LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iver ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

ankara darülfünunu

 • Ankara Üniversitesi.

azad / âzâd

 • Salıverme, hür etme.

bab-ı seraskeri / bâb-ı seraskerî

 • Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bayezid meydanı

 • İstanbul'da bulunan, tarihî Bayezid Camii ile günümüzde İstanbul Üniversitesi arasında yer alan meydan.

berceste

 • Sağlam ve lâtif. (Farsça)
 • Seçme. (Farsça)
 • Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve fakat çok kıymetli olan söz. (Farsça)

bezm

 • Yayın kirişini çekip, sonra salıverme.
 • Bir şeyi diş ucuyla ısırma.

bist

 • (Çoğulu: Ebsât-Büsât) Yavrusu yanında olan dişi deve.
 • Salıverilmiş, bırakılmış olan şey.

boşboğaz

 • Yerli yersiz mutlaka bir şey söylemeden içi rahat etmiyen. Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklamayan. (Türkçe)

cami-ül ezher

 • Mısır'daki en büyük üniversitenin adı.

camiü'l-ezher

 • Ezher Üniversitesi.

camiü'l-ezher üniversitesi / câmiü'l-ezher üniversitesi

 • Mısır'da bulunan, İslâm dünyasının en önemli ve en eski sayılan üniversitesi.

cinan / cinân

 • Cennetler, bahçeler (üniversiteler, mektepler, zikirhaneler vs.).

daniş-gede / dâniş-gede

 • Üniversite.

danişgah / dânişgâh / دانشگاه

 • Üniversite. (Farsça)

dar-ül-fünun

 • Üniversite. (1 Ağustos 1933'de İstanbul Dâr-ul Fünunu yerine Üniversite kurulmuştur.)

darü'l-funun

 • Üniversite.

darü'l-fünun / dârü'l-fünun

 • Üniversite.

darülfünun / dârülfünun / dârülfünûn / دارالفنون

 • Üniversite.
 • Fenler yeri, üniversite.
 • Üniversite. (Arapça)

darülfünun-u islamiye / dârülfünun-u islâmiye

 • İslâmî Üniversite.

dekan

 • Lât. Üniversitelerde bir fakültenin başkanı.

ezher

 • Mısırda bulunan büyük bir üniversite.

ezheri ulema / ezherî ulemâ

 • Ezher Üniversitesi âlimleri.

fakülte

 • (Faculty) Üniversitelerin, ihtisas mevzuu bakımından ayrılmış kollarından her biri. (Fransızca)
 • Hassa, meleke, iktidar. Kabiliyet, kuvvet. (Fransızca)
 • Meleke, üniversitenin bölümlerinden her biri.

habs

 • Hapis, alıkoyma, bir yere kapatıp dışarı çıkarmama. Salıvermeme.
 • Zaptetme, tutma.

haymana

 • Başıboş hayvanları haylayıp salıverdikleri çayırlık yer.
 • Ankara'nın bir kazası.

hendesehane

 • Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. (Farsça)
 • Bayındırlık ve belediye gibi dairelerin mühendislere mahsus şubesi. (Farsça)

hukuk

 • (Tekili: Hakk) Haklar.
 • İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer'i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler.
 • Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler.
 • Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı.

ibhal

 • Kendi hâline bırakma, salıverme.

iddira'

 • Anlama, derketme, kavrama, fehmetme.
 • Hile ile aldatma.
 • (Kadın) saçını tarayıp salıverme.

iftilat

 • Ansızın bir işe girişme.
 • Hatıra gelivererek şiir veya söz söyleme.

imrac

 • Ahde vefa etmeme, sözden cayma.
 • Hayvanı çayıra salıverme.

intılak

 • Koyverip gitme. Salıverme, yollama.
 • Sevinme.

irha'

 • Gevşetme, aşağı salıverme ve sarkıtma. Koyverme, salıverme.
 • Dilmek, dilim dilim etmek.

irha-i inan

 • Dizginleri salıverme.
 • İşine devam etme.

irsal

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.

ishab

 • Çok söylemek.
 • Türlü şeylerden renk değiştirmek.
 • Bir şeye fazla tama' etmek.
 • Kuyu kazıp suyu bulamamak.
 • Zehirlenme veya hastalıktan dolayı renk değişmesi.
 • Kuzu, anasını emmek.
 • Duvarı başı boş salıvermek.

islam darülfünunu / islâm darülfünunu

 • İslâm Üniversitesi.

istanbul darülfünun

 • İstanbul Üniversitesi.

istitraden

 • Edb: Bir bahis anlatırken, söz gelimi, başka bir mes'eleyi de anlatıvermek suretiyle.

ıtlak / ıtlâk

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.
 • Sınırlandırmama, salıverme.
 • Salıverme.
 • Boşama.
 • Soyutlama, söyleme, kullanma.

ıtlak-ı inan

 • Dizginini salıverme. Başıboş bırakma.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl

külliye

 • (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik.
 • Bolluk, çokluk, ziyadelik.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.

kur'an-ı ezher / kur'ân-ı ezher

 • Parlak Kur'ân (ayrıca burada Kur'ân, insanlığın bütün kabiliyet ve donanımının gelişmesine hitap ettiği için evrensel üniversite anlamında Ezher Üniversitesine benzetilmiş de olabilir.).

laceverd

 • Lacivert.
 • Koyu mavi renkte değerli bir süs taşı.

laceverdi / laceverdî

 • Lacivert renkte. (Farsça)

lacverd / lâcverd / لاجورد

 • Lacivert. (Farsça)

lajverd

 • Lâciverd. (Farsça)

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

medrese

 • İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.

mekatib-i aliye / mekâtib-i âliye

 • Yüksek mektebler. Yüksek okullar. Üniversite ayarındaki mektebler.

menn

 • Nimet vermek. İyilik etmek.
 • Minnet.
 • Rıza.
 • Esiri fidye almadan, ücretsiz salıvermek.
 • Kesmek.
 • Zayıf etmek.
 • Ettiği iyiliği başa kakmak.
 • İki batman ağırlık.
 • Kudret helvası.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

mesdul

 • Salıverilmiş, serbest bırakılmış.

mina

 • Şişe, cam, billur.
 • Parlak saray.
 • Sırça. Kuyumcuların kullandıkları lâcivert renkli sırça.

mirhat

 • Salıverilmiş, bırakılmış perde.

mugadere

 • (Mugaderet) Bırakmak, salıvermek.

münhedil

 • Sarkmış, aşağı salıverilmiş. Sarkık.

münsedil

 • Salıverilmiş. Gevşetilip sarkıtılmış olan.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

müsevvem

 • Alâmetli, işaretli.
 • Süslü, ziynetli.
 • Yabana otlamaya salıverilen davar.

mutlak

 • Sınırlandırılmamış, salıverilmiş.
 • Salıverilmiş. Itlak olunmuş. Serbest.
 • Kat'i. Şüphesiz.
 • Aslâ bir şarta bağlı olmayan. Yalnız, tek.

mutlık

 • Serbest bırakan. Boşayan. Salıveren. Köle veya esiri serbest bırakan, azad eden.

mutlık-ul üsara / mutlık-ul üsârâ

 • Esirleri salıveren, esirleri serbest bırakan.

nehur

 • Burnuna vurmayınca veya burnuna parmak sokmayınca sütünü salıvermeyen deve.

nevar

 • (Çoğulu: Niver) Ürkmek, korkmak.

nigeh-endaz / nigeh-endâz

 • Bakan, bakıcı, bakıveren. (Farsça)

nigeran

 • Bakıveren, bakıcı. (Farsça)

nilgun / نيلگون

 • Lacivert. (Farsça)

rafız

 • Terk eden. Salıveren. Bırakan.

rehl

 • Sülpük olmak. Kendini salıvermek.
 • Acı çekmek, muztarib olmak.
 • Çok uyumaktan yüzü şişip uyuşuk olmak.

rektör

 • Üniversitenin başkanı. (Fransızca)

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

resalet

 • Saçı salıverme.
 • Deveyi eşkin yürütme.

saime

 • Çayıra başı boş olarak salıverilen hayvan.

şark darülfununu

 • Doğu Üniversitesi.

şark darülfünunu / şark dârülfünunu

 • Doğu Üniversitesi.

şark üniversitesi

 • Doğu Üniversitesi.

semsere

 • Bir kimsenin elbise ve kumaşını satıvermek.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

süvre

 • (Çoğulu: Sivere-Sire) Dişi sığır.

tahliye / تخليه

 • Boşaltma. (Arapça)
 • Salıverme. (Arapça)
 • Tahliye edilmek: (Arapça)
 • Boşaltılmak. (Arapça)
 • Salıverilmek. (Arapça)
 • Tahliye etmek: (Arapça)
 • Boşaltmak. (Arapça)
 • Salıvermek. (Arapça)

tahliye-i sebil

 • Bir suçluyu bırakma, salıverme.

tamam-ı vazife ve terhis

 • Görevin son bulması, salıverilme.

tareyan

 • Oluverme, geliverme, birdenbire çıkma.

tayalis

 • (Tekili: Taylasân) Başa ve boyna sarılan şallar.
 • Başa sarılan sarıkların omuzlar üzerine salıverilen uçları.

taylasan

 • (Çoğulu: Tayâlis-Tayâlise) Başa ve boyna sarılan şal.
 • Başa sarılan sarığın omuzlar üzerine salıverilen ucu.

terhis

 • İzin verme, salıverme.

terhis edilmek

 • Salıverilmek, görevi bitince işine son verilmek.

terk

 • Bırakma, salıverme, vazgeçme.
 • Boşama. Bakmama. İhmal etme.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

vatm

 • Ayakla çiğneme.
 • Perdeyi salıverme.

yüksek tahsil

 • Yüksekokul, üniversite.

yüksek tahsil gençliği

 • Genç üniversite talebeleri, öğrencileri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın