LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te itmek ifadesini içeren 241 kelime bulundu...

abs

 • (Ubus) Huzursuzluktan yüz ekşitmek, çehreyi çatmak.

alh

 • Akıl gitmek.
 • Tembel olmak.

as'ase

 • (Is'as) Yönelme. Arka çevirme.
 • Gece karanlığı gelmeğe başlamak veya gitmek.
 • Bulutun yere yakın olması.

asef

 • (Asf) Büyük kadeh.
 • Bir şeyi almak.
 • Yoldan çıkmak. Zulüm eylemek. Körü körüne gitmek.
 • Birisini istihdâm eylemek. Irgatlık etmek, tarlada işçilik etmek.
 • Ölüm. (Kamus'tan alınmıştır.)

aselan

 • Süngü titrediğinden acı çekmek.
 • Boynunu uzatıp sür'atle gitmek.

azimet / azîmet / عزیمت

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.
 • Gitme, yola çıkma. (Arapça)
 • Azimet etmek: Gitmek. (Arapça)

bakl

 • (Çoğulu: Bükûl) Tere ve sebzevatın her birisi.
 • Sakal bitmek ve diş çıkmak mânâsına mastardır.

berrah

 • Sahra, çöl.
 • Zeval, sona ermek.
 • Gitmek, zehab.

beşk

 • Yalan söylemek.
 • İşleri yaramaz olmak.
 • Deve, sür'atle gitmek.
 • Elbise dikmek.

besr

 • Yüz ekşitmek.
 • Talep etmek, istemek.
 • Acele etmek. Hamlık atmak.

besv

 • Yüz ekşitmek.

bezv

 • Et çok olmak.
 • Ağaçlar sık bitmek.

cefa / cefâ

 • İncitmek, eziyet etmek, kötülük.

celcele

 • Çan sesi.
 • Gök gürültüsü.
 • Depretmek.
 • Gitmek.

cemile

 • Hoşa gitmek için yapılan hareket.

ceml

 • Yağ eritmek.

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

da'cele

 • Gitmekte ve gelmekte tereddütlü olmak.

def'

 • Ortadan kaldırmak, Öteye itmek.
 • Mâni' olmak. Savmak. Savunmak.
 • Himaye etmek.
 • Fık: Bir dâvayı müdafaa için başka bir dâva açmak.

defif

 • Ağır ağır gitmek.
 • Kuşun, ayakları yerde iken kanatlarını salıp hareket ettirmesi.

delec

 • Gecenin evvelinden gitmek.

delh

 • Heder olmak, boşa ve faydasız olarak gitmek.

dirase

 • Kitab okumak.
 • Elbiseyi eskitmek.
 • Gizli yol.
 • Harmanda buğday döğmek.
 • Uyuz olan deveyi katranlamak.

dülce

 • (Delce) Gece vakti bir yere gitmek.

dumur

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.

ebab

 • Bir yere gitmek için hazır olmak.

ebb

 • (Çoğulu: Abâb) Kuru ot. Taze ot.
 • Mer'a, otlak, çayır.
 • Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak.

efk

 • Çok fazla atâ ve ihsan etmek.
 • Gitmek, zehab.

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

ezin

 • Söz dinlemek.
 • İşitmek.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • Nefsi eritmek, ona galip gelmek.

fesk

 • Yola gitmek.
 • Kan döküp adam öldürmek.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

fi'l-i basit

 • Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Meselâ: Gitmek, gelmek, olmak gibi.

galgale

 • Sür'atle gitmek.
 • Gecenin gitmesi.
 • Haber vermek.

guş

 • Kulak. (Farsça)
 • Mc: İşitmek. (Farsça)

guşetmek

 • İşitmek. Dinlemek, kulak vermek, mesmu' olmak.

hakhah

 • Gecenin ilk saatlerinde gitmek.

hasfolmak

 • Parlaklığı gitmek.

haşm

 • İncitmek.
 • Gadaplandırmak, hiddetlendirmek.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havf ve reca

 • Korku ve ümid. (Hem yaşama ümidi, hem de ölüm korkusu. Yahut, affedilmesi ümidi veya cehenneme gitmek korkusu.)

hazine-i sermediye

 • Bitmek tükenmek bilmeyen hazine.

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

heba / hebâ / هبا

 • Boş. (Arapça)
 • Hebâ etmek: Yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak. (Arapça)
 • Hebâ olmak: Yitmek, yazık olmak, yok olmak. (Arapça)
 • Hebâya gitmek: Boşa gitmek, yazık olmak. (Arapça)

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

hemim / hemîm

 • Ağır ağır gitmek.
 • Otun tazeliğinden dolayı parlaması.

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

hetit / hetît

 • Birbiri ardınca tez tez gitmek.

heves

 • Gelip geçici istek. Nefsin hoşuna gitmek. Devran edip gezmek. Akıl ile olmayıp nefis ile olan istek.

hicce

 • Bir defa hacca gitmek.

hitam / hitâm / ختام

 • Son. (Arapça)
 • Son bulma. (Arapça)
 • Hitam bulmak: Son bulmak, bitmek. (Arapça)
 • Hitâma erdirmek: Bitirmek, sona erdirmek. (Arapça)
 • Hitâma ermek: Sona ermek. (Arapça)

hizb-üş şeytan

 • Şeytana ve nefislerine tâbi olanların grubu. Allah'ın kanun ve nizamına tâbi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsanî arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlâksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı.

hoşamedi / hoşâmedî

 • Hoş geldin demek, hoş geldine gitmek.

hoşlanmak

 • Hoşuna gitmek, sevmek.

husas

 • Sür'atle gitmek, seğirtmek, koşmak.

hüsn-ü hatime / hüsn-ü hâtime

 • Neticeyi iyi bir halde bitirme.
 • İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.

husr

 • Zarar.
 • Ele avuca girmemek.
 • Dalâlete gitmek.
 • Noksan.
 • Sapıtmak.

hutu'

 • Gitmek.

i'tizam

 • Azim ve kasdeylemek. Gitmek üzere olmak. Fütursuz ve kasd üzere olmak.

iade-i ziyaret

 • Ziyarete gelenin ziyaretine gitmek.

ibdad / ibdâd

 • Ezân-ı Muhammedî okunduğu zaman, her işi terk edip, cemâatle namaz kılmağa gitmek.

ictisar

 • Cür'et ve cesâret göstermek.
 • Çölü aşıp gitmek.
 • Denizde geminin geçip gitmesi.

idam-ı ebedi / idâm-ı ebedî

 • Dirilmemek üzere yok oluş; âhiret inancı olmadığı için ölümü ebedî yokluğa gitmek olarak görme.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

idbisas

 • Ne kırmızı, ne siyah olmak.
 • Ot bitmek.

iddilac

 • Gecenin geç vaktinde gitmek.

idlac

 • Gecenin ilk saatlerinden geç vakte kadar gitmek.

ifal

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.
 • Uzaklaşmak, ırak olmak.

ifrat

 • Haddinden geçmek. Pek ileri gitmek.
 • Takatinden ziyade iş vermek. (Tefrit'in zıddı)

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ıhlak

 • Elbise eskimek veya eskitmek.

ıhtitat

 • Sakal bitmek. Yer tutmak.
 • Hatla işaret koymak.

iktisas

 • Birinin izinden, ardından gitmek.
 • Kısas istemek. İntikam almak.
 • Kıssa.
 • Hikâyeyi veya bir haberi doğruca söylemek.

iltihab

 • Caddede gitmek. Geniş yolda yürümek.

im'an

 • Fazla dikkat ve ihtimam. Bir şeyde çok ileri gitmek.
 • Bir adamın hakkını ikrar eylemek.
 • Pek uzağa koşmak ve bir hususta hakkı mütecaviz olmak üzere, mübalâğa ve içtihad etmek.

imtidad

 • Uzanmak. Uzayıp gitmek. Gerilip ve çekilip uzanmak.
 • Boy. Tul. Uzunluk.
 • Feza, uzay.

insiyak

 • Mânen sevk olunma. İlâhi ve mânevi sevk. Gönderilmek, bir kuvvetin te'siriyle çekilip gitmek. Ardı sıra gitmek.

irtihal

 • Bir yerden başka yere göçmek, gitmek. Nakl-i mekân etmek.
 • Ölmek.

ıs'ad

 • Yukarı çıkarmak. Yükseltmek.
 • Mekke-i Mükerreme'ye gitmek.
 • İnbikten geçirmek.

is'ad

 • Yükseltmek, yukarı çıkarmak.
 • Mekke-i Mükerremeye gitmek.

ıs'as

 • Gece karanlığı başlamak, karanlık basmak.
 • Karanlığın açılması.
 • Bulutun yere yakın olması.
 • Peşinden gitmek.

istidbar

 • (İdbar. dan) Yüz çevirmek. Arka dönmek.
 • Geri geri gitmek.
 • Bir kimsenin peşinden gitmek.

istifna

 • Fenaya gitmek. Yokluğa karışmak.

istilzaz

 • Hoşa gitmek, lezzet almak.

istima

 • Birisinin ziyaretine gitmek.

istima'

 • (Sem'. den) Dinlemek. Kulak vermek. Dinleyip kabul etmek. İşitmek.

istimrar

 • Devam. Sürüp gitmek.
 • Kavi ve dâim olmak.

istirşad

 • (Reşad. dan) Hak yoluna gitmek isteme.

istitale

 • Uzanmak. Uzantı. Uzayıp gitmek.
 • Birisi üzerine faziletlilik dâvasında bulunmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğunda sesin imtidadına, uzamasına denir. Bu harfe müstatıl harfi de denir. Bu sıfat Dad harfine aittir.
 • Tıb: Vücutta bazı organların uzaması.

itticah

 • Bir cihete gitmek, yönelmek. Teveccüh etmek.

iza

 • İncitmek, eziyet etmek. İncitilmek. (İza-i mü'min haramdır)

izabe / izâbe

 • Eritmek, eritilmek. Su gibi akıcı hale koymak. Yumuşatmak. Islah etmek.
 • Eritmek.

izmihlal

 • Bozulup gitmek. Perişan olmak. Yok olmak. Görünmez hale gelmek.

kabr ziyareti / kabr ziyâreti

 • Ölümü ve âhireti hatırlayıp ibret almak, mezarlıkta medfûn (gömülü) olanlara duâ etmek ve Kur'ân-ı kerîm okumak ve velî olan ölülerin rûhlarından istifâde etmek maksadıyla bir kabre veya mezarlığa gitmek.

kabul-i adem

 • Kalben ademi kabul etmektir. Hakkı inkâr etmek, hatalı bir hüküm ve itikattır. Hak mesleği kabul etmeyip indi ve şahsi görüşünü ileri sürerek başka bir yolda gitmektir, bir iltizamdır. İmânın zıddına şahsi görüşüne tâbi olmak, bâtılı kabul etmektir.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

kavf

 • Bir kimsenin peşinden gitmek.
 • Ense saçı.

kazr

 • Bir kimsenin peşinden gitmek.

kemal sıfatları / kemâl sıfatları

 • Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlık olmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. Bunlara Subûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatl

keramet-i kevniye

 • Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlâhi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerin

kes'e

 • Bitmek.
 • Yüksek olmak.

kezkaz

 • Tez tez yürümek, hızlı hızlı gitmek.

kifat

 • Cem'olmuş, toplanmış, biriktirilmiş.
 • İçinde birşey toplanıp biriktirilen yer.
 • Hızlı uçmak, gitmek.
 • (Tekili: Küfv) Küfüvler, benzerler, eşler, denkler.

kızaf

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

kubun

 • Gitmek.

küdu / küdû

 • Yerin otu geç bitmek.

kuta'

 • Düş yormak, rüya tâbir etme.
 • Su kesilmek.
 • Başka yere gitmek.

lahb

 • Sür'atle gitmek.
 • Eti kemikten ayırıp soymak.

ledg

 • (Teldag) Yılan veya akrep sokması.
 • Mc: Sözle birini incitmek.
 • Ekşilik.

letb

 • Gitmek.
 • Devretmek.
 • Bir şeyden ayrılmayıp, ona bağlanmak.

lükk

 • Nar ağacına benzer bir hindi ağacının zamkı.
 • Kılıç ve bıçak saplarını berkitmekte kullanılan meşhur bir nesne.

ma'c

 • Süratle gitmek, hızlı gitmek.
 • Yürürken dolaşmak.

ma'd

 • Taze hurma.
 • Taze ot.
 • Yumuşak.
 • Yoğunluk, gılzat.
 • Gitmek.
 • Çekmek.

ma'l

 • Evmek, acele etmek, tez tez gitmek.
 • Alıp kaçmak.

masir / masîr

 • (Çoğulu: Masâyi) (Sayruret. den) Sürüp giden.
 • Karargâh.
 • Suyun aktığı yer.
 • Rücu etmek, dönüp gitmek.
 • Dönüp varılacak yer.

menfed

 • Tükenmek, yok olup gitmek.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

meşi / meşî

 • Yürüyüş. Gidiş. Doğru yola gitmek.

mevcudat-ı dehhaşe-i seyyale-i mütemevvice

 • Dalgalar hâlinde sürekli akıp gitmekte olan pek korkunç varlıklar.

mevt

 • Ölüm. Âhirete göç. Dünyadan gitmek.
 • Mevt, mü'minler için dünya vazifelerinden ve imtihanından bir paydostur.

mezheb

 • Gitmek, tâkib etmek, gidilen yol. Mutlak müctehîd denilen dinde söz sâhibi âlimlerin, müslümanların yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dînî delîllerden (Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler ve İcmâ'dan) hüküm çıkarma usûlleri ve çıkarıp bildirdik leri hükümlerin hepsi.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

muhalefet

 • Kabulsüzlük. Karşı durma. Uyuşmazlık. Zıt gitmek. Zıddiyet. Muvafık olmamak.

mukayefe

 • Firâset etmek.
 • Bir kimsenin ardınca gitmek.

mürur

 • Geçmek, gitmek. Bir taraftan girip öteden çıkmak.
 • Sona erme, nihâyet bulma.

müstagrib

 • (Çoğulu: Müstagribîn) Gurbete gitmek isteyen.
 • (Garabet. den) Şaşakalan, şaşıran, garibine giden.

musu'

 • Davarın sütü çekilip gitmek.

müteveccihen / متوجها

 • Dönük olarak. (Arapça)
 • Bir yere gitmek üzere. (Arapça)

mutur

 • Gitmek.
 • Evmek.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

nedd

 • Gitmek.
 • Kaçmak.

nefd

 • Tükenmek, bitmek.
 • Geçici ve fâni olmak.

nefs

 • Gülme hususunda ifrata gitmek.
 • Çok fazla gülmek.

nehk

 • Zayıf etmek, zayıflatmak.
 • Eskitmek.
 • Mübâlağa etmek.

nehz

 • Durmak, kıyam.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Yakın olmak.
 • Berkitmek için devenin memesine eliyle vurmak.
 • Dolması için kovayı suya vurmak.

nesg

 • Gitmek.
 • Almak.
 • Ağaç kesildiğinde çıkan su.
 • Vurmak.
 • Dürtmek.

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

nis'

 • (Çoğulu: Ensu') Gizlemek.
 • Gitmek.
 • Sarkık olmak.
 • Kuzey rüzgârı.

nızv

 • (Çoğulu: Nuzuv, Enzâ') Gitmek.
 • Sebkat etmek.
 • Kesmek, kat'etmek.
 • Çekip çıkarmak.
 • Bırakmak.
 • Zayıf deve.
 • Eski elbise.

nübub

 • Bitmek.

paberikab / pâberikâb / پابركاب

 • Gitmek üzere, hareket etmek üzere. (Farsça - Arapça)

puyan / pûyân / پویان

 • Koşan, hızla giden. (Farsça)
 • Geçip giden. (Farsça)
 • Pûyân olmak: Geçip gitmek. (Farsça)

rah

 • (Çoğulu: Rayâh) Şarap, içki, hamr.
 • El ayası mânâsına olan "Râha'nın C."
 • Gitmek.

rakraka

 • Su dökmek.
 • Su gelip gitmek.
 • Parlamak.
 • Suyun akması.

reft

 • Gitmek, yürümek. (Farsça)
 • "Gitti" mânasında fiildir. (Farsça)

reften

 • Gitmek. (Farsça)

rehvece

 • Sür'atle gitmek.

rencide / rencîde / رنج دیده

 • İncinmiş. (Farsça)
 • Rencîde etmek: İncitmek. (Farsça)
 • Rencîde olmak: İncinmek. (Farsça)

rencide etmek

 • İncitmek, kırmak.

revan / revân / روان

 • Giden. (Farsça)
 • Akan. (Farsça)
 • Ruh. (Farsça)
 • Revan olmak: Gitmek, yola koyulmak. (Farsça)

revhat

 • Öğlen vaktinden akşama kadar gitmek.

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

rüsuh

 • İlmin derinliğine inmek, dalmak, ilimde ileri gitmek.

sa'v

 • Duymak. İşitmek.
 • Zayıf adam.
 • Serçeden küçük bir kuş.

sa'y

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.
 • Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.

savh

 • Yarmak.
 • Ayırmak.
 • İşitmek, duymak.

sayd

 • Av. Avlanmak, sayda gitmek, ava gitmek.

sebh

 • Atın seğirtmesi.
 • Sür'atle gitmek.
 • Maaşında tasarruf etmek.
 • Suda yüzme.

sefer

 • Yolculuk.
 • Muharebe. Harb. Muharebeye hazır bulunma hali.
 • Def'a, kerre.
 • Fık: Muayyen bir mesafeye gitmek.

sek'

 • Gitmek.

şekaz

 • Gitmek.
 • Uzaklık.
 • Bir adamın gözünün çok değer olması.

sela'

 • Pişirmek.
 • Eritmek.

selk

 • Çekmek veya çekilmek.
 • Gitmek.
 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

sem'

 • İşitmek. Kulak ile dinlemek.
 • Kurdun sırtlandan olan eniği.

sema'

 • İşitmek, kulakla dinlemek.
 • Mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri.

semai / semaî

 • İşitmekle öğrenilen. İşitmeğe dair ve müteallik.
 • Gr: Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

sira'

 • Hızla gitmek, acele etmek.

sırat

 • Cehennem üzerine kurulu olan ve Cennete gitmek için geçilmesi gereken köprü.
 • Âhirette cennete gitmek için üstünden geçilen köprü.

sırat köprüsü

 • Cehennem üzerine kurulu olan ve Cennete gitmek için geçilmesi gereken köprü.

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

sülas

 • Akıl gitmek.
 • Delirmek.

sümmeha

 • Yalan ve bâtıl nesne.
 • Yer ile gök arası.
 • Her tarafa dağılıp gitmek.

sürub

 • Taşraya gitmek.

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

ta'niye

 • İncitmek.

ta'rid

 • Kaçmak.
 • Gitmek.

ta'tik

 • Eskitmek.

tahdiş

 • (Hadeş. den) Kurcalamak. Tırmalamak.
 • İncitmek.
 • Kaşımak.

tahlik

 • Yaratmak.
 • Eskitmek.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tahvid

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

takattuf

 • Yüz ekşitmek.

takip

 • Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.

tayy-i meratib

 • Birden üst mertebeye geçmek. Birden mertebeleri aşıp, geçip gitmek.

tayyetmek

 • Atlamak; uzun mesafeleri kısa zamanda geçip gitmek.

te'dib / te'dîb / تأدیب

 • Eğitme, terbiye etme. (Arapça)
 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Te'dîb etmek: (Arapça)
 • Eğitmek, terbiye etmek. (Arapça)
 • Cezalandırmak. (Arapça)
 • Te'dîb olunmak: (Arapça)
 • Eğitilmek, terbiye edilmek. (Arapça)
 • Cezalandırılmak. (Arapça)
 • < (Arapça)

te'nib

 • Ayıplamak.
 • İncitmek.

teassüs

 • Kokmak.
 • Geceleyin ava gitmek.

teavür

 • Elden ele gitmek.

teb'an

 • Bir şeyin arkasından gitmek ve ona tabi olmak.

tebellüh

 • Ahmak olmak.
 • Suretâ ahmaklık göstermek.
 • Kaybolmuş bir şeyi araştırmak.
 • Yolu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek.

tebrih

 • (Çoğulu: Tebârih) İncitmek. Eza vermek.

tecerrüm

 • Gitmek.
 • Etmediği günahı ettim demek.
 • Eksilmek.

tecşim

 • İncitmek.
 • Teklif etmek.

tedbib

 • Yumuşak etmek.
 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

tede'lüb

 • Kimse görmeden gitmek.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

teftik

 • (Fetk. den) Yün, pamuk gibi şeyleri ditmek, tarayıp açmak.

tekeffü'

 • Yürürken etrafına bakmadan önünü gözleyerek gitmek.

tekemmül

 • Olgunlaşmak. Kemâle doğru gitmek.

teklic

 • Yüzünü ekşitmek.

telakkuf

 • Ağızdan söz kapmak.
 • İşitmek.
 • Yutmak.
 • Sür'atle almak.

teleddüm

 • Kaftan eskitmek.
 • Yama vurmak.

telef / تلف

 • Ölme. (Arapça)
 • Boşa gitme. (Arapça)
 • Telef etmek: Harcamak, tüketmek, yok etmek. (Arapça)
 • Telef olmak: (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Boşa gitmek. (Arapça)

telyin

 • (Leyyin. den) Yumuşatmak. Eritmek.
 • İçi yumuşatmak, kabızlıktan kurtarmak.

temadi

 • Devam etmek. Sürüp gitmek.
 • Uzak olmak.
 • Müntehi ve muktezi olmamak.

tenebbüt / تنبت

 • Bitmek, bitki gibi gelişmek.
 • Bitme, yeşerme. (Arapça)
 • Tenebbüt etmek: Bitmek, yeşermek. (Arapça)

teradüf

 • Birbiri peşinden gitmek.
 • Edb: İki veya daha fazla kelimenin aynı mânada olması.

tesamu'

 • İşitmek. Bir sözü birbirinden duymak.

tesayür

 • Bir uğurdan gitmek.

teşeyyu'

 • Şiilik taslamak. Şii olma.
 • Vedalaşmak.
 • Ardınca ve peşinden gitmek.

tesmih

 • Yab yab gitmek.
 • Süngü ağacını yontup düzeltmek.

teşvik

 • Diken bitmek.
 • Ağacın dikenli olması.

tevahuk

 • Cemaat olup gitmek. Topluluk hâlinde gitmek.

tevali

 • Uzayıp gitmek, devam etmek. Birbiri ardınca sıra ile gelmek. Sürmek.

tezemmün

 • Sür'atle gitmek.

tırak

 • Gitmek.

tugyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek. Azgınlık, taşkınlık. Taşkın mizaçlılık.
 • Kan galebe etmesi hali.
 • Resmî devlet kuvvetlerine karşı durmak.
 • Su baskını.

tuğyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek, azgınlık, taşkınlık.

tülüv

 • Tilâvet.
 • Bir kimseye uyup ardınca gitmek.

tumur

 • Aşağı sıçramak.
 • Doldurmak.
 • Seyahat edip gitmek.
 • Defnetmek, gömmek.

turu'

 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Sonradan olmak.

vakr

 • Az işitmek. Sağırlık.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • Bir insanın doğup büyüdüğü veya içinde barınmak kasdedip, başka yere gitmek istemediği yerdir. Yalnız en az 15 gün kalmak istediği yer de kendisi için vatan-ı ikamettir.
 • Cennet.

vekde

 • (Çoğulu: Viked) Gitmek.

velyetme

 • Birbiri ardı sıra gitmek birini takip etmek.

zahib / zâhib / ذاهب

 • Giden. (Arapça)
 • Sanıya kapılan. (Arapça)
 • Zâhib olmak: (Arapça)
 • Gitmek. (Arapça)
 • Sanıya kapılmak. (Arapça)

zahip olmak

 • Gitmek, bir görüş veya fikre kapılmak.

zalifen

 • Birisinin izine uyup gitmek.
 • İzini gizlemek, belirsiz etmek.

zayi' / zâyi' / ضایع

 • Kaybolan. (Arapça)
 • Zâyi' etmek: Kaybetmek, yitirmek. (Arapça)
 • Zâyi' olmak: Kaybolmak, yitmek. (Arapça)

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

zehab

 • Gitmek.
 • Zihnen bir yola sapmak. Yanlış düşünce. Bir fikre uymak. Zan.

zevah

 • Gitmek.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

zevzat

 • Doğurmak.
 • Sür'atle gitmek.
 • Reddedip uzaklaştırmak.

zeyh

 • Mahvolmak.
 • Gitmek.
 • Uzak olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın