LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te itli ifadesini içeren 425 kelime bulundu...

a'şa

 • Gözleri dumanlı olan adam.
 • Çeşitli yüzyıllarda yaşamış olan birkaç Arap şairinin adı.
 • Gece vakti gözleri görmeyen kimse.

abid / âbid

 • İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden. Çokluk şekli, ubbâd'dır.

adalet / adâlet

 • Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik.

ahkam-ı müteaddide / ahkâm-ı müteaddide

 • Çeşitli, birden fazla hükümler.

ahval-i muhtelife / ahvâl-i muhtelife

 • Çeşitli haller.

aks-i kaziye

 • (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : "Her insan canlıdır." sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: "Baz

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

amden / عمدا

 • Kasıtlı olarak. (Arapça)

an-kasdin

 • Kasıtlı olarak.

anasır-ı muhtelife / anâsır-ı muhtelife

 • Çeşitli unsurlar.

ankasdin / عن قصد

 • Kasıtlı olarak, bile bile. (Arapça)

apartman-ı ilahi / apartman-ı ilâhî

 • Allah'ın bir apartman gibi birbirini tamamlayıcı çeşitli sistemler tarzında yarattığı kâinat.

arm

 • (Arem) İnatçılık, muannitlik.
 • Kafa tutma.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

aşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

ava' / âvâ'

 • Şiddet.
 • Kıtlık, kaht.

ayn-ı mutlak

 • Kayıtlı ve sınırlı olmayanın ta kendisi.

azimat

 • (Tekili: Azime) Kıtlık yılları.

azime / âzime

 • Azı dişi.
 • Kıtlık senesi.

azza'

 • Şiddet ve kıtlık yılı.

bahadıri / bahadırî

 • Yiğitlik, bahadırlık, kahramanlık. (Farsça)

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

bakteri

 • Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevî (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaş (Fransızca)

batıniyye / bâtıniyye

 • Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstermeye çalışan İranlı Meymûn bin Deysân el-Kaddah tarafından kurulan bozuk yol.

bedergah

 • Kapıya çıkma. (Farsça)
 • Tar: Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere, acemi ocağına ve ocak dışına verilen acemilerin, Yeniçeri Ocağı'na kayıt edilmeleri. (Farsça)

beraberi / beraberî / berâberî / برابری

 • Eşitlik, müsavilik, beraberlik. (Farsça)
 • Birliktelik. (Farsça)
 • Eşitlik. (Farsça)

besalet

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Yürek sağlamlığı.
 • Yiğitlik, bahadırlık, sağlam yüreklilik.

besatat

 • Basitlikler, karmaşık olmama.

besatet / besâtet

 • Basitlik. Düzgünlük. Sadelik. Düzlük.
 • Dilde düzgünlük.
 • Basitlik, sâdelik.
 • Basitlik, sadelik, yalınlık.

besatet-i efkar / besâtet-i efkâr

 • Fikir ve düşüncelerin basitliği.

besin

 • Zihayat varlıkların yaşama, gelişme ve çalışmaları için gerekli olan çeşitli gıda maddeleri. (Türkçe)

bilkast

 • Bilerek, kasıtlı olarak.

biyoloji

 • yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; h

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

ca'cere

 • (Çoğulu: Ceâcir) Hamurdan çeşitli şekiller yapıp, pekmez içinde pişirip yerler.

cahiliyyet

 • Cahilliğe âit.
 • İslâmiyet'ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün "tabiatçılık, maddecilik" gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah'ı inkâr ederken tabiatı ve maddeyi onun yerine koyarak kendil

cahre

 • Şiddet ve kıtlık yılı.
 • Yemek.

came-i nevruzi / came-i nevruzî

 • Rengârenk elbise.
 • Bahar geldiğinde açan çeşitli çiçekler.

cami' / câmi'

 • Toplayan.
 • Müslümanların ibâdet etmek için toplandıkları yer, mâbed.
 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Çeşitli hakîkatleri ve enfüs (iç) ve âfâktaki (dıştaki) zıt işleri birleştirici, kıyâmet gününde yeryüzünde olan cinleri, insanları ve mahlûkâtı bir araya getirici insanların dağı

carih / cârih

 • Şahitliği reddeden, yaralayan.

cayiha

 • Şiddet.
 • Kıtlık.
 • Yemişe gelen âfet.

ce'vet

 • Kıtlık.
 • Bir şeyin üzerine örtülen.
 • Üzerine tencere konulan örtü.
 • Çömlek.

ceda'

 • Kıtlık ve şiddet senesi.

cedib

 • Kıtlık olan yer.

celadet / celâdet / جلادت

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Kuvvet ve şiddetlilik. Muhkemlik. Salâbet, metânet.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Yiğitlik. (Arapça)

cesaret

 • Cesurluk, yiğitlik, korkusuzluk.

çiregi / çiregî

 • Bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)
 • Ustalık. Mâhirlik. (Farsça)

civanmertlik

 • Yiğitlik, mertlik.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

cüdube

 • Kıtlık.

cür'et

 • Yiğitlik, cesaret. Korkmayarak ileri atılmak.

cürcani / cürcanî

 • (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden sonra açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Sey

delalet-i zatiye / delâlet-i zâtiye

 • Kendi zatıyla, bizzat kendisini eserleriyle göstererek delil olması, şahitlik etmesi.

derece-i şehadet

 • Şehitlik derecesi.

derece-i şehadet ve gazilik

 • Şehitlik ve gazilik derecesi.

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

devir dairesi

 • Denizde geminin çeşitli hızla ve muhtelif dümen açısı ile çizdiği dâire.

diliri / dilirî

 • Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. (Farsça)

duhan

 • Duman. Tütün.
 • Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
 • Mc: Gaflet ve dalâlet dumanı ki, hakikatların görünmesine mâni olur. Arap lisanında galib olan şerre, duhan tesmiye ederler.
 • Kıtlık ve kuraklık.

ebvab-ı müteaddide / ebvâb-ı müteaddide

 • Çeşitli bölümler, kapılar.

ecnas-ı muhtelife / ecnâs-ı muhtelife

 • Farklı cinsler, çeşitli türler.
 • Çeşitli, türlü cinsler.

ecza / eczâ

 • (Tekili: Cüz) Eczacılıkta kullanılan çeşitli maddeler.
 • Ciltlenmemiş kitab ve saire.
 • Cüz'ler, parçalar, kısımlar.
 • Bir kimyevi terkible vücuda gelip yanma hassası gibi böyle bir kuvvet ve te'siri haiz bulunan şey.

ef'al-i kulub / ef'âl-i kulûb

 • Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça'da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi)

eglak

 • (Tekili: Galak) Kilitler, kilitli şeyler. Mc: Anlaşılması zor olan ifadeler.

ehl-i ihtisas

 • İhtisas sahibi olan kimseler. Bu kişiler yalnız kendi meslekleriyle uğraşırlar, çeşitli meslek ve meselelerle fikirlerini dağıtmazlar.

ehl-i işarat / ehl-i işârât

 • Çeşitli ifadeler ile geleceğe dair bazı haberleri dolaylı işaretler yoluyla aktaran âlimler.

ehl-i şekavet

 • İslâmiyetin müsâade etmediği çeşitli rezâlet işleyen bedbaht.

elfiye

 • Edb: Bin beyitli kaside.

elsine-i muhtelife

 • Çeşitli ve birbirinden farklı diller.

enbar

 • (Tekili: Nibr) Anbarlar, nibrler. İçinde çeşitli mallar saklanan kapalı mahfaza, oda.

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

enva-ı alem / envâ-ı âlem

 • Kâinataki nev'iler, türler; kâinatta bulunan çeşitli varlıklar.

enva-ı i'caz-ı kur'an / envâ-ı i'câz-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın çeşitli mu'cizelik özellikleri.

enva-ı külliye-i mu'cizat / envâ-ı külliye-i mu'cizât

 • Çeşitli ve çok yönlü mu'cizeler.

enva-ı mehalik / enva-ı mehâlik

 • Çok çeşitli tehlikeler.

enva-ı muhtelife / envâ-ı muhtelife

 • Farklı, çeşitli türler.

ermeni

 • Eskiden batı Asya'nın kuzey kısmında ve Avrupa'nın Asya'ya komşu olan bazı yerlerinde dağınık şekilde yaşayan bir milletti ki, İranlılar ve Romalılar tarafından birçok defa mağlub edilmeleri üzerine çeşitli yerlere dağılmışlardır. Ve bu dağılma sonucunda büyük şehirlere de yerleşerek san'at, kuyumcu

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

esbab-ı adide / esbab-ı adîde

 • Çeşitli sebepler.

eşya-yı kesire / eşya-yı kesîre

 • Çokça olan, çeşitli olan şeyler, varlıklar.

evfad

 • Çeşitli fırkalar.

evked

 • Pek te'kitli, çok kuvvetli, en kavi.

ezme

 • Kıtlık, kaht.
 • Şiddet.
 • Darlık.
 • Bir kere yemek.

fantezi

 • yun. Çeşitli ve süslü. Müsrifane süs isteğinden doğan hayal hareketi ile yapılmış süslü eşya veya süslenmek. Ağırbaşlı olmayan.

fariza-i cihad

 • Cihad farzı; din uğrunda, Allah için çeşitli şekillerde mücadele etme zorunluluğu.

fazilet-i şehadet

 • Şehitlik mertebesinin yüceliği.

felsefe

 • Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 • İlm-i hikmet.
 • Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim.
 • Herkesin hususi fikri. M

fenn-i kıraat

 • Okuma bilgisi. Okumanın çeşitli usûllerini öğreten ilim dalı.

fenn-i kitabet

 • Çeşitli yazı usûl ve şekillerini öğreten ilim.

fenn-i makina

 • Çeşitli makineler ve onların kısımlarının işleyişleri hakkında bilgi veren ilimler. Mihanikiyet.

feraset

 • Binicilik, süvarilik, yiğitlik.

ferman-ı ezeli / fermân-ı ezelî

 • Ezelî buyruk, hükmü belli bir zamanla kayıtlı olmayan ferman.

fess

 • Kıtlık günlerinde tohumundan ekmek yapılan bir ot.

festival

 • Çeşitli sebeplerle yapılan ve birkaç gün süren şenlik. (Fransızca)

firaset / firâset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.
 • Anlayışlı, çabuk seziş,
 • Binicilik, at yetiştirme bilgisi.
 • Yiğitlik, mertlik.

fütüvvet / فتوت

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.
 • Gençlik. (Arapça)
 • Yiğitlik. (Arapça)
 • Eskiden Anadolu'da kurulup gelişen esnaf teşkilatı. (Arapça)

gabavet / gabâvet

 • Anlayıştaki kıtlık, zayıflık.

gabra

 • Yeryüzü, toprak, arz.
 • Nebat envâından bir nev'i.
 • Kuraklık, kıtlık.
 • Çok tuzlu.
 • Toprak rengi.

gah ü bi-gah / gâh ü bî-gâh

 • Sıralı sırasız, vakitli vakitsiz.

gah ü na-gah / gâh ü na-gâh

 • Vakitli vakitsiz, zamanlı zamansız.

ğala / ğalâ

 • Kıtlık, pahalılık.

galat-ı tahakkümi / galat-ı tahakkümî

 • Bir kelimenin gerek lâfzı ve gerekse mânası itibariyle herkesin kullandığı gibi kullanılmaması.Bu, başlıca üş şeyden olur:1- Nazımda vezne uydurmak için bir kelimenin telâffuzunu değiştirmek, hecesini uzatmak ve kısaltmak yahut harfini gizlemek.2- Çeşitli mânâları olan bir kelimeyi meşhur olmayan bi

galva'

 • Yiğitliğin başlangıcı.
 • Gençlik sür'ati.

gazel

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<

gıbb-eş şehade / gıbb-eş şehâde

 • Şâhitlikten sonra.

gülhane hatt-ı hümayunu

 • Tar: Gülhanede okunan hatt-ı hümayun münasebetiyle meydana gelmiş bir tabirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar dünyayı titreten kuvvet ve kudreti, çeşitli sebep ve te'sirlerle büyük bir zaafa uğramış ve en nihâyet devlet, bir vilâyet hükmünde olan Mısır'ın idaresini ele geçiren Mehmed Ali Pa

gulv

 • Haddini tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Yiğitlik zamanının evveli ve sür'ati.

güna gun / güna gûn

 • Türlü. Çeşitli nevilerde olan. Çeşit çeşit. Renk renk. (Farsça)

güvahi / güvahî

 • Şahitlik. şahitlik etmek. (Farsça)

hace-i evvel / hâce-i evvel

 • Milletin ilmen ve fikren terakki etmesi için, çeşitli bilgileri, halkın rahatlıkla anlayabileceği bir lisan ile yayan kimse.

hacele

 • (Çoğulu: Hacel-Hacelân-Haclâ) Dişi keklik.
 • Çeşitli elbiselerle süslü gelin evi.

hadis-i muddarib / hadîs-i muddarib

 • Kitab yazanlara, çeşitli yollardan, birbirine uymayan şekilde bildirilen hadîs-i şerîfler.

hakaret-i zahiriye

 • Görünürdeki basitlik, önemsizlik.

halife-i ruhani / halife-i ruhanî

 • Ruhanî halife; ruhen çeşitli makamlarda temessül eden halife.

hamaset / hamâset / حَمَاسَتْ

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.
 • Yiğitlik, kahramanlık, cesaret.
 • Yiğitlik, kahramanlık.

harika-i şecaat

 • Yiğitlik ve yüreklilikte benzersiz olma.

harka'

 • Kulağı delik koyun.
 • Çeşitli yönlerden esen rüzgâr.

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hatn

 • Beraberlik, misil, denk olma, eşitlik.

havan

 • İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap.
 • Tütün kesmekte kullanılan makine.
 • Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse.
 • Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet.
 • İçine çuku

haydari / haydarî

 • Kahramanlık, cesurluk, yiğitlik. Arslanlık.
 • Eskiden bazı esnaf ve köylülerin giydikleri kolsuz aba, hırka.

hazef

 • Eski yazıda hepsi noktasız harflerden müteşekkil olarak yazılan şiirler ve nesirler. Hüner göstermek için bu şekilde yüz beyitlik kasideler yazan şairler vardı.

hazine-i amire / hazine-i âmire

 • Tar: Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrelerinde para işleri "Beytülmal" denilen ve "Defterdar" adı verilen bir memurun idaresinde iken, sonraları teşkil olunan yeni idarelere göre çeşitli adlar verilmiştir. Hazine-i âmire, devlet k

hidase

 • Pâk etmek, temizlemek.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Abdest bozmak.

hikmet nazarı

 • Varlıkların fayda, gaye, keyfiyet gibi çeşitli yönlerine ilim ve bilim gözüyle bakma.

hizan / hîzan

 • Kalkan, sıçrayan. (Farsça)
 • Bitlis vilâyetine bağlı bir kaza ismi. (Farsça)

homogen

 • Bütün elemanları aynı yapıda veya aynı keyfiyette olan. (Fransızca)
 • Kim: Aynı cinsten olan. Çeşitli elementlerin birleşmesiyle meydana gelmelerine rağmen, bütün kütlelerinde aynı özellikleri gösteren maddelerdir. (Fransızca)

hurac

 • Tıb: Bedenin çeşitli yerlerinde çıkan çıbanlar.

huşksal

 • Kuraklık ve kıtlık yılı. (Farsça)

hususiyat-ı mütenevvia / hususiyât-ı mütenevvia

 • Çeşitli özel nitelikler.

hüve'z-zahir / hüve'z-zâhir

 • O Zâhirdir; her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihaz ve ürünlerle donatıp ve ince nakışlarla süsleyerek mükemmel ve güzel yaratan ve her şeyde varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen, Allah'tır.

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icazet / icâzet

 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.

icazet-i mutlaka / icâzet-i mutlaka

 • Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dâir verdiği izin veya bu izni ifâde eden belge, diploma.

iddihar

 • Biriktirmek, toplamak, yığmak.
 • Kıtlık zamanında yüksek fiatla satmak üzere zahire toplayıp saklama.

ihbarat-ı kesire / ihbârât-ı kesîre

 • Çok çeşitli haberler.

ihtilaf-ı turuk / ihtilâf-ı turuk

 • Hedefe giden yolların birbirinden farklı ve çeşitli olması.

ikhat

 • Kuraklığa uğratma, kıtlığa uğratma.

ikmal-i nüsah / ikmâl-i nüsah

 • Çeşitli ilimlerle ilgili te'lif edilmiş olan belirli eserlerin okumasını tamamlama.

ıkva'

 • Ev boşalmak.
 • Azık tamam olmak. Şâirin şiirin kafiyesini çeşitli yapması.

ilan-ı şehadet / ilân-ı şehâdet

 • Şahitliğini bildirme, duyurma.

ilel-i muhtelife

 • Türlü illetler ve sebepler, çeşitli hastalıklar.

iltikat

 • Yere düşen şeyi almak.
 • Toplamak. Çeşitli kitaplardan bilgi toplamak.

imtiyazsızlık

 • Eşitlik, ayrıcalık yapmamak.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

iname

 • Uyutma.
 • Kıtlık.

inşa

 • Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek.
 • Yaratma.
 • Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak.
 • Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sen

ıntiyan

 • Yiğitlik evveli.

irhasat-ı mütenevvia / irhâsât-ı mütenevvia

 • Peygamberimizde (a.s.m.) peygamber olmadan önce görülen çeşitli olağanüstü hâller ve hâdiseler.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

işfa'

 • (Şifâ. dan) Hastaya şifalı şeyler verme. Hastanın iyileşmesi için çeşitli çarelere başvurma.

istihza / istihzâ

 • Söz, yazı, işâret veya çeşitli davranışlarla bir kişinin ayıp ve eksikliklerini ortaya çıkarmak, onunla eğlenmek, alay etmek.

istikfal

 • Çekmecede, kasada veya kilitli bir yerde bulundurma.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

istiska namazı / istiskâ namazı

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, yağmur yağması için sahrâda kılınan namaz.

istiva / istivâ / استوا

 • Eşitlik. (Arapça)
 • Düzlük. (Arapça)

itat

 • Düşmanlık, zıtlık, adavet, muhasame.

kahit

 • Şiddetli kıtlık olan sene.

kahramani / kahramanî

 • Yiğitlik, kahramanlık, cesurluk. (Farsça)

kaht / قحط / قَحْطْ

 • Kıtlık.
 • Kıtlık.
 • Kıtlık, kuraklık, gıdâ maddelerinin azlığı.
 • Kıtlık. Kuraklık. Kuraklıktan dolayı mahsulün yetişmemesi.
 • Kıtlık. (Arapça)
 • Kıtlık.

kaht u gala / kaht u galâ

 • Kıtlık, pahalılık.

kaht ü gala / kaht ü galâ

 • Yokluk. Kıtlık. Fakirlik.
 • Pahalılık.

kaht ve gala / kaht ve galâ / قَحْطُ وَ غَلَا

 • Kıtlık ve pahalılık.
 • Kıtlık ve pahalılık.

kaht-ı recul

 • (Kaht-ı rical) Adam kıtlığı. Değerli devlet ve siyaset adamlarının yokluğu.

kahtırical / kahtıricâl

 • Adam kıtlığı.

kahtlık

 • Kıtlık.

kahtügala / kahtügalâ

 • Yokluk ve kıtlık.

kamel

 • Bitli kişi.
 • Karnın büyük olması.

kanun-u müsavat

 • Eşitlik kanunu.

kasden / قصدا

 • Kasıtlı olarak. (Arapça)

kasdi / kasdî

 • Kasıtlı olarak, kasıtla ilgili.

kasten

 • Maksatlı, kasıtlı olarak.

kebse

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.
 • Ebucehil karpuzu.

keffaret-üz zünub

 • Günahların keffareti. Mü'min insanların çeşitli hastalık ve musibetlerine denir. Çünkü günahlarından afvına vesile olabilir. (Huk. İslâmiye ve Ist. Fık. K.)

kehl

 • Göze sürme çekme.
 • Kıtlık yılı.

kelah

 • Kıtlık olan yıl, kıtlık yılı.

kelfa

 • Yüzünde çiğitli olan kadın. (Müz: Eklef)

kemal-i şehamet / kemâl-i şehâmet

 • Mükemmel derecede akılla bütünleşmiş yiğitlik.

kesad

 • Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.
 • Kıtlık, yokluk.
 • Sürümsüzlük, alış-veriş durgunluğu.

kesir / kesîr

 • Çok. Bol. Kesret üzere olan.
 • Türlü. Çeşitli.
 • Çok, çeşitli.

kifa

 • Bir parça veya iki bez (ki birbirine dikip çadır eteğini yaparlar.)
 • Eşitlik, beraberlik, müsâvât.

kıllet

 • Titremeğe benzer bir hâlet ki hiddet vaktinde ârız olur.
 • Azlık. Nâdirlik. Kıtlık.
 • Azlık, kıtlık.

kırkanbar

 • İçinde çok çeşitli şeyler bulunan yer veya kap.
 • Çok şeyler bilen kişi.

kompleks

 • Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. (Fransızca)
 • Basit olmayan. Mürekkep. (Fransızca)
 • İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütünü. (Fransızca)

kongre

 • Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. (Fransızca)

kozmopolit

 • Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. (Fransızca)
 • Çeşitli milletlerden insanları içine alan. (Fransızca)

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

kuhme

 • Düşünmeden bir işe girişme.
 • Şiddet.
 • Kıtlık senesi.
 • Zor iş.

kuhut

 • Kıtlıktan sıkıntı ve eziyet çekme.

kulis faaliyeti

 • Toplantı yapılan yerlerde, toplantı haricinde çeşitli grupların yaptığı gizli çalışma.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

laboratuvar

 • İlmî ve sınaî çalışma ve araştırmalar yapmak için çeşitli cihaz ve malzemelerin bulunduğu yer. (Fransızca)

lafz-perdazane

 • Çeşitli ve çok söyleyerek. (Farsça)

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

lemeat-ı müteferrika / lemeât-ı müteferrika

 • Çeşitli parıltılar.

levazım

 • İhtiyaç maddeleri. Lüzumlu madde.
 • Ask: Silâhlı kuvvetlerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silâh ve cephane dışında kalan çeşitli araç ve ihtiyaçlarını ifade etmek üzere kullanılan umumi tabirdir.

levise / levîse

 • Çeşitli topluluklardan bir yere toplanmış olan kimseler.

lezbe

 • (Çoğulu: Lezbât) Şiddet.
 • Kıtlık.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

lisan-ı hamaset / lisân-ı hamaset

 • Yiğitlik ve kahramanlık dili.

lisan-ı şehadet

 • Şahitlik eden dil.

lühud-i şüheda / lühud-i şühedâ

 • Şehitlik. Şehitler mezarlığı.

ma / mâ

 • Biz mânasınadır. (Farsça)
 • Mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. Meselâ: (Mâ-ba'd: Sondaki, alttaki.) (Farsça)

magazin

 • Çeşitli mevzulardan bahseden resimli mecmua.

magluk

 • Kapalı. Kilitli.

mahbun

 • Kıtlık için saklanan şey.
 • Edb: İkinci harfi düşürülmüş vezin.

mahcur / mahcûr

 • Çocukluk, sefîhlik, delilik, kölelik, bunaklık vs. gibi çeşitli sebebler yüzünden malını tasarruf hakkından, kullanmaktan men edilen kimse.
 • Kısıtlı.

mahdud / محدود

 • Sınırlı, kasıtlı. (Arapça)

mahl

 • Kıtlık, kaht.

makalid

 • Kilitli yerler.

makam-ı şehadet

 • Şehitlik makamı.

manevi şehadet / mânevî şehadet

 • Mânevî şehitlik.

marın

 • (Mârına) Çekiçle dövülerek açılmağa müsait olan.
 • Kireçtaşı.
 • Çeşitli renklerde olan bir çeşit toprak.

matara

 • Askerlerin kullandığı üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi veya yolculukta kullanılan deriden yapılmış su kabı.

me'rebe

 • (Çoğulu: Meârib) İhtiyaç.
 • Ümitli bulunma. Ümitvar olmak.

mecdeye

 • Kıtlık yeri.

meflul

 • Kınında bulunan kılınç.
 • Kapalı, kilitli.

mensubiyet / mensûbiyet / مَنْسوُبِيَتْ

 • Bağlılık, aitlik.
 • Âitlik.

menzam

 • (Çoğulu: Menâzım) Çeşitli şeyleri bir yere dizmek.

meratib-i mütefavite

 • Çeşitli mertebeler.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

merdanegi / merdanegî

 • Cesurluk, yiğitlik, merdlik, erkeklik. (Farsça)

merdi / merdî

 • Erlik, erkeklik. (Farsça)
 • Merdlik, cesurluk, yiğitlik. (Farsça)
 • İnsanlık, hamiyet. (Farsça)

merdud-üş şehadet / merdud-üş şehâdet

 • Şahitlikleri kabul edilmiyenler.
 • Fâsık, yani devamlı günah işleyenler, yalan söyleyenler, müslümanları aldatan kimseler merdud-üş şehâdettir.

merdudü'ş-şehadet / merdûdü'ş-şehadet

 • Şahitliği kabul edilmeyen.

merdümi / merdümî / مردمى

 • İnsanlık. (Farsça)
 • Yiğitlik. (Farsça)

meric / merîc

 • Muzdarip, sıkıntılı.
 • Çeşitli nesne, muhtelif. Karışık, muhtelit.

mevcudat-ı muhtelife

 • Çeşitli varlıklar.

mevkut

 • Vakitli. Vakti belli olan. Mahdud ve muayyen olmuş vakit.

mey'a

 • (Mey'at) Yiğitlik başlangıcı.
 • Atı koşuya alıştırmak.
 • Erimiş sıvı madde.
 • Yere dökülen bir sıvının akıp gitmesi.
 • Bir şeyin ilk zamanı. Tâzelik vakti.

meyl-i tecellüd

 • Yiğitlik meyli, cesaretli olma ve kahramanlık arzusu.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mikail aleyhisselam / mîkâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muadelet / muâdelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.

mübayenet / مُبَايَنَتْ / mübâyenet

 • Zıtlık, birbirine benzememe.
 • Birbirine benzememe, zıtlık.

mübayenet-i cevheriye / mübâyenet-i cevheriye

 • Asla, öze ait farklılık, zıtlık.

mübayenet-i lazime / mübâyenet-i lâzime

 • İki şey arasında lâzım olan zıtlık ve zorunlu olan farklılık.

mübayenet-i mahiyet / مُبَايَنَتِ مَاهِيَتْ

 • İçyüzü itibariyle zıtlık, birbirine benzememe.

müceddidiyet

 • Mücedditlik, yenileyicilik.

müfavaza

 • Ortaklık, işbirliği.
 • Eşitlik, müsavilik.

müfavazaten

 • Ortaklıkla, işbirliği yaparak.
 • Eşitlikle, müsavilikle.

muganni / mugannî

 • Nağmeli ve çeşitli sesle okuyan, ahenkle okuyucu.
 • Hoş sesle öten.

mugayeret / mugâyeret / مغایرت

 • Zıtlık, aykırılık. (Arapça)

muglak

 • (Galak. den) Kapalı, kilitli.
 • Anlaşılmaz, çapraşık söz.

muhammes

 • Beşli. Beş katlı. Tahmis edilmiş.
 • Edb: Her bendi beş mısrâlı olan manzume.
 • Birbiri ardından gelen ve kapalı olarak uç uca eklenmiş beş kenarın meydana getirebileceği çeşitli şekillerden her biri. Beşgen.

muhtelif

 • Çeşitli. Bir türlü olmayan. Birbirine uymayan.
 • Çeşitli, farklı.

muhtelif kadirler

 • Çeşitli, farklı yörüngeler, mesafeler.

muhtelife

 • Çeşitli.

muhtelifülcins

 • Çeşitli, farklı türler.

mükafee / mükâfee

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.

mukaffel

 • (Kufl. den) Kilitlenmiş, kilitli.

mukassat

 • (Kıst. dan) Taksitli.

mukassatan

 • Taksitli olarak, taksitle.

mukattaat

 • (Tekili: Mukattaa) Kat' edilmiş, kesilmiş şeyler.
 • Kısaltmalar.
 • Çeşitli gazel ve kasidelerden seçilmiş beyitler.
 • Herbiri bir kelimeye delâlet eden harfler.

mukayed

 • Kayıtlı, kaydedilmiş.

mukayyed / مقيد

 • Kayıtlı, bağlı, bağlanmış.
 • Bir işe önem veren.
 • Kaybolmuş, deftere geçmiş.
 • Kayıtlı, sınırlı.
 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.
 • Kayıtlı, bağlı, sınırlı.
 • Bağlı, zincire vurulmuş. (Arapça)
 • Kayıtlı. (Arapça)

mukayyet

 • Kayıtlı, sınırlı.

münafat / münâfât

 • Aykırılık, zıtlık.

münakaza / münâkaza

 • Zıtlık, uymazlık.

müngalika

 • Kapalı, mesdud.
 • Kilitli.

müraveha

 • Çeşitli nesnelerin kâh birini ve kâh birini işlemek.

mürteci / mürtecî

 • (Recâ. dan) Arzulu, ümitli, ümitvâr olan.
 • Rica eden, ümit eden, ümitli.

mürüvvet

 • İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
 • Ana baba saadeti.
 • Mertlik, yiğitlik.
 • Reculiyet.
 • İnsanlık, yiğitlik. Muhtâc olanlara, lâzım olan şeyleri vermek, başkalarına faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu, insanlık. Adâleti yerine getirme ve hiç kimseden intikam almayı istememe.

musadde

 • Muhâlefet, uyuşmazlık, zıtlık.

müsavat / müsâvât / müsâvat / مساوات / مُسَاوَاتْ

 • Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip olmak.
 • Eşitlik, aynı halde ve derecede olma.
 • Eşitlik, denge.
 • Eşitlik, denklik.
 • Eşitlik, denklik; aynı halde ve derecede olma.
 • Eşitlik. (Arapça)
 • Eşitlik.

müsavat-ı esasiye / müsâvat-ı esasiye

 • Temel eşitlik, mutlak eşitlik.

müsavat-ı hukuk

 • Hukuk önündeki eşitlik.

müsavat-ı mutlaka / müsâvât-ı mutlaka / مُسَاوَاتِ مُطْلَقَه

 • Mutlak eşitlik.
 • Sınırsız, tam eşitlik.

müsavat-ı zımniye

 • Gizli eşitlik.

müseccel

 • Sicilli, kayıtlı.

musika

 • Mızıka. Çeşitli ses çıkarılan bir çalgı âleti.

mustalık gazası

 • Benî Mustalık gazasına Müreysî gazası da denilir. Benî Mustalık, Huzaa'nın bir şubesidir. Müreysî de bunların bir kuyusudur. Benî Mustalık, Resul-i Ekrem'le harb etmek üzere bu kuyu başında toplandıkları için bu sefer bu isimle anılır. Çeşitli râviler, bu gazanın hicrî dört veya beş veya altıncı sen

müstedlel

 • Delillendirilmiş, kanıtlı.

mutasarrım

 • (Çoğulu: Mutasarrımin) Kahramanlık ve yiğitlik gösteren.

müteaddid

 • Çeşitli, birçok.
 • Türlü türlü, çeşitli. Bir çok. Birden fazla.

mütecellidane / mütecellidâne

 • Celadet ve kahramanlıkla. Yiğitlik göstererek. (Farsça)

mütefavit / mütefâvit

 • Birbirinden farklı, çeşitli.
 • Zamanca birbirinden ayrı.
 • Çeşitli, farklı.

müteferrik

 • (Fark. dan) Çeşitli. Kısım kısım. Başka başka. Dağınık.

müteferrika

 • Çeşitli işler gören.
 • Padişahın, vezirlerin veya sadrazamın emirlerini götüren kimse.
 • Muhtelif masraflar ve bunlara karşı verilen para, ücret.

mütekayyidane / mütekayyidâne

 • Dikkatli davranarak, kayıtlı bulunarak. (Farsça)

mütekayyidin / mütekayyidîn

 • (Tekili: Mütekayyid) (Kayd. dan) Dikkatli davrananlar, kayıtlı bulunanlar.

mütenevvi / متنوع

 • Çeşitli.
 • Türlü, çeşitli.
 • Çeşitli.
 • Çeşitli, türlü türlü. (Arapça)

mütenevvi' / مُتَنَوِّعْ

 • Çeşit çeşit, muhtelif, çeşitli, değişik, türlü türlü.
 • Çeşitli.

mütenevvia

 • Çeşitli, türlü, birbirlerinden faklı.

mutlak

 • Kayıtsız, şartsız. Teklik, çokluk veya herhangi bir vasıf ile kayıtlı olmayan, delâlet ettiği (gösterdiği) fertlerden (şeylerden) her hangi birini ifâde eden lafız (söz).

muvakkat

 • Vakitli. Geçici. Fâni. Devamlı olmayan.
 • Vakitli, geçici.

muvazene / muvâzene

 • Denge, tartıda eşitlik.

muvazenet / muvâzenet

 • Dengelilik, eşitlik.

müyul-ü müteşa'ibe

 • Çeşitli şubeleri olan meyiller. Çeşitli arzular, meyiller.

müyul-ü müteşaibeye / müyûl-ü müteşâibeye

 • Çeşitli dallara ayrılmış arzular, çeşitli meyiller.

na-sazkari / na-sazkârî

 • Uygunsuz iş yapma, münâsebetsiz iş görme. (Farsça)
 • Zıtlık, uygunsuzluk. (Farsça)

nahis

 • Kıtlık yılı.
 • Kıtlık.
 • Yümünsüz, uğursuz.

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nazariyye

 • Bir veya birkaç hipotez (faraziye) ile, birçok hâdiseleri îzâh ederek ve bunlardan yeni hâdiselere vararak ve bu hâdiseleri tecrübe ile inceleyerek görülen hipotez. Hipotez, aynı sebeblerle îzâh edilen çeşitli hâdiselerin hepsini birden îzâh edebilec ek umûmî bir fikirdir.

necadet

 • Kahramanlık, efelik, yiğitlik.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

necdet

 • Yiğitlik, şecaat, kahramanlık.
 • Harp ve kıtal.
 • Yeis, korku.
 • Yiğitlik, kahramanlık.

nerimani / nerimanî

 • Nerimanlık, kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)

para

 • Alış-veriş aracı olarak kullanılan, biriktirme ve tasarruf etmeye yarayan, çeşitli mâdenlerden veya kağıttan îmâl edilmiş değer ölçüsü. Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralara sikke veya meskûkât, altın paralara dînâr, gümüş paralara dirhem denir.

pehlevani / pehlevanî

 • Pehlivanlık, güreşçilik, yiğitlik, kahramanlık. (Farsça)

raci / râci / راجى

 • Rica eden, eden, uman, yalvaran. Niyaz eden. Ümitli.
 • Rica eden. (Arapça)
 • Ümitli. (Arapça)

reng-amiz

 • Renk renk, çeşitli renkli. (Farsça)

robot

 • Elektrikle veya mekanik yollarla hareket ettirilerek çeşitli işler yaptırılabilen otomatik cihaz. (Fransızca)

rüsti / rüstî

 • Üstünlük, muvaffakıyet. (Farsça)
 • Yiğitlik. (Farsça)
 • Kuvvet. (Farsça)

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

sabitiyet / sâbitiyet

 • Sabitlik.
 • Sabitlik.

sadgune

 • Çeşitli. Yüz türlü. (Farsça)

şahadet / şahâdet / شهادت

 • (Şehâdet) Şâhidlik.
 • Bir şeyin doğruluğuna inanmak.
 • Delâlet. Alâmet, işaret, iz.
 • Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik.
 • Şahitlik, tanıklık.
 • Şahitlik, Allah yolunda ölmek.
 • Tanıklık, şahitlik. (Arapça)
 • Şehadet getirme. (Arapça)
 • Şehitlik. (Arapça)

şahid / şâhid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.
 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

şahid-i kafi / şâhid-i kâfi

 • Yeterli seviyede şahitlik.

şahit

 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

sanayi-i kesire / sanayi-i kesîre

 • Pek çok sanayi, pek çeşitli sanayi.

saramet

 • Yiğitlik, mertlik.

şebabiyet

 • Gençlik, tazelik. Yiğitlik. Civanlık.

şebibe

 • Gençlik. Yiğitlik.

şeca'at / şecâ'at

 • Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık.

şecaat / şecâat / شجاعت

 • Yiğitlik, cesurluk. Korkulu anda kalb kuvveti ile cesaretini muhafaza etme. Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesidir.
 • Yiğitlik, cesurluk.
 • Yiğitlik, öfke duygusunun normal derecesi.
 • Cesaret, yiğitlik. (Arapça)

şecaat-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret ve kahramanlık.

şecaat-i harika

 • Harika yiğitlik, cesurluk.

şecaat-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaretlilik, yiğitlik, kahramanlık.

şecaat-i kudsiye

 • Mukaddes yiğitlik.

şecaat-i maddiye

 • Maddî kahramanlık, yiğitlik (Maddî bakımdan ilerlerken ifrat ve tefritten uzak olan orta ve doğru hâli ayakta tutma).

şecaat-i milliye-i islamiye / şecaat-i milliye-i islâmiye

 • İslâm milletine ait kahramanlık, yiğitlik, cesaret.

şecaat-ı mücessem

 • Somut hâle gelmiş cesurluk, yiğitlik.

sefine

 • Gemi.
 • Çeşitli mevzulara dair kitap.
 • Göğün güney yarım küresinde bir burç adı.

şehadat / şehâdât

 • Şahitlikler ve tanıklıklar.
 • Şahitlikler, şehitlikler.

şehadat-ı sadıka / şehâdât-ı sâdıka

 • Doğru şahitlikler.

şehadet / şehâdet / شهادت / شَهَادَتْ

 • Şahitlik, tanıklık.
 • Bir şeyin gerçekliğine inanma.
 • Din uğrunda şehit olma.
 • Şehitlik, şahitlik.
 • Şahitlik, tanıklık.
 • Tanıklık. (Arapça)
 • Şehitlik. (Arapça)
 • Şahitlik.
 • Şehitlik.

şehadet eden

 • Şahitlik, tanıklık eden.

şehadet etmek

 • Şahitlik, tanıklık yapmak.

şehadet mertebesi

 • Şehitlik derecesi.

şehadet-i kat'iye

 • Kesin şahitlik, kesin delil.

şehadet-i sadıka

 • Doğru şahitlik, tanıklık.

şehadet-i vücud

 • Allah'ın varlığına şahitlik.

şehadet-meab

 • Şahitlik alanı.

şehamet / şehâmet / شهامت

 • Akıl ve zekâ ile beraber olan yiğitlik. Kahramanlık. Cür'et. Bahadırlık.
 • Tez anlayışlı olmak.
 • İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek; zekâ ve akıllılıkla berâber olan cesâret, yiğitlik.
 • Akıllıca yiğitlik.
 • Yiğitlik. (Arapça)

şehamet-i fıtriye / şehâmet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik.

şehamet-i imaniye / şehâmet-i imâniye

 • İmandan gelen yiğitlik ve cesaret.

şehamet-i islamiye / şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen yiğitlik, İslâm'ın kazandırdığı akla ve zekâya dayanan cesaret.

şehba'

 • Kır renkte olan şey.
 • Kır katır, kır at.
 • Tam teçhizatlı asker birliği.
 • Pek kıtlık olan sene.

serbazi / serbazî

 • Yiğitlilik, cesurluk, korkusuzluk. (Farsça)

şerh

 • Her nesnenin evveli.
 • Her sene yeni doğan deve yavruları.
 • Yiğitlik.
 • Yarmak.

şetit

 • Dağılmak, müteferrik olmak. Çeşitli.

şetta

 • Çeşitli, başka başka, ayrı ayrı. Çok ve müteferrik olan.

şetve

 • Kış olmak.
 • Soğuk olmak.
 • Kıtlık olmak.

şevahid-i kevniye / şevâhid-i kevniye

 • Varlıkların şahitlikleri.

seviyyet

 • Eşitlik, müsavilik, denklik.

şezebe

 • (Çoğulu: Şüzub ) Ağacın çeşitli budaklarından budanıp kesilmiş olan.

sibkan

 • Bitlis veya Van vilâyetleri civarında bir aşiret adıdır.

sıdk-ı şehadet

 • Şahitliğin doğruluğu.

siga

 • Gr: Fiilin tasrifinden (çekiminden) meydana gelen çeşitli şekillerden her biri. Kip.
 • Fiilin çekiminden meydana gelen çeşitli şekillerden her biri.

sırr-ı tezad

 • Birbirine zıt olma esprisi; zıtlık sırrı.

şişe

 • Camdan yapılmış ağzı dar uzunca kap. Lâmbaya geçirilen camdan küçük baca.
 • Çeşitli maksatlarla çakılan çıta.

şüca'at / şücâ'at / شجاعت

 • Cesurluk, yiğitlik. (Arapça)

şücur

 • Muhtelif ve çeşitli olmak.

şühud / şühûd

 • Görme. Tasavvuf yolunda ilerleyenin kalb ve rûh ile çeşitli mertebeleri görmesi.

suver-i muhtelife

 • Çeşitli sûreler.

suver-i muteaddide

 • Çeşitli şekiller, suretler.

taac'uc

 • Çeşitli seslerin birbirine karışması.

taadül

 • Beraberlik, eşitlik.

taammüden / تعمدا

 • Bilerek, kasıtlı olarak. (Arapça)

tabakat-ı muhtelife

 • Çeşitli tabakalar.

takammül

 • Bitlenme. Bitli olma.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.

tasrif

 • İstediği şekilde idare etmek. Maslahatta tasarrufa izin vererek mutasarrıf kılmak.
 • Bir şeyi bozup değiştirerek türlü şekillere koymak, evirip çevirmek.
 • Gr: Bir kelimenin veya fiilin çeşitli zamanlara göre sıra ile söylenişi. Sarf kaidesi üzere kelimenin şeklini başka kelimele

te'lif

 • Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizac ettirmek.
 • Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak.
 • Eser yazmak.
 • Noksan bir adedi bine çıkarmak.

teadül

 • (Çoğulu: Teâdülât) (Adl. den) Birbirine denk gelme. Eşitlik, denklik, beraberlik.

tearuz / teâruz / تعارض

 • Zıtlık, zıtlaşma.
 • İki kişi arasındaki zıddıyet. Karşıtlık.
 • Çatışma.
 • Karşılıklı zıtlık, çelişme. (Arapça)
 • Teâruz etmek: Çelişmek. (Arapça)

tebayün / tebâyün / تباین

 • İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık.
 • Uymazlık, zıtlık.
 • Zıtlık, aykırılık. (Arapça)

tefennün

 • Fen öğrenme. Birçok şeyler bilme, çeşitli şekilde gösterme.
 • Çeşitlilik.

tefnin

 • Karıştırmak.
 • Çeşitli yapmak.

tefsir olunan

 • Kur'ân âyetlerinin çeşitli yönleriyle yorumlanan.

tegayür / تغایر

 • Zıtlık. (Arapça)

tehalüf

 • Uymama, zıtlık.

tehavil

 • Muhtelif renkler, çeşitli renkler.

tekafü' / tekâfü'

 • Beraberlik, eşitlik, müsâvilik.

temehhuz-u tecarüb

 • Çeşitli tecrübelerle bir şeyin safileşip kemale gelmesi.
 • Çeşitli tecrübelerle bir şeyin safileşip kemâle ermesi.

tenakuz / tenâkuz / تَنَاقُضْ

 • Zıtlık, birbirine zıt olma.

tenevvü

 • Çeşitlilik.

tenevvü' / تنوع

 • Çeşitlilik. (Arapça)

tenevvü-ü esma / tenevvü-ü esmâ

 • İsimlerin çeşitliliği.

tenevvü-ü hacat / tenevvü-ü hâcât

 • İhtiyaçların çeşitliliği.

tenevvü-ü hissiyat

 • Duyguların çeşitliliği.

tenevvü-ü şerayi' / tenevvü-ü şerâyi'

 • Şeriatlerin çeşitliliği.

teng

 • Dar, sıkıntılı, melul, kederli. (Farsça)
 • Kıtlık. (Farsça)

terciye

 • Ümitli olma, umma.

teşahhusat-ı itibariye / teşahhusât-ı itibariye

 • Varlıkların duruma göre çeşitli görünümler alması.

teşahus

 • Deprenmek. Muhtelif etmek, çeşitli yapmak.

teşaub-u akvam / teşâub-u akvam

 • İnsanlığın çeşitli milletlere ayrılması, etnik çeşitlilik.

tesavi / tesâvî / تساوی

 • Eşitlik. (Arapça)

tesavi-i kuva / tesavi-i kuvâ

 • Kuvvetlerin müsaviliği, eşitliği.

teveddüd

 • Tedricen kendini sevdirmek. Dostluk etmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın çeşitli ve lezzetli nimetler vererek insanlara kendisini sevdirmesi.

tezad / tezâd / تضاد

 • Zıtlık.
 • Zıtlık, aykırılık.
 • Zıtlık, çelişki. (Arapça)

tezat

 • Zıt, zıtlık.

tezkiyeci

 • İyi hâl üzere şâhitlik eden.

tinnü

 • Beraberlik, eşitlik.

tufeyliyet / طفيليت

 • Parazitlik. (Arapça)

tulk

 • Mutlak. Bağlı ve kayıtlı olmayan.

ülbe

 • Kıtlık.
 • Açlık.

ulum-u mütenevvia / ulûm-u mütenevvia

 • Çeşitli ilimler.

ümidvar / ümidvâr / ümîdvâr / اميدوار

 • Ümitli.
 • Ümitli. Ümit besleyen. (Farsça)
 • Ümitli. (Farsça)

ümidvari / ümîdvârî / اميدواری

 • Ümitli olma. (Farsça)

ümitkarane / ümitkârâne

 • Ümitli.

ümitvar / ümitvâr

 • Ümitli, umutlu.

umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmeyen ve çeşitli işaretler yoluyla aktarılan işler, durumlar.

usr

 • Güçlük, zorluk. Zor iş.
 • Sıkıntı. Darlık. Kıtlık.

usul-ü müteaddide

 • Çeşitli metodlar, yöntemler.

va'd

 • Söz verme, söz verilen şey.
 • Allahü teâlânın; emirlerini yerine getirenleri çeşitli nîmetlerle mükâfâtlandıracağını, karşı gelenleri ise, azâb ile cezâlandıracağını bildirmesi, söz vermesi. Buna va'd-ı ilâhî de denir.
 • Bir kimsenin, başka birisine bir husûsta söz vermesi.

vazife-i teceddüd-ü din

 • Dini yenileme vazifesi, mücedditlik görevi.

vezn-i kasdi / vezn-i kasdî

 • Kasıtlı, bir hedefe yönelik yapılan ölçü.

voyvoda

 • Reis, subaşı, ağa gibi çeşitli mânalara gelen bir tabirdir.Voyvodalık Osmanlılarda Milâdi onyedinci asırda başlamıştır. Eyalet valileri ve sancak mutasarrıfları uhdelerine tevcih olunan eyalet ve sancakların mülhak kazalarına halkın isteğiyle yerlilerin ileri gelenlerinden birini voyvoda tayin ederl

vücuh ilmi / vücûh ilmi

 • Kur'ân-ı kerîmin çeşitli okunuş şekillerini bildiren ilim.

vücuh-u muhtelife

 • Çeşitli yönler, yüzler.

yakut / yâkut

 • Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı.
 • Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı.

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

zehre

 • Kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)
 • Öd. Safra. (Farsça)

zıddiyet

 • Zıtlık.
 • Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.
 • Zıtlık.

zıddiyyet / ضدیت

 • Zıtlık, karşıtlık. (Arapça)