LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te isma ifadesini içeren 904 kelime bulundu...

abak

 • İcab etmek. Lâzım olmak.
 • Yapışmak.

abakiye

 • Lâzım olmak.
 • Yapışmak.
 • Zahmet.

abam

 • Şişman kimse.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

acele

 • Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.

adalet-i ictimaiyye / adâlet-i ictimâiyye

 • Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

adem-i müdahale / adem-i müdâhale

 • Karışmamazlık.

admer

 • Arslan.
 • Şedit, şiddetli.
 • Belâ.
 • Çirkin yüzlü şişman kadın.

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

ahzeka

 • Bodur ve şişman adam.

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini

akl-ı sakim / akl-ı sakîm

 • Kısa görüşlü akıl. Düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılan ve çok kere pişmanlığa sebeb olan akıl.

alem-i cismaniyat / âlem-i cismâniyât

 • Cismânî varlıkların bulunduğu âlem, varlıklar dünyası.

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesad

 • Cismani âlem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fâni âlem.

alem-i mülk / âlem-i mülk

 • Görünen maddî ve cismanî âlem.

alem-i mülk ve şehadet / âlem-i mülk ve şehadet

 • Gözle görünen maddî ve cismanî âlem.

amel

 • İş. Çalışma. Bir emri veya vazifeyi yerine getirme.
 • Kâr, iş işleme.
 • Dini bir emri yerine getirme, tatbik etme. İtaat. İbâdet.
 • İş, çalışma, uygulama.

amelen

 • İş ve emek bakımından, çalışma olarak.

amelnüvis

 • Kasların çalışmasındaki değişiklikleri işaretleyen âlet. (Farsça)

ameysel

 • Arslan.
 • Şişman, büyük deve.
 • Kaftanını yere sürüyerek gezen tembel kimse.
 • Uzun kuyruklu geyik.
 • Enli nesne.
 • Kerim, şerif nesne.

anis

 • Şişman ve iri deve.
 • İhtiyar bekâr.
 • İhtiyar kız.

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

asakir-i müteavine

 • Birbirine yardım edip dayanışma içinde olan askerler.

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

asib / âsib

 • Musibet, belâ, âfet, felâket. (Farsça)
 • Çarpışma. (Farsça)

aşinalık etmek / âşinalık etmek

 • Alışmak, (o şeyi) tanımak.

aşir

 • Onda bir. On kısma taksim edilen bir şeyin herbir parçası.
 • Kur'an-ı Kerimin on cüz'ünden herbiri veya on âyetlik bir parçası.
 • Dost, yardımcı, yardak.
 • Koca.
 • Kabile.
 • Kötülükte yardımcılık eden.
 • Sahip.
 • Toz.

aşk-ı ihlas / aşk-ı ihlâs

 • Büyük bir samimiyet, çalışma, iş ve davranışlarda yalnızca Allah'ın rızasını gözetme gayret ve aşkı.

asliyyet

 • Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik.
 • Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.

atik

 • Berrak, saf, temiz, karışmamış, değerli.

atletizm

 • yun. Çeviklik, atiklik, kuvvet gibi beden kabiliyetlerini inkişaf ettirmeğe yarayan ve koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan bedeni çalışmalar.

avalim-i ulviye ve ruhiye ve cismaniye / avâlim-i ulviye ve ruhiye ve cismâniye

 • Yüce âlemler, ruh âlemleri, cismânî âlemler.

azimet

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.

babil kulesi / bâbil kulesi

 • Tevrat'ın rivayetine göre Hz. Nuh'un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna "tebelb

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

badin

 • Şişman, bedeni büyük, iri vücutlu.

bahis / بحث

 • Konu. (Arapça)
 • Tartışma. (Arapça)

bahs / بحث

 • Konu. (Arapça)
 • Tartışma. (Arapça)
 • Bahs edilmek: Ele alınmak, söz edilmek. (Arapça)
 • Bahs etmek: Ele almak, söz etmek. (Arapça)

batanet

 • Oburluk, çok yiyicilik.
 • Şişmanlık.

batin

 • Uzak yer.
 • Şişman.

baz-geşt

 • Geri dönme. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olma, nedamet. (Farsça)
 • Gerileme. Çöküş. (Farsça)

becil

 • Büyük, itibarlı, muhterem, hatırı sayılan kimse.
 • Şişman.

bedda'

 • Gövdeli, şişman kadın.

behneke

 • Etli, büyük, şişman kadın.

behrek

 • Yaralardan çıkan iltihap. (Farsça)
 • Çok çalışmaktan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi, nasırlaşması. (Farsça)

belagat / belâgat

 • Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek.
 • Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün Edebiyat denilen bilgiye,

belendah

 • Bodur, şişman kimse.

beni ismail / benî ismail

 • İsmailoğulları.

besa'

 • Ülfet, alışma, ünsiyet.

besin

 • Zihayat varlıkların yaşama, gelişme ve çalışmaları için gerekli olan çeşitli gıda maddeleri. (Türkçe)

betin

 • Büyük karınlı. Şişman.
 • Irak, baid, uzak.

bevk

 • Sıçrayıp binme.
 • Toplanma. Bir araya gelme.
 • Karışma, karmakarışık olma.
 • Su kaynağını karıştırarak açma.

beyat

 • Geceleyin çalışma, geceyi işle geçirme.

beydaha

 • İri ve şişmanca kadın.

beygar

 • Tekdir, azarlama, çıkışma. Sövme. (Farsça)

beyzah

 • İri yapılı, etine dolgun, şişmanca adam.

bezl-i cehd

 • Gücü yettiği kadar çalışma.

bilfiil

 • Sırf kendisi. Kendi çalışması ile. Başkası karışmadan.

billiz

 • Kısa boylu adam.
 • Şişman kadın.

bismark

 • (Bak: Prens Bismark)

biyokimya

 • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


boykot

 • (Boykotaj) Bir şahıs veya devlete karşı alış-verişi, münasebetleri kesmek. Bir ülkeyi, bir topluluğu veya bir şahsı zarara sokmak maksadıyla onunla her türlü ilgiyi kesme. (Fransızca)
 • Bir işten geçici olarak çekilme; işe, çalışmaya hep birlikte katılmama. (Fransızca)

büdn

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak.

burak-ı meşveret-i şer'iye

 • Şer'î meşveret bineği; şeriatın her türlü meselenin çözümünde esas aldığı istişare ve danışma kurulu.

burjuva

 • Orta halli olup, ne çok zengin ve ne de çok fakir olan halk. Eskiden Avrupa'da köylü ve asilzade olmayıp şehirde yaşayan halka denirdi. Kendi başına işi ve malı olan, ücretle çalışmayan, ferde bağlı iş hayatını güden sınıftan olan. (Fransızca)

burzag

 • Şişmanca, etine dolgun delikanlı.
 • Delikanlılık çağındaki neşe.

cahid

 • Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur'an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden.

çak

 • İyi, güzel, sıhhatli, şişman. (Farsça)

çakacak

 • Silahlı çatışmadan çıkan ses. (Farsça)

cedel / جدل

 • Münâkaşa, mücâdele, tartışma, kavga. Mantıkda, meşhur veya doğruluğu herkesçe kabûl edilen kadiyye (önerme)lerden meydana gelen kıyas'a verilen ad.
 • Tartışma, münakaşa.
 • Tartışma. (Arapça)
 • Mücadele. (Arapça)

cedeli / cedelî / جدلى

 • Tartışmaya, münakaşaya ait. Münakaşacı. Tartışmacı.
 • Tartışmaya dayalı, münakaşa üstüne oturmuş. (Arapça)

cehd / جهد

 • Fazla çalışma. Güç ve kuvvetini sarfetme. İnsanın nefsine hâkim olması.
 • Azim, gayret, fedakârlık.
 • Takat.
 • Çalışma, çabalama.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Cehd etmek: Çalışıp çabalamak. (Arapça)

cel'ad

 • Yoğun gövdeli şişman, kaba kimse.

celb-i nef'

 • Faydalı olanları yapma, yararlı olanı elde etmeye çalışma.

celenfea

 • Şişman karınlı büyük deve.

cem'iyet-i şura / cem'iyet-i şûrâ

 • Danışma meclisi.

cemaat-i mütesanide / cemaat-i mütesânide

 • Dayanışma içinde olan topluluk.

cemal-i mücerred / cemâl-i mücerred

 • Cismânî olmayan, yalın, soyut güzellik.

cemiyet-i kainat / cemiyet-i kâinat

 • Kâinat cemiyeti, dayanışma içinde olan kâinattaki tüm varlıklar.

cenadif

 • Şişman, kısa boylu kimse.

ceneb

 • Susuzluktan böğrü ciğere yapışmak.

cesa

 • Bir kimsenin elinin, çalışmaktan dolayı iri ve katı olması.

cess

 • Araştırma, tahkik etme, soruşturma.
 • El ile yoklama.
 • Yapışmak.

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

cidd

 • Çalışmak. Ciddiyetle yapmak.

cihad / cihâd

 • (Cehd. den) Düşman ile muharebe. İlim ve imanla, sözle, fiile, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek. Allah (C.C.) yolunda muharebe. Din için çalışmak. Erkân-ı imâniye ve esasât-ı diniyeyi muhafaza ve imânı takviye için cehd ve gayret etmek. Şeriat-ı Garrâ'nın ahkâmını muhafaza, Kelimetullah'ı i'l
 • Mücadele, din uğrunda çalışma.

cismani / cismanî

 • (Cismaniye) Bedene mensub, vücutla alâkalı.
 • Mânevi ve ruhani karşılığı. Maddi ve cisimli olmak.

cismaniyet

 • Cismânilik. Maddi beden sahibi olmak hâli.

cür'et / جرئت

 • Kalkışmak.

cürfüş

 • Yanları etli olan şişman kimse.

cüsacis

 • Büyük deve.
 • Kılların veya otların sık ve çok olup birbirine karışması.

dabb

 • (Çoğulu: Dıbâb-Edubb) Keler, kertenkele.
 • Yaraya merhem sürmek.
 • Akmak.
 • Süt sağmak.
 • Yere yapışmak.
 • Dudakta olan bir hastalık (çatlayıp kan akar).
 • Hurma çiçeği.

dabrak

 • Şişman ve etli olmak.

dafended

 • Şişman, ahmak adam.

dagfasa

 • Semizlik, şişmanlık, besililik, etlilik.
 • Bol geniş nesne.

dagt

 • Zahmet. Meşakkat.
 • Bir şeyi bir yere zorla sıkıştırmak. Sıkışmak.

dahil

 • (Bak: Dahl-Dehal) Girmek, karışmak. Dokunmak. Taarruz etmek, müdâhale eylemek.

dahili münakaşat / dahilî münakaşât

 • İç tartışmalar.

dahl / دخل

 • Karışma, girme.
 • Nüfuz, te'sir.
 • Vâridat.
 • İrâd. İtiraz, ta'riz.
 • Ayıp, töhmet.
 • Müdahale etme, karışma. (Arapça)

daire-i sa'y / dâire-i sa'y

 • Çalışma alanı.

dal

 • Semiz avrat. Şişman kadın.

damzer

 • (Çoğulu: Damazir) Sütü az olan deve.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Şişman kadın.

dar-ül mesai / dâr-ül mesai

 • Çalışma yeri. Mesai yeri. Atölye.

davkaa

 • Şişman ve ahmak olan kimse.

de'b

 • Bir işde devam ve iltizamla emek çekip çalışmak.
 • Adet, usul, tarz, kaide.
 • Şân.
 • Emir.
 • Kâr.
 • Tardeylemek.

debub

 • Semizlik ve şişmanlığından dolayı yürüyemeyen deve.

dehalet / dehâlet / دخالت

 • Karışma. (Arapça)
 • Sığınma. (Arapça)

delail-i mücesseme-i musattaha / delâil-i mücesseme-i musattaha

 • Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller (düz bir kâğıt üzerine şekli çizilmiş deliller).

demagoji

 • yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze.

demcele

 • (Çoğulu: Demâcil) Şişman kadın.
 • Huyu, hilkati güzel, iyi kadın.

derb

 • (Dürb) Bir şeyi âdet edinmek.
 • Dadanmak, alışmak.
 • Haslet, cür'et.
 • Tecrübe etmek.
 • Denemek.

derma'

 • Topuğu belli olmayan, şişman kadın.
 • Tavşan.
 • Kırmızı yapraklı bir acı ot.

devk

 • Döğmek.
 • Karışmak.

devke

 • Karışmak, ihtilât.

devr-i batıl / devr-i bâtıl

 • Man: Kısır devir. Bir hükmü ikinci bir hüküm ile, bunu da birincisi ile isbatlamaya çalışma yolu.

dinak

 • İri gövdeli, şişman kadın.

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Kenet, urgan, halat, perçin, mismar.

disiplin

 • Uyulması lâzım gelen kaide ve yasaklar. (Fransızca)
 • Nizam ve intizam te'mini için zihnî, ahlâkî, ruhî, cismanî tâlim ve terbiye. (Fransızca)

diyanet riyaseti müşavere heyeti

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Kurulu.

dua-yı fiili / duâ-yı fiilî

 • Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak.

dubu'

 • Yapışmak.

dücac

 • Galebe ile çağrışmak.
 • İnlemek.
 • Aldatmak, kandırmak.

düello / دُوئَلْلُو

 • İtl. Hakareti tamir için iki kişi arasında hususan Avrupa'da ve şâhitler önünde yapılan silâhlı çarpışma.
 • Hakareti tâmir maksadıyla iki kişi arasında ve şâhitler önünde yapılan silâhlı çarpışma.
 • Şahitler önünde iki kişinin silahlı çarpışması.
 • Şâhidler huzurunda iki kişinin silahlı çarpışması.

ebhas / ebhâs / ابحاث

 • Bahisler, tartışmalar. (Arapça)

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

ecce

 • (Çoğulu: İcâc) Sıcak fazla olmak.
 • Karışmak.

ecir-i müşterek / ecîr-i müşterek

 • Serbest işçi. Kirâlıyanından (işvereninden) başkasına çalışmaması şartı koşulmamış hamal, terzi, saatçi gibi işçi.

ecirlik

 • Ücretle çalışma, hizmetkârlık. (Türkçe)

ecnebi

 • Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.

eimme-i ehl-i beyt

 • Ehl-i Beyt'ten yetişen, saltanata bilfiil girmeyen ve karışmayan en salâhiyetli, mânevi nüfuz ve ilim ve riyaset sahibi imamlar.

eimme-i isna aşer / eimme-i isnâ aşer

 • On iki imâm. Silsile-i sâdâttan olup müceddit olan imâmlar hakkındaki bir tâbirdir. Bu zâtlar esasât-ı İslâmiye ve hakaik-i Kur'âniye ve imâniyenin, dini esasların ve şeriatın muhafazasına çalışan, saltanat işlerine karışmayan mânevi riyâset ve ilim sahibi şahsiyetlerdir.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

eksem

 • Büyük karınlı, şişman adam.

ektem

 • Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse.
 • Büyük karınlı ve şişman olan adam.

ekvator

 • Hatt-ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. (Fransızca)
 • Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin kilometre olan) çember. (Fransızca)

elveda

 • Allah'a emânet olun. Allah'a ısmarladık (yerine söylenen bir ta'birdir).

emzer

 • Karnı büyük olan, şişman.

encümen-i şura / encümen-i şûrâ

 • Danışma kurulu.

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

erman

 • Arzu, istek, taleb. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olmak, nedamet. (Farsça)

erman-har / erman-hâr

 • Pişman olan, nedamet eden. (Farsça)

eş'ari / eş'arî

 • Ehl-i sünnet vel-cemâat yolunun iki büyük imâmından biri. Ebü'l-Hasen Ali bin İsmâil Eş'arî. 879 (H. 266) yılında Basra'da doğdu. 941 (H. 330) yılında Bağdâd'da vefât etti.
 • Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını Ebü'l-Hasen Eş'arî hazretlerinin açıkladığı şekilde öğrenip inanan.

esbab-ı damenkeş / esbab-ı dâmenkeş

 • Bir işten elini eteğini çeken sebepler; bir işte doğrudan müdahelesi olmayan, işe karışmayan sebepler.

esef

 • Hüzün, gam, nedamet, pişmanlık. Daralmak. Elden çıkan bir şey için hâsıl olan üzüntü.

esna-i tesadüm

 • Ask: Çarpışma anı, müsademe zamanı, vuruşma esnası.

evgenc

 • Nedâmet, pişmanlık, pişman olma hâli. (Farsça)

eyvallah

 • Bir kısım müslümanlar arasında tasdik işareti veya yemin ifade eden bir tâbirdir. Bazan Allaha ısmarladık yerine söyliyenler de vardır. Fakat makbul olanı; ayrılırken de buluşurken de selâmlaşmaktır ve bu sünnet-i seniyyedir.

fa'aliyet

 • İş görmek, çalışmak. Boş durmayış.

fa'aliyyet / fa'âliyyet / فعاليت

 • Hareketlilik, çalışma. (Arapça)

faaliyet

 • Çalışkanlık, çalışma.

fatımi / fatımî

 • (Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, sonra Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi.

faziletfuruşluk

 • Üstünlük taslama, üstünlüklerini satmaya çalışma.

feha

 • Horultulu uyku.
 • Şişman kadın.
 • Ayaklarda olan gevşeklik.

fekn

 • Nâdim olmak, pişmanlık duymak.

felc

 • Nüzul, inme. Vücudda bir kısmın veya çok kısımların hareket etmekten âciz kalışı.
 • İki kısma yarılmak.
 • Küçük nehir.
 • Fevz, zafer.

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.
 • Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 • İlm-i hikmet.
 • Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim.
 • Herkesin hususi fikri. M

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

feşc

 • Ayağını ayırıp apışmak.

fevg

 • Şişman olmak.

fevga'

 • İri vücutlu, şişman kadın.

fevhed

 • Semiz oğlan, şişman çocuk.

fevkalkanun

 • Kanun üstü. Kanunun kabul etmediği. Kanunun karışmadığı.

fikriyyat / fikriyyât / فكریات

 • Düşünce ile ilgili çalışmalar. (Arapça)

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

fırtına

 • Şiddetli rüzgârla denizin dalgalanıp karışması.
 • Rüzgârın çok şiddetli esmesi.

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

gallat

 • (Tekili: Galle) Mahsuller, zahireler.
 • El emekleri, çalışmanın semereleri.
 • Ev kirası gelirleri.

ganimet

 • Harpte düşmandan alınan mal.
 • Çalışmaksızın ele geçen nimet.

gayle

 • Şişman kadın.

gayr-ı insani / gayr-ı insanî

 • İnsana ait olmayan, insana yakışmayan şeyler.

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.
 • Çaba, çalışma arzusu, kıskanma duygusu.

gaytale

 • (Çoğulu: Gıytal) Sık bitmiş olan ağaç.
 • Seslerin karışması.

gerdendade-i tevfik / gerdendâde-i tevfik

 • Gerekli çalışma ve vazifeleri yerine getirdikten sonra neticeye boyun eğme ve sonucu Allah'tan bekleme.

germiyyet

 • Sıcaklık, hararet. Ateşli ve hızlı çalışma.

gıriv / gırîv

 • Bağırma, feryat etme, çığlık atma, bağrışma. (Farsça)

gulgul

 • Bağrışıp çağrışma. Şamata, gürültü. Velvele.
 • Ağız tarafı dar olan bir kabdan akan suyun çıkardığı ses.

gulgule-i etfal

 • Çocukların gürültüsü, çocukların bağrışıp çağrışmaları.

güncayiş

 • Sığışma, sığma. (Farsça)

guşiş

 • Çabalama, uğraşma, çalışma. (Farsça)

habendat

 • Şişman kadın.

hacer

 • Taş, kaya.
 • İsmail Peygamber'in anasının ismi.

haid

 • Pişman, nedamet eden, tövbekâr, nâdim.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d

halec

 • Çalışmaktan, yürümekten veya ibadetten kemiklerin ağrıması.

halis / hâlis

 • Saf, temiz, hîlesiz, katkısız. Menfaat düşüncesi karışmadan sırf Allah için olan, riya ve gösteriş bulunmayan.

hamiyet-i diniye

 • Dinî hamiyet; dini korumak ve yüceltmek maksadıyla çalışma, dinden gelen yüce duygularla din uğruna fedakârlıkta bulunma.

hanfec

 • Şişman, etli kişi.

harb

 • İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.

hasbihal / hasbihâl

 • Birine hâlini, vaziyetini anlatıp düşüncelerini sorma, görüş alışverişinde bulunma, danışma.

hasr-ı fikir

 • Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak.

hasr-ı hayat

 • Hayatını sadece bir şeye vermek, bütün çalışmalarını yalnız bir şeye yöneltmek.

hasr-ı iştigal

 • Bütün çalışmaları bir şeye hasretme.

hasr-ı nazar

 • Sadece bir şeye bakıp dikkat etmek.
 • Yalnız bir mevzu veya meslek üzerinde çalışıp onda mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak.

hatır-ı nefsani / hatır-ı nefsanî

 • Tas: Dünya ve nefis muhabbetinin cismanî kuvvete galebesi.

havale / حواله

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.
 • Ismarlama, havale. (Arapça)

havz-ı marifet ve muhabbet / havz-ı mârifet ve muhabbet

 • Bilgi ve sevgi havuzu; tanışmaları ve sevgileri ortak bir havuz gibi bir araya toplama.

hebra

 • Şişman kadın.

hecenna'

 • Uzun ve şişman gövdeli kimse.
 • Başı dazlak, yaşlı kimse.
 • Başı dazlak olan devekuşu.

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

hemk

 • Bir kimseyi bir işle meşgul etme. Birini bir işe daldırma.
 • İnat etmek.
 • Sa'y etmek, çalışmak.
 • Cür'et etmek.

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

hengame / hengâme

 • Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata. (Farsça)

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

heyet-i müşavere

 • Danışma kurulu.

heyzale

 • İnsan sesleri.
 • Cemaat, topluluk.
 • Çok asker.
 • Büyük deve.
 • Belinden aşağısı şişman olan kadın.

hidafe

 • Etlilik, şişmanlık.

hıdeb

 • Şişman gövdeli kimse.

hidemat-ı imaniye

 • İmâni hizmetler. (Kur'an-ı Kerim'i ve mânâsını öğrenmeğe vesile olmak; imâni şüphelerin giderilmesine çalışmak; İslâmiyetin, hak din olduğunu isbat etmek veya isbâta vesile olmak gibi.) Görülen hizmetler. Eşyanın ve mahlukatın lisan-ı hâl ile esmâ-i İlâhiyeye ait yaptıkları tesbih ve ibadetleri.

hıdiv / hıdîv

 • Vezir, âsaf. (Farsça)
 • Kral nâibi. (Farsça)
 • Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında (1861 - 1876) Mısır valilerine verilen ünvan. Sultan Abdülaziz, hıdîv ünvanını Büyük Fuad Paşa'nın arzusu üzerine ilk olarak Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu olan İsmail Paşa'ya verdi. (8/6/1867) İsmail Paşadan (Farsça)

hıfzıssıhha

 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.

hıkmık etmek

 • Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. (Türkçe)

hilf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Sözleşme, söz verme.
 • Yardımlaşma, dayanışma. Birlik maksadıyla ittifak.

hilkam

 • Arslan, esed.
 • İri yapılı, cüsseli, şişman.

hizmet-i imaniye

 • İmana ait hizmet. İman ve Kur'an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak.

hobi

 • ing. Her zamanki çalışmaların haricinde yer alan dinlendirici bir merak veya işlem. Severek yapılan iş, vakit geçirme yolu.

hodfuruş

 • Kendini beğenerek satmaya çalışmak.

hodfuruşluk

 • Kendini beğendirmeye çalışmak, övünmek.

hübaşe

 • (Çoğulu: Hübâşât) Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.

hucee

 • Çok nikâh ve çok cima eden erkek.
 • Şişman ve ağır kimse.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

hulse

 • Kapmak.
 • Karışmak.
 • Fırsat.

hunzub

 • Şişman gövdeli, boş konuşan kadın.

huruf-u müsta'liye

 • Tecvidde: Harf ağızdan çıkarken dilin üst damağa yapışması halinde veya üst damağa doğru gitmesiyle çıkan harfler: Kaf, tı, zı, dat, hı, sad, ayın, gayın, Bu harflerin mukabili "istifâle" harfleridir.

huss

 • Karışmadık, sâfi olan.
 • Ayrı bir kavim.

huzahız

 • Suyu ve ağacı çok olan yer.
 • Şişman kimse.

i'cazkarane / i'cazkârane

 • Herkesi yarışmada âciz bırakacak yolda. (Farsça)

i'la-yı kelimetullah

 • Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur'âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak.

i'timad-ı nefs / i'timâd-ı nefs

 • Nefse güvenmek, bir iş için lâzım olan çalışmaları ve sebeplere yapışmayı bırakarak o işi başarırım diye kendine güvenmek.

ibahiyye / ibâhiyye

 • İslâmiyet'in haram ve yasak kıldığı şeyleri helâl ve mübâh sayan bozuk bir fırka. Bâtiniyye, İsmâiliyye. Karâmita da denir.

ibkam / ibkâm

 • Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

ibrahim

 • Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmâil'in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nâzil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa'da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu'cize o

ibşas

 • Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine sarılıp karışması.

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

icad ve teceddüd fikri

 • Yeni çalışmalar ve eserler vücuda getirme; yenilik arayışında olma düşüncesi.

ictihad / ictihâd / اجتهاد

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle
 • İnsan gücünün yettiği kadar zahmet çekerek, çalışma. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan işlerin hükümlerini açıkça bildirilenlere benzeterek meydana çıkarma.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Görüş. (Arapça)
 • Dinî kaynaklar ışığında görüş bildirme. (Arapça)

idbak

 • Ulaştırmak. Yapıştırmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin üst damağa yapışmasına denir. Bu sıfatın harfleri. Sad, dad, tı, zı'dır. İsimlerine müdbaka denir.

iddia

 • Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.

iftikal

 • Çok çalışma, bir işte çok fazla emek harcama, pek fazla gayret sarfetme.

ihrab

 • Kaçma zorunda bırakma.
 • Çalışma, azmetme, didinme.

ihtilaf

 • Ayrılma, ayrışma, çözülme.

ihtilafi / ihtilâfî

 • Tartışmalı.

ihtilal

 • (Çoğulu: İhtilalât) Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıklık.
 • Şerre çalışmak, düzensizlik.

ihtilalat-ı dahiliye / ihtilâlât-ı dahiliye

 • İç karışıklıklar, çatışmalar.

ihtilat / ihtilât / اختلاط / اِخْتِلَاطْ

 • Karışmak, karışıp görüşmek.
 • Karışma, karışıp görüşme komplikasyon.
 • Karışma, görüşme.
 • Karışmak.
 • Karışma. (Arapça)
 • Görüşme, kaynaşma. (Arapça)
 • İhtilât etmek: Karışmak. (Arapça)
 • Kaynaşma, karışma.

ihtilatat / ihtilâtat

 • Karışmalar, görüşmeler.

ihtimamkarlık / ihtimamkârlık

 • Dikkatle çalışma, özenle iş görme.

ihya

 • Diriltmek. Yeniden hayata kavuşturmak. Canlandırmak. Şenlendirmek. Uyandırmak.
 • Gece de uyumayıp çalışmak veya ibâdetle vakit geçirmek.

ikbab

 • Yüzüstü düşme, kapanma.
 • Bir şeyin üstüne fazla düşme. Olması için aşırı derecede çalışma.

ikdam

 • Gayret ve sebat ile çalışmak. İlerlemeye gayret etmek. Devamlı çalışmak. İlerlemek.

ikdamat

 • (Tekili: İkdam) İlerlemeler. Sürekli çalışmalar.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

iktida

 • Uymak, tâbi olmak. Birinin hareketini örnek alarak ona benzemeye çalışmak. İttiba etmek.

ilac

 • Derde devâ olan şey. Hastayı veya yaralıyı iyi etmek için içmek veya sürmek üzere verilen şey.
 • Devâ, mualece.
 • Mc: Tedbir, çare, tavsiye, derman.
 • Hastaya bakma, iyi olmasına çalışma.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

ilm-i ledünn

 • Allahü teâlânın ihsânı olup, çalışmadan kavuşulan ilim.

ilm-i münazara / ilm-i münâzara / عِلْمِ مُنَاظَرَه

 • Tartışma ilmi.

ilm-i nücum

 • İlm-i Ahkâm-ı Nücum da denir. Yıldızların ahvalinden, hareketlerinden mâna çıkarmağa çalışmak ve araştırmak ilmidir.

ilm-i vehbi / ilm-i vehbî

 • Çalışmadan öğrenilen, Allahü teâlâ tarafından ihsân edilen ilim.

ilsak / ilsâk

 • Yapışmak. Bitişmek. Ulaşmak. Yapıştırılma. Kavuşturulmak.
 • Yapışma, bitişme.

iltibas olmamak

 • Karışmamak.

iltibassız

 • Birbirine karışmayan.

ilticac

 • Karışık olma, karışma.
 • Sığınma. İltica etme.

iltihab / iltihâb

 • Yanma, kızışma.

iltihak

 • Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek.

iltiham

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.

iltisak / iltisâk / التصاق

 • İki uzvun birbirine yapışık olması.
 • Bitişmek. Yapışmak. Kavuşmak. Yapışık olmak.
 • Kavuşma, yapışma. (Arapça)
 • İltisak etmek: Kavuşmak. (Arapça)

iltiyah

 • Mayalanmak.
 • Karışmak.

iltizak

 • Yapışma, birleşme.

iltizak-ı esabi'

 • Parmakların yapışması.

imamet

 • İmamlık. Namazda cemaati idare eden zâtın hal ve sıfatı.
 • Halifelik.İmamet iki kısma ayrılır:1- İmamet-i suğra: Namazda cemaate yapılan imamlık.2- İmamet-i kübra : Emir-ül mü'minîn olmak. Yani müslümanlar arasında riyaset-i âmmeyi hâiz bulunmaktır.

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

imlas

 • Karanlık.
 • Karışma.
 • Koyunun tüyü dökülme.

imtilal

 • Bir millete karışma.

imtisal / imtisâl

 • Misal edinme, benzemeye çalışma.

imtizac

 • Muvafık ve mutabık olmak. Mezcolmak, uyuşmak. İyi geçinmek. Karışmak.

imtizaç

 • Birbiriyle karışma, kaynaşma.

inaf

 • Bir kimseyi, bir şeyden vazgeçirmeğe çalışmak.

indimam

 • Pişman olma.

indirac

 • İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

infihani / infihanî

 • Şişman adam.

infikak / infikâk

 • Ayrılma, ayrışma.

inhilal / inhilâl / انحلال

 • Ayrışma, dağılma.
 • Çözülme, ayrışma. (Arapça)
 • Dağılma. (Arapça)

inhimal

 • İhmal etme, önem vermeme.
 • Mühlet alma.
 • Göz yaşı dökme.
 • Ciddi bir şekilde çalışma, uğraşma.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

inşaallah / inşâallah

 • Her zaman Allahü teâlânın adını anmağa alışmak ve Allahü teâlâ dilerse olur mânâsına bütün işlerini Allahü teâlânın dilemesine havâle etmek için söylenen söz.

insibab

 • Dökülme. Akıtılma.
 • Cereyan etme.
 • Başka suya karışma.
 • Tıb: Ahlat-ı erbaadan birisinin vücudun bir tarafında nesicler (dokular) arasında toplanması.

insilal

 • Gizlice savuma, sıvışma, sıyrılma.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

intihabat

 • (Tekili: İntihab) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar.

intisab / intisâb / انتساب

 • Bir yere mensup olma. (Arapça)
 • Bir yere bağlanma, bir yerde çalışmaya başlama. (Arapça)

inzımam

 • (Zamm. dan) Bir birine ilâve olunmak, katılmak. Yapışmak. Birbiri ile alâkalı oluş.

inziva

 • Feragat edip bir tarafa çekilmek. Bir işe karışmamak. Dünya işlerini bırakmak. Süfli ve hevesi işleri bırakıp ilm-i Kur'an ve imanla, ibadet ve taatla, Kur'ân ve imana hizmetle vakit geçirmek.

irman

 • Arzu, taleb, istek. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)
 • Nedâmet, pişmanlık. (Farsça)
 • Dâvet edilmeden bir yere giden kimse. (Farsça)

irtibak

 • Çamura batma.
 • Dolanbaçlı konuşma.
 • Karışma.
 • Bir işi aksi veya ters gitme.

irtiha'

 • Katılma, karışma.

irtikaş

 • Harpte askerlerin birbirine karışması.

irtima'

 • Birbirine atışma.

irtivah

 • Nöbetle çalışma.

iskandil

 • ing. Denizin derinliğini ölçmeğe yarayan ve gemilerde kullanılan bir âlet.
 • Bir şeyin hakikatını anlamağa çalışma. Yoklama, deneme, tecrübe etme.

ıslahat / ıslâhât

 • İyi hâle, işe yarar hâle getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.

ismail

 • Peygamberlerdendir. İbrahim'in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim'e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail'i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mu'cize zâhir oldu. Bıçak İsmail'i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.

ismail-i feyz-i hürmet

 • İsmail (a.s.).

ismailiyye / ismâiliyye

 • Sapık fırkalardan biri. Bâtıniyye de denir. Peygamber efendimizin torunlarından büyük âlim İmâm-ı Câfer-i Sâdık'ın vefâtından sonra, büyük oğlu İsmâil müslümanların imâmıdır ve ondan sonra çocuklarıdır dedikleri için İsmâiliyye denilmiştir.

ismat

 • Susturma, sükut ettirme.
 • Men'etmek.
 • Tecvidde : Harfi söylerken lisana ağır geldiğinden, kendilerinden yalnız aslı rübâî olanlar ile, hümasi olanların terkibi men' edilmişti. İsmât sıfatının harfleri; izlâk sıfatının harfleri olan on altı harf ile harf-i meddin maadası olan on

ısparmaca

 • Deniz içinde birkaç zincirin birbirine karışması.

işrak / işrâk

 • Sezgi; keşif ve ilham ile insanı Allah'a götüren yolları bulmaya çalışmak.

isti'dad / isti'dâd

 • Alışma, ünsiyet.
 • Kabiliyet.

isti'nas-ı efkar / isti'nâs-ı efkâr

 • Düşünce ve fikirlerin alışması, yabancı gelmemesi.

istibak

 • Yarış etme, yarışma.

istibdad

 • Başlı başına olmak. Keyfî idare sistemi.
 • Zulüm ve tahakküm. İdaresi altındakilerin istemediği şeyleri yalnız kendi keyfine göre zorla ve zulümle yaptırmaya çalışmak. Kanun ve nizamlara bağlı olmayarak, çok defa da kanun namına kanunsuzluk yaparak, keyfi hükmünü icra ettirmek. Kimseyi

istibsas

 • Bir haberin doğru olup olmadığını anlamağa çalışma.

istidad

 • Alışma, ünsiyet etme.
 • Doğrulma.

istidad-ı yed

 • Elin alışması.

istidlal

 • (Dalâl. den) İman ve İslâmiyet yolundan çıkarmağa, dalâlete düşürmeğe çalışmak.

istifade

 • Faydalanmak. Faydalanmağa çalışmak.
 • Anlayıp öğrenmek.
 • Tahsil etmek.

istifham

 • Anlamaya çalışmak, soru sormak, soru.

istifna

 • Fenaya gitmek. Yokluğa karışmak.

iştigal

 • Bir iş işlemek. Uğraşmak. Çalışmak. Meşgul olmak.

iştigalat / iştigalât

 • (Tekili: İştigal) Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar.
 • Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar.

istihlas

 • (Hulus. dan) Bir şeyi elde etmeğe çalışma.
 • Kurtarma veya kurtarılma.

istiksa

 • Bir şeyi inceden inceye araştırma, künhüne varmaya çalışma.
 • Tıb: Bir dahili hastalığı iyi teşhis edebilmek için âlet kullanma.

istikşaf / istikşâf / استكشاف

 • (Çoğulu: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma.
 • Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.
 • Keşif çalışması yapma. (Arapça)

istıksar

 • (Kasr. dan) Kısma. Bir şeyin kısaltılmasını isteme.

istiktam

 • Gizlemeğe çalışma. Saklamak için uğraşma.

ıstılah

 • Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları.
 • Bir ilim veya mesleğe âid kelime. Terim. Erbab-ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime.
 • Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak.

istilhak

 • İlhâk olmağa, katışmağa çalışma.

istimzac / istimzâc

 • Uyuşmak. Beraber karışmak.
 • Birisinin mizacını, huyunu öğrenmeğe çalışmak.
 • Yoklamak. Fikrini, re'yini sormak.
 • Kaynaşma, karışma.

istimzaç

 • Kaynaşmaya çalışma, uyum sağlamaya çalışma.

istinas / istinâs / istînâs / اِسْتِينَاسْ

 • Alışmak. Ünsiyetli olmak. Vahşiliğin gitmesi. Ürkekliğin kalkması.
 • Alışma, ısınma.
 • Alışma.

istinas etme / istinâs etme

 • Yakınlık duyma, alışma.

istinkar etmemek / istinkâr etmemek

 • İnkâra yeltenmemek, reddetmeye kalkışmamak.

istinkas

 • Bir şeyin fiatını düşürmeye çalışma, ucuzlatmağa uğraşma.

istirzak

 • (Rızk. dan) Rızk ve nafaka elde etmek için çalışma.

istisar

 • Bir şeyden fazla miktarda alma, çoğaltmağa çalışma.

istişarat

 • (Tekili: İstişare) İstişareler, danışmalar, meşveret etmeler.

istişare / istişâre / استشاره

 • Meşveret etmek. Fikir danışmak. Müşâverede bulunmak.
 • Danışma, fikir sorma; meşveret etme, bir heyetin fikrine müracaat etme.
 • Danışma, mühim bir iş için güvenilir birisiyle fikir alış-verişinde bulunma.
 • Müşavere etme, danışma.
 • Danışma, konuşma.
 • Danışma. (Arapça)
 • İstişâre etmek: Danışmak. (Arapça)

istişare etme

 • Fikir sorma, danışma.

istisna' / istisnâ'

 • Ismarlama. Bir san'at sâhibinden belirli bir işin, belirli özelliklerde yapılmasını istemek. Meselâ bir terzi ile kumaşı ve benzeri malzemeleri ondan olmak üzere bir kat elbise dikmesi için sözleşme yapmak.

istıtla'

 • (Çoğulu: İstıtlâât) (Tulu'. dan) Anlamağa ve bilmeğe çalışma. Öğrenmeğe gayret etme.

istitmam

 • (Tamam. dan) Tamamlama, tamamlamağa çalışma. Tamamlamasını isteme. Bitirmek için uğraşma.

istizan

 • Bir hususta izin istemek. İzin için danışmak.

istizmar

 • (Zamir. den) Düşüncelerini öğrenme, fikrini yoklama. Maksad ve niyetini anlamağa çalışma.

itab / itâb / عتاب

 • Azarlama, paylama, çıkışma. (Arapça)

itilaf / itilâf / ائتلاف

 • Uzlaşma, görüş birliğine varma. (Arapça)
 • Alışma. (Arapça)

izdiham / izdihâm

 • Yığışma.

izzet-i nefis

 • Zillete düşmiyerek şeref ve haysiyeti muhafazaya çalışmak. Vakar.

kabına sığmamak

 • t. Sabırsızlık, acelecilik.
 • Şişmanlamak.

kalantor

 • Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.

kampanya

 • Sıkı bir iş ve çalışma devresi.
 • Maksatlı uğraşma. Bir maksad için faaliyete geçme.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kanun-u mübareze

 • Karşılıklı mücadele, çatışma kanunu.

kanun-u müsabaka

 • Yarışma kanunu.

karamita / karâmita

 • Milâdî dokuzuncu asırda Hamdan Karmat tarafından kurulan bozuk fırka. İsmâiliyye ve Bâtıniyye de denir.

kaşki

 • "Keşke, ne olurdu" gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder. (Farsça)

kasr

 • Kısa kesme, kısaltma, kısma.
 • Azaltma, kesme, eksiklik.
 • Köşk, saray,
 • Tahsis.
 • Kıraatte uzatmadan okumak.

kazan

 • Semiz şişman kimse.

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kedd

 • Emek. İş. Çalışma, uğraşma, çabalama.

keff-i yed

 • El çekme. Karışmama.

kelime

 • Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.

kemal-i tesanüt

 • Tam bir dayanışma.

kerdem

 • Şişman ve kısa boylu olan adam.

kesb

 • Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu.
 • Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.

kesb-i muarefe / kesb-i muârefe

 • Bir mevzuda çalışarak ihtisas sahibi olmak. Birbinini tanımak ve alışmak.

kesben

 • Çalışma ve kazanma olarak.

kesbi / kesbî

 • Çalışmakla kazanılan. Sonradan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan.

keth

 • Kesbetmek. Çalışmak, kazanmak. Amel ve sa'yetmek.

kıraf

 • Cima etmek.
 • Karışmak.

kisb

 • Çalışma, kazanma.

kisb-i insani / kisb-i insanî

 • İnsanın çalışması.

kisbsiz

 • Çalışmadan.

kıyam

 • Kalkma, ayakta durma, ayağa kalkma.
 • Namazın ayakta kılınan kısmı.
 • Bir işe kalkışma.
 • Karşı koyma, ayaklanma.

külfet

 • Zahmet. Sıkıntı. Yorgunluk. Zahmetli iş. Adetten ve lüzumundan çok yorularak çalışmakla iş yapmak.
 • Merâsim.

kulis faaliyeti

 • Toplantı yapılan yerlerde, toplantı haricinde çeşitli grupların yaptığı gizli çalışma.

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

kürsüb

 • Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.
 • Sert ve sağlam ağaç.

kuşiş

 • Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma. (Farsça)

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutbiye

 • Deve ve koyun sütünün birbirine karışması.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

kütüphane-i mesai / kütüphane-i mesâi

 • Çalışma kütüphanesi, içinde çalışılan kütüphane.

kuza'mel

 • Büyük şişman deve.

la müşahhate fi't-temsil / lâ müşâhhate fi't-temsîl

 • Temsilde tartışma olmaz.

laboratuvar

 • İlmî ve sınaî çalışma ve araştırmalar yapmak için çeşitli cihaz ve malzemelerin bulunduğu yer. (Fransızca)

lahamet

 • Semizlik, etlilik, şişmanlık.

lahim / lahîm

 • Semiz, etli, şişman.

lahlaha

 • Güzel kokuların karışmasından meydana gelen koku.
 • Güzel kokularla yapılan bir nevi macun.

lakayd / lâkayd

 • Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen.

laklaka

 • Leylek sesi.
 • Hareketten ve ıztıraptan dolayı çıkan ses.
 • Şiddetli ses ve galebe ile çağrışmak.
 • Boş ve mânasız söz.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

lasb

 • Yapışmak.
 • Dar olmak.

lask

 • Yapışmak. Yapışık olmak. Ulaşmak.

lat'

 • Yapışmak.
 • Ulaşmak, varmak.

lath

 • Her şeyin azı.
 • Bulaşmak ve karışmak.
 • Birine iftira atmak.

layebgıyan / lâyebgıyan

 • Biri ötekine tecavüz edip karışmaz ve hâsiyetini bozamaz (meâlinde olup, nefyedilmiş muzari fiilidir.)

layenbagi / lâyenbagî

 • Lâyık olmaz. Yakışmaz. Uymaz.

lebed

 • Yünden yapılan keçe.
 • Bir yerde mukim olmak.
 • Bir şeye yapışmak.

lecz

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yapışmak.

lek'

 • Isırmak.
 • Yapışmak.
 • Kir.

lekalik

 • Büyük, etli, şişman kadın.
 • Büyük deve.

leked

 • Yapışmak.
 • Lâzım olmak.

lekleke

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak, etli olmak.

lems

 • Dokunmak, el ile tutmak, ellemek, yapışmak.
 • Beş duygudan biri, dokunma duygusu.

lesb

 • Vurmak.
 • Yalamak.
 • Yapışmak. Cem'etmek, toplamak.

lesk

 • Yapışmak.

levt

 • Yapışmak.
 • Varmak, ulaşmak.

leyl-i dimağ

 • Dimağın bozukluğu. Zihnin iyi çalışmaması.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

lezc

 • Yapıştırma. Yapışmak. Sıvanıp yapışmak.

lezez

 • Yapışmak.

lisan-ı fiil

 • Fiil dili, çalışma dili.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

lojistik

 • Ask: Askerlik san'atının ve seferi orduların iaşe, muhabere ve sevkiyat şartları, hareket ve harb kabiliyeti bakımından en etkili durumda bulundurulması için lâzım gelen çalışmalara aid kısım.

lübud

 • Kuşun göğsü üstüne çöküp yatması.
 • Yapışmak.

lüsub

 • Yapışmak.

lüsuk

 • Yapışma, bitişik olma. Yapışıp tutma.
 • Ulaşma, vâsıl olma, erişme.

lütfiye

 • İsmail Fakazlı'nın eşi.

lüvka

 • Kaymak, zübde.
 • Yapışmak.

lüzk

 • (Lâzık) Yapışmak.
 • Ulaşmak varmak.

lüzub

 • Yapıştırma, yapışma. Birbirine kafes gibi girdirip yapıştırma.
 • Sâbit olma.

ma'cez

 • Çalışmaktan ve maişetten âciz oldukları yer.

ma'reke

 • Muhârebe meydanı, çarpışma yeri.
 • Çarpışma. Kıtal. Cenk.

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Herhangi bir maddenin karışması ile yaratılmış oldukları hâlden çıkmış ve hususi bir ad almış sulardır. (Gül, çiçek, üzüm, asma, et suları gibi.)

maani-i mütezahime / maanî-i mütezahime

 • Bir kelimenin çok mânaya gelip birbiri ile yarışma hâli.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

maddi / maddî

 • (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
 • Paraca ve malca.
 • Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
 • Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

maddiyat

 • (Tekili: Maddiyet) Maddi ve cismâni şeyler. Gözle görülüp elle tutulur cinsten şeyler.

maddiyet

 • (Çoğulu: Maddiyât) Gözle görülüp elle tutulan şey. Cismâni.

maddiyun ve tabiiyyun taunu / maddiyun ve tabiiyyun tâunu

 • Her şeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia etme ve her şeyi madde ile açıklamaya çalışma vebası.

maddiyunluk

 • Materyalizm; herşeyi madde ile açıklamaya çalışma.

maddiyyunluk

 • Maddecilik, materyalizm, herşeyi madde ile açıklamaya çalışma gayreti.

magmaga

 • Karışmak, ihtilat.

mareke / mâreke

 • Çarpışma yeri, çarpışma.

masra'

 • Çarpışma, ölme.
 • Güreş meydanı.

me'le

 • (Çoğulu: Miâl) Hazırlanmak.
 • Şişman kadın, semiz avret.
 • Bahçe.

meann

 • Enli, geniş.
 • şişman gövdeli kimse.
 • Hatip.

mecl

 • Elin kabarması.
 • Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması.

meclis-i meşveret

 • Danışma meclisi.

meclis-i şura / meclis-i şûrâ

 • Şûrâ meclisi, danışma meclisi.

mekr

 • Bir kimseye, hiç beklemediği, ummadığı yerden hîle yapmak, tuzak kurmak sûretiyle zarar vermeye çalışmak.
 • İstidrâc yâni Allahü teâlânın bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolu

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

melis / melîs

 • Şişman ve tenbel olan kişi.

memhus

 • Parlatılmış, cilâlanmış.
 • Etli, şişman, dolgun insan veya hayvan.

mendeme

 • Pişman olma. Nedâmet etmek.
 • Pişman olacak yer.

meramir

 • Çok etli, şişman kişi.

mermat

 • Etli, şişman kadın.

mes'a

 • (Çoğulu: Mesâi) "Sa'y: Çalışma" manasına mimli masdar.

meşagil

 • Meşguliyetler ve çalışmalar.

meşagil-i uhreviye

 • Ahirete ait çalışmalar. Din için yapılan çalışmalar.

mesai / mesâi / مساعى

 • Çalışma. Çalışmalar.
 • İş zamanı.
 • Çalışmalar.
 • Çalışma, gayret, çaba.
 • Çalışmalar, emekler.
 • Çalışma, çalışmalar. (Arapça)

mesai-i cemile

 • Güzel çalışmalar.

mesai-i diniye

 • Dinî çalışmalar.

mesai-i manevi / mesai-i mânevi

 • Mânevî çalışmalar.

mesai-yi şer'iye / mesâi-yi şer'iye

 • Şeriata uygun olan çalışma ve çabalar.

mesami'

 • (Tekili: Misma') Kulaklar.
 • İşitme âletleri.

mesamir

 • (Tekili: Mismar) Mıhlar, çiviler.

mesis

 • Cimâ etmek.
 • Yapışmak.

mess

 • Yapışmak, değmek, dokunmak.
 • Meydana gelmek.

meşveret / مشورت / مَشْوَرَتْ

 • Danışma. Konuşup anlaşma. Fikir edinmek için konuşup görüşme. Görüşme meclisi.
 • İstişare, danışma.
 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimse ile bir konu üzerinde fikir alış-verişinde bulunma; danışma.
 • Danışma, fikir alışverişi yapma.
 • Danışma. (Arapça)
 • Meşveret etmek: Danışmak. (Arapça)
 • Fikir danışma, istişâre.

meşveret-i meşrua

 • İslâmın sınırlarını ve özelliklerini belirlediği istişare ve danışma uygulaması.

mevcudat-ı hariciye

 • Maddî ve cismanî varlıklar.

meydan-ı münakaşat / meydan-ı münakaşât

 • Tartışma ve anlaşmazlıkların alanı, sahası.

meyelan-ı sa'y / meyelân-ı sa'y

 • Çalışmaya içten yönelme, eğilim gösterme.

meyl-i sa'y

 • Çalışma eğilimi, isteği.

meyt

 • Irak olmak, ırak etmek. Uzak olmak, uzaklaştırmak. Karışmak.

mezc olma

 • Karışma.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mihver

 • Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez.
 • Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsu

mina / minâ

 • Mekke-i mükerremenin doğusundaki dağların eteğinden Arafât'a giden yol üzerinde bulunan yer. Hac ibâdeti esnâsında kurban kesmek ve cemre (şeytan) taşlamak için buraya gidilir. İbrâhim aleyhisselâm, kurban etmek için, oğlu İsmâil'i buraya götürmüştü.

minnet

 • Yapılan bir iyiliği, verilen bir şeyi başa kakma. Minnetin bu kısmı İslâmiyet'te yasaklanmıştır.
 • Görülen iyiliğe karşı teşekkür etme.
 • Allahü teâlâya hamd ve senâ etmek, şükretmek.
 • Nîmete kendi eliyle, kendi çalışmasiyle kavuşmadığını, Allahü teâlânın lütfu ve ihsânı o

mirasyedi

 • Mirasa konan; çalışmadan hazıra konan ve hesapsızca harcayan.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

mızmar

 • (Çoğulu: Mezâmir) Koşu meydanı. Yarışma sahası.

muahezat

 • (Tekili: Muâheze) (Ahz. den) Tenkid ve itirazlar.
 • Azarlama ve paylamalar. Çıkışmalar.

muaheze / muâheze / مؤاخذه

 • Azarlama. Çıkışma. Darılma. Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. Tenkid.
 • Azarlama, paylama, çıkışma, tenkit.
 • Çıkışma, azarlama, paylama. (Arapça)

mualecat

 • Tedâviler, ilâç kullanmalar.
 • Bir hususta çalışmalar.

muaraza / muâraza

 • Bir şeyden yan verip sapmak.
 • Biri ile yarışmak.
 • Birbirine karşı gelmek. Sözle karşılıklı mücadele. Söz mücadelesi.
 • Çekişme, tartışma, muhalefet.

muarefe / muârefe / مُعَارَفَه

 • Karşılıklı görüşme ve tanışma.
 • Gr: Nekre olmayan kelime. Muayyen ve harf-i târifli olmak.
 • Karşılıklı görüşme, tanışma.
 • Tanışma.
 • Tanışma.

muaşere

 • Karışmak.

muaşşer

 • (Aşr. dan) Onlu, onluk. On kısma bölünmüş.
 • Edb: Onar mısralık bendlerden teşekkül eden manzumeler.

muateb

 • Azarlanılan. Tekdir olunan. Azarlanmış.
 • Paylamak, çıkışmak.

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

muaveneten

 • Yardımlaşarak, dayanışma içinde olarak.

mübahesat / مباحثات

 • Tartışmalar. (Arapça)

mübahesat ve münakaşat-ı ilmiye

 • İlmî tartışma ve konuşmalar.

mübahese / مباحثه

 • Tartışma. (Arapça)
 • Mübahese olunmak: Tartışılmak. (Arapça)

mübareze / mübâreze / مُبَارَزَه

 • Çarpışma, dövüşme.
 • Çarpışma.

mübareze etmek

 • Karşı koymak, çarpışmak.

mübareze-i maneviye / mübareze-i mâneviye

 • Mânevî mücadele ve çatışma.

mubataşa

 • İki kişi elleriyle birbirlerini kucaklamağa çalışma.

mücadele / mücâdele

 • Savaşma, çarpışma.
 • Karşısındakinin câhilliğini veya haksızlığını ortaya koymak ve kendisinin akıl, fazîlet ve şeref bakımından üstün olduğunu isbât etmek için iki kişinin bir şey üzerinde tartışması.

mücahede / mücâhede

 • (Çoğulu: Mücahedât) Cihad etme.
 • Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma.
 • Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî'den (R.A.) mervi Hadis-i Şerif meâli: "Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu
 • Çalışma, mücâdele etme, uğraşma, cihâd etme.
 • Nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapma.

mücarat

 • Yürümekte yarışma. Yürümekte yarış etme.

müctenib

 • İctinâb eden, uzak duran, çekinen, bir şeye karışmayan, sakınan.

müçtenibane

 • Çekinerek, bir şeye karışmayarak.

müdahalat

 • (Tekili: Müdahale) Müdahaleler, karışmalar, araya girmeler.

müdahale / müdâhale / مداخله / مُدَاخَلَه

 • İşlere ve lüzumlu hallere, icabettiği için karışmak. Zararlı bir hal var ise, işe karışıp zararın def'ine çalışmak.
 • Araya girme. Sokulma.
 • Karışma.
 • Karışma, girme.
 • Karışma. (Arapça)
 • Girme, karışma.

müdahale etme

 • Karışma.

müdahale-i gayr

 • Başkasının karışması.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdavemet

 • Devamlılık. Bir işte devamlı çalışmak. Aralıksız bir işe devam etmek.

müddet-i mesai / müddet-i mesâi

 • Mesâi, çalışma süresi.

müfasale

 • Ayrılışmak.

mufavvaz

 • Yapılması ısmarlanmış.

mufavviz

 • Bir kimseye bir vazifeyi veren. Yapmasını ısmarlıyan.

mufazala

 • Fazilet ve meziyetle birbiri ile yarışma.

mugalaka

 • Diğerleri karışmayarak iki kişinin atlarıyla yarışması.

mugalebe

 • Üstün olmağa, galib gelmeyeğe çalışmak. Birisine galib gelmek.

mugamese

 • Suya daldırışmak, birbirini suya daldırmak.

mühadene

 • (Hıdn. dan) Barışma, sulh yapma.

muhadenet

 • Barışma.
 • Veda etme.

muhakeme

 • Hüküm vermeye çalışma, yargılama.

muhalata

 • (Halt. dan) Karışma, güzel uyuşma, anlaşma.

muhalatat / muhalatât

 • Güzel anlaşmalar, karışmalar, uyuşmalar.

muhamere

 • Karışmak.
 • Gizlemek.

muharebe-i ilmiye

 • İlmî savaş, ilmî tartışma, mücadele.

muhassala-i mesai

 • Çalışmalardan elde edilen netice.

mühavede

 • Sulh etmek, barışmak.

muhavvel

 • Ismarlanmış, değiştirilmiş.
 • Hâvâle edilmiş. Ismarlanmış. Tebdil ve tağyir edilmiş. Değiştirilmiş. Bırakılmış.
 • Değiştirilmiş.
 • Havale edilmiş, gönderilmiş, ısmarlanmış.

muhtelit olma

 • Karışma.

mukabele / mukâbele

 • Hapsetmek.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Meşveret etmek, danışmak.
 • Bir kimsenin evi yanında bir ev satıldığında; "başka kimse satın alsın, ben ondan şüf'a yolu ile alayım" diye şirâsına muhtaç iken tehir etmek.

mükabere / mükâbere

 • Münakaşada ağız kalabalığı ile karşısındakini yenmeye çalışma, yanlışta direnme, büyüklenme.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mükareme / mükâreme

 • Cömertlik ve kerem hususunda yarışma.

mükatebat / mükâtebat

 • (Tekili: Mükâtebe) Mektuplaşmalar, mükâtebeler, yazışmalar.

mükatebe / mükâtebe / مكاتبه

 • Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma.
 • Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele.
 • Yazışma, mektuplaşma, birbirine yazma, köle ile yapılan azatlık sözleşmesi.
 • Yazışma.
 • Yazışma. (Arapça)

müktesebat

 • Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

mülabeset / mülâbeset

 • (Lebs. den) Karışma. Münâsebet. Ülfet ve ihtilât etmek. Birbirine benzeyen iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi.
 • Takribi cihet.
 • Karışma, münasebet, iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi.
 • Karışma, bulaşma.

mülahham

 • (Lâhm. dan) Etli, semiz, şişman.

mülamese

 • (Lems. den) Birbirine dokunma, değme, el ile tutma, temas etme.
 • Yapışmak.

mülasaka

 • Ulaşma, yanaşma.
 • Bitişme, yapışma, iltisâk etme.

mülk ve melekut / mülk ve melekût

 • Görünen cismânî ve görünmeyen mânevî âlemler.

mülk-i habis / mülk-i habîs

 • Helâl yolla kazanılan mal ile, haram yolla kazanılan malın karışmasından meydana gelen ve birbirinden kolayca ayrılamayan mülk.

mümadeha

 • Övünmede yarışma.

mümarat

 • Çekişme, tartışma. Mücâdele.

mümarese

 • Alışma, alışıklık, yatkınlık, meleke.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

mümazeha

 • Yapışmak. (Ekseriya cimadan kinâye olur.)

mümazeka

 • Karışmak.

münadale

 • Müsabaka yarışına girmek. Atışma. Atış müsabakası.

münadat

 • Bağrışma.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

münakaşa / münâkaşa / مناقشه / مُنَاقَشَه

 • Tartışma.
 • Çekişme, tartışma.
 • Sert tartışma.
 • Tartışma.
 • İrdeleme.
 • Atışma.

münakaşa etme

 • Tartışma.

münakaşa etmek

 • Tartışmak.

münakaşa-i içtihadiye

 • İçtihatla ilgili tartışma.

münakaşa-i ilmiye

 • İlmî tartışma.

münakaşa-i lisaniye

 • Söz ile tartışma.

münakaşat / münâkaşât

 • Tartışmalar.
 • Sertçe tartışmalar.

münakeha

 • (Çoğulu: Münâkehât) (Nikâh. dan) Nikâhlanma. Nikâh kıyışma.

münasebet

 • İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.

münaveme

 • Uyku hususunda yarışma.

münaza'at / münaza'ât / منازعات

 • Çatışmalar, çekişmeler. (Arapça)

münazara / münâzara / مُنَاظَرَه

 • Karşılıklı fikir alışverişi, ilmi tartışma.
 • Tartışma.
 • Fikir tartışması.

münazara-i faraziye

 • Varsayıma dayalı tartışma.

münazara-i ilmiye

 • İlmî sohbet ve tartışma.

münazara-i nefsiye

 • Kişinin kendisiyle tartışması.

münazara-i şeytani / münazara-i şeytanî

 • Şeytanla olan tartışma.

münazara-i şeytaniye

 • Şeytanla münazara, tartışma.

münazaralı

 • Tartışmalı.

münazarat / münâzarât

 • Tartışmalar.

münazarat-ı ilmiye

 • İlmî münazaralar, tartışmalar.

münazarat-ı nefsiye / münâzarât-ı nefsiye

 • Nefisle yapılan tartışmalar.

münazır / münâzır

 • Tartışmacı.
 • Münâzaracı, tartışmacı.

münib

 • Hakk'a yönelen, günahları terk ile hakka dönen. Pişman olup dönen.
 • Kâinattan yüzünü çevirip Bâki-yi Hakiki'ye yönelen.
 • Güzel yağan faydalı yağmur.
 • Bereketli ve verimli bahar.
 • Pişman olup dönen.

müracaat

 • (Rücu'. dan) Geri dönmek.
 • Baş vurmak, izin almak için veya bir iş için alâkadarlarla görüşmek.
 • Mütalâa istemek, danışmak.

müracaha

 • (İyilikte) Üstün gelmek için yarışma.

murad / murâd

 • İstenilen; arzû edilen şey.
 • Tasavvuf yolunda bulunanlardan çalışmadan Allahü teâlânın yardım ve dilemesi ile yüksek makâmlara kavuşanlar. İctibâ (çekilenler, istenenler) yolunun sâlikleri, yolcuları.

müramat

 • (Remy. den) Birbirine atma. Atışma.

mürazaha

 • Ok ile atışmak.

mürekkeb

 • İki veya daha çok şeyin karışmasından meydana gelen, bileşik.

mürhe

 • Karışmamış, saf, katıksız.

müsabaka / müsâbaka / مسابقه / مُسَابَقَه

 • Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe.
 • Yarışma.
 • Yarışma.
 • Yarışma. (Arapça)
 • Yarışma.

müsabakat / müsâbakat / müsâbakât

 • Yarış, yarışma, müsâbaka.
 • Yarışma; birbirini geçme gayretleri.
 • Yarışmalar.

müsabık / müsâbık / مسابق

 • (Sebk. dan) Müsabakaya giren, yarışmaya katılan.
 • Geçen.
 • Yarışmacı.
 • Yarışmacı. (Arapça)

musademat

 • Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler.

müsademat / müsâdemât

 • Çarpışmalar.
 • Çarpışmalar, vuruşmalar.

musademat-ı azime / musademat-ı azîme

 • Büyük çarpışmalar, çalkantılar.

müsademat-ı azime / müsademat-ı azîme

 • Büyük çarpışmalar.

musademe

 • Çarpışma, çatışma.
 • İki şeyin birbiriyle çarpışması. Çarpışmak. Vuruşmak.

müsademe / مصادمه / müsâdeme / مُصَادَمَه

 • Çarpışma.
 • (Çoğulu: Müsademat) Vuruşma, birbirine çarpma.
 • Silâhlı çarpışma.
 • Çarpışma, vuruşma.
 • Çarpışma. (Arapça)
 • Çatışma. (Arapça)
 • Çarpışma.

müsademe-i efkar / müsademe-i efkâr

 • Fikirlerin çarpışması, muhtelif fikirlerin birbirine karşı söylenişi.

musafaha / musâfaha / مصافحه

 • El sıkışmak. Tokalaşmak.
 • Muhabbetini, arkadaşlığını, sevgisini izhar etmek.
 • Tokalaşma. (Arapça)
 • Musâfaha etmek: Tokalaşmak, el sıkışmak. (Arapça)

musafaha etmek

 • El sıkışmak.

müsafeha / müsâfeha

 • İki müslümanın, sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirine değdirerek el sıkışması.

müşagabe

 • Demegoji; tartışma ve eleştiriyi meslek kabul edenlerin yolu.

müşahele

 • Danışmak.

müşakat

 • Sıkıntı ve zorluklara dayanma hususunda yarışma. Aykırılık. Düşmanlık.

musalaha / musâlâha

 • Karşılıklı anlaşmak. Barışmak. Sulh akd etmek.
 • Barışma, uzlaşma, barış, güvenlik.
 • Barışma, anlaşma.
 • Barışma, barış anlaşması yapma.

müsalaha / müsalâha / müsâlâha

 • (Sulh. dan) Barışma. Anlaşma. Güvenlik.
 • Barışma.
 • Barışma.

musalaha etmek / musalâha etmek

 • Barışmak.

müsalemet / müsâlemet

 • Uyuşmak; fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münâkaşa etmemek; sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, barışmak istemek.

müşateme

 • (Şetm. den) Atışma, birbirine sövme. İki kişinin birbirine sövmesi.

müşavere / müşâvere / مشاوره / مُشَاوَرَه

 • Bir iş hususunda iki veya daha fazla kimseler arasındaki konuşma ve danışma. İstişare etme. (Bir kavim müşaverede bulundu mu rüşd ü salâha nâil olur. Hadis meâli)
 • Danışma, bir iş üzerinde konuşma.
 • İstişare etme, danışma.
 • Danışma, konuşma.
 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimseler ile bir konu üzerinde konuşma, görüşme, danışma, meşveret etme, görüşüne baş vurma.
 • Danışma. (Arapça)
 • Müşavere etmek: Danışmak. (Arapça)
 • Danışma, istişâre.

müşavere heyeti

 • Danışma kurulu.

müşavere kurulu

 • Danışma ve İstişare Kurulu.

müşaveret

 • Birbirleriyle istişare etme; birbirlerine danışma.

müşavir / müşâvir

 • Danışman.
 • Danışılan, danışman.

musayaha

 • (Sayha. dan) Birbirine haykırıp çağırışma.

müsmin

 • Semiz, şişman.

müsteşar / مستشار

 • Danışman. (Arapça)

mutaredat

 • (Tekili: Mutarede) Saldırmalar, vuruşmalar, çarpışmalar.

mutarede

 • (Çoğulu: Mutaredat) (Tard. dan) Saldırma, vuruşma, çarpışma.

mütareke / متاركه

 • Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. (Arapça)

mütemerrık

 • İdman olarak ve alışmak üzere çalışan.

mütemerrin

 • Öğrenmek için çalışan, alışmak gayesiyle egsersiz yapan.

müteneddim

 • Pişman olan, nedâmet duyan.

müteneddimane / müteneddimâne

 • Pişman olarak, nedâmetle. (Farsça)

müteneddimin / müteneddimîn

 • (Tekili: Müteneddim) Pişman olanlar, nedâmet duyanlar.

mütesabık

 • Müsabaka eden. Birinden üstün gelmek için çalışan.
 • İleri geçmek için yarışmak, birisinden ileri geçmek.

müteşaib

 • Şu'belenen.
 • Birbirine karışmamış.
 • Dallı, budaklı. Kollara ayrılmış.

mütesanid / mütesânid

 • Dayanışma hâlinde olan, birbirini destekleyen.

muvadaa

 • Düşmanlığı bırakıp barışma. Adaveti bırakıp sulh etme.
 • Vedâlaşma.

muvaneset

 • (Üns. den) Birbirine alışıp berâber yaşama. Ünsiyet peydâ etme.
 • İnsana alışma, insandan kaçmayış.

müvasebe

 • Kaşkışmak, sıçramak.

müvazea

 • Tevzi edişmek. Paylaşmak.
 • Danışmak, istişârede bulunmak müşavere etmek.
 • Muvafakat etmek, uygun olmak.

muvazebet

 • Bir işle dâimâ uğraşma. Bir işe durmadan çalışma.

müzahemet / müzâhemet

 • Bir yere yığılıp sıkışma.

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

müzakere / müzâkere

 • Bir iş hakkında konuşmak, bir iş için önceden danışıp görüşmek.
 • Talebenin derse çalışması.
 • Bir konuyu anlamak için karşılıklı konuşma, ders çalışma.

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

müzarea şirketi / müzârea şirketi

 • Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda) aralarında paylaşmak üzere, kurulan şirket.

müzavele

 • Bir şeyin meydana gelmesi için çalışma.
 • Bir şeyi başka bir şeye yakınlaştırma.

nadim / nâdim / نادم / نَادِمْ

 • Nedamet etmiş, pişman.
 • Pişman.
 • Nedamet etmiş, pişman olmuş.
 • Pişman.
 • Pişman. (Arapça)
 • Nâdim etmek: Pişman etmek. (Arapça)
 • Nâdim olmak: Pişman olmak. (Arapça)
 • Pişman olan.

nadimane / nadimâne

 • Pişmanlıkla, pişman olarak, nedamet duyarak. (Farsça)

nadimiyet

 • Pişmanlık, nedamet.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütalâa

 • Dikkatlice bakıp anlamaya çalışmak.

nedamet / nedâmet / ندامت / نَدَامَتْ

 • (Nedm. den) Pişmanlık, nedâmet etmek.
 • Pişmanlık.
 • Pişmanlık.
 • Pişmanlık. (Arapça)
 • Nedâmet getirmek: Pişman olmak. (Arapça)
 • Pişmanlık.

nedamet etme

 • Pişman olma.

nedametgah / nedametgâh

 • Pişmanlık yeri. (Farsça)

nedametkar / nedametkâr

 • Nedamet eden. Pişman olan. (Farsça)

nedametkarane / nedametkârâne / nedâmetkârâne

 • Pişmanlık duyarak.
 • Pişman olurcasına.

nedametkari / nedametkârî

 • Pişmanlık, nâdim oluş. (Farsça)

nedem

 • Pişman olma, nedamet, pişmanlık.

nedm

 • Pişman olmak.

nedman

 • Pişmanlık, nedâmet. Pişman olma. Pişmanlık duyma.

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nefta

 • (Nifta) (Çoğulu: Nefat) Çalışmaktan dolayı elde çıkan kabarcık.

nehyi an-il münker

 • Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemekten men'etmek, haram işleri yaptırmamak ve buna çalışmak.

nehzat

 • Hareket, davranma, kalkışma. Yola çıkma.

neme lazım / neme lâzım

 • "Bu işle ilgilenmem, bana ne, buna karışmam" anlamında bir ifade.

neşat

 • Sevin. Şen şâd ve hoşdil olmak. Sürur, keyf.
 • Bir iş işlemek. Çalışmak.

netice-i himmet

 • Ciddî bir gayret ve çalışmayla elde edilen netice, sonuç.

netice-i sa'y

 • Çalışmanın neticesi.

nısf-ı kutr

 • Dairenin merkezinden geçen ve onu iki eşit kısma ayıran doğru çizginin yarısı. Yarı çap.

pejman

 • Pişman, nâdim. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

peşiman / peşîman / پشيمان

 • Pişman. Nâdim. (Farsça)
 • Pişman. (Farsça)

peşimani / peşimanî

 • Pişmanlık, nedamet. (Farsça)

ras'

 • Yapışmak.

re'sen / رأسا

 • Kendi başına, bizzat.
 • Kimseye danışmadan. Müstakil olarak.
 • Doğrudan doğruya.
 • Kimseye danışmadan, kendi başına, doğrudan doğruya.
 • Doğrudan doğruya, danışmaksızın. (Arapça)

redah

 • (Çoğulu: Rudüh) Dolu büyük çanak.
 • Etli ve şişman kadın.

redd-i müdahale / redd-i müdâhale / رَدِّ مُدَاخَلَه

 • Karışmayı reddetme.

redd-i müdahale kanunu

 • Hiç kimsenin karışmasını kabul etmeme kanunu.

rekabet

 • Başkalarını geçmeye çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.
 • Gözleme, gözetleme.
 • Kendi işini yürütmeye çalışma.
 • Benzerleriyle yarışa çıkma.
 • Kıskanmak.
 • Hıfzetmek.
 • Gözetmek.
 • Terakkub üzere olmak, başkalarından ileri geçmeğe çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.
 • Kendi işini yürütmeğe çalışmak.
 • Yarışma.

rekabet etme

 • Çekişme, yarışma.

rezm

 • Cenk, muharebe, çarpışma, savaş. (Farsça)

rima

 • Atmak.
 • Atışmak.
 • Bırakmak.

riyazet

 • Nefsi kırma, dünya lezzetlerinden uzaklaşmaya çalışma.

riyazet-i diniye

 • Dinî riyazet, az gıda almak suretiyle nefsi terbiyeye çalışma.

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

sa'i / sâ'î / ساعى

 • Çalışan, gayret eden. (Arapça)
 • Sâ'î olmak: Çalışmak, gayret etmek. (Arapça)

sa'y / سعى / سعي / سَعْيْ

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.
 • Çalışma.
 • Hac ve ömre ibâdeti için Mekke-i mükerremeye gelen kimsenin Mescid-i Haram (Kâbe ve avlusu) yakınındaki Safâ ve Merve tepeleri arasında usûlüne göre Safâ'dan başlayarak Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya yedi kere gidip gelmesi. Sa'y, dört gidiş ve üç gelişten ibârettir.
 • Çalışmak, iş görm
 • Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.
 • Çalışma, çaba gösterme. (Arapça)
 • Çalışma.
 • Çalışma.

sa'y etme

 • Çalışma.

sa'y etmek

 • Çalışmak.

sa'y u gayret

 • Çalışma ve gayret.

sa'y ü gayret

 • Gayretle çalışma.

sa'y-i beliğ

 • Emek harcayarak gereği gibi çalışma.

sa'y-i dimaği / sa'y-i dimağî

 • Kafa çalışması, fikrî çalışma.

sa'y-i helal / sa'y-i helâl

 • Helâl çalışma.

sa'y-i insani / sa'y-i insânî

 • İnsanın çalışması.

sa'y-i maddi / sa'y-i maddî

 • Maddi çalışma.

safeviler devleti

 • (1499-1737) Safeviler adında bir hanedana mensub olan Şah İsmail'in kurduğu bir devlettir. İran'da kurulmuş olan bu devlet şii idi. Osmanlılarla münasebetleri iyi değildi. Çaldıran'da 1514'de Yavuz Sultan Selim tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldılar. Nihayet 1737'de bir ayaklanma neticesinde

saha-i faaliyet

 • Çalışma sahası.

şahamet

 • Semizlik, yağlılık, şişmanlık.

sahb

 • (Sahab) Figan, seslerin birbirine karışması, gürültü, patırtı.

şahim

 • Semiz, yağlı, şişman, besili.

şahıs

 • (Çoğulu: Eşhâs) Kişi, kimse. İnsanın cismanî hey'eti.
 • İnsanın uzaktan görülen karaltısı.

saiy / سعى

 • Çalışma, çaba. (Arapça)

sakil / ثقيل

 • Ağır. (Arapça)
 • Hoş olmayan, yakışmayan. (Arapça)

salahiyet

 • Bir işe karışmağa veya o işi yapmağa hakkı olmak, vazifeli olmak, bir iş için emir almış olmak.
 • Bir dâvaya bakabilmek.

şantaj

 • Bir kimsenin suçunu veya yüz karasını meydana çıkarmak tehdidiyle menfaat sağlamaya çalışma. (Fransızca)

şarkiyat / şarkiyât

 • İslâm dünyasında araştırma yapma çalışması.

say / sây

 • Çalışma, emek.

seb'iyye

 • Bozuk fırkalardan biri olan İsmâiliyye fırkasının diğer bir adı. Bu fırka, şerîat (din) sâhibi peygamberlerin sâdece yedi tâne ve yedincisinin Mehdî olduğunu, ayrıca her asırda yedi imâmın bulunduğunu iddiâ ettikleri için bu isimle anılmışlardır.

sedef

 • Karanlık ve aydınlığın karışması.
 • Gece ve sabah.
 • Sabahın evveli.

sedem

 • Hüzün, keder, tasa.
 • Nedâmet, pişmanlık.

sefine-i sa'y

 • Çalışma gemisi (çalışmak, gemiye benzetilmiş).

şefşefe

 • Zayıflatmak.
 • Hareket ettirmek, depretmek.
 • Karışmak.

sehbel

 • Büyük, iri vücutlu, şişman deve.
 • Büyük ve geniş tuluk.
 • Büyük keler.

şehşeh

 • Karışmak.

şekk

 • (Çoğulu: Şükuk) Şüphe, zan. Bir şeyin varlığı ile yokluğu arasında tereddüt etmek.
 • Lüzum.
 • Yarmak.
 • Yapışmak.

selim akıl / selîm akıl

 • Yanılmayan, pişman olacak bir işi yapmayan ve peygamberlere, âlim ve evliyâlara mahsus, ileriyi gören akıl.

selm

 • Barışma, itaat.

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

şemet

 • Saçın akı karasına karışmak.

seml

 • (c.: Esmâl) Sulh etmek, barışmak.
 • Göz çıkarmak.
 • Pâk edip temizleyip arıtmak.

şeref-i mülaki / şeref-i mülâki

 • Karşılaşma ve tanışma şerefi.

serzeniş

 • Takaza, tekdir. Başa kakma, çıkışma, azarlama. (Farsça)

şevk-i sa'y

 • Çalışma şevki, isteği.

seyr

 • Yürüyüş.
 • Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme.
 • Görülecek şey ve yer.
 • Uzaktan bakıp karışmama.
 • Yolculuk.

seyr-i şuunat / seyr-i şuunât

 • Kâinattaki hâdiseleri seyredip, görüp hakikatını anlamağa çalışmak.
 • Hâdiselerin bir halde kalmayıp akışı, değişmesi.

sıbhal

 • Şişman, büyük keler.
 • Deve.
 • Kırba.
 • Câriye.

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

şiddet-i imtizaç

 • Tam bir uyum; birbiriyle tam bir uyum içinde karışma, birleşme.

şiddet-i tesanüt / şiddet-i tesânüt

 • Tam, büyük bir dayanışma.

sidn

 • Etli ve gövdeli şişman kimse.

şihdare

 • Fahiş ve israfçı ve dedikoducu kimse.
 • Kısa boylu ve şişman kimse.

silm

 • Barışma.
 • Barışmak, sulh, barışıklık.
 • İtaat. İslâm, müslim olmak.

simn

 • (Simâne) : Semizlik, yağlılık, besililik, şişmanlık.

sımsım

 • (Çoğulu: Semâsım) Şişman ve etli adam.

simya

 • Adi madenleri altın madenine çevirmek gayesini güden bir çalışma. Bu çalışma bir takım maddelerin bulunmasına sebep olduğu için kimya ilminin ilerlemesine hizmeti dokunmuştur.

sipariş / sipâriş / سپارش

 • Ismarlamak, ısmarlayış. (Farsça)
 • Ismarlama.
 • Ismarlama. (Farsça)

şirket ve kesret

 • Ortaklık ve çokluğa dayalı sistem; bir çok unsurun kurduğu ortaklık, şirket; yani bir işe birçok elin karışması.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • Çalışmayı sermaye olarak kabul eden şirket.

sırr-ı tesanüd

 • Dayanışma sırrı, esprisi.

sistem

 • Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. (Fransızca)
 • İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. (Fransızca)
 • Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. (Fransızca)
 • Proğramlı çalışmak. (Fransızca)
 • Manzume. (Fransızca)

sitem

 • Çıkışma, eziyet.
 • Haksızlık, zulüm. (Farsça)
 • Nâzikâne çıkışma. (Farsça)
 • Eziyet, cefa. (Farsça)

şivar

 • Meşveret etmek, konuşmak, istişâre etmek, danışmak.

siyaset

 • Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı.
 • Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak.
 • Diplomatlık. Politika.
 • Seyislik, at idare işleriyle uğraşma.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

staj

 • Mesleki bilgisini artırmak maksadıyla başka birinin nezareti altında yapılan çalışma. (Fransızca)

su-i hulk

 • Kötü ahlâk. Dine, ahlâka yakışmayan fena ahlâklılık.

sücle

 • Karnın geniş ve büyük olması. Şişmanlık.

sükunet / sükûnet / سكونت

 • Sakinlik, hareketsizlik. (Arapça)
 • Rahatlık. (Arapça)
 • Sükûnet bulmak: Yatışmak, sakinleşmek. (Arapça)

sulh-perver

 • Sulhçu. Dâimâ sulh ve sükun isteyen. Harp ve çarpışmak istemeyen. Barışsever. (Farsça)

sümne

 • Kadınların şişmanlamak için kullandıkları bir ilâç.

süpürde

 • Ismarlanmış, sipariş olunmuş. (Farsça)
 • Bırakılmış, verilmiş. (Farsça)

şura / şûrâ / شورا

 • Danışma kurulu, istişare heyeti.
 • Danışma. (Arapça)

ta'til

 • Çalışmağa ara vermek. Çalışmayı durdurmak. İzine başlamak.
 • Kesmek.
 • Muattal bırakmak.
 • Ziynetsiz etmek, süssüz yapmak.
 • Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

taac'uc

 • Çeşitli seslerin birbirine karışması.

taammül

 • Amel etme. Çalışma. Vazife yapma.
 • Amel etme, çalışma.

taarrüf

 • Tanışma, tanıma.
 • Karşılıklı anlaşma, tanışma.
 • Bir şeyi herkesin bilmesi.
 • Kendini hünerleriyle tanıttırma.

taarüf

 • Karşılıklı tanışma, birbirini tanıma.

tabasbus

 • Yaltaklanmak. Kendini küçülterek riyakârlıkla kendini beğendirmeğe çalışmak.
 • Yaltaklanma, kendini küçülterek başkasına beğendirmeye çalışma.
 • Yaltaklanma, kendini küçülterek beğendirmeye çalışma.

tabasbusat

 • Dalkavukluklar, kendini küçülterek başkasına kendini beğendirmeye çalışmalar.

tadfir

 • Saç örmek.
 • Yürürken çok sallanmak.
 • Çok çalışmak.

taglif-i süyuf

 • Kılıçları kılıfa koyma.
 • Mc: Sulh yapma, barışma.

tahallül

 • Ayrışma.
 • Araya girme, içine karışma.
 • (Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak.
 • Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması.
 • Dişleri hilâllamak.

tahallül-ü burudet

 • Soğuğun sıcağın içine karışması.

tahallut

 • (Halt. dan) Karışma. Karışık olma.

tahlil

 • Dağılma, ayrışma.

tahsil

 • Hâsıl etmek.
 • İlim edinmek. İlim öğrenmek veya öğretmek için çalışmak.
 • Vergi toplamak.
 • Aşikâre eylemek.

taib / tâib

 • Tövbe eden. Günahlarına pişman olan.
 • Tövbe eden, günahlarına pişmân olan.

takaru'

 • Kur'a atışmak.

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.

takazüf

 • Birbirine iftira edip atışmak.

taklid

 • Takma, asma, kuşatma.
 • Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak alay etmek. Sahte. Bir şeyin sahtesini yapmak.
 • Benzemeye çalışma, öykünme.

taklil / taklîl / تقليل

 • Azaltma, kısma. (Arapça)
 • Azaltılma, kısılma. (Arapça)

taksir

 • (Kasr. dan) Kısaltma, kısma.
 • Kusur, hata, kabahat, suç. Günah.
 • Bir işi eksik yapma.
 • Bir şeyi yapabilir iken yapmama.
 • Zayıflatmak, süstlük etmek.
 • Geri kalmak.

taly

 • Karışmak.

tams

 • Kadının hayız görmesi, aybaşı olması.
 • Kir, vesah.
 • Cima etmek.
 • Yapışmak.

tana

 • Susuzluktan ciğerin yapışması.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tararet

 • Semizlik, besililik, şişmanlık.

tarümar / târümâr / تارومار

 • Dağınık. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)
 • Târümâr etmek: (Farsça)
 • Dağıtmak, karıştırmak. (Farsça)
 • Perişan etmek. (Farsça)
 • Tarümâr olmak: (Farsça)
 • Dağılmak, karışmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

tarziye

 • Pişmanlık duyduğunu anlatarak özür dilemek.
 • Râzı etmek.
 • "Radıyallahü-anh" diyerek duâ etmek.

tasannu yapmak

 • Yapmacık harekette bulunmak, birşeyi zorla daha iyi göstermeye çalışmak.

tasannu'

 • Yapmacık hareket. Zorla bir şeyi daha iyi göstermeğe çalışmak. Suni hareket.

tatil

 • Çalışmama, çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara vermek, izine başlamak, kesmek, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

tatil-i eşgal / tâtil-i eşgâl

 • Çalışmayı durdurma, görevini yapmama.

tavsiye / توصيه

 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipâriş etme.
 • Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipariş etme.
 • Birini iyi tanıtma, işinin olmasını dileme.
 • Vasiyet etme. (Arapça)
 • Ismarlama. (Arapça)
 • Öğüt verme. (Arapça)

tazayyuk

 • (Zîk. den) Sıkışma, daralma.

tearüf / teârüf

 • Tanışmak. Birbirini tanımak. Birbirine tanış çıkmak.
 • Tanışma, birbirini tanıma.

tearuz / teâruz

 • Çatışma, birbirine zıt düşme.
 • İki kişi arasındaki zıddıyet. Karşıtlık.
 • Çatışma.

teb'ız

 • Bölmek, bölük bölük etmek, bir kısma ait etmek, parçalamak.

teb'iz

 • Bölmek. Bölük bölük etmek. Bir kısma ait etmek.

tebadür

 • Ani olarak zihne girmek.
 • Hâdis olmak.
 • Barışmak.
 • Öğretmek.
 • Diğerini geçmek için sür'atlenmek, hızlanmak.

tebattun

 • Bir şeyin içini dışını iyice anlamak için çalışma.

tebekkül

 • Karışmak.

tebellüd

 • Ağır, tembel olma.
 • Bir şeye tahassür ve teessüf etme. Pişmanlıktan dolayı "hay meded" diye ellerini birbirine çarpma.
 • Yere düşme.

teberrür

 • Allah rızasına çalışma.

tecahüd

 • Kuvvetini sarfedip uğraşmak. Çalışmak.

tecellüd

 • Tekellüfle celâdet göstermek. Kendini şecaatli ve cesâretli göstermeğe çalışmak.
 • Serkeşâne inad etmek.
 • Cesur görünmeye çalışma.

tecessüs

 • İnsanların gizli hallerini, ayb ve kusûrunu merâk edip, iç yüzünü araştırıp öğrenmeye çalışmak.

tecezzi / tecezzî / تجزی

 • Ayrışma, ufalanma.
 • Bölünme, parçalanma, ayrışma. (Arapça)

tedafü' / tedâfü'

 • Birbirini def etme.
 • Müdafaa etme.
 • İtişme kakışma.
 • İtişip kakışma.

tedahül / tedâhül / تداخل

 • İç içe olmak. Birbiri içine girmek.
 • Yığılıp kalmak. Birikmek. Karışmak.
 • Bir taksidi ödemeden ötekinin gelmesi. Ödemede gecikmek.
 • Karışma. (Arapça)
 • Yığılışma. (Arapça)

tedavi / tedâvi

 • İyileştirmeye çalışma.

tederrüb

 • Alışma, ülfet peydâ etmek.

tedvin

 • Bir araya toplayarak tertipleme.
 • Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme.

teellüf

 • Alışma. Hoş geçinme.
 • Barışma.
 • Huylanma.
 • Birikme.

teellüfat / teellüfât

 • (Tekili: Teellüf) Hoş geçinmeler, alışmalar. Bağdaşmalar.

teerrüb

 • Ululanmak, büyülenmek.
 • Kendini zeki göstermeğe çalışmak.

tefarüt

 • Müsabaka etmek, yarışmak.

tefekküh

 • Yemiş toplayıp vermek. Meyvedar olmak. Meyvelenmek.
 • Pişman olmak.
 • Pek hoşlanıp hayrette kalmak.

tefekkün

 • Pişman olmak.
 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

teftiş

 • Kontrol etmek. İşlerin alâkalı vazifeliler tarafından ele alınıp iyi ve tamam yapılmasına çalışmak.
 • Sormak.
 • Ayırmak.

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

tegafül-ü ani's-sani / tegafül-ü ani's-sâni

 • Varlıkları mükemmel san'atlarla yaratan Allah'tan gaflet etmeye çalışma, Onu görmezlikten gelme.

teharüc

 • Çıkışmak.
 • Tevzi etmek, dağıtmak.
 • Fık: Ortakların bir kısmı akar (para getiren mülk), bir kısmı arazi, bazısı da para üzerine yaptıkları anlaşma.

tehennü'

 • Sinmek.
 • Alışmak.

tehzib-i ahlak / tehzib-i ahlâk

 • Temiz ahlâk sâhibi olmağa çalışmak. Ahlâkını düzeltmek.

tehzib-i ruh

 • Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

tekafül / tekâfül

 • Dayanışma, kefilleşme.

tekatu'

 • Kesme. Kesişme.
 • Çatışma. İki çizginin bir noktada birbirini kesmesi.

tekatüb

 • Yazışmak.

tekavüs / tekâvüs

 • Bir yere cem'olmak, yığılmak, toplanmak.
 • Sıkışmak.

tekavvül

 • Kendisinde olmayanı söylemeğe çalışma. Yalan söyleme.

tekebbür etme

 • Büyüklenme, üstün görünmeye çalışma.

telahuz

 • Gözucu ile bakma. Gözucu ile bakışma.

telasuk / telâsuk / تلاصق

 • (Lüsuk. dan) Bitişme, yapışma. Birbirine bitişik olma.
 • Bitişme, yapışma. (Arapça)

telatum / telâtum

 • Birbiri ile çarpışmak, vuruşmak. (Deniz dalgaları gibi)
 • Birbirine şamar vurmak.
 • Vuruşma, çarpışma.
 • Vuruşma, çarpışma.

telazum

 • Biri diğerine lâzım olmak. Karışık olmak. Bir şey diğerine yapışmak.

telkinat-ı musırrane

 • Israrla fikirlerini kabul ettirmeye çalışma.

temanü

 • Çatışma.

temanü'

 • Çatışma ve birbirine mani olma. İhraç. Adem-i kabul. Tard.

temazüc

 • Birbiriyle karışmak.
 • Şakalaşma.

temeddüh

 • Kendi kendini övmek. Kendini beğendirmeğe çalışmak. böbürlenmek.

temehdi

 • Mehdilik dâvasında bulunma, mehdilik dâvasına kalkışma.

temekkük

 • Karışmak.

temenni / temennî

 • Sebebe yapışmadan, gerekli çalışmayı yapmadan, Allahü teâlâdan bir şeyin olmasını dileme.

temerküz / تمركز

 • Toplanma, yığılışma. (Arapça)
 • Temerküz etmek: Toplanmak, yığılışmak. (Arapça)

temessük

 • Tutunma, yapışma.

tenad

 • Birbirine nidâ etmek, birbirine bağırışmak.

tenadüs

 • Birbirine lâkap koyup bağırışmak.

tenasi / tenâsi

 • Birbirinin nâsıyesine yapışmak.
 • Birbiri karşısına düşmek.
 • Unutmaya çalışma.

tenavüb

 • Nöbetleşme. Nöbet ile çalışma. Münâvebe.

tenazu / tenâzu

 • Çekişme, çatışma.

tenazu' / tenâzu'

 • Çekişme, çatışma.

tenazur / tenâzur / تناظر

 • Birbirine karşı olmak. Simetri hâli.
 • Bakışmak. Bir iş hususunda birbirine bakmak.
 • Bakışma, simetri.
 • Bakışma, bıkışım, simetri. (Arapça)

tencim

 • Yıldız ilmi ile uğraşmak. Yıldızların hareketlerinden mâna çıkarmağa çalışmak.

tenebbi

 • (Nübüvvet. den) Peygamberlik iddiasına kalkışma, peygamberlik dâvasında bulunma.

tenebbü'

 • (Nübüvvet. den) Peygamberlik iddiasına kalkışma.

teneddüm

 • (Nedâmet. den) Pişman olma, pişmanlık duyma, nedâmet etme.

teracüm

 • Taşla atışmak.

teraküm

 • Birikme, yığılma.
 • Birbiri üzerine sıkışma.

terami

 • Oklaşmak, karşılıklı olarak ok atışmak.

terasuf

 • (Kaldırım taşları biçiminde) birbirine yanaşarak sıkışma, istif olma.

terbiye

 • Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.

terekküb

 • Birleşme, karışma.
 • Birleşmek. Karışmak. İmtizac etmek.
 • Bir şeyin birkaç parçadan meydana gelmesi.

terkib

 • Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek.
 • Birbirine karıştırılmış maddeler.
 • Gr: Terkib-i nâkıs ve terkib-i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib-i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib-i tam ise; bir cümleden ibarettir. Birbirin

tesabür

 • Bir şeyi sürekli olarak yapmak. Bir şeye devam üzere çalışma.

tesadüm / tesâdüm / تصادم

 • Vuruşma. Şiddetle çarpışma.
 • Çarpışma.
 • Müsademe, şiddetli çarpışma, savaşmak.
 • Çarpışma, tokuşma. (Arapça)
 • Tesâdüm etmek: Çarpışmak, tokuşmak. (Arapça)

tesadüm-ü efkar / tesadüm-ü efkâr

 • Fikirlerin çarpışması.
 • Fikirlerin çarpışması. Münazara.

teşahhum

 • (Şahm. dan) Yağlanma, semirme, şişmanlama.

tesalüm

 • Sulh edişmek, barışmak.

teşam

 • Yılışmak, gülüşmek.
 • Koklaşmak.

tesanüd / tesânüd / تساند

 • Dayanışma.
 • Dayanışma.
 • Dayanışma.
 • Dayanışma. (Arapça)

tesanüd-ü adedi / tesanüd-ü adedî

 • Sayısal dayanışma.

tesanüd-ü ervah / tesanüd-ü ervâh

 • Ruhların dayanışması.

tesanüd-ü hakiki / tesanüd-ü hakikî

 • Gerçek dayanışma.

tesanüd-ü hakikiye ve meşrua / tesanüd-ü hakikîye ve meşrua

 • Hakikî ve dinin emrettiği dayanışma.

tesanüd-ü islam / tesanüd-ü islâm

 • İslâmdan gelen dayanışma.

tesanüd-ü manevi / tesanüd-ü mânevî

 • Mânevî dayanışma, birliktelik.

tesanüt

 • Dayanışma.

teşavür

 • (Şurâ. dan) Danışma, müşâvere etme.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teşebbüh

 • Benzemek, müşâbehet etmek. Zorla benzemeğe çalışmak.

tesebbüt

 • (Sebat. dan) Sebat gösterme, dayanma, sabretme, direnme.
 • Bir nesneye yapışmak. Tevakkuf.

tesekkün

 • (Sükûn. dan) Yatışma, sükûn bulma.
 • Miskin ve fakir olma.

tesekkün-i niza'

 • Kavganın yatışması.

tesemmün

 • (Semen. den) şişmanlama, semirme.

teskin / teskîn / تسكين

 • Yatıştırma, sakinleştirme. (Arapça)
 • Teskîn etmek: Yatıştırmak, sakinleştirmek. (Arapça)
 • Teskîn olmak: Yatışmak, sakinleşmek. (Arapça)

teşrik-i mesai / teşrik-i mesaî / teşrik-i mesâi

 • Birlikte çalışmak. İşbirliği etmek. Bir işi beraber yapmak.
 • Birlikte çalışma, işbirliği yapma.

teşrikü'l-mesai / teşrikü'l-mesâi

 • Birlikte çalışma, işbirliği yapma.

tevadu'

 • (İki taraf düşmanlıktan vazgeçip) barışma.

tevamür

 • Danışmak, istişare etmek.

tevbe

 • (Tövbe) Yaptığı fenalığa pişman olmak. Allah'dan afv dilemek. Bir daha işlememeye azmetmek. Estağfirullah deyip, pişmanlık duymak.
 • Pişmanlık duyarak günahtan dönüş.
 • Haram, günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya karar vermek.

tevbe etme

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönme.

tevbe etmek

 • Pişmanlık duyup bağışlanma dilemek.

tevbekar / tevbekâr

 • Pişmanlık duyup bağışlanma dileyen.
 • Tevbeli, yaptığına pişman olmuş olan. (Farsça)

tevdi'

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.

tevehhül

 • (Vehle. den) Yanıltmağa çalışma.

tevekkül

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek

tevessül

 • Bir şeyi vasıta yaparak yaklaşma, sarılma, çalışma.

tevkifi / tevkîfi

 • Şeriatın sahibi Cenab-ı Hakkın vahyetmesi, bildirmesi; tartışmasız hüküm.

tezahüf

 • Muharebede iki taraf askerlerinin karşılaşıp çatışması.

tezahüm / tezâhüm

 • Birbirine sıkıntı verme, sürtüşme, sıkışma.
 • Sıkışma, yığılma.

tezayuk

 • Sıkışma.

tezemrüm

 • Çağrışmak.

tezyif etmek

 • Bir görüşü çürütmeye ve bozmaya çalışmak.

tıbb

 • Tabiblik, doktorluk.
 • Her şeyi gereği gibi bilmek.
 • Rıfk. Suhulet.
 • İrade.
 • Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak.
 • Şan.
 • Şehvet.

tıknaz

 • Kısa boylu ve şişman, toplu.

ubudiyyet

 • Bendelik, kulluk, kölelik. Kul olduğunu bilip Allah'a itaat etmek. Allah'a teslim olup, Kur'an ve Peygamber (A.S.M.) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.

üfürre

 • Karışmak.

ukne

 • (Çoğulu: Uknâ-Akân-Uknât) Karın büklümü. (Şişmanlık ve semizlikten olur.)

ülfet / الفت / اُلْفَتْ

 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.
 • Alışma, alışkanlık.
 • Alışma, kaynaşma.
 • Görüşme, konuşma.
 • Dostluk.
 • Dostluk. (Arapça)
 • Kaynaşma. (Arapça)
 • Görüşme, konuşma. (Arapça)
 • Ülfet etmek: (Arapça)
 • Dostluk kurmak. (Arapça)
 • Kaynaşmak, alışmak. (Arapça)
 • Görüşmek, konuşmak. (Arapça)
 • Alışma.

üns / انس

 • Alışkanlık, alışma.
 • Arkadaş. Hemdem.
 • Alışma. (Arapça)

üns tutmak

 • Alışmak, birlikte düşüp kalkmak.

ünsiyyet / انسيت

 • Alışma. (Arapça)
 • Ünsiyyet kesb etmek: Alışmak. (Arapça)

va'z

 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vadk

 • Yağmur damlamak.
 • Alışmak.
 • Yağmur.
 • Genişlik.
 • Kolaylaştırmak, yakın olmak.

vazife-perver

 • Çalışmayı seven.

veda'

 • Ayrılık.
 • Ayrılışta selâmlamak.
 • "Allah'a ısmarladık" demek.

vehbi / vehbî

 • Doğuştan. Allah vergisi. Çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın (C.C.) lütfu ile olan.
 • Doğuştan, Allah vergisi, çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın lütfu ile olan.

velvele

 • Gürültü, patırtı. Birbirine karışık bağrışmalar. Şamata.

verziş

 • İşletme. Çalışma. (Farsça)
 • Çalışmış. (Farsça)

veşc

 • Yaralamak.
 • Parçalamak.
 • Karışmak.

vesile-i sa'y

 • Çalışma vesilesi.

vücud-u harici / vücud-u hâricî

 • Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya.

yabani

 • Yabana mensub. Issız yerlerde yaşıyan. Yabancı, alışmamış.

yad-ı gird / yâd-ı gird

 • Hatırlamak; Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Her an Allahü teâlâyı anıp hatırlamaya çalışmak.

yeltenmek

 • Bir şeye başlamağa niyet etmek. Teşebbüse kalkışmak. Özenmek. Taklide çalışmak. (Türkçe)

yevmiye

 • Gündelik. Bir günlük çalışmanın neticesi alınan ücret.
 • Günlük hadiseleri günü gününe kaydetmeğe yarıyan defter, gazete.

yuşa

 • Hz. Musa'dan (A.S.) sonra peygamber olmuş ve Benî İsrail'i çöllerden kurtarmıştı. Ondan sonra pek çok reisler Yahudilerin idaresinde bulundu, bazan da hâkimsiz kalarak esaret hayatı yaşadılar. Tâ bir müddet sonra İsmail (A.S.) hâkim oldu. Onbir sene Benî İsrail'i idare etti. Sonra içlerinden bir mel

zebih

 • Kesme, boğazlama. Kesilecek hayvan.
 • Hz. İsmail'in (A.S.) ve Hazreti Muhammed'in (A.S.M.) babası Hz. Abdullah'ın lâkabı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın