Belâ. Naks. Ziyan. Sıkıntı. Kötürümlük.

davr

 • Ziyan etmek, zarara girmek.

debbağ

 • Derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vesaire yapan.

dehriye

 • Devre ait. Zamana dair ve müteallik.
 • Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka.

dem'a-riz

 • Ağlıyan, gözyaşı döken. (Farsça)

dermeyan

 • (Der-miyân) Ortada olan şey, arada. (Farsça)

destek

 • Bir şeyin yıkılıp devrilmemesi için, o şeye vurulan payanda, dayanak. (Farsça)
 • Küçük el. (Farsça)
 • Yün ve pamuk gibi şeyleri eğirmeye yarıyan âlet. (Farsça)

dihan

 • Kırmızı deri, sahtiyan.
 • (Tekili: Dühn) Vücuda sürünülecek yağlar.

dil-azad

 • Gönlü rahat, gönlü bir şeyle ilgili olmıyan. (Farsça)

dil-bend

 • Gönül bağlıyan, seven. (Farsça)

dil-cuy

 • Gönül çeken, gönül arıyan. (Farsça)

dil-hıraş

 • Yürek parçalıyan, tırmalıyan. (Farsça)

din-i hıristiyani / din-i hıristiyanî

 • Hiristiyanlık dini.

din-i isevi / din-i isevî

 • Hıristiyanlık.

dinen

 • Din bakımından, diyanet noktasından, dince.

dinsiz

 • Hiç bir dîne inanmıyan, ateist.

dirahşan

 • Parlıyan, parlak. (Farsça)

dırar

 • Ziyân yetiştirmek.

diyanat / diyânât

 • Allahü teâlâ ile kul arasında olan işler, ibâdetler. Teklik şekli, diyânettir.

diyanet dairesi

 • Diyanet İşleri Başkanlığı.

diyanet reisi

 • Diyanet İşleri Başkanı.

diyanet reisliği

 • Diyanet İşleri Başkanlığı.

diyanet riyaseti / diyânet riyâseti / دِيَانَتْ رِيَاسَتِي

 • Diyanet İşleri Başkanlığı.
 • Diyânet işleri başkanlığı.

diyanet riyaseti dairesi

 • Diyanet İşleri Bakanlığı.

diyanet riyaseti müşavere heyeti

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Kurulu.

e'cam

 • (Tekili: Acem) Arab olmayanlar. Güzel arabi bilmeyenler. Güzel ve fasih konuşamıyanlar.
 • Acemiler.

eazım-ı evliya / eâzım-ı evliya

 • Evliyanın büyükleri.

ebil

 • Devenin hâllerinden anlıyan kimse.

ebkem

 • (Bükm. den) Dilsiz. Konuşamıyan.

ebu-l vakt

 • Vakit ve hâlin te'siri altında kalmıyanlar.

ecir-i müşterek / ecîr-i müşterek

 • Serbest işçi. Kirâlıyanından (işvereninden) başkasına çalışmaması şartı koşulmamış hamal, terzi, saatçi gibi işçi.

edim

 • Sahtiyan, tabaklanmış deri.
 • Satıh, yüz, zemin.

edyan-ı mefsuha

 • Hükmü kaldırılmış eski dinler. Hıristiyanlık, Yahudilik gibi.

edyan-ı semaviyye / edyân-ı semaviyye

 • Semavî dinler. Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri.

edyar

 • (Tekili: Deyr) Manastırlar, kilisler. Hıristiyanların ibadethâneleri.

ehl-i kitab / ehl-i kitâb

 • Allah'ın gönderdiği kitaplara inanan. (Farsça)
 • Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olan. (Hakiki Hristiyanlık veya Yahudilikten çıkmamış bulunan.) (Farsça)
 • Hazret-i Îsâ veya Mûsâ aleyhimesselâmdan birine ve bunlara gönderilen kitâblara inanan kâfirler, yahûdîler ve hıristiyanlar.

ehl-i kitap

 • Kitap ehli; Allah'ın gönderdiği kitaplara inanan Hıristiyan ve Yahudiler.
 • Allah'ın gönderdiği kitaplara inananlar. Terim olarak yahudiler ve hıristiyanlar.

ehl-i ma'rifet / اَهْلِ مَعْرِفَتْ

 • Allah'ı kamil bir imanla tanıyanlar.

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haçlılar, hıristiyanlar.
 • Bayrağında salib (haç) bulunanlar. Hristiyanlar. (Farsça)
 • Osmanlılardan 209 sene evvelki tarihte Haçlı Seferlerine katılan Hristiyan Ordusu. (Farsça)
 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

ehl-i salip

 • Haçlılar, haçı kutsal sayan Hıristiyanlar.

ehl-i teslis / ehl-i teslîs / اَهْلِ تَثْلِيثْ

 • Allah'ı baba, oğul ve mukaddes ruh diye üçlü unsur olarak kabul eden Hıristiyanlar.
 • Allah üçtür diyen Hristiyanlar.

ehl-i zimme

 • İslâm devleti uyruğu olan ve harac (vergi) veren Hıristiyan ve Yahudiler.

ehl-i zimmet

 • İslâm devletinin himaye ve tabiiyyetinde bulunan hıristiyanlar.
 • İslâm Devletinin tâbiiyetinden olan Hıristiyanlar. İslâm Devleti tarafından korunan müslümandan başka kimse. Zimmi.

ekanim-i selase / ekânim-i selâse

 • Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu'l-Kudüs'ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu'l-Kudüs üçlüsü.

eles

 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Mecnun olmak.

emanat-ı mukaddese / emânât-ı mukaddese

 • İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf,

emval-i gayr-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınamıyan, sabit olan mallar. (Dükkan, ev, tarla...gibi.)

enduz

 • Kazanan, elde eden, biriktiren, toplıyan mânalarına gelir ve kelimeleri sıfat yapar. (Farsça)

engizisyon / اَنْگِيزِيسْيُونْ

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)
 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.
 • Ortaçağdaki işkenceci hristiyan mahkemeleri.

engizisyon mahkemeleri

 • Fransa'da 16. ve 17. yüzyıllarda Hristiyan Katolik Mezhebine ait kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenleri ağır işkence ve zor ölümlere mahkûm eden mahkemelere verilen isim.

ensaf

 • (İnsaf. dan) Daha insaflı, çok acıyan, en merhametli.

erham

 • Çok merhametli, çok acıyan.

ermed

 • Kül rengi, gri. Boz renkli nesne.
 • Gözü ağrıyan adam.

erta

 • Bir ağaç cinsidir ve yaprağıyla debbağlar sahtiyan boyarlar.

esbab-ı sübutiye

 • İsbata yarıyan sebepler. Sübut delilleri.

esef-han

 • Acıyan, merhamet eden, şefkat eden, esef eden. (Farsça)

esuf / esûf

 • Fazlaca eseflenen, pek üzülen, çok kederlenen, çok fazla acıyan, yufka yürekli.

etnoloji

 • yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapı

eys

 • Varlık. Vücud. Mevcud.
 • Kahir. Zulüm.
 • Zarar, ziyan.
 • Ümidsiz olmak. Ye'se düşmek.

eyyim

 • Bekâr, dul. Eyyim; gerek bikir, gerek seyyib olsun zevci olmayan kadına ve zevcesi olmıyan erkeğe denir ki, buna bekâr denir. Bundan başka eyyim; hür kadına ve bir kimsenin kızı, hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısmına da ıtlak edilir.

ferid

 • Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ.
 • Doğrudan doğruya Kur'andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid.
 • Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok.
 • Dizilmiş inci.
 • Bir tane, nefis ve müntehab

fettane

 • Mehenk taşı. Altun ve gümüşü muâyeneye yarıyan taş.

feyz

 • Akma. Peygamber efendimizin mübârek kalbinden, evliyânın kalbleri vâsıtasıyle akıp gelen mânevî bilgiler.

fi aman-illah

 • Allahın muhafaza, siyânet ve hıfzında.

fikr-i ruhbaniyet

 • Hıristiyanlık dininde Allah ile kullar arasında vasıta olarak ruhbanların bulunması gerektiğine dair düşünce.

fisal

 • (Tekili: Fasıl) Ayrılmış olanlar.
 • Yavrunun sütten kesilmesi.
 • Kısa duvar.
 • İnsanların lehinde veya aleyhinde söz söyleyerek para toplıyan.
 • Ana sütünden kesilmiş hayvan yavrusu (Füslan, fislan şeklinde de olur.)

fursat-cu / fursat-cû

 • Fırsat bekleyen, fırsat arıyan. (Farsça)

gaddar

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.

gadir / gâdir

 • (A, uzun okunur) Gadreden, fenalık eden, zulmeden, hıyanet eden.
 • Zulüm, acımasızlık, hıyanet.
 • Gadreden, hıyanet eden, fenalık eden.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

gamze-i cellad / gamze-i cellâd

 • Cana kıyan yan bakış.

garir / garîr

 • Kefil.
 • Güzel ahlâk.
 • Durumdan veya işten anlamıyan.

gevher-şinas

 • Cevherden anlıyan, cevherci, kuyumcu. (Farsça)

geylani / geylanî

 • Seyyid Abdulkadir-i Geylanî, Gavs-ül A'zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470-561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu sonradan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin te'siriyle birçok Hristiyan ve Museviler Müslüman olmuş

gezend

 • Musibet, belâ, felâket, âfet. (Farsça)
 • Elem, keder, hüzün. (Farsça)
 • Zarar, ziyan. (Farsça)

gıll u gış

 • Aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığı.
 • Gönül darlığı.
 • Kin ve hile. Hıyanet ve adavet.

gıll u gışş

 • Şüphe ve tereddüt, kararsızlık. Kin ve hile. Hiyanet ve düşmanlık.

gışş

 • Hıyânet etmek, hâinlik yapmak.
 • Yaramaz olmak.
 • Saf olmayıp karışık olmak.

gön

 • Tabaklanmış deri, her çeşit meşin, sahtiyan vesaire.

güherçile

 • Barut yapmaya yarıyan bir madde.

güllabici

 • Tar: Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da mecaz yoliyle güllâbici denilirdi.

gülşeniyye

 • Evliyânın büyüklerinden İbrâhim Gülşenî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

gulul

 • Ganimet malında hıyanet etmek.

güvah

 • Şahit. Gören. Bilen. Tanıyan. (Farsça)

güvariş

 • Sindirime yarıyan şeyler, hazme yardımı olan şeyler. (Farsça)

habbas

 • Zindancı, gardiyan, hapseden.

habe

 • Zarara ziyana uğradı (mânâsına fiil).

habeş nasarası / habeş nasârâsı

 • Habeş Hıristiyanları.

habib-i kibriya / habîb-i kibriya

 • Kibriyanın sevgilisi. Hz. Muhammed (s.a.v.).

haç / hâç

 • Birbirini dik olarak kesen iki doğrunun meydana getirdiği, hıristiyanlık dîninin sembolü olarak kabûl edilen şekil. Buna salîb ve istavroz da denir.
 • Hıristiyanların sembolü olan şekil.

hacegan / hâcegân

 • (Tekili: Hâce) Hocalar. (Farsça)
 • Eskiden yüzbaşı rütbesi karşılığında sivil rütbe. (Farsça)
 • Bâb-ı Âli kalemleri efendilerinden hususi bir rütbe taşıyan adam. (Farsça)

hacir

 • Hicret eden. Bir yerden bire yere göçen.
 • Sayıklıyan.

haddad

 • Demir işleri yapan usta, demirci, çilingir.
 • Muhâfız, bekçi, gardiyan.
 • Kapıcı.

hafe

 • İçine bal konulan sahtiyan tuluk.

haibin / haibîn

 • (Tekili: Hâib) Zarar ve ziyâna uğrayanlar.
 • Mahrum olanlar.
 • Me'yus olanlar, üzülenler.

hain / hâin

 • Emanete hıyanet eden. İyiliğe karşı kötülük eden.
 • Hıyanet, kötülük eden.
 • Emanete hıyanet eden.

hakikat-şinas

 • Hakikatı doğru tanıyan, bilen. Hakikata imân eden. (Farsça)

hakikat-şinasane / hakikat-şinasâne

 • Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette. (Farsça)

hakk-binane / hakk-bînane

 • Hakkı tanıyana göre. (Farsça)

hakk-cu

 • Hak arıyan. (Farsça)

hakk-güzar

 • Haktan ayrılmayan, hakkı tanıyan. (Farsça)

hakk-şinas

 • Hakka riayet eden. Hakkı tanıyan. Hak ile amel eden. (Farsça)

hakkak / hakkâk

 • Hakkeden. Mühür vesair kazıyan.

hakşinas

 • Hakkı tanıyan.

halidiyye / hâlidiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Nakşibendiyye yolunun bir kolu olan Hâlidiyye yolu daha çok Anadolu, Irak ve Sûriye taraflarında yayılmıştır.

hallas

 • Yakalıyan, tutan kimse.

halvetiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Nûr Halvetî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

hamele

 • Taşıyanlar, yüklenenler.
 • Taşıyanlar, yüklenenler, kaldıranlar.

hamele-i arş / حَمَلَۀِ عَرْشْ

 • Arşı taşıyan melâikeler.

hamil / hâmil / حامل

 • (Hâmile) Yüklü yüklenmiş.
 • Gebe.
 • Taşıyan, götüren.
 • Hâiz.
 • Mâlik, sahib.
 • Uhdesinde bir poliçe bulunan.
 • Taşıyan. (Arapça)
 • Hamile. (Arapça)
 • Sahip. (Arapça)
 • Hâmil olmak: Taşımak. (Arapça)

hamil-i emanet / hâmil-i emânet

 • Emâneti taşıyan.

hamil-i mektup / hâmil-i mektup

 • Mektup taşıyan, postacı.

hamile / hâmile

 • Yüklü, yük taşıyan.

hamit

 • Şiddetli, sağlam.
 • Üzerinde kıl olmıyan yağ tulumu.

hamleden

 • Yüklenen, taşıyan.

hammal

 • (Haml. den) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam.
 • Mc: Kaba, görgüsüz, terbiyesiz.

hamule

 • Yük. Yük taşıyan nakil vasıtalarının yükü. (Farsça)

hanasire

 • Hıyânet ehli, hâinler.

hanifen müslimen / hanîfen müslimen

 • Allah'ı bir olarak tanıyan dosdoğru bir Müslüman (Kur'ân-ı Kerimde Hz. İbrahim için söylenen bir ibare).

hannan / hannân

 • "Çok acıyan, pek acıyıcı" mânâsında ilâhî isim.

harbiye nazırı

 • Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyor

harf-i cer

 • Cer harfi; gr. cümlede kendinden önceki fiilin veya ismin mânâsını kendinden sonraki kelime veya kelime guruplarına taşıyan harfler "an, min, be" gibi.

hasar

 • (Çoğulu: Hasâret) Ziyan, zarar.

hasarat

 • (Tekili: Hasâret) Ziyan ve zararlar. Hasaretler.

hasaret / hasâret

 • Hasar. Alış-verişte zarar, ziyan. Yoldan sapmak. Sapıtmak. Dalâlete düşmek.
 • Zarar, ziyan.
 • Zarar, ziyan.

hasaret-i azime / hasâret-i azîme

 • Çok büyük zarar ve ziyan.

hasir / hâsir

 • Hasarete uğrayan. Zarara, ziyana uğrayan.

hasiren / hâsiren

 • Ziyana uğrayarak, zarar gördüğü halde.

hasirin / hâsirîn

 • (Tekili: Hâsir) Zarar görmüş olanlar, ziyana uğramış kimseler.

hasirun / hâsirun

 • Zarar ve ziyana uğrayanlar. Eli boş kalanlar.

hasr

 • Noksan olmak.
 • Sermayesini zayi edip ziyân etmek.

hatemi

 • Mühür kazıyan, mühür yapan. Mühürle alâkalı.

havene

 • (Tekili: Hâin) Hâinler, hıyânet edenler.

havn

 • Hıyanet etmek, hâinlik yapmak.

hayvanat-ı berriyye

 • Kara hayvanları, karada yaşıyan hayvanlar.

haziret-ül kuds / hazîret-ül kuds

 • Cennet bahçesi. Peygamber ve evliyanın ruhlarının toplandığı yer.

heba

 • İnce toz.
 • Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziyan.
 • Aklı az olan.

heder olma

 • Boşa gitme, ziyan olup gitme.

helyostat

 • Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tutmaya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertibat.

hem-bar

 • Aynı yükü yüklenmiş olan, aynı yükü taşıyan. (Farsça)

hıfz

 • Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza.
 • Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.

himmet

 • Kast, irâde, kuvvetli istek, arzu. Allahü teâlânın velî kullarından bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allahü teâlâdan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde mânevî yardımda bulunması. Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi Sofi

hınas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

hıristiyan ruhaniler / hıristiyan ruhanîler

 • Hıristiyan din adamları.

hıyanat

 • (Tekili: Hıyanet) Hıyanetler, hâinlikler, kahpelikler.

hiyanet

 • (Bak: Hıyânet)

hıyanet-i vatan

 • Vatan hainliği. Vatana hıyanet etme.

hıyaneten

 • Kötülükte bulunarak, hıyanet ederek.

hıyanetkar / hıyanetkâr

 • Hıyanet eden. Hâin.

hizemkeş / hîzemkeş

 • Odun yaran veya taşıyan köylü. (Farsça)

hüccet-i dafia / hüccet-i dâfia

 • Bir şeyi isbata değil, ancak taleb ve iddiayı defetmeğe yarıyan hüccet.

hudabin / hudâbîn

 • Hakkı ve hakikatı gören. Cenâb-ı Hakk'ı tanıyan.
 • Hakkı gören, Allahı tanıyan.

hüdabin / hüdâbin

 • Cenab-ı Hakkı tanıyan.

hudaşinas

 • Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden. (Farsça)

hukuk-u siyasiyye / hukuk-u siyâsiyye

 • Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı.

hulya

 • Kuruntu. Hayal. Vehim. Olmıyan bir şeyi düşünerek yaşamak. Akıldan geçen ve matmah-ı nazar olan husus. (Farsça)

humul

 • Mahfe taşıyan deve.
 • (Tekili: Haml) Yükler.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hurdedani / hurdedanî

 • Nükte ve inceliği anlıyan, dikkatli kimse. (Farsça)

huruf-u mukattaa / hurûf-u mukattaa

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan Arapça hece harfleri.

hüsn-ü zati / hüsn-ü zâtî

 • Güzelliğin, bu sıfatı taşıyan varlıkta ayrılmaz bir özellik olması.

hüsr

 • Ziyan, kayıp, zarar.

husran

 • Mahrumiyet. Kayıp. Çok büyük ziyan.

hüsran

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan.
 • Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

hüviyet-i misaliye

 • Bir şeyin yansıyan kimliği.

huvvan

 • (Tekili: Hâin) Hıyanet edenler, hâinler.

huzafe

 • Sahtiyan kırpıntısı.
 • Bez kırpıntıları.

iane-i askeriye

 • Tanzimattan sonra cizye yerine Hristiyan tebeadan alınan vergi. Bu vergi sonradan "bedel-i askerî" adını almış ve 1908 Temmuz inkılâbına kadar devam etmiştir.

ibnullah

 • Allah'ın oğlu. Hıristiyanlar Hz. İsa'ya İbnullah derler.

ibtaliyyat

 • İşe yaramıyan, boş sözler.

ihanet etme

 • Hıyanet etme, arkadan vurma.

ihtiyan

 • Sözde durmama, emanete hiyanet etme.

ıktaat

 • (Tekili: Iktâ) Sahibi olmayan ve üzerinde imaret eseri olmıyan yerlerden olup, ulülemr tarafından istihkak sahibine imar ve inşa etmesi için tahsis olunan arazi.

ilham-ı evliya

 • Evliyanın kalbine doğan mânâ.

in'ikas eden / in'ikâs eden

 • Aks eden, yansıyan.

incil

 • Dört büyük kitabdan birisi. Hristiyanların mukaddes kitabı olup, Hazret-i İsa'ya (A.S.) gelen kitab.
 • Beşaret, müjde.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

innin

 • Cinsi münâsebete muktedir olamıyan, cinsi iktidarı olmayan. Kısır.

intikamcu / intikamcû

 • İntikam almağa çalışan, öç almak isteyen. İntikam arıyan.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

irtiza'

 • Bir şey eksilme, ziyân görme.

isa

 • Dört büyük peygamberden birisidir. Hakiki Hristiyanlık dininin peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de meziyet ve senası geçmektedir. İncil, mukaddes kitabıdır. Vahiy ile kendine gönderilmiştir. Ancak kendisinden sonra Havarileri tarafından yazılmıştır.

isevi / isevî / îsevî / عيسوی

 • Hz. İsa'nın (A.S.) dininden olan. Nasrani. Hristiyan.
 • Hıristiyan.
 • Hıristiyan. (Arapça)

isevilik / isevîlik

 • Hz. İsâ'nın dini, Hıristiyanlık.

iseviyyet / îseviyyet / عيسویت

 • Hristiyanlık.
 • Hıristiyanlık. (Arapça)

ism-i fail / ism-i fâil

 • Gr. masdarın ifade ettiği iş, oluş veya durumu yapan, yahut taşıyan şahsı bildiren kelimedir, meselâ; kâtip.

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

istikamet

 • Hatt-ı hareketi doğru olmak. Doğruluk, nâmuslu hareket. Her işte itidal üzere bulunmak. Adâletten, doğruluktan ayrılmayıp, diyânet ve akıl içinde yürümek.
 • Allah'a kulluk etmek.
 • Bir şeyin bir tarafa doğru olarak uzanması.
 • Yön, cihet.

itale-i dest

 • El uzatma, hıyânet etme.

itlaf / itlâf

 • Ziyan etmek. Telef etmek. Bozmak.
 • Öldürmek.
 • Telef etmek, ziyan etmek.

ıtlak etmek

 • Belli bir sınır getirmeden genelleme yapma; Allah'ın kitap gönderdiği bir peygambere ve dine inanan insanları, yani Hıristiyan ve Yahudileri de hükmün kapsamı altına almak.

izhaf

 • Yalan söyleme.
 • Hıyanet etme, verdiği sözünü tutmama.
 • Hayrette bırakma, şaşırtma.

jıyan

 • Kükremiş, kızgın. (Ey yâreli şir-i jiyan, bu hâb-ı gafletten uyan.) (Farsça)

kadiriyye / kâdiriyye

 • Evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin v.561 (m.1266) tasavvuftaki yolu.

kadiyanilik / kâdiyânîlik

 • On dokuzuncu yüzyılda, Hindistan'da Mirzâ Gulâm Ahmed tarafından kurulan bozuk yol. Kurucusunun doğum yeri olan Kâdiyan kasabasına nisbetle bu adla anılmaktadır. İsmine nisbetle, Ahmediyye de denilmektedir.

kamcu / kâmcu

 • İsteğini ve meramını arıyan. Maksadına ve gayesine ulaşmak isteyen. (Farsça)

kanun-u deha / kanun-u dehâ

 • Dehâ kanunu; olağanüstü bir zekâ taşıyan ruh.

kasid

 • (Çoğulu: Kasidân) (Kasd. dan) Tasarlıyan, kasdeden.
 • Haberci, postacı.

kaside-i bürde / kasîde-i bürde

 • İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi. Bu kasîdeyi rüyâsında Peygamber efendimize okuduğu ve Peygamber efendimiz de ona bürdesini yâni hırkasını hediye ettiği için bu kasîdeye Kasîde-i Bürde de

katim / kâtim

 • (Ketm. den) Ketmeden, saklıyan, tutan. Sır saklayan.

katim-i esrar / kâtim-i esrar

 • Sır saklıyan.

katolik

 • Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar. (Fransızca)
 • Hıristiyanlıktaki mezheblerden biri. Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik kilisesine mensup kimse. Merkezi Roma'da (Vatikan'da) olup, rûhânî lideri papadır.
 • Hıristiyanlıkta bir mezhep.

katrecu

 • Bir damla arıyan. (Farsça)

kecfehm

 • Yanlış anlıyan. (Farsça)

kecmizac

 • Mizaç ve tabiatı hoş olmıyan. Huysuz. (Farsça)

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

kefalet-i mutlaka

 • Huk: Bir kayıt ile bağlı olmıyan kefalet.

kepade-keş

 • Okçuluğa yeni başlıyan. (Farsça)

kepaze

 • İtibarsız, âdi, mübtezel, kıymetsiz kimse. Haysiyetsiz, şerefsiz, rezil. Hürmet ve saygıya müstahak olmıyan.
 • Tâlim için kullanılır yay.

keramet-i evliya

 • Evliyanın kerameti; Allah tarafından evliyaya ikram edilen olağanüstü hal.

kerraz

 • Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.

keşf

 • Açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyin üzerindeki kapalılığı kaldırmak.
 • Evliyânın, his ve akılla anlaşılmayan şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesi.

kilise

 • Hıristiyanların mâbedi. Hıristiyan mezhebi.
 • Hıristiyanların ibadet ettikleri yer.
 • Kenîse; hıristiyanlara mahsûs ibâdet yeri. Hıristiyanlıktaki mezheblere de kilise denilmektedir.

kımkım

 • İyi cins olmıyan kuru hurma.

kinaye / kinâye

 • Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.

kısas / kısâs

 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

kisedar

 • Parayı toplıyan, para hesabını tutan kimse. Vekilharç. (Farsça)

kıssis / kıssîs

 • Keşiş. Papaz. Hristiyan din adamı.
 • Hıristiyan dîn adamı, papaz.

kitab-ı mukaddes / kitâb-ı mukaddes

 • Hıristiyanların mukaddes bilip inandıkları Ahd-i atîk (Eski ahd) ve Ahd-i cedîd (Yeni ahd) kısımlarından meydana gelen kitab. İncîl.

kitablı kafirler / kitablı kâfirler

 • İncîl ve Tevrât'tan birine inanan kâfirler. Hıristiyanlar ve Yahûdîler.

kızılhaç

 • Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.

kübreviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Yaptığı bütün münâzaralarda gâlib geldiği için kübrâ (büyük) lakabıyla meşhur olmasından dolayı, bu yola Kübreviyye denmiştir.

küfr

 • Örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene "kâfir" denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür.
 • Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. İmansızlık.
 • Allaha (C.C.) yakışmıyan sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa uymayan şeylere inanmak.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.
 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kurzum

 • Kavafların ve kunduracıların üzerinde gön ve sahtiyan kesip düzelttikleri yuvarlak tahtalar.

kutb-ı arifin / kutb-ı ârifîn

 • Ârif denilen evliyânın başı, en büyüğü, yüksek ilimler sâhibi.

laedri / laedrî

 • Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm.

lami-ün nur / lâmi-ün nur

 • Nur saçarak parlıyan.

lamih / lâmih

 • (Lâmiha) (Lemh. den) Parlıyan, parıldıyan. Parlak.

lanazir / lânazîr

 • Eşsiz, nazirsiz, benzersiz. Eşi ve benzeri olmıyan.

laya'kıl / lâya'kıl

 • Aklı başında olmıyan, dalgın, bîhoş. Yaptığını bilmez.

lazy

 • Hiçbir dîne inanmıyanlar ile müşriklerin (Allahü teâlâya ortak koşanların) azâb görecekleri, Cehennem'in altıncı tabakası.

lebbeyk

 • "Buyurun, emredin efendim" mânâsını taşıyan bir ifade.

leddam

 • Eski elbiseleri yamalıyan.

leyan

 • Parlıyan, parıldıyan. Parlayıcı. (Farsça)

luka

 • Meşhur olmuş dört İncil kitabından birisidir. Hz. İsa Aleyhisselâm'dan sonra mühim Hristiyan doktorlarından birisi olan Luka adındaki zatın yazdığı İncil'dir. Bu Zâtın (Mi: 70) yılında vefât ettiği yazılıdır.

lükata-çin

 • Değersiz ve artık şeyleri toplıyan. (Farsça)

luri / lurî

 • Cüzzâm veya miskinlik denilen hastalık. (Farsça)
 • Fare avlıyan bir kuş. (Farsça)

ma'lumatfüruş

 • Mâlumat ve bilgi satan. Bilgiçlik taslıyan. (Farsça)

ma'zeretcu

 • Özür arıyan. (Farsça)

madde

 • Ağırlığı olan ve boşlukta yer kaplıyan varlık.

maddiyunluk

 • Maddiyunların mesleği. Maddecilik. Hiçbir müsbet delile dayanmıyan ve sadece maddeye istinad eden ve ruhâniyatı ve mâneviyatı inkâr edenlerin bâtıl akideleri.

magrem

 • Bir şeye çok düşkün, haris kimse. Tutkun. Aşık.
 • Borçlu.
 • Zarar, ziyan.
 • Cürüm, cinayet.

mahfuk

 • Hafakanlı, ikide bir yüreği oynıyan.

mahz-ı hasaret / mahz-ı hasâret

 • Sırf zarar, tamamen zarar ve ziyan.

makrut

 • Selem ağacının yaprağıyla dibâgat olan gön ve sahtiyan.

manastır

 • Hıristiyanlıkta ibâdet edilen ve din adamlarından bir râhib veya râhibenin idâre edip, barındığı binâ.

martulos

 • (Martoloz) Osmanlı Devletinin teşekkülü sıralarında ve yeniçeri teşkilâtından önce, Hristiyanlardan, ordunun geri hizmetlerinde çalışmış olan teşekküllerden biridir. Silâhlanmış kişi mânasında Rumca bir kelimedir.
 • Eskiden Tuna gemicileri, korsanı mânasında da kullanılmıştır.

masdu'

 • Baş ağrısına tutulmuş olan. Başı ağrıyan.

maslahatşinas / maslahatşinâs

 • İşten anlıyan, iş bilen. (Farsça)

maune

 • Mavna. Yük taşıyan büyük kayık.

mazanne

 • Zan taşıyan, tahmin yürütülen mevzular, konular, yerler.

mazarr

 • Zararlar, ziyanlar. Mazarrât.

mazarra

 • Meşakkat, zahmet.
 • Ziyân.

mazarrat

 • Zararlar. Ziyanlar. Mazârr.

mazarrat-ı azime / mazarrat-ı azîme

 • Büyük zararlar, ziyanlar.

mazrur

 • Zarar etmiş. Ziyan görmüş.

mebni

 • Yapılmış. Kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan. Nazar ve itibâr ve isnad olunarak.
 • ... den dolayı... e binâen.
 • Gr: Son harfi harekesi değişmeyen kelime. Tasrife tâbi olmayan (fiil çekimine uğramıyan) kelime.

medar-ı ibret

 • İbret almağa yarıyan.

medrese-nam / medrese-nâm

 • Medrese ismini taşıyan.

mehammşinas / mehammşinâs

 • İşinin ehli. İşden anlıyan. (Farsça)

mehdur

 • (Hedr. den) Yazık edilmiş, ziyan edilmiş. Boş yere gitmiş.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

merhametgüster

 • Merhametli, merhamet edip acıyan. (Farsça)

merhametli

 • Acıyan. (Arapça - Türkçe)

merhametperver

 • Merhametli, esirgeyici, acıyan. (Farsça)

mesair

 • (Tekili: Mis'ar) Ateşi karıştırmağa yarıyan demirler.

meşhudat / meşhudât

 • Görünenler. Seyredilenler. Hislerimizle ve gözlerimizle görüp bildiğimiz ve bazı evliyanın keşfen gördükleri.

meşihat / meşîhat

 • Mürşidlik, şeyhlik.
 • Eskiden İstanbul'da din işlerini tedvir eden Osmanlı Devletinin Diyanet İşleri Dairesi.
 • Osmanlı Devletinde bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Şeyhülislam makamı.

meşihat dairesi / meşîhat dairesi

 • Osmanlı devletinde Diyanetin dinî ilimlerle ilgili bölümü, Şeyhülislâmlık.

mesihi / mesihî / mesîhî / مسيحى

 • (Mesihiyye) Hristiyan. Hristiyanlığa âit. Hz. İsâ Aleyhisselâma âit ve ona müteallik.
 • Hıristiyan. (Arapça)

mesihiyyet / mesîhiyyet / مسيحيت

 • Hıristiyanlık. (Arapça)

mesihiyyun

 • Hristiyanlar.

meşmeşiye

 • Tas: Âlem-i gaybdan veya âlem-i misalden bir âlem. Bazı evliyanın keşfen müşahede ettikleri bir yer.
 • Bazı evliyanın keşfen gözlemledikleri gaybî veya misâlî bir âlem.

mevlana / mevlânâ

 • "Efendimiz" mânâsına bir büyüğe karşı söylenen hürmet ve saygı ifâdesi.
 • Evliyânın büyüklerinden Celâleddîn Rûmî'nin ve Hâlid-i Bağdâdî'nin ve bâzı büyüklerin lakabı.

mevleviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

meyan

 • (Bak: Miyân)

mi'ber

 • Suyu geçmeğe yarıyan kayık, sal gibi vâsıtalar.
 • Köprü. Su geçme geçidi.

mi'vel

 • (Çoğulu: Meâvil) Büyük taşları ve kayaları parçalamaya yarıyan sivri kazma.

mibree

 • Kalemtraş. Kalem açmağa yarıyan âlet.

micveb

 • Bir şey kesmeye yarıyan demir.

mina'

 • (Çoğulu: Miyâni) Liman.

minnetşinas / minnetşinâs

 • (Çoğulu: Minnetşinâsân) İyilik tanıyan. Minnet bilir.

mirdiyan

 • (Mirdiyane) Mersin ağacı.

mirvaha cünban / mirvaha cünbân

 • Yelpaze sallıyan. (Farsça)

misma'

 • (Çoğulu: Mesâmi') (Sem'den) Kulak.
 • Hastanın iç organlarını dinlemeğe yarıyan âlet.

misyoner

 • Hıristiyanlığı yaymakla görevli kimse.
 • Hıristiyanlığı neşre ve tanıtmağa çalışan kimse. (Fransızca)
 • Hıristiyanlığı tanıtmaya ve yaymaya çalışan kimse.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

miyansera

 • (Miyânserây) Avlu. Ev meydanı.

mizac-dan

 • Mizac bilen, mizaçtan anlıyan. (Farsça)

mizman

 • Misâfiri ağırlıyan, misâfire ikram eden ev sâhibi. (Farsça)

mu'ciz-nüma / mu'ciz-nümâ

 • Mu'cize özelliği taşıyan.

mu'ciznüma keramet / mu'ciznümâ keramet

 • Mu'cize özelliklerini taşıyan keramet.

mu'tekil

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan.
 • Devenin dizini büküp bağlıyan.
 • Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan.

muahid

 • Antlaşma yapanlardan her biri.
 • İslâm hükümetine bir para ödeyerek kendini himaye ettiren hıristiyan veya bir başka dinden kimse.

muatib

 • (İtâb. dan) Tekdir eden, paylıyan, azarlıyan.

mübahele / mübâhele

 • Lânetleşme. Dar anlamda hazret-i Îsâ'nın ilâh ve Allahü teâlânın oğlu olduğunu söylemekte ısrâr eden ve bu inanışlarının yanlış olduğunu kabûl etmeyen hıristiyanlara, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem); "... Gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, bizleri ve

mübeyyez

 • (Mübeyyeze) Meydana çıkarılmış, açıklanmış açıkça söylenmiş. Bildiren, açıklıyan.

mübezzirin / mübezzirîn

 • (Tekili: Mübezzir) İsraf edenler. Lüzumsuz harcıyanlar.
 • Çok ve lüzumsuz konuşanlar.

mübrim

 • (Mübrime) Zorlıyan, zorlayıcı.
 • Mânâsız ve boş sözlerle can sıkan kimse.
 • İki katlı yapan.
 • Cür'et eden.

mücareze

 • Saçma ve iyi olmıyan sözlerle lâtife yapma.

müceddidiyye

 • Evliyânın büyüklerinden müslümanların gözbebeği İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

müdellis

 • Sattığı malın kusur ve ayıbını müşteriden saklıyan.

mufavviz

 • Bir kimseye bir vazifeyi veren. Yapmasını ısmarlıyan.

mugammer

 • İşten anlamıyan bön kimse.

mugtemiz

 • Gammazlıyan.

muhaddid

 • Keskinleştirici, bileyici.
 • Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran.

muhaddiş

 • Kulağı tırmalıyan. Tahdiş eden.

muhafaza

 • Zarar ve ziyandan sakınıp korumak.
 • Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek.
 • Bir şeye devamlı olmak.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

muhassir

 • (Çoğulu: Muhassirîn) (Hasar. dan) Zarara uğratan. Hasar ve ziyan verdiren.

muhassirin / muhassirîn

 • (Tekili: Muhassir) Zarar ve ziyan verdirenler. Hasara uğratanlar.

muhatara / مخاطره

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.
 • Tehlike. (Arapça)
 • Zarar, ziyan. (Arapça)

muhatarat

 • (Tekili: Muhatara) Zararlar, ziyanlar, hasarlar.
 • Korkular. Tehlikeler.

muhtan

 • Kendisine hıyanet edilen kimse.
 • Hâin. Hıyanet eden.

muhtetıb

 • (Hatab. dan) Koruluk, orman, meşelik.
 • Odun toplıyan.

mukarri'

 • Azarlıyan, paylıyan, başa kakan.

mukattaat

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukattaat-ı huruf / mukattaât-ı huruf

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukka

 • (Çoğulu: Mükâyâ-Mükâki) Hicaz diyarında yaşıyan bir cins beyaz kuş.

muktasır

 • Kısa kesen, uzatmıyan.

mültemi'

 • (Lem'. den) Parlıyan, parıldıyan. İltimâ eden.

mün'al

 • Altına gön ve sahtiyan konulmuş nesne.

münafık

 • İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr.
 • Ahdini bozan, yalan söyleyen, hıyanet eden.
 • Görünüşte müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olan.

münakis / münâkis

 • Yansıyan.

münessim

 • Hayat veren, ruh veren. Allah.
 • Lâyık olana maaş bağlıyan kimse.
 • Köle âzâd eden.

münfelik

 • (Felak. dan) Açılan, yayılan, görülen.
 • İnfilâk eden, patlıyan.

münhi / münhî

 • (Çoğulu: Münhiyân) (Nehy. den) Haberci. Haber getiren.

münkatı'

 • (Kat'. dan) İnkıta eden, kesilmiş, kesilen. Aralıklı ve son bulan.
 • Arada bağ kalmıyan, ayrılmış.
 • Herkesten ayrılıp bir kişiye bağlı kalan.

münşeil

 • (Şa'l. dan) Alevli. Parlıyan.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

müpteda / müptedâ

 • (Ar. gr.) İsim cümlesinde haberin (yüklemin) anlattığı iş, hareket veya oluşu taşıyan ve onlara konu teşkil eden isimdir.

musammet

 • (Sammet. den) Kof olmayan. İçi boş olmıyan şey.
 • Gr: Arap alfabesine "b, f, l, m, n, r" nin haricindeki bütün harfler.

müşfik

 • Şefkatle seven. Acıyan, merhametli.
 • Şefkatli, merhametli, acıyan.

müşir

 • Emreden, işaret eden, bildiren.
 • Mareşal. En büyük ünvanı taşıyan asker. Silâhlı kuvvetlerde, kaide olarak barış zamanında orgeneral rütbesine kadar terfi etmek mümkündür. Mareşal rütbesi, ancak muharebe sırasında ve bir meydan muharebesi kazanmış olan generallere verilir. Asıl vazife

müstahzır

 • (Huzur. dan) Hazırlıyan.
 • Huzura getiren.

müsteftih

 • (Feth. den) Açan, istiftah eden, başlıyan.

müstenkih

 • Araştıran. İnceliyen, tedkik eden.
 • Ağız koklıyan.

müstev'ib

 • (Va'b. dan) İçine alan, ihtiva eden.
 • Tutan. Kaplıyan.

mutasaddı'

 • Dağlıyan, tasaddu eden, perakende olan, yarılıp çatlayan.

mutasayyif

 • Bir yerde yazlıyan.. Yaz mevsimini geçiren.

mutatabbib

 • (Tıbb. dan) Yalandan hekim. Doktorluk taslıyan.

mutazarrır

 • Zarar ve ziyana uğrayan, zarar görmüş olan.

mütearif

 • (Örf. den) Bilinen, bilinir, meşhur.
 • Birbirine tanıyan, tanışan.

müteazzım

 • (Azamet. den) Taazzum eden, büyüklük taslıyan, mütekebbir.

mütecanib

 • (Cenb. den) İçtinab eden, çekinen, sakınan, uzaklaşan, karışmıyan.

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.

mütedarik

 • (Derk. den) Tedârik eden, hazırlıyan.
 • Yetişip ulaşan.

müteellim

 • Acıyan, elemli ve kederli olan.

mütefattın

 • (Fatn. dan) Hemen farkına varan. Derhal durumu anlıyan.

müteferrid

 • (Çoğulu: Müteferridîn) (Ferd. den) Tek ve yalnız olan. Eşi benzeri olmıyan.
 • Kendi başına idare olan.

müteferridin / müteferridîn

 • (Tekili: Müteferrid) Tek ve yalnız olanlar. Eşi, benzeri ve emsâli bulunmıyanlar.
 • Kendi başına idare olanlar.

mütehalif-ül merkez / mütehâlif-ül merkez

 • Merkezi bir olmıyan.

mütekasır

 • (Çoğulu: Mütekasirîn) (Kasr. dan) Kısalık gösteren.
 • Elinden gelip gücü yettiği hâlde iş yapmıyan.

mütekatır

 • (Katr. dan) Damlıyan. Katre katre dökülen.

mütekeyyisin / mütekeyyisîn

 • (Tekili: Mütekeyyis) Akıllılık taslıyanlar, tekeyyüs edenler.

mütelahi

 • (Lehv. den) Oynıyan. Oyun veya sazla uğraşan.

mütemelli

 • Uzun ömürlü ve rahat yaşıyan.

mütemessil

 • İçinde yansıyan, rengiyle renklenen.

mütenassır

 • (Nasr. dan) Hristiyan olan. Hristiyanlığı kabul eden.

mütenessim

 • (Nesim. den) Rüzgâr kokusu olan. Rüzgâr koklıyan.

mütenevvir

 • (Nur. dan) Nurlanan, tenevvür eden, parlıyan.

müterahhim

 • (Rahm. den) Acıyan, merhamet eden.

müterassıdin / müterassıdîn

 • (Tekili: Müterassıd) Dikkatle gözetenler, rasad edenler, kollıyanlar, bekliyenler.

mütereffih

 • (Refh. den) Rahat bir şekilde ve bolluk içinde yaşıyan. Refah bulan.

mütereffihane / mütereffihâne

 • Rahat ve bolluk içinde yaşıyana yaraşır yolda. (Farsça)

mütereffihin / mütereffihîn

 • (Tekili: Mütereffih) Refah bulanlar. Rahat ve bolluk içinde yaşıyanlar.

müteşahhıs

 • (Şahs. dan) Şahıslanan, gözle görünür hâle gelen.
 • Şahsı farkedilmiş olan.
 • Şahsını tanıyan.

mütesallit

 • (Çoğulu: Mütesallitîn) Musallat olan, peşini bırakmıyan, tasallut eden, sırnaşan.

müteşetti

 • Kışı geçiren, bir yerde kışlıyan.

müteverrit

 • Zor bir işe rastlıyan.

mütevessib

 • Sıçrayan, atlıyan.

mutreka

 • Üstüne sahtiyan bürünmüş kalkan.

muvanis

 • (Üns. den) İnsana alışık, insandan kaçmayan.
 • Ünsiyet peydâ eden, birbirine alışıp birlikte yaşıyan.

muvazzih

 • (Vuzuh. dan) Açıklıyan, izah eden.

muzır

 • (Muzırra) Ziyan veren, zararlı, zarara sokan.

muztarib

 • (Muzdarib) (Darb. dan) Sıkıntılı. Iztırab çeken. Hasta. Bir tarafı sızlayan. Ağrıyan. Ağlayan.

na-bayeste

 • Lüzumsuz, gereksiz. Uygun ve münasib olmıyan. (Farsça)

na-çespan

 • Uygun ve yakışık olmıyan. (Farsça)

na-endam

 • Muntazam olmıyan. Biçimsiz, gayr-ı muntazam. (Farsça)

na-ma'kul

 • Akla uygun gelmeyen. Akıl almayan. Mâkul olmıyan. (Farsça)

na-üstüvar

 • Dayanıksız, sağlam olmıyan. (Farsça)
 • Münasebetsiz. (Farsça)

na-yeste

 • Lâyık olmıyan. (Farsça)

nabz-gir

 • Mizaca göre hareket etmesinden anlıyan, nabza göre davranmasını bilen. (Farsça)

nagl

 • Çürük sahtiyan.

nakıl

 • İleten, taşıyan, aktaran, nakleden.
 • Tercüme eden.
 • İşittiğini anlatan.

nakil / nâkil

 • Nakleden, taşıyan.

nakılmeclis

 • Söz taşıyan. Dedikoduculuk yapan. Gammaz.

nakkar

 • Müzik, çalgı.
 • Gagalıyan.
 • Ağaç, taş ve madeni eşyayı oyarak ve çukurlaştırıp kabartarak ona mücessem şekiller veren sanatkârlar.

nakşibendiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Allahü teâlânın sevgisini kalblere nekşettiği için Behâeddîn-i Buhârî hazretlerine Nakşibend lakabı verilmiştir. Bu yolda olanlara Nakşibendî denilirdi.

name-i hümayun

 • Tar: Osmanlı Padişahları tarafından İslâm ve Hristiyan Hükümdarlarla Osmanlı Devletine tâbi imtiyazlı olar Mekke Şerifine, Kırım Hanına, Eflâk ve Boğdan Voyvodalarına, Erdel Kralına, Gürcü ve Dağıstan Hanlarına gönderilen mektublara verilen addır.

nasara / nasâra / nasârâ / نصارا

 • Hristiyanlar. Nasraniler. Hz. İsa'ya (A.S.) ilk önceleri Nâsıra Karyesindeki ahali yardım ettiklerinden, onlara "Nasara" ismi verilmiştir.
 • Hıristiyanlar.
 • Hıristiyanlar.
 • Hıristiyanlar. (Arapça)

nasara ulema-yı benamından / nasârâ ulema-yı benâmından

 • Hıristiyanların meşhur âlimlerinden.

naşir-i ağraz / nâşir-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kin taşıyanların yayın organı, nâşiri.

nasrani / nasrânî / nasrâni / نصرانى / نَصْرَان۪ي

 • Hristiyanlıkla alâkalı ve ona mensub olan. Hristiyanlardan olan.
 • Hıristiyan.
 • Hıristiyanlık dinine mensup olan kimse.
 • Hıristiyan. (Arapça)
 • Hıristiyan.

nasraniyet / nasrâniyet

 • Hristiyanlık.
 • Hıristiyanlık.
 • Hıristiyanlık.

nass-ı azim / nass-ı azîm

 • Büyük mânâlar taşıyan âyet-i kerime.

nat'

 • (Çoğulu: Nütu'-Entâ') Sahtiyan döşek.
 • Zahir olmak, âşikâre olmak, görünmek.

nemek-helal / nemek-helâl

 • Tuz hakkı tanıyan. Bağlı, sâdık kimse. (Farsça)

nemek-şinas / nemek-şinâs

 • Tuz tanıyan. (Farsça)
 • Mc: İyilik bilen. (Farsça)

nemmam / nemmâm

 • Söz taşıyan, koğuculuk yapan. Duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söyleyen.
 • Ara bozan, söz taşıyan, bozguncu.

nesara / nesârâ

 • Hıristiyanlar.

nesturiyye / nestûriyye

 • Hıristiyanlıktaki fırkalardan biri.

nevad

 • Zarar, ziyan, hasar. (Farsça)
 • Mahzen. (Farsça)
 • Dil. (Farsça)

nıhle

 • (Çoğulu: Nihal) Millet.
 • Yol.
 • Diyânet.
 • Bahşiş, atâ.
 • Dâva.

nihle

 • Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Atıyye.
 • Millet.
 • Yol. Tarik.
 • Diyânet. Mezheb.

noel gecesi

 • Hıristiyanların 25 Aralık veya buna yakın bir târihte Îsâ aleyhisselâmın doğduğunu kabûl ettikleri gece.

nur-u rahmet-i alem / nur-u rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bu asırda yansıyan nuru.

nur-u tecelli / nur-u tecellî

 • Tecellî nuru, yansıyan nur.

ocak imamı

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın imamı. Cami-i Miyane adını alan ve ilkin mescid halinde bulunan Orta camii, Hicri 1000 senesinde büyütülerek cami haline getirilmiştir. Camiin imamı, hatibi, müezzini, muarrifi ve kayyumu vardı. İmam, Yeniçeriler arasında okuyup yazan ve tahsil görenlerden seçilirdi.

ortodoks

 • Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkezi İstanbul Fener'deki patrikhânedir. 1054 (H.446)'da İstanbul patriği olan Mihael Kirolarius, Roma'daki papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu. Roma'daki papaya tâbi olanlara katolik, İstanbul'
 • Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.
 • Hıristiyanlıkta bir mezhep.

papa

 • Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri.

papaz

 • Hıristiyan din adamlarına verilen ad.
 • Hıristiyan din adamı.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

paskal

 • Hristiyanlıkta dindarlığı ile beraber fizik, edebiyat, hesap, hendese ve felsefede (Milâdi 17. asırda) büyük bir âlim olarak tanınmıştır. (Fransızca)

paskalya

 • Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.

patrik

 • Ortodoks mezhebine mensûb hıristiyanların, en büyük rûhânî (dînî) lideri.

perandah

 • Sepilenmiş deri sahtiyan. (Farsça)

perdegi / perdegî

 • (Çoğulu: Perdegiyân) İyi örtünmüş ve namuslu kadın. (Farsça)

peşşegir

 • Sinek avlıyan. (Farsça)
 • Mc: İşsiz güçsüz, boş gezen kimse. (Farsça)

pişini / pişinî

 • (Çoğulu: Pişiniyan) Evvel zaman adamı. (Farsça)

piskopos

 • Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî lideri olan hıristiyan din adamlarına verilen ad.

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

protestanlık

 • Purutluk, Hıristiyanlıkta bir mezhep.
 • (Prutluk) Papayı Hristiyanların başı olarak tanımayıp ruhaniyetini kabul etmeyen bir Hristiyanlık mezhebi.

purutluk

 • Hıristiyanlıkta bir mezhep, protestanlık.

rafih

 • Rahat içinde ve refahla yaşıyan.

rahib / râhib

 • Manastırda oturan hıristiyan din adamı, keşiş.
 • Hiç evlenmeyen, bekâr ve yalnız yaşayan, yalnız ibâdetle meşgûl olan ve kilisede vazîfeli olan hıristiyan din adamı.
 • Hıristiyan din adamı.

rahim / rahîm

 • (Rahm. dan) Rahmet edici, acıyan, merhamet eden.
 • Merhametli, acıyan.
 • Esirgeyen, acıyan, merhamet eden.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Âhirette yalnız müslümanlara acıyan.
 • Günahkâr müslümanlara âhirette çok acıyıcı mânâsına Resûlullah efendimizin sıfatlarından.

rahimiyet / rahîmiyet

 • Allah'ın herbir varlık üzerinde yansıyan şefkat ve merhamet ediciliği.

rahmet melekleri

 • Yeryüzünde dolaşan ve mü'minlerin ölümü ânında hâzır olan melekler. Bunlara Rûhâniyân da denir.

rahşende

 • Parıldıyan, parıldayıcı. (Farsça)

rasi / rasî

 • Kımıldamıyan, sâbit.
 • Lenger atmış olan gemi. Demirlemiş gemi.

ratiyan

 • (Râtiyâne) Çam sakızı, reçine. (Farsça)

rauf / raûf

 • Çok acıyan, esirgeyen, merhamet sâhibi.
 • Esmâ-i İlâhiyedendir.
 • Acıyan ve esirgeyen, Allah.
 • Çok esirgeyen, çok acıyan, çok merhamet sahibi olan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına karşı merhâmeti çok olan ve yaptıkları iyilikleri zâyî etmeyen.
 • "Ümmetine karşı çok merhâmet eden, acıyan" mânâsına Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin isimlerinden.

raviye

 • Su taşıyan hayvan.

reaya

 • (Tekili: Raiyet) Bir kimsenin emri altında bulunanlar.
 • Bir hükümdar idaresi altında bulunan halk.
 • Hristiyan tebaa.
 • Bütün halk.

refhan

 • (Refâh. dan) Varlık içinde yaşıyan.

refih

 • Rahatlık ve huzur içinde geçinen. Refah ve rahat ile yaşıyan.

refik-i a'la / refîk-i a'lâ

 • Allahü teâlâ.
 • Peygamberlerin, evliyânın, şehidlerin ve sâlih (iyi) kimselerin rûhlarının bulunduğu yer.

rekub

 • Erkeğinin ölümünü bekleyen kadın.
 • Evlâdı durmayan avret.
 • Kalabalıktan suya yaklaşamıyan deve.

rennan

 • Çok ses çıkaran, inleyip duran. Çınlıyan.

rıfaiyye / rıfâiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Seyyid Ahmed Rıfâî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

rikkat-yab / rikkat-yâb

 • Acıyan, merhamet eden. (Farsça)

ru-şinas

 • Bilen, tanıyan. (Farsça)

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

ruhani reis / ruhanî reis

 • Hıristiyan dinî önderleri.

ruhban / ruhbân / rûhban

 • Korkmak, çekinmek, yılmak.
 • Rahib, Hristiyan din adamı.
 • Hıristiyan din adamı.
 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.
 • Hıristiyan din adamı.

ruhbaniyet / ruhbâniyet / رُهْبَانِيَتْ

 • Hristiyanlıkta dünyayı terk eden bir din adamı olarak evlenmeyerek yaşama.

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

sa'vat

 • (Tekili: Sa've) Kuyruk sallıyan kuşlar.

sa've

 • (Çoğulu: Sa'vât) Kuyruk sallıyan kuş.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

sadat / sâdât

 • Seyyidler. Hazret-i Hüseyin'in soyundan gelenler.
 • Evliyânın büyüklerinden olan zâtlar.

sadd

 • (Sedd. den) Örten, kapıyan, mâni olan engel olan.

safa-cu

 • (Çoğulu: Safacuyân) Rahat ve eğlence arıyan. (Farsça)

şahid / şâhid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.
 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

sahih bey' / sahîh bey'

 • Aslı ve sıfatı dîne uygun olan satış. Mûteber olması için bütün şartlarını taşıyan alış-veriş.

şahit

 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

şahsiyet-i zahiri / şahsiyet-i zahirî

 • Görünürdeki, dışa yansıyan yönündeki şahsiyet, kişilik.

sakamet

 • Bozukluk, ziyan, noksan, zarar, eksiklik.
 • Keyifsizlik.
 • Dert.

salib / salîb

 • Hıristiyanlık dîninin sembolü kabûl edilen birbirini dik kesen iki doğrunun meydana getirdiği şekil, haç, istavroz.

salibiyyun

 • Hristiyanlar.

sancakdar

 • Sancak taşıyan. Alemdar. (Farsça)

sancaktar

 • Sancak, bayrak taşıyan.

saniye

 • (Çoğulu: Sevâni) Su taşıyan deve. Su yükledikleri ve su çektirdikleri deve.

savm'aa

 • Tepesi sivri yüksek bina. (Minarelere de verilen addır). İslâmiyetten önce hıristiyanların manastırlarına ve sabiaların zaviyelerine verilen ad.

savmea

 • Hıristiyanların ibâdet yeri. Kilise, bîa.

savn

 • Koruma, muhafaza, sıyanet.

şaziliyye / şâziliyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Hasen Şâzilî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

seccan

 • (Sicn. den) Gardiyan, zindancı, hapishane memuru.

şefkatli

 • Merhamet eden, acıyan.

sekine

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

sekinet

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

selman-ı farisi / selman-ı farisî

 • İran'ın İsfahan şehrinde doğmuş olan büyük bir sahâbe. Evvelce ateşperestti, sonra Hristiyan oldu. Daha sonra papazların nasihatiyle İslâmiyetin geleceğini anlamıştı ve arıyordu. Yeni Peygamber'e (A.S.M.) kavuşmak için Şam'dan Hicaz'a geldi ve orada kendisini köle yaptılar. Peygamber Aleyhissalâtü V

şem'un

 • Hz. İsa'nın (A.S.) havarilerindendir. Petros veya Sen Piyer de denir. Antakya kilisesini yaptırmıştır. Mi: 65'de Roma'da Neron tarafından hapsedilmiş ve çarmıha gerilerek şehid edilmiştir. Hristiyan âlemine büyük hizmeti vardır. Esas adı, Şem'un-us Safâ'dır.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

sene-i rumiye

 • Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene.

septisizm

 • Fls: Müsbet veya menfi hiçbir kat'i hükme varamıyan ve dâim şüphe içinde olmayı kabul eden sapık felsefe sistemi. Şüphecilik. (Fransızca)

sergardiyan

 • Başgardiyan.
 • Baş gardiyan.

şeriat-ı hıristiyaniye

 • Hiristiyanlık dininin hükümleri, kanunları.

şetibe

 • Uzununa kesilmiş olan sahtiyan parçası.

şeyh-i ekber

 • Büyük âlim, velî, rehber. Evliyânın büyüklerinden Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin v. 638 (m.1240) lakabı.

şikal

 • Devenin palanını bağlıyan ip.
 • Devenin ayağının bağlandığı ip, köstek.
 • El ve ayak zinciri.
 • Üç ayağı beyaz olan at.

silahendaz

 • Silah atan.
 • Tüfekli piyade neferi, harp gemilerinde gemicilik ile mükellef olmayıp silah taşıyan bahriye askerleri.

şinas / şinâs / شناس

 • Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih-şinas : f. Tarihten anlayan, tarih bilen. (Farsça)
 • Tanıyan. (Farsça)
 • Bilen. (Farsça)
 • Sayan. (Farsça)

sirad

 • Gön, sahtiyan.

sırrdaş

 • Birbirinin sırrını bilen.
 • Sır saklıyan.

siyaset-i hıristiyaniye

 • Hıristiyanlık siyaseti.

skolastik / skolâstik

 • Orta Çağda Hıristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre verilen felsefî fikirler.
 • Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.
 • Ortaçağ Hıristiyanlık eğitimi.

solcu

 • solculuğu benimseyen, ilerici düşünceler taşıyan, toplumcu, ilerici (kimse, görüş).

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

süham

 • Yabanda biten ot.
 • Yaz ısısı.
 • Sıcak yel.
 • Tegayyür, değişme.
 • Ziyan, zarar.

sühreverdiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebû Hafs Ömer bin Muhammed Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

suret-i misaliye

 • Yansıyan görüntü.

sürü

 • Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi.

süryaniler / süryânîler

 • Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu.

sus

 • Huy, tabiat, tıynet.
 • Buğday ve arpa biti. Hububata düşen kurt. Güve.
 • Miyan kökü.

tabu

 • (Polinezya dilinden) Var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.

tahsir

 • (Hasar. dan) Zarara sokma, ziyana uğratma.

tahvin

 • (Çoğulu: Tahvinât) Birisine hâin deme. Hıyânet nisbet etme.

takdirname

 • Bir işin beğenildiğine ve istihsan edildiğine dâir alâkadarların imzasını taşıyan yazı. Beğenildiğine dair yazılı kâğıt. (Farsça)

tanker

 • ing. Akaryakıt taşıyan gemi veya kamyon.

tansir

 • Hristiyanlaştırma.

tayfuriyye / tayfûriyye

 • Evliyânın büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin ismi Tayfur olduğu için yolu bu adla anılmıştır.

tazarrur

 • (Zarar. dan) Zarar ve ziyâna uğrama.

tazi

 • (Çoğulu: Tâziyân) Araplar.

tazmin / tazmîn

 • Kefil olmak.
 • Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek.
 • Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı.
 • Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
 • Zararı ödetmek.
 • Sebeb olunan zarar ve ziyânı ödeme.

tazminat / tazminât

 • (Tekili: Tazmin) Zarar ve ziyana karşı ödenen bedeller.
 • Zararların bedellerini ödetme.

tebab

 • Ziyan, zarar, kayıp, hasar.

tebb

 • Zarar, ziyan, hasar, kayıp.

tecelli eden / tecellî eden

 • Yansıyan.

telafi

 • Eksik olan bir şeyin yerini doldurmak. Tamamlamak.
 • Ziyanı karşılamak. Zararı ödemek.

tenassur

 • Nasrânileşme. Hıristiyan dinine girme.

tersa / tersâ / ترسا

 • (Çoğulu: Tersâyâ) Hristiyan. İsevi.
 • Hıristiyan. (Farsça)

tersabeçe

 • (Çoğulu: Tersabecegân) Hristiyan çocuğu. (Farsça)

tersayan / tersâyân / ترسایان

 • (Tekili: Tersâ) Hristiyanlar. İseviler.
 • Hıristiyanlar. (Farsça)

teslis / teslîs

 • Üçleme. Hristiyanların sonradan uydurdukları ve dinlerinin esasında olmayan bir akidedir ki; bazılarının hâşâ, Cenab-ı Hakk Üçdür, bazıları da Üçü birdir diyerek, Allah'a şerik ve ortak tanımaları. Cenab-ı Hakk'ı Üç Unsurdur diye tevehhüm etmeleri. (Ekanim-i selâse de denir.)
 • Hıristiyanların üç ilâh inancı.
 • Üçleme, ekanim-i selâse, Allah'ı üç olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hıristiyan inancı.
 • Üçleme; Hıristiyanların tanrı üçtür veya tanrı üç unsurdan (Baba-Oğul-Rûh-ul-kudüsten) meydana gelmiştir şeklinde kabûl ettikleri bozuk inanış. Trinite.

teslis akidesi / teslis akîdesi

 • Üçleme; Hıristiyanların Allah'ın baba, oğul ve mukaddes ruh olmak üzere üç varlıktan mürekkep olduğuna inanmaları.

teslisiyet

 • Hıristiyanların üç ilâha inanmaları.

tesrid

 • Sahtiyan dikmek.
 • Kırba dikmek.

tetbit

 • Zarar ve ziyan yapma.

ticaniyye / ticâniyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Abbâs Ticânî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

tigdar / tîgdâr

 • Kılıç taşıyan, kılıçlı. (Farsça)

timsal-i şems

 • Güneşin yansıyan görüntüsü.

tıraf

 • Gönden veya sahtiyandan yapılan ev.
 • Cild.

trinite

 • Hıristiyanların teslîs (üç tanrı) inancı.

uknum / uknûm

 • Hıristiyanların kabûl ettiği teslis (üç tanrı) inancındaki üç asıl veya üç esas varlıktan her birine verilen ad. Üçüne birden üç uknum mânâsına ekânim-i selâse denir.

ulema-i nasara / ulema-i nasârâ

 • Hırıstiyan âlimler.

urefa / urefâ

 • Ârifler, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanıyanlar.

uşşakiyye / uşşâkiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî'nin tasavvuftaki yolu.

vaftiz

 • (Vaftis) (Rumcadan) Hristiyanlarca çocuğun ve hristiyanlığa yeni girenin dine girme şartı sayılan, suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanların dine gireni kutsal suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.

vebal

 • Günah. Zarar. Ziyan. Şiddet. Ağırlık. Azab. Doğru olmayan bir hareketin manevî mes'uliyeti.
 • Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.

velediyet

 • Hıristiyanlık ve Musevîlikte bulunan ve hâşâ Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Üzeyr'in (a.s.) Allah'ın oğlu olduğunu kabul eden bâtıl inanç.
 • Birinin çocuğu oluş, Hıristiyanların isa aleyhisselâma hata ile "Allahın oğlu" demeleri.

velediyet akidesi

 • Hristiyanlıkta bir bâtıl akide.
 • Hıristiyanlıktaki, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki bâtıl akide, inanç.

vıkr

 • (Çoğulu: Evkar) Ağır yük.
 • Çok su taşıyan bulut.

yabani

 • Yabana mensub. Issız yerlerde yaşıyan. Yabancı, alışmamış.

yaldız

 • t. Cilâ.
 • Parlatmağa yarıyan şey.

yeseviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ahmed Yesevî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

yevmiye

 • Gündelik. Bir günlük çalışmanın neticesi alınan ücret.
 • Günlük hadiseleri günü gününe kaydetmeğe yarıyan defter, gazete.

yuhanna

 • Îsâ aleyhisselâma îmân eden on iki havârîden biri. İbrânî dilinde Yahyâ demektir.Rumca'da Yohannes, İngilizce'de Can, Fransızca'da Jan denir. Dört İncîl'i yazanlardan biridir. Îsâ aleyhisselâmın teyzesinin oğlu idi. Yüz senesinde Efes'te öldü. Hır istiyanlar, on ikinci ayın yirmi yedisinde y

yuşa aleyhisselam / yûşâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû olup hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Annesi Mûsâ aleyhisselâmın kız kardeşidir.

yusufi / yusufî

 • Hz. Yusuf'un özelliklerini taşıyan.

zahir-i meşreb / zâhir-i meşreb

 • Hareket tarzının ve yöntemin dışa yansıyan görünümü.

zahiriyyun

 • Zahirciler, dış görünüşe aldananlar, dışa yansıyan yönlere göre hüküm verenler.

zarar / ضرر

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.
 • Ziyan, eksiklik, kayıp.
 • Ziyan. (Arapça)

zarar-dide

 • Zarar görmüş olan. Ziyana, kayıba, noksanlığa uğramış olan. (Farsça)

zarar-ı ma'nevi / zarar-ı ma'nevî

 • Huk: Tazminat. Manevî zarar ve ziyan.

zayi olma

 • Kaybolma, ziyan olma.

zayi'

 • (Ziya'. dan) Elden çıkan. Kaybolan. Yitik. Zarar, ziyan.

zayiat / zayiât

 • Zarar ve ziyanlar. Yitikler.

zayiat-ı maliye

 • Mâli zararlar ve ziyanlar.

zayr

 • Mazarrat, ziyan.

zenberek

 • (Zenburek) Hareket ettirmeğe yarıyan yay. Saatin zenbereği. (Farsça)
 • Hayvan üzerinde taşınan ve ateşlenebilen küçük top. (Farsça)
 • Mc: Faaliyet ve harekete sebep olan şey. (Farsça)

zer-şinas

 • Altın tanıyan, sarraf. (Farsça)

zevi'l-ervah / zevi'l-ervâh

 • Ruh sahipleri, ruh taşıyan canlılar.

zevk-cu / zevk-cû

 • (Çoğulu: Zevkcuyân) Zevkine düşkün. Zevk arıyan. (Farsça)

zıman

 • Zarar ve ziyana karşılık verilen bedel.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın