LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te isimli ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

abadile / abâdile

 • Abdullah isimli sahabeler.
 • Abdullah isimliler.
 • Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı arasında Abdullah isimli üç yüz kadar sahâbi bulunmaktaydı.

abadile-i seb'a / abâdile-i seb'a

 • Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe-i kiram (R.A.) (Abdullah İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Mes'ud, Abdullah İbn-i Ravâha, Abdullah İbn-i Selam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin ebi Evfâ (R.A.) (Asr-ı saadette Abdullah ismiyle anılan ikiyüz yirmi sahabe-i kiram hazerâtı va

batn

 • İç, karın, insanın içi. Mide.
 • Soy, nesil.
 • Birbirlerine hısımlığı pek yakın olmayan küçük kabile.

cismani / cismanî

 • (Cismaniye) Bedene mensub, vücutla alâkalı.
 • Mânevi ve ruhani karşılığı. Maddi ve cisimli olmak.

cismiyet

 • Cisimlik.

ekrad reçetesi

 • "Kürtler reçetesi" anlamında olan Münâzarat isimli eser.

firuz abadi / firuz abadî

 • (Mecdüddin Muhammed) (Hi: 729 - 817) İran'ın Şiraz Eyâletinde Firuzâbad isimli beldenin Kâzrun kasabasında doğmuştur. Büyük âlimlerdendir. Yedi yaşında Kur'anı hıfzetmişlerdi. Çok seyahat etmiştir. Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han tarafından kendisine fevkalâde ikrâm olundu. En meşhur eseri

haşmgin / haşmgîn / خشمگين

 • Öfkeli, hışımlı. (Farsça)

hıbab

 • (Çoğulu: Havâbibe) Hısımlık, yakınlık, akrabalık, karâbet.

hışm-nak / hışm-nâk

 • Kızgın, öfkeli, hiddetli, hışımlı. (Farsça)

hışmgin / hışmgîn / خشمگين

 • Öfkeli, hışımlı. (Farsça)

huff

 • Abdest alınırken üzerine meshedilebilen mest vs. gibi ayakkabı.
 • Deve tabanı isimli bir nebat.

ibn-i cevzi / ibn-i cevzî

 • (Hi: 508-597) El-Muğni isimli Kur'an-ı Kerim tefsiri vardır. Hanbelî fıkhı ve tarihî bilgilerde muhakkik âlimlerdendir. Ebu-l Ferec İbn-i Cevzî diye de meşhurdur.

ibrahim hakkı

 • (K.S.) : Hi: 12. asırda yaşamış büyük âlim ve mutasavvıftır. Hasankale'li olup en son Tillo'da yaşamıştır. Marifetname isimli meşhur eseri vardır.

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

ismiyyet

 • İsim olma hâli, isimlilik.

jiyan

 • Kızgın, kükremiş, hışımlı. (Bu tabir, ekseriyetle arslanlar hakkında kullanılır.) (Farsça)

karabet / karâbet

 • Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık.
 • Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.

karabet-i sıhriyye

 • Kız alıp vermekle meydana gelen akrabalık, yakınlık, hısımlık.

kaside-i gaybiye

 • Hz. Ali'nin (r.a.) Hz. Peygamberden (a.s.m.) ders alarak yazdığı gelecekteki hadiselere ışık tutan, Ercûze ve Celcelutiye isimli kasideler.

kasiyy

 • Soğuk gece.
 • Kas adı verilen mahâlde yapılan ibrişimli bir elbise.

kurbet

 • Yakınlık, Allah'a yakınlık.
 • Hısımlık, akrabalık.

lasiyyemalar / lâsiyyemalar

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

lemeat / lemeât / لَمَعَاتْ

 • Parıltılar, Lem'alar isimli eser.

lühme

 • Bez ırgacı.
 • Hısımlık, yakınlık.

makrebe

 • Hısımlık, yakınlık. Karâbet.

mesnevi sahibi / mesnevî sahibi

 • Mesnevî isimli edebî eserin müellifi olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.

mücessem

 • Cisimlenmiş, cisimli.

muhrenzim

 • Gadaplı, hışımlı, kızgın.

mukaddemat-ı isna aşer / mukaddemat-ı isnâ aşer

 • Muhakemat isimli eserin ilk bölümünde yer alan ve on iki mukaddemenin bulunduğu "Birinci Makale" bölümü.

müşakehe

 • Benzemek.
 • Hısımlık, akrabalık.

nam-mahal / nâm-mahal

 • İsimli yer.

neseb

 • Sülâle, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri.
 • Vuslat.
 • Sülâle, hısımlık, karabet, soy, baba soyu, atalar zinciri.

rahm

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.

reşhalar

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

sadi / sâdî

 • Gülistan isimli ünlü eserin de yazarı olan hakîm bir zat.

sekine

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

sekinet

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

şu'le

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

şübke

 • (Çoğulu: Şübük) Yakınlık. Akrabalık, hısımlık.

sühme

 • Nasip.
 • Hısımlık, akrabalık, karâbet.

sühumet

 • Akrabalık, hısımlık.

tevassul

 • Ulaşma, kavuşma, bitişme.
 • Nikâh yolu ile hısımlık, münasebet peydâ etme.

zemahşeri / zemahşerî

 • Keşşaf isimli ünlü tefsiri yazan islâm âlimi.