LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te itimad ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

biat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.

emn

 • Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

emniyet

 • (Emniyyet) : Eminlik, emin olma hâli, korkusuzluk, tehlikesizlik.
 • İtimad, güvenme, inanma.
 • Polis ve zabıta teşkilâtı.

gayr-ı mutemed

 • Kendine itimad edilmeyen.

hıyanet / hıyânet

 • Hâinlik. Vefasızlık. İtimadı kötüye kullanmak. Sözünde durmayıp oyun etmek.
 • Hâinlik. Birine kendini emîn tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak; vefâsızlık, îtimâdı kötüye kullanmak, sözünde durmamak.

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

i'timad-ı kavi / i'timad-ı kavî

 • Sağlam itimad, kavi güveniş.

i'timad-üd devle

 • Devletin itimadı, güveni.
 • Tar: Safevî sadrazamlarına verilen ünvan.

i'timaden

 • İtimad ederek, dayanarak, güvenerek.

i'timadname

 • İtimad yazısı, itimad bildiren yazı. (Farsça)

irkah / irkâh

 • İnanma, itimad etme, güvenme.
 • Sığındırma, dayandırma.

istisak

 • Bir kimseden itimad edilir bir vesika veya senet alma.

itimad / itimâd / اعتماد

 • Güven. (Arapça)
 • İtimâd edilmek: Güvenilmek. (Arapça)
 • İtimâd etmek: Güvenmek. (Arapça)

kaziye-i makbule

 • Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zâtların söyledikleri ve bu itimada binâen kabul edilen kaziyye.

kemal-i vüsuk

 • Tam bir itimad ve inanç.

kıdve

 • İlimde ileri olup kendisine uyulan. Kendine itimad edilip ardınca gidilecek olan.

ma-bihi-l-i'timad

 • İtimada vesile ve sebep olan şey.

magruren

 • Gururlanarak. Güvenerek, itimad ederek.
 • Aldanarak.

magruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.
 • Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma.
 • Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.

meşşaiyyun

 • Meşşâiler. Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl-i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan imânsızlar.

mevsık

 • İtimad etmek. Emniyet etmek. İnanmak.
 • Yemin. Sözleşme.

mevsuk

 • Kendisine inanılır olan. Şâyân-ı itimad olan.
 • Sağlam.
 • Vesikalı. Delile dayanan hakikat.

mevsuk-ul kelim

 • Sözlerine inanılır. Söylediği şeylere itimad edip güvenilir.

mevsukan

 • Sağlam, delile dayanır, itimad edilir şekilde.

mu'temed

 • Kendine güvenilen. İtimad edilen kimse. Kendinden emin olunan. Ziyadesiyle doğru ve müstakim olan.

mu'temedün-aleyh

 • Kendisine itimad edilen ve güvenilen kimse.

mü'temen

 • (Emn. den) İnanılır, güvenilir, itimad edilir. Emniyetli.

mu'temid

 • İtimad eden. İnanan. Güvenen.
 • İtimad eden, güvenen.

mü'temin

 • Güvenen, inanan, itimad eden, emniyet eden.

müsellem

 • (Selm. den) Teslim olunmuş olan, doğruluğu şeksiz kabul edilen. Herkes tarafından kabul edilip emniyet ve itimad edilen.
 • Tasdik edilip inkâr edilmeyen.
 • Ayıplardan teberri olunmuş.

mutemed

 • İtimad edilir, güvenilir.

mutemidane / mutemidâne

 • Güvenerek, itimad ederek.
 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

mütevasık

 • Birbirine güvenip itimad etmek suretiyle anlaşan.

rümis

 • Sözüne güvenilmeyen kimse. Verdiği söze itimad edilmeyen kişi.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

sika

 • (Çoğulu: Sikat) (Vüsuk. dan) İnanç, güven, itimad, emniyet.
 • Güvenilir ve inanılır kimse.

sikat

 • (Tekili: Sika) İnanılır kimseler. İtimad edilen, kendilerine güvenilen kimseler.

sünud

 • Dayanmak, güvenmek, itimad.

tecdid-i biat

 • Biatını, bağlılığını, itimadını tekrarlamak, yenilemek.

tekye

 • Zikir veya ders için toplanılan yer. (Farsça)
 • Dervişlerin meskeni ve mâbedi. (Farsça)
 • Yaslanılacak, dayanılacak şey. (Farsça)
 • İtimâd etmek, dayanmak. (Farsça)

tevasuk

 • (Vusuk. dan) Birbiriyle andlaşma. Birbirine güvenip itimad ederek andlaşma.

tevekkül

 • Allahü teâlâya teslim olma. Bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra O'na güvenme; kalbin, her işte Allahü teâlâya îtimâd etmesi, güvenmesi.

tevessuk

 • (Vüsuk. dan) İnanıp güvenerek ve itimad ederek dayanma.

tükye

 • Dayanmak, itimad etmek.

ustam

 • Güvenilir, emin. İtimad edilir. (Farsça)
 • Altın veya gümüşten yapılmış at eğeri. (Farsça)

üstam

 • Güvenilir, itimad edilir, inanılır, emin. (Farsça)
 • Gümüş veya altından yapılmış üzengi, at eyeri. (Farsça)

üstüvar

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. (Farsça)
 • Güvenilir, itimad edilir. (Farsça)

vasık / vâsık

 • (Vüsuk. dan) Güvenen. İtimad eden.

vüsuk

 • Sağlam inanma. İtimad etme, güvenme. Muhkemlik, sağlamlık.

yekruy

 • İki yüzlülük yapmayan, riyasız. (Farsça)
 • Hâlis ve itimad edilir dost. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın