LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te irla ifadesini içeren 653 kelime bulundu...

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

a'mal

 • (Tekili: Amel) Ameller. İşler. Yapılan hayırlar.

a'sar / â'sâr / a'sâr / اَعْصَارْ

 • (Tekili: Asr) Asırlar. Yüzyıllar.
 • Asırlar, dönemler.
 • Asırlar.

a'sar-ı salife / a'sâr-ı sâlife

 • Geçmiş yüzyıllar. Geçmiş asırlar.

a'sar-ı tavile / a'sâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar.

a'sarnişin olan / a'sârnişîn olan

 • Asırlar içinde oturmuş olan.

abab / âbab

 • Otu bol olan yerler, çayırlar, otlaklar, mer'alar.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

adem-i merkeziyet-i siyasiye

 • Siyasî olarak yerinden yönetim; bir ülke sınırları dahilinde bulunan eyâlet ve bölgelerin tek merkezden değil, yerel yönetimler tarafından idare edilmesi.

adv

 • Yelmek. Seğirtmek.
 • Hazırlamak.

afak

 • Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire.
 • Etraf. Cihetler.
 • Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)

afaki / âfâkî

 • Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey. Mekke'ye mikat sınırları dışından gelenler.

ahdname / ahdnâme

 • Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.

ahfas

 • (Tekili: Hıfs) İşkembeler, kırkbayırlar.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahval ve etvar / ahvâl ve etvar

 • Hâl ve tavırlar.

aka

 • İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.

akabe

 • Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire.
 • Tehlike.
 • Tehlikeli geçit.
 • Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.

al-i aba / âl-i abâ

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kendisiyle beraber kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in üzerini mübarek abâsıyla örttüğünden bu isimle anılmaktadırlar.

alev-keş

 • Alevden fırlayan. (Farsça)

alizarin

 • Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken, şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi. (Fransızca)

amade / âmâde

 • Hazırlanmış, hazır. (Farsça)

amize-muy / âmize-muy

 • Saçı sakalı kırlaşmış olan adam. Kır sakallı kimse. (Farsça)

ammar

 • Bayındırlaştıran, imar eden.

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

anahtar-ı gaybi / anahtar-ı gaybî

 • Görünmeyen âlemlerdeki sırları açan anahtar.

arakiyye

 • Yünden yapılan bir cins külâhtır ki, bilhassa dervişler kullanırlar.

asar / âsar

 • Asırlar, çağlar.

asar-ı tavile / asâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar, yüzyıllar.

asatıb

 • (Tekili: İstabl) Ahırlar.

aşevi

 • Yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane.
 • Para ile yemek yenilen yer, lokanta.
 • Düğün gibi toplantılarda, yemekleri hazırlamak için iğreti mutfak olarak kullanılan yer.
 • Bazı tekkelerde yemek pişirilen yer.

asfar

 • Sıfırlar. Boş şeyler.

ashab-ı keşif

 • İmanın hakikatlerine ve sırlarına, mânevi terakki ile ulaşan kimseler.

asır ba'de asır / عصر بعد عصر

 • Asırlarca, yüzyıllarca. (Arapça)

askere

 • Şiddet.
 • Asker hazırlamak.

astar

 • (Tekili: Satr) Yazı satırları.

astin-berçide

 • Hazırlanan veya hazırlanmış (adam). (Farsça)

astin-malide

 • Hazırlanmış, hazırlanan (adam). (Farsça)

asüfte

 • (Asügde) Ateşle islenmiş. (Farsça)
 • Hazırlanmış, hazır. (Farsça)

avakır

 • (Tekili: Akıra) Fakirler, yoksullar.
 • Kısırlar, verimsiz olanlar.
 • Kudurmuş olanlar.

avi

 • Uluyan. Hırlayan.

balvane

 • Dağ kırlangıcı. (Farsça)
 • Darı kuşu. (Farsça)

basit / bâsit

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından bâzısına rızkı az, bâzısına çok veren, sadakaları kabûl edip sevâb veren. Bâzısının rûhunu kabzeden (alan) bâzısının ömrünü uzatan, bâzısının kalbini daraltıp hayırlara (iyiliklere) rağbetsiz, bâzısınınkini ise geniş yapıp, hayırla

bast-ı özür etmek

 • Bir hata işleyerek başkalarına da nümune olmak, aynı hatayı işlemelerine zemin hazırlamak.

batarya

 • İtl. Elektrik elde etmek için hazırlanmış şişeler takımı.
 • Ask: Bir subayın emrine verilen belli sayıdaki ağır silâhlarla bunların hizmetinde bulunan insan, hayvan ve malzemenin hepsine birden verilen isim.

bedevi / bedevî

 • Köylü, kırlarda yaşayan, kırsal bölge insanı.

behrek

 • Yaralardan çıkan iltihap. (Farsça)
 • Çok çalışmaktan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi, nasırlaşması. (Farsça)

behzet

 • Ağırlaştırmak, meşakkatli yapmak.
 • Zebûn etmek.

beka-billah / bekâ-billah

 • Dâimâ Allahü teâlâyı anma ve hatırlama hâli üzere olma. Hakîkî kulluk derecesi. Fenâ fillah'tan sonraki makam.

beldaran

 • Geçit yerleri muhafızlarının adı. Tanzimattan sonra bunlara zaptiye denmiştir. İkinci Meşrutiyetten beri jandarma olarak adlandırılırlar.

berekat / berekât

 • Bereketler, hayırlar, iyilikler, bolluklar. Bereket'in çokluk şekli.
 • Bolluklar, uğurlar, hayırlar.

berestuk / berestûk

 • Kırlangıç denilen deniz balığı.

bergüzar / bergüzâr

 • Hatırlatmak için armağan, hediye vermek. (Farsça)
 • Hatırlanmak için hediye verme.

bervaze

 • Gezinti için hazırlanan yemek. (Farsça)

bevari

 • (Tekili: Bâriyye) Hasırlar, ince kumaştan örülmüş hasırlar.

bevvee

 • Hazırladı, yerleştirdi, sâhib kıldı (meâlinde fiil).

bigal

 • (Tekili: Bagl) Katırlar, esterler.

bil-hayr

 • Uğurlu olarak, hayırla.

bilinçaltı

 • Psk: Şuur altı. Geçmişte yaşadığımız ve etkisi altında kaldığımız hâdiselerden şimdi hatırlayamadıklarımız, şu anda da varlığımızda meydana gelen hadiselerden bilgisine sahip olmadıklarımızın hepsi. İnsan şuurlu hareket ettiği gibi şuuraltı etkilerle de hareket eder. İnsan şuuraltının etkisiyle hare (Türkçe)

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

brahma dini / brahma dîni

 • Hindistan'da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış.

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

bug

 • Elde omuzda, kucakta taşınmak üzere hazırlanmış eşya çıkını. (Farsça)

bühüvv

 • (Tekili: Behv) Misafirlere mahsus odalar.
 • Hayvanlar için yerin altına yapılmış ahırlar.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

çar-yar

 • Dört dost. (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.A.) lerin nâmları.) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar.

casus

 • (Çoğulu: Cevâsis) Hafiye. Gizli sırları haber veren. Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse.
 • Gizli sırları haber veren, ajan.

cehan

 • Cihân, dünya, küre-i arz, arz. (Farsça)
 • Sıçrayan, fırlayan, acele ve çabuk hareket eden. (Farsça)

cehende

 • Fırlıyan, sıçrayan. (Farsça)
 • Sıçramış, fırlamış. (Farsça)

cehende-gi / cehende-gî

 • Fırlayış, sıçrayış. (Farsça)

cehennemnümun

 • Cehennemi hatırlatan.

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

cevamis

 • (Tekili: Câmus) Camuslar, mandalar, kömüşler, su sığırları.

cezbe

 • Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah'ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme.

cifir / جِفِرْ

 • Harflerin sırlarıyla ma'nâ çıkaran ilim.

cifr / جفر

 • Harflerin sırları ilmi.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

dahiliye

 • Ülke sınırlarının içi.

dahiye-i ilm-i esrar / dâhiye-i ilm-i esrâr

 • Mânevî sırlarla ilgili ilim alanında dehâ olan.

dakika

 • (Çoğulu: Dakaik) Zaman mikyası olarak bir saatin bölündüğü altmış parçadan beheri. Altmış saniyelik zaman.
 • İnce fikir, mülâhaza, nükte.
 • Daire dereceleriyle başka ölçülerde her derecenin bölündüğü parçalar ki bunlar da saniyelere ayrılırlar.

dakk

 • Vurmak.
 • Çekmek. Çok yemekten dolayı vücudun ağırlaşması.
 • Kapı çalma.

dakvan

 • Sütü çok içtiğinden dolayı bedeni ağırlaşan kuzu.

damacana

 • Su veya başka sıvıları taşımaya mahsus dar ağızlı, şişkin gövdeli çoğu hasırla sarılı veya sepetli büyük şişe.

dar-ül cihad / dâr-ül cihad

 • İslâm sınırlarının haricindeki ülkeler.

dehun

 • Hatırlama, ezber okuma. (Farsça)

dellal-ı kitab-ı mübin / dellâl-ı kitab-ı mübîn

 • Bütün hakikatleri açıklayan Kur'ân-ı Kerimdeki gizil sırları insanlara duyuran.

dereziler / derezîler

 • Anuştekin ed-Derezî adlı bir bâtınî dâî (propagandacı) tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Bunlar; Bâtıniyyeden ayrılarak ortaya çıkan, Fâtımî hükümdârı Hâkim bi-emrillah'ın ilâh olduğuna ve onun vezîri Hamza'nın imamlığına inanırlar. Kelimenin do ğrusu Derezî olup, yanlış olarak Dürzü denilmekte

derhatır / derhâtır / در خاطر

 • Hatırlama.
 • Hatırlama. (Farsça - Arapça)
 • Hatırda tutma. (Farsça - Arapça)
 • Derhâtır ettirmek: Hatırlatmak, akla getirmek. (Farsça - Arapça)
 • Derhâtır eylemek: Hatırlamak. (Farsça - Arapça)

derhatır ettirmek

 • Hatırlatmak.

devir

 • (Devr) (Çoğulu: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 • Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama.
 • Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme.
 • Seyahat. Bir memleketi dolaşmak.
 • Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi.

devlet

 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet

difaf

 • Hazırlandırmak.

diliran / dilirân

 • (Tekili: Dilir) Bahadırlar, cesurlar, cesaretliler, yiğitler, yürekliler.

domaniç

 • Kambur. Tümsekli, fırlak.

ebabil / ebâbil / ابابيل / ebâbîl / اَبَاب۪يلْ

 • Dağ kırlangıcı. Kuş sürüsü. Sürüler, bölükler.
 • Dağ kırlangıcı; kuş sürüsü; Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran kuşlar.
 • Kırlangıç. (Arapça)
 • Dağ kırlangıcı.

ebabil kuşları / ebâbîl kuşları

 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Yemen vâlisi Ebrehe'yi ve ordusunu Allahü teâlânın izni ve emriyle perişân eden kuşlar (kırlangıçlar).

ebb

 • (Çoğulu: Abâb) Kuru ot. Taze ot.
 • Mer'a, otlak, çayır.
 • Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak.

ebh

 • Unutulan şeyi hatırlatmak.

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.

edyar / edyâr / ادیار

 • (Tekili: Deyr) Manastırlar, kilisler. Hıristiyanların ibadethâneleri.
 • Manastırlar. (Arapça)

ehl-i beyt

 • Ev ehli, evdeki çoluk çocuk. Daha ziyade Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) evine mensub olanlar bu isimle anılırlar.

ehl-i ihtisas

 • İhtisas sahibi olan kimseler. Bu kişiler yalnız kendi meslekleriyle uğraşırlar, çeşitli meslek ve meselelerle fikirlerini dağıtmazlar.

ehl-i keşif / اَهْلِ كَشِفْ

 • İlâhî sırları görenler.

ehl-i suffe

 • Suffe ehli ki bunlar, Medine'deki Mescid-i Nebevî'nin sofasında kalırlar ve burada Hz. Peygamber'den dni öğrenirlerdi.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ehl-i zevk / اَهْلِ ذَوْقْ

 • İlahî sırların ruh ve kalbten, nefis ve hislere geçmesiyle bundan zevk alan kimseler.

ehligaflet

 • Gaflette olanlar, kul olduğunu hatırlamadan yaşayanlar.

ekam

 • (Tekili: Ekme) Tepeler, bayırlar.

eknan

 • (Tekili: Kinân) Mahfazalar, perdeler.
 • Evler, odalar, hücreler. Çadırlar.

elli dört farz

 • İslâm âlimlerinin, müslümanların hâtırlarında tutmalarını kolaylaştırmak için, öncelikle bilmeleri îcâbeden pek çok farzdan, Allahü teâlânın emirlerinden derledikleri elli dört tânesi.

emperyalizm

 • Bir devletin, sınırlarını genişletme politikası. Sınırları genişletmekteki gaye, başka memleketlerin zenginlik kaynaklarını ele geçirme ve insanlarını kendi hesaplarına çalıştırmaktır. Bu maksat için çok defa silâhlı harp, hem masraflı, hem de hürriyet fikriyle bağdaşmadığından zamanımızda daha sins (Fransızca)
 • Bir ülkenin sınırlarını genişletme politikası.

endeme

 • Mazideki sıkıntıları hatırlama, geçmişdeki ıztırabları tahattur etme. (Farsça)

enduhte

 • Biriktirmiş, biriktirilmiş. Kazanmış, kazanılmış, Hazırlanmış. (Farsça)
 • Ödenmiş. (Farsça)

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)

enişe

 • Hafiye, gizli polis. (Farsça)
 • Casus. Gizli haberler öğrenerek veya sırları çözerek düşmanlara haber veren kimse. (Farsça)
 • Dalkavuk, yaltakçı. (Farsça)

envar-ı esrar / envâr-ı esrar

 • Sırların nurları, bilinmeyen gizli şeylerin ışıkları.

ervak

 • (Tekili: Revk) Revkler, perdeler, örtüler.
 • Çadırlar, muvakkat olarak bezden yapılan odalar.

esarir

 • Gizli sırlar.
 • Yüz ve avuçtaki çizgiler.

esbab-ı müşeddide

 • Kuvvetlendiren, artıran sebepler. Cezâ hukukunda; cezâyı ağırlaştıran kanuni veya takdiri sebepler. (Esbâb-ı muhaffifenin zıddıdır.)

esrar / esrâr / اسرار / اَسْرَارْ

 • (Tekili: Sır) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler.
 • Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde.
 • Elinde ve el ayasında olan hatlar.
 • Sırlar, gizli gerçekler.
 • Sırlar, gizli ve akıl ermeyen şeyler.
 • Sırlar, gizli mânâlar.
 • Sırlar.
 • Sırlar, gizler. (Arapça)
 • Sırlar.

esrar-ı acibe / esrar-ı acîbe

 • Acaip, tuhaf sırlar.

esrar-ı belagat / esrar-ı belâgat

 • Belâgatın sırları.

esrar-ı beyaniye

 • Beyân ilminin sırları; söze sırlar katmak.

esrar-ı cehennem ve cinan / esrar-ı cehennem ve cinân

 • Cehennem ve Cennetin sırları.

esrar-ı din

 • Dinin sırları.

esrar-ı gaybiye / esrâr-ı gaybiye / اَسْرَارِ غَيْبِيَه

 • Görünmeyen, dünya ile ilgili gizli sırlar.
 • Gayba dâir sırlar.

esrar-ı gaybiye-i kur'aniye / esrar-ı gaybiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın gizli sırları.

esrar-ı guna-gun / esrar-ı gûnâ-gûn

 • Çeşit çeşit, rengarenk sırlar.

esrar-ı hafiyye

 • Gizli ve saklı sırlar.

esrar-ı hak / esrâr-ı hak

 • Hak sırları; Cenâb-ı Allah'ın bahşettiği, açtığı sırlar.

esrar-ı hakikat

 • Hakikat sırları.

esrar-ı huruf

 • Harflerde gizli olan sırlar.

esrar-ı huruf ve cifir ilmi

 • Cifir ve harflerin sırlarının ilmi.

esrar-ı huruf-u kur'aniye / esrar-ı huruf-u kur'âniye

 • Kur'ân harflerinde gizli olan sırlar.

esrar-ı hüsn ü an / esrar-ı hüsn ü ân

 • Güzelliğin sırları.

esrar-ı ilmiye

 • İlmin sırları.

esrar-ı kainat / esrar-ı kâinat

 • Kâinatın sırları.

esrar-ı kelam / esrâr-ı kelâm / اَسْرَارِ كَلَامْ

 • Kelâmın sırları; vahiy, İlâhi kelam.
 • Sözün sırları.

esrar-ı kur'an / esrar-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın sırları.

esrar-ı kur'aniye / esrâr-ı kur'âniye / اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kur'ân'ın sırları.
 • Kurânın sırları.

esrar-ı mesture / esrar-ı mestûre / esrâr-ı mestûre / اَسْرَارِ مَسْتُورَه

 • Üzeri örtülü kalan sırlar.
 • Örtülü sırlar.

esrar-ı mühimme / esrâr-ı mühimme

 • Önemli sırlar.

esrar-ı rabbaniye / esrar-ı rabbâniye

 • Rabbânî sırlar.

esrar-ı rahmet

 • Rahmetin içinde gizli olan sırlar.

esrar-ı şehadet

 • Görünen âlemin sırları.

esrar-ı şeriat

 • İslâmiyet'in içindeki sırlar.

esrar-ı tevafukiye

 • Tevafukun, uygunluğun sırları.

esrarlı

 • Sırlarla dolu.

estar

 • (Tekili: Satr) Yazı dizileri, satırlar.

etvar / etvâr / اطوار

 • (Tekili: Tavır) Tavırlar, haller, davranışlar.
 • Tavırlar, hâller.
 • Tavırlar, davranışlar.
 • Tavırlar.
 • Tavırlar. (Arapça)

etvar-ı hayat / etvâr-ı hayat

 • Hayatın durumları, tavırları.

etvar-ı müdakkikane

 • İnceden inceye araştıran tavırları, davranışları.

evavin

 • (Tekili: İyvan) Büyük salonlar, sofalar, holler. Kasırlar, köşkler.

evkaf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen

evliya / evliyâ

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

ezmar / ezmâr

 • (Tekili: Zimr) Kahramanlar, yiğitler, bahadırlar.

falaka / فلقه

 • Falaka, ayağa sopa atarak acı çektirmek için hazırlanan düzenek. (Arapça)

fatiha / fâtiha

 • Bir şeyin başlangıcı, ibtidası.
 • Mübaşeret. Başlamak.
 • Karar vermek.
 • Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade.
 • Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi.

fatımi / fatımî

 • (Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, sonra Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi.

ferraşin ovası / ferrâşîn ovası

 • Hakkari sınırları dahilinde bulunan ve rakımı 2.000 m'nin üstünde olan bir ova.

fetva emini

 • Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İ

fityan

 • (Tekili: Fetâ) Delikanlılar, yiğitler, bahadırlar, gençler, mertler.

fülus / fülûs / فلوس

 • Mangırlar. (Arapça)

gabit sahrası / gabît sahrâsı

 • Gabît çölü; Arap Yarımadasında, Benî Yerbû' kabilesinin yaşadığı ve bugün Yemen sınırları içerisinde yer alan bir çölün adı.

gafil

 • Habersiz, kul olduğunu hatırlamadan yaşayan.

gayat-ı hudud / gayât-ı hudud

 • En son sınırlar.

guref

 • (Tekili: Gurfe) Köşkler, kasırlar, çardaklar.

gurre

 • Parlaklık. Her şeyin başlangıcı. Bu cihetle, kameri ayların ilk günlerine gurre-i şehr denilmiştir. Köleye, cariyeye ve malların en güzidelerine, gurret-ül emval denir. Güzel parlak yüze, vech-i agarr; açık ve nurani alına, cebhe-i garra denir ki, aynı asıldan müştaktırlar.
 • Fık: İska

habb

 • Tane, çekirdek.
 • Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç.
 • Buğday tanesi veya buna benzer tohum.

hacire

 • (Çoğulu: Hâcirât) Terbiye sınırlarına sığmayan kötü söz ve hezeyan.
 • (Çoğulu: Hevâcir) Günün en sıcak anları.

had ve hududa alınmaz

 • Sınırlanmaz.

haddi yok

 • Yetkisi yok; yetki sınırları müsait değil.

hafaya / hafâyâ

 • (Tekili: Hafi) Gizli şeyler. Sırlar.
 • Gizli şeyler, sırlar.
 • Sırlar.

hafıza / hâfıza / حَافِظَه

 • Hatırlama kābiliyeti.

hafz

 • Taşımak için hazırlanmış ev eşyası. Ev eşyası taşıtılan deve.
 • Bir şeyi eğmek veya elden bırakmak.

halhal

 • Eskiden kadınların süs için ayaklarının topuklariyle baldırları arasına yani ayak bileklerine taktıkları altundan veya gümüşten yapılmış halka. Ayak bileziği.

halife

 • (Çoğulu: Havâlif) Türklerin kıldan veya keçeden yaptıkları çadırların direği, çadır direği.

hals

 • Bir şeyi soymak. Çalmak. Kapmak.
 • Dibinden taze yetişen çayırla karışık olan kuru çimen.

hanazir / hanazîr

 • (Tekili: Hınzır) Hınzırlar, domuzlar.

haramilik

 • Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde "çete" ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da al

harisane / harîsane

 • Hırslıcasına. Çok haris olarak. Hırslılara mahsus bir tavırla. (Farsça)

hasr / حصر

 • Sınırlama.

hasra gelmez

 • Sınırlanmaz.

hasredilme

 • Bir hüküm v.s. bir şeye ait kılınma, sınırlandırılma.

hatatif

 • (Tekili: Huttâf) Kırlangıçlar.

haten

 • (Çoğulu: Ahtân) Kadın tarafından olan kimseler. (Baba, kardeş ve emmi gibi)
 • Araplar, damat mânasına kullanırlar.

hatıra / hâtıra / خاطره

 • Hatıra gelen. Hatırda kalan şey.
 • Bir kimseyi veya bir hâdiseyi hatırlatması için yazılan veya saklanan veya birisine verilen şey.
 • Hatıra, hatıra gelen. (Arapça)
 • Hatıra getirmek: Aklına getirmek, düşünmek. (Arapça)
 • Hâtıra hutûr etmek: Hatırlamak, anımsamak. (Arapça)

hattaf

 • Kırlangıç kuşu.
 • Kapıp kaçıran, kapıp aşıran.

havass / havâss

 • (Tekili: Hâss - Hâssa) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar.
 • Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar.
 • Zenginler sınıfı.
 • Kur'anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan, ilim, ibadet, tâat

hayr-ul halef

 • Hayırlı evlâd. Babasını hayırla andıracak evlâd.

hayrat / hayrât / خَيْرَاتْ

 • Hayırlar, iyilikler.
 • Sevâb kazanmak için yapılan Allahü teâlânın beğendiği iyi işler, bütün iyilikler, hayırlar.
 • Hayırlar, iyilikler.
 • Hayırlar.

hayri

 • (Hayriye) Hayra âit. Hayırla alâkadar.

hazine-i esrar

 • Sırlar hazinesi.

hazine-i esrar-ı rabbani / hazine-i esrar-ı rabbânî

 • Allah'a ait sırların hazinesi.

hazırbahş

 • Hazırlanmış, hazır olmuş. (Farsça)
 • Hazır ol! emri. (Farsça)

hem-hudud

 • Hudutları bir olan, sınırları birbirine bitişik olan memleket veya arazi. (Farsça)

henazir / henazîr

 • Hınzırlar, domuzlar.

herir / herîr

 • Köpek uluması.
 • Köpek hırlaması.

herr

 • Köpek uluması, köpek hırlaması.

hetf

 • Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Seslenmek. Fısıldamak.

heyet-i etvar

 • Tavırların, davranışların durumu, yapısı.

hezhaz

 • Aygırları boyunlarından sıkıp zebun eden yavuz aygır.

hilal-i sütur

 • Satırların aralığı. Satırlar ortası.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hıyam

 • (Tekili: Hayme) Çadırlar.

hiyam

 • (Tekili: Hayme) Çadırlar, haymeler.

hiyem

 • (Tekili: Hayme) Çadırlar.

hızab

 • Birşeyi boyamak için hazırlanmış terkib.

hizende / hîzende

 • Sıçrayıcı, fırlayıcı. (Farsça)

hizmet-i esrar-ı kur'aniye / hizmet-i esrar-ı kur'âniye / hizmet-i esrâr-ı kur'âniye / خِدْمَتِ اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kur'ânın sırlarının hizmeti.
 • Kur'ânın sırlarına dâir hizmet.

hostes

 • ing. Umumi taşıtlarda, daha ziyade uçaklarda yolcuları ağırlayan kız veya kadın.

hudud / hudûd / حدود

 • Sınırlar, hudutlar.
 • (Tekili: Hadd) Sınırlar, hudutlar.
 • Uçlar. Bucaklar.
 • Şeriatın cezâ hükümlerinin tatbiki.
 • Sınırlar. (Arapça)

hudud-u azamet-i rububiyet

 • Allah'ın varlıklar üzerindeki terbiye ve idare ediciliğinin ve egemenliğinin geniş sınırları.

hudud-u maziye ve müstakbele / hudud-u mâziye ve müstakbele

 • Geçmiş ve gelecek zamanın sınırları.

hudud-u memalik

 • Memleket hudutları. Ülkenin sınırları.

hududname

 • Memleket sınırını belirleyen vesika. Harp veya diğer bir ihtilaf sonunda iki taraf murahhaslarınca yerinde tetkik edilerek tanzim olunan harita ve rapor. (Farsça)
 • Memleket dahilindeki bir çiftlik veya arazinin sınırlarını göstermek üzere yapılmış olan vesika. (Farsça)

hulliyyat

 • (Tekili: Hulliyy) Pırlanta, altun, gümüş gibi süs eşyaları.

huş der dem / hûş der dem

 • Nakşibendiyye yoluna âit on bir esastan biri. Her nefeste Allahü teâlâyı hatırlamak.

hutbe

 • İlâhi emir ve nehiyleri cemaate beyan ve ihtar etmek. Cuma veya bayram namazlarında müslümanlara hatibin İlâhi ve şer'i emirleri hatırlatan sözleri. (Hatib, bu hutbeyi söylemeye Halife veya İslâm Devlet Reisinden vazife ve salâhiyet almıştır.)

huttaf

 • (Çoğulu: Hatâtîf) Kırlangıç kuşu.

hutur / hutûr

 • Akla gelmek. Hatırlamak.
 • Hatırlama.

i'dad

 • Hazırlama. Yetiştirme. Geliştirme.

i'lanname

 • İçinde ilân yazılı olan kâğıt. (Farsça)
 • Bir hususun herkese ilân edilmesi için hükümetçe hazırlanıp bastırılan resmi kâğıt. (Farsça)

i'mar / i'mâr / اعمار

 • Bayındırlaştırma, mamûr etme. (Arapça)

i'zaz / i'zâz / اعزاز

 • Hürmet etmek. Ağırlamak. İkram etmek. Aziz kılmak. Galip gelmek.
 • Değer verme. (Arapça)
 • Ağırlama. (Arapça)

i'zazen

 • İkram ederek, ağırlayarak.

ibda'

 • Cenab-ı Hakkın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı.
 • Misli gelmemiş bir eser meydana koymak, icâd, ("İbda', ihdâs, ihtirâ, icâd, sun', halk, tekvin" kelimeleri birbirine yakın mânâdadırlar.)
 • Edb: Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek.

ichaz

 • Hazırlandırmak.

iclal

 • Ağırlama. İkram. Tekrim eylemek. Büyüklüğünü kabul edip hürmet etmek. Büyüklük. Azamet.

icma'

 • Toplanma. Dağınık şeyleri toplamak.
 • Hazırlamak.
 • Azm ve kasdeylemek.
 • Topluluk. Fikir birliği. Bir mes'eleden âlimlerin ittihad etmesi.
 • Fık: Sahabe-i Güzin Hazretlerinin (R.A.) ittifakları üzere akaid hükmüne geçmiş umur-u diniyenin tamamı.

ıdad

 • Hazırlamak.
 • Ses, sada.

idad / îdâd

 • Hazırlama.

idadiye / îdâdiye

 • Hazırlama.
 • Hazırlamayla ilgili, eskiden lise seviyesindeki okul.

idrak-i maali / idrak-i maâlî

 • Büyük mes'eleleri ve sırları kavramak, akıl erdirmek.

iftariyye / iftâriyye / افطاریه

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi
 • İftarlık, iftar için hazırlanan yiyecek. (Arapça)

ihsas / ihsâs

 • Hissettirme, hatırlatma.

ihtar / ihtâr / اخطار / اِخْطَارْ

 • Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.
 • Hatırlatma.
 • Hatırlatma, uyarı.
 • Hatırlatma.
 • Uyarı, hatırlatma. (Arapça)
 • İhtâr edilmek: Uyarılmak, hatırlatılmak. (Arapça)
 • İhtâr etmek: Uyarmak, hatırlatmak. (Arapça)
 • Hatırlatma.

ihtar eden

 • Hatırlatan.

ihtar edici

 • Hatırlatıcı, ikaz edici.

ihtar edilen

 • Hatırlatılan, ikaz edilen.

ihtar etme

 • Hatırlatma.

ihtar etmek

 • Hatırlatmak, uyarmak.

ihtar-ı kur'ani / ihtar-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın ihtarı, hatırlatması.

ihtar-ı mücmel / ihtâr-ı mücmel / اِخْطَارِ مُجْمَلْ

 • Kısa öz hatırlatma.

ihtarat / ihtarât

 • (Tekili: İhtar) İhtarlar, hatırlatmalar.
 • Dikkati çekmeler, tenbihler.
 • Hatırlatmalar.

ihtitat

 • Sınırlandırma, hududlandırma. Hat çekme.
 • Sakal bitme.

ihzar / ihzâr / احضار / اِحْضَارْ

 • Hazır etmek. Hazırlamak.
 • Huzura getirmek. Derpiş etmek.
 • Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi.
 • Hazırlama.
 • İhzar etmek:
 • Hazırlamak.
 • Getirmek.
 • Hazırlama.
 • Çağırma, huzura getirme. (Arapça)
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)
 • Hazırlama.

ihzar eden

 • Hazırlayan.

ihzar edilen

 • Hazırlanan.

ihzar etme

 • Hazırlama.

ihzar etmek

 • Hazırlamak.

ihzarat / ihzârât

 • (Tekili: İhzar) Hazırlıklar, hazırlanmalar.
 • Hazırlamalar.
 • Hazırlamalar.

ihzaren

 • Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek.
 • Hazırlayarak, ihzar ederek.

ihzari / ihzarî / ihzârî / احضاری

 • Hazırlık mahiyetinde olan. Hazırlayan.
 • Hazırlayıcı. (Arapça)

ihzariye / ihzâriye

 • Hazırlama.
 • Hazırlama.

ikam

 • Kısırlar, akamete uğrayanlar.

ikram / ikrâm

 • Ağırlamak. Hürmet etmek. Saygı göstermek.
 • İltifat olarak bir şeyler vermek.
 • Bağış.
 • Hesap dışı verilen şey veya yapılan indirme, tenzilât.
 • Allah'ın lütfu ve ihsanı. (İkramın izharı, yani Allah'ın lütfu ve ihsanı olan ikramın izharı tahdis-i nimettir. İnsanın ne
 • Ağırlama.

ikramen

 • İkram olarak. Ağırlama suretiyle. Hürmet, tazim ve saygı için.

iktirah

 • (Çoğulu: İktirahat) (Karh. dan) Evvelden hazırlamadan düzgün bir şekilde ve içe doğduğu gibi (şiir veya nutuk) söyleme.

iktisar

 • Sınırlandırma, daraltma.

ilm-i esrar

 • Sırlar ilmi.

ilm-i esrar-ı huruf

 • Harflerin sırlarını ve hikmetlerini konu alan ilim.

ilm-i esrarü'l-huruf

 • Harflerin sırlarını araştıran ilim.

ilm-i huruf

 • Harflerin sırlarını ve hikmetlerini konu edinen ilim dalı.

ilm-i ledünn

 • Gayb ilmi, Allah'ın sırlarına ait ilim.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

imtinan / imtinân / اِمْتِنَانْ

 • Ni'meti hatırlatma.

ince donanma

 • Tar: Hafif gemilerden meydana gelen donanma. Bunun yerine "Hafif Donanma" da denilir. Bunların en meşhurları: Uçurma, varna, beş çifteleri, karamürsel, aktarma, üstüaçık, çiftekayığı, brolik, celiyye, çamlıca, kütük, at kayığı, kancabaş, âyaska, işkampaviya, şahtur, çekelve, kırlangıç, firkate, kali

inhidaş

 • Dalaşma, hırlaşma (köpek).

inhisar / انحصار

 • Sınırlandırma, kayıt altına alma.
 • Sınırlanma.

inhisar-ı kuvvet

 • Güç ve kuvvetin sınırlandırılması; kuvvetin denetim altına alınarak yasal çerçevede kullanılması.

inkişaf

 • Açılma. Meydana çıkma.
 • Yetişme.
 • Terakki etme, ilerleme.
 • Gizli sırların bilinmesi.

irma'

 • Atma, fırlatma.

irtam

 • Hatırlamak için parmağa iplik bağlama.

işaret

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.

ishan

 • Aslında kalınlık demek olan sihan ve sehânetten kalınlaştırmak demektir. Siklet de sehanetin lâzımı olmak itibariyle: "Falan kimseyi, hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldatmaz etti." mânâsına "İshanehül maraz evilcerh" denilir. Harbde düşmanın esaslı kuvvetlerini iyiden iyiye vurarak,

ısmam

 • Şişenin ağzını tıkama.
 • Sağırlaştırma, duymaz hâle getirme.

ismet

 • Günahsızlık, mâsumluk. Günahlardan kaçınmak melekesine sâhib olmak. Suçsuzluk.
 • Peygamberlik vasıflarından birisidir. Peygamberler (A.S.), hiç bir zaman gizli, âşikâr herhangi bir ma'siyete yaklaşmazlar; bütün kusur ve hatâlardan ve şâibelerden müberrâdırlar.

israr-ı esrar

 • Sırların gizlenmesi.

iştihab

 • Ağarma, beyazlama, kırlaşma.

istihdar

 • (İstihzar) Hazırlama.

istihkam / istihkâm

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.

istihrac-ı esrar

 • Sırları ortaya çıkarma.

istihrac-ı esrar-ı kur'ani / istihrac-ı esrar-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın ince sırlarını keşfedip ortaya çıkarmak.

istihzar / istihzâr / استحضار

 • Hazırlama.
 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)
 • Huzura çağırma. (Arapça)

istihzarat / istihzarât

 • Hazırlamalar.

istizkar / istizkâr

 • (Zikr. den) Hatıra getirme, hatırlama. Tahattur etme.
 • Ezberleme, ezber etme.

ıtlak / ıtlâk

 • Sınırlandırmama, salıverme.

ıtriyyat / ıtriyyât / عطریات

 • Kokular, ıtırlar, parfümler. (Arapça)

ivaz

 • Hazırlanmış, düzülmüş. (Farsça)

izaa-i esrar

 • Gizli sırları açığa vurma, açıklama.

izaz / îzâz

 • Ağırlama.

izhar-ı esrar

 • Sırların açığa vurulması.

izkar / izkâr / اذكار

 • Hatıra getirmek, andırmak, hatırlatmak.
 • Zikretme, dile getirme, hatırlatma. (Arapça)

kabilesinden

 • Bir konunun sınırları içinde yer alması yönünden; türünden.

kabr ziyareti / kabr ziyâreti

 • Ölümü ve âhireti hatırlayıp ibret almak, mezarlıkta medfûn (gömülü) olanlara duâ etmek ve Kur'ân-ı kerîm okumak ve velî olan ölülerin rûhlarından istifâde etmek maksadıyla bir kabre veya mezarlığa gitmek.

kadastro

 • Bir ülkedeki arazi ve mülklerin alanını, sınırlarını ve yerini belirtip plânlama işi. (Fransızca)

kaddesallahü esrarehüm / kaddesallahü esrârehüm

 • Allah onların sırlarını (kalplerini mukaddes kılsın.

kaddesallahü teala esrarehümül'aziz / kaddesallâhü teâlâ esrârehümül'azîz

 • Daha çok tasavvuf büyüklerinin, evliyâ zâtların isimleri anılınca ve yazılınca söylenen veya yazılan Allahü teâlâ onların kıymetli sırlarını temiz, mübârek eylesin mânâsına duâ ve saygı ifâdesi. Bir kişi için Kaddesallahü sırrehü; iki kişi için Kadde sallahü sırrehümâ denir.

kaddesallahüesrarehüm

 • Allah onların sırlarını mukaddes kılsın.

kafiye

 • Tâbi olan şey.
 • Herşeyin son tarafı.
 • Edb: Manzum yazılan satırların ses bakımından sonlarının aynı olması. (Yaman, duman, saman... gibi.)

kalfa

 • Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 • Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı.
 • Bir san'atta usta ile çırak ara

kar'-ul asa / kar'-ul asâ

 • Doktorun, hastanın bedenine vurup muâyene etmesi.
 • Mc: Hatayı hatırlatmak için işaret vermek ve ikaz etmek.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

kayd

 • Kelepçe, bağ.
 • Bağlamak.
 • Bir şeyi bir yere yazmak.
 • Deftere geçirmek.
 • Sınırlamak.
 • Şart.
 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kayıd / قَيْدْ

 • Bağ, sınırlama.

kaziye-i mümkine ve mutlaka

 • Sınırları belirlenmemiş imkân dahilindeki hüküm.

kaziye-i mutlaka

 • Bir mesele hakkında, hiçbir sınırlama söz konusu olmaksızın ifade edilen kaziye, önerme.

kemerbeste

 • Kuşak bağlamış, hazırlanmış.

kera'

 • Baldırları ince olmak.
 • Yağmur suyu.

keramet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.

keramet-i esrar-ı kur'aniye / keramet-i esrar-ı kur'âniye / kerâmet-i esrâr-ı kur'âniye / كَرَامَتِ اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kur'ân'ın sırlarının kerameti.
 • Kur'an sırlarının kerameti.

kerempe burnu

 • Batı Karadeniz kıyısında Cide Kazasının sınırları içinde kalan kara çıkıntısı.

keşf-i esrar

 • Sırları keşfetme, incelikleri meydana çıkarma.

ketm-i esrar / ketm-i esrâr

 • Sırları saklama.

kevser

 • Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları.
 • Bereket.
 • Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey.
 • Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur'an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma'rifetullah.
 • Cennet ırmaklarının kaynakları.

kevser-i kur'ani / kevser-i kur'ânî

 • Kur'ânî kevser; Kur'ân'a ait hayırlar, güzellikler.

keyfiyet-i muamele

 • Davranış ve tavırların niceliği, temel özelliği.

kezz

 • Boğazına çıkana kadar yemek.
 • Çok yemekten dolayı ağırlaşmak.

kırmeta

 • Kitapla satırların veya yürürken adımların birbirine yakınlığı.

koloni

 • Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. (Fransızca)
 • Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. (Fransızca)
 • Bir memlekette bulunan yabancılar topluluğu. (Fransızca)

kroki

 • Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

kuddise sirruhu / kuddise sirruhû

 • İlâhî hikmetten öğrendiği sırlar mübarek ve pak olsun anlamında, büyük veliler için kullanılan bir hürmet ifadesi.

küreyvat-ı beyza

 • Kandaki beyaz renkte ve çok küçük kürecikler. Kan ve lenf gibi vücud mâyilerinde bulunan çekirdekli ve yuvarlak hücreler. Kırmızı küreciklere nisbetle azdırlar. Vazifeleri hastalık gibi düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır. Ne zaman müdafaaya girseler Mevlevi gibi iki hareket-i devriye ile sür'atl

küreyvat-ı hamra

 • Kırmızı kan kürecikleri. Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücrecikler olup kanın her mm.küpünde beş milyon kadar bulunurlar, beden hücrelerine erzak dağıtırlar ve bir kanun-u İlâhî ile hücrelere erzak yetiştirirler. (Tüccar ve erzak memurları gibi)

kurfusa

 • Mak'adı üstüne oturup dizlerini karnına yapıştırıp iki kolunu baldırları üstüne kavuşturmak.

kurmay

 • Ordunun muharebeye hazırlanmasında ve savaş sırasındaki sevk ve idaresi için hususi tarzda yetiştirilmiş subay.
 • Mc: Becerikli.

kurun / kurûn

 • (Tekili: Karn) Asırlar. Devirler. Çağlar.
 • Çağlar, asırlar, devreler.

kurun-i ahire / kurun-i âhire

 • Son asırlar.

kurun-i salife / kurun-i sâlife

 • Geçmiş asırlar.

kurun-u ahire / kurun-u âhire

 • Son asırlar. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından zaptedildiğinden sonraki zaman. Hicri 857, Mi. 1453 yılından sonraki devir.

kurun-u salife / kurun-u sâlife

 • Geçmiş asırlar.

kurun-u ula / kurun-u ûlâ / kurûn-u ûlâ

 • İlk asırlar.
 • İlk asırlar.

kurun-u vusta / kurun-u vustâ

 • Eski Roma Devleti'nin ikiye ayrılmasından, İstanbul'un Müslümanlar tarafından zabtedildiği tarihe kadar olan zamandır. Orta asırlar.

kurunlar

 • Asırlar.

kuşur

 • (Tekili: Kışr) Kabuklar, kışırlar.

kusur / kusûr / قصور

 • Kasırlar. (Arapça)
 • Eksiklik, hata, ihmal. (Arapça)

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuvve-i mutasarrıfa

 • Mütehayyile vasıtasıyla zihinde hazırlanan şeyleri tertib kuvveti.

kuyud

 • Kayıtlar, sınırlamalar.

lebab

 • Sahralarda ve çayırlarda az miktar olan yaş ot.

ledün ilmi

 • Allah'ın sırlarına ait gaybî bilgi.

ledünni / ledünnî / لدنى

 • Tanrı sırlarıyla ilgili. (Arapça)

ledünniyat

 • Allah'ın sırlarına ait bilgi, mecazen bir şeyin iç yüzü.

lehd

 • Def'etmek, kovmak.
 • Ağır etmek, ağırlaştırmak.

ma'maa

 • (Çoğulu: Meâmi) Acele etmek.
 • Ateşten çıkan ses.
 • Bahâdırların cenk içindeki haykırmaları.

maden-i esrar

 • Sırların madeni.

mahasin

 • (Mehâsin) İyilikler. İyi ahlâklar.
 • İnsanın vücudunda hüsün ve cemal yerleri.
 • Güzel tavırlar.
 • İnsanın yüzüne güzellik veren bıyık ve sakal.

mahdud

 • Sınırlanmış, çevrilmiş. Az sayılı. Hududlanmış.
 • Sınırlanmış.

mahmur

 • (Hamr. dan) Sarhoşluğun verdiği sersemlik.
 • Uyku basmış ağırlaşmış göz. Baygın göz.

mahrem-i esrar

 • Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse.

mahreman

 • (Tekili: Mahrem) Sırlar. Gizli şeyler. Esrar.
 • Sırdaşlar.

mahsur / mahsûr / مَحْصُورْ

 • Ferde özel, belli bir alanla sınırlanmış.
 • Sınırlanan.

mahzen-i esrar

 • Sırlar hazinesi, kaynağı.

mahzen-i esrar-ı ilahiye / mahzen-i esrar-ı ilâhiye

 • İlâhî sırların hazinesi.

makam-ı imtinan ve in'am / makam-ı imtinan ve in'âm

 • Minnet ve nimeti hatırlatma yeri.

mamur / mamûr / معمور

 • Bayındır, imar edilmiş. (Arapça)
 • Mamûr edilmek: Bayındırlaştırılmak, imar edilmek. (Arapça)
 • Mamûr etmek: Bayındırlaştırmak. (Arapça)
 • Mamûr olmak: Bayındır olmak. (Arapça)

mancınık

 • Eskiden kale kuşatmalarında kalelere ağır taşlar fırlatmak için kullanılan savaş âleti.
 • Eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçiminde eski bir savaş âleti.

mançurya

 • (Mançu memleketi) Asya'nın kuzeydoğu tarafında büyük bir memleket olup, son zamana kadar kuzeyde Ohurcuk Denizine ve Sahalin Adasını ayıran Tataristan Boğazı'na kadar uzandığı halde; doğudan Japon Deniziyle sınırlanmış iken, sonraları kuzey ve kuzeydoğu tarafları Ruslar tarafından zaptedilerek Sibir

mazbut

 • Sınırları belirli.

me'le

 • (Çoğulu: Miâl) Hazırlanmak.
 • Şişman kadın, semiz avret.
 • Bahçe.

mecadil

 • (Tekili: Micdel) Köşkler, kasırlar.

mecaz

 • Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududunu aşmak.
 • (Cevaz. dan) Geçecek yer. Yol.
 • Edb: Hakiki mânâsı ile değil de ona benzer başka bir mânâ ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile konuşmak. İstenilene benzer bir mâna ifadesi.

mecelle

 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

mecl

 • Elin kabarması.
 • Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması.

mehasin-i mücerrede

 • Soyut güzellikler; maddî olmaktan, her türlü sınırlayıcı özelliklerden uzak olan güzellikler.

mehd

 • Beşik. Beslenilecek, büyüyecek yer.
 • Yeryüzü.
 • Yayıp döşemek.
 • Kâr kazanmak.
 • Hazırlanmak.

mekatib-i i'dadiyye / mekâtib-i i'dâdiyye

 • Yüksek mekteblere talebeyi hazırlayan, rüştiyeden sonra gidilen mektebler. Liseler.

mekteb-i i'dadi / mekteb-i i'dadî

 • Osmanlılar devrindeki rüştiyeden, yani eski orta mektebden sonra gelen ve talebeyi yüksek mektebe hazırlayan tahsil devresi. Lise.

meleke

 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.

menabit

 • (Tekili: Menbet ve Menbit) Çayırlar, otlaklar.

mencenun

 • (Çoğulu: Menâcin) Sığırın döndürdüğü dolap.
 • Sığırların çektiği kağnı.

mesarib

 • (Tekili: Mesrebe) Otlaklar, çayırlar, mer'alar.
 • Karından göğüse kadar olan yerde biten kıllar.

mesarih

 • (Tekili: Mesrah) Çayırlar, otlaklar, mer'alar.

mesih / mesîh

 • Îsâ aleyhisselâmın isimlerinden.
 • Kıyâmete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccâl'e verilen isim.

mestur

 • Satırlanmış. Çizilmiş. Yazılmış.
 • Satırlanmış, çizilmiş.

meşveret-i meşrua

 • İslâmın sınırlarını ve özelliklerini belirlediği istişare ve danışma uygulaması.

mihmandar

 • Misafire hizmet ve yardım eden. Misafiri ağırlayan. (Farsça)
 • Misafir ağırlayan; ev, mülk sâhibi.

mihmandar-ı kerim / mihmândâr-ı kerîm / مِهْمَانْدَارِ كَرِيمْ

 • Çok ikram edici misafir ağırlayan.

mihmandari / mihmandarî

 • Mihmandarlık. Misafir ağırlayıcılık. (Farsça)

mihmannevaz

 • Misafire iyi muamele ederek ikram eden. Misafir ağırlayan. (Farsça)

mihmanperver

 • Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven. (Farsça)

mihmanperveri / mihmanperverî

 • Misafirperverlik, misafir ağırlayıcılık. (Farsça)

mimhaza

 • Yayık. (Onunla yoğurttan yağ çıkarırlar.)

minhar

 • Misafirperver. Misafir kabul edip ağırlayan.

minkar-ı meşkuk

 • Kırlangıç ve çobanaldatan gibi gagaları kısa ve çok yarık olan kuşlar.

misafirhane-i rahman / misafirhane-i rahmân

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirhane-i rahmani / misafirhane-i rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirhane-i rahmaniye / misafirhane-i rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirperver

 • Misafir ağırlamayı seven.

mısra

 • Şiirin satırlarından her biri, dize.

mıstar

 • Yazının güzelliğine, düzgünlüğüne yarayan âlet. Yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lâzım olan çizgileri yapmağa yarayan âlet.
 • Sıvacıların bir âleti.

mizbanan / mizbanân

 • (Tekili: Mizban) Misafirleri ağırlayanlar, ev sahipleri.

muadd

 • Hazırlanmış. İdâd olunmuş.

muallim-i hikmet

 • Hikmet öğretmeni; varlıklardaki hikmetleri, gaye ve sırları insanlara ders veren öğretmen.

muazzezen

 • İzzet ve ikram ile, ikram olunarak, ağırlanarak.

mübdi

 • (Bedâ. dan) Herşeyi hiçten halk eden.
 • Başlayan.
 • Gizli sırları açıklayan.

mücehhez

 • Noksanları tamamlanarak hazırlanmış, lüzumu olan silâh ve sair şeylerle donanmış. Cihazlanmış.

mücehhiz

 • (Cihâz. dan) Gerekli cihazları hazırlayan. Techiz eden, donatan.

mücerreb

 • Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş.
 • Makbul.

muhadde

 • (Hadde. den) Bilenmiş.
 • Sınırlanmış, belirlenmiş, hudutlandırılmış.

muhadded

 • Sınırı belirtilmiş olan. Sınırlanmış, tahdid edilmiş.

muhayyemgah / muhayyemgâh

 • Ordu çadırlarının kurulduğu yer. Ordugâh. (Farsça)

muhdar

 • (Muhzar) Hazırlanmış.
 • Amellerinin sâhifelerini müşâhede etmiş olarak.

müheyya / müheyyâ

 • (Hey'e. den) Hazırlanmış olan. Hey'et-i mecmuası tertib ve tesviye olunmuş olan.
 • Hazır, hazırlanmış.

müheyya eden

 • Hazırlayan.

müheyya etmek / müheyyâ etmek

 • Hazırlamak.

muhtazar

 • Hazırlanmış.
 • Ölüme hazır.

muhtır

 • (Hatır. dan) Hatıra getiren, hatırlatan.

muhtıra

 • Hatırlatmak veya hatırlamak için yazılan tezkere.
 • Hatırlatma.

muidd

 • Hazırlayıcı. Amâde edici.
 • İâde eden.
 • Sayan.

muizz

 • İzzet ve ikram eden. Ağırlayan. Aziz ve şerif eyleyen.

mukaddemat-ı ihzariye / mukaddemât-ı ihzariye

 • Bir şeyi hazırlamak için önceden yapılan işler.

mükaşefe / mükâşefe

 • Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak.
 • Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet.
 • Sırların açılması.

mükellef

 • Bir şeyi yapmağa mecbur olan. Vazifeli. Muvazzaf.
 • Bir şeyi ödemeğe mecbur olan.
 • Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan.

mükennef

 • Etrafı sınırlanmış, çevresi çevrelenmiş.

mükrem

 • İkram olunmuş. Ağırlanmış. Lutfedilmiş.

mükrim

 • İkram eden. Ağırlayan. Lütf eden. Misafirsever.

mükrimane

 • Lütfederek, ağırlayarak, ikram ederek. (Farsça)

mülatafe / mülâtafe

 • Lâtifede bulunma, espiri yapmak, edep sınırlarını aşmadan şaka ile takılma, karşılıklı şakalaşma.

mümehhed

 • Hazırlanmış, serilmiş, yayılmış, düzeltilmiş.
 • Tanzim ve tesviye olunmuş, döşenmiş.
 • Ilık su.
 • Düzenlenmiş, hazırlanmış.
 • Hazırlanmış, serilmiş.

münafıkane / münâfıkane

 • Münâfıkça, iki yüzlü bir tavırla.

münamese

 • Birbiriyle sırlaşmak.

mürettebat

 • Bir iş için hazırlanan kimseler, personel.
 • Tertib edilmiş olanlar.
 • Bir iş için hazırlanmış kimseler.
 • Gemide çalışan şahıslar.

mürur-u a'sar / mürur-u a'sâr / mürûr-u a'sâr / مُرُورُ اَعْصَارْ

 • Asırların geçmesi.
 • Asırların geçmesi.

müsafirperver

 • Müsafire çok hürmet eden, müsafiri iyi ağırlayan, kıymet veren. (Farsça)

müsakkal

 • Ağırlaştırılmış. Sakilleştirilmiş.

müsakkıl

 • (Siklet. den) Ağırlaştıran, sakil eden.

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müşirane

 • Müşire yakışır surette. Mareşala has bir tavırla. (Farsça)

müstahleb

 • Süt gibi beyaz ve sübye tarzında hazırlanmış, süt haline getirilmiş ilâç.

müstahzar

 • (Huzur. dan) Hazır, hazırlanmış.
 • Huzura getirilmiş. Zihinde tutulan.
 • Özel bir maksatla hazırlanan.

müstahzarat / müstahzarât

 • (Tekili: Müstahzar) Hazırlanmış şeyler.
 • Hazırlanmış şeyler.

müstezkir

 • (Zikr. den) Hatırlayan, istizkâr eden.

müteehhib

 • Kendi kendini hazırlayıp yetiştirmiş kimse.

müteganni

 • Irlayan.

mütehattır

 • (Hutur. dan) Hatırlayan, hatırına getiren, tahattur eden.

müteheyyi'

 • Hazırlanmış, hazır. Hazırlanan.

müteheyyi'-i hareket

 • Harekete veya gitmeğe hazırlanmış.

mütesabbi

 • Çocuklaşan, çocuk tavırları takınan.

mütesabbiyane / mütesabbiyâne

 • Çocuklaşarak. Çocuk tavırları takınarak. (Farsça)

mütesakıl

 • Üşenip ağırlaşan.
 • Muhârebeye girmeye teşvik edilmiş iken oyalanıp kalan.

müteşemmir

 • (Şemer. den) İşe hazırlanan. İşe hazırlanmış olan.

mütezekkir

 • Hatırlayan, tezekkür eden.
 • Bir işe dair söz söyliyen.

mutlak

 • Sınırlandırılmamış, salıverilmiş.

muvakkar

 • (Vekar. dan) Ağırlanmış, saygı gösterilmiş olan.
 • Ağırbaşlı, vakarlı, ciddi.

muvakkaran

 • Vakarla, ciddiyetle, ağırbaşlılıkla.
 • Ağırlanmış, saygı gösterilmiş olarak.

muvakkir

 • (Vekar. den) Ağırlayan, saygı gösteren.

müzekkir

 • Hatırlatan.

müzekkire-i mükerrere

 • Tekrar tekrar hatırlatan.
 • Tekrar tekrar hatırlatan.

muzmir

 • Gazâ veya yarış için atını hazırlayıp terbiye eden kişi.

na-mahsur

 • Sonu olmayan, sınırlanmamış, sonsuz. (Farsça)

naci

 • Kurtulan. Necat bulan.
 • (Mi: 1849-1892) Muallim Naci diye meşhur olan bir İstanbul'lu şâir. Lügat-ı Naci'yi "Fetva" kelimesine kadar hazırlamıştır.

nadas

 • Tarlayı temizleyip otlarını kurutmak için önceden sürüp hazırlama.

nahiz

 • Uçmaya hazırlanmış ve kanatları bitmiş olan kuş.
 • Tavşancıl yavrusu.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nazariyat / nazariyât / نَظَرِيَاتْ / nazarîyat

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı diniye / nazariyât-ı dîniye / نَظَرِيَاتِ دِينِيَه

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

naziat

 • Hz. Azrâil'in (A.S.) avenesi olan bir taife melâike ki; şerli ve kötü ruhlu insanların canlarını şiddetle alırlar.
 • Nez'edenler. Çekip koparanlar.

nebh

 • Bir şeyi tenbih etmek, unuttuğunu hatırlatmak.
 • Ansızın bulunan. Yitik.
 • Ansızın yitirmek.
 • Uykudan uyanmak.
 • Şerefli olmak.
 • Meşhur olmak, ün salmak.

nebl

 • Ok. Ok hazırlamak.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nehva

 • Bir şey kasdetmek. Bir şey söylemeği istemek.
 • Bir şey yapmağa evvelden hazırlanmak.

nesh

 • Ist: Şer'i bir hükmü yine şer'i bir emirle kaldırmaktır. (İtikada ait olan ve zamanla değişmeyen hükümlerde nesih olmaz, bunlar sabit birer hakikattırlar.)
 • Bir şeyin aynını kopya etmek, aynını çoğaltmak.
 • İbtal etmek, hükümsüz bırakmak, değiştirmek.
 • Nakletmek, kaldırma

neşr-i esrar-ı kur'aniye / neşr-i esrar-ı kur'âniye / neşr-i esrâr-ı kur'âniye / نَشْرِ اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kur'ân'ın içindeki sırları anlatan risaleleri neşretme, yayma.
 • Kurânın sırlarını yayma.

nota / نُوطَه

 • (İtalyancadan) Emir ve istek bildiren yazı.
 • Bir şeyi sonradan hatırlamak için konan işaret.
 • Resmi ve siyasi mektup, muhtıra.
 • Mülâhazat.
 • Hesap pusulası.
 • Müziğe ait yazı.
 • Emir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı.

nuhasi / nuhasî

 • Bakırlı, bakırla alâkalı, bakırdan.

nurşin-i süfla / nurşin-i süflâ

 • Muş ili sınırları içerisinde yer alan bir köy.

nüzl

 • (Çoğulu: Enzâl) Konak yeri.
 • Misafir için hazırlanan yemek.

nüzzar

 • (Tekili: Nâzır) Bakanlar. Nâzırlar.

nuzzar / nuzzâr / نظار

 • Nazırlar. (Arapça)

oba

 • Ev biçimi, birkaç direkli, uzun bölüntülü keçeden yapılmış göçebe çadırı.
 • Çadırlardan müteşekkil küçük topluluk.
 • Göçebe ailesi. Çadır halkı.

organizasyon

 • Düzenleme, hazırlama, tanzim. (Fransızca)
 • Teşkilât. (Fransızca)

otağ

 • Padişahlarla vezirlere mahsus çadırlar. Bunlardan padişahlarınkine "Otağ-ı Hümayun", sadrazamınkine ise "Otağ-ı Asafî" denilirdi.

palvane

 • Dağ kırlangıcı. (Farsça)

palvaye

 • Dağ kırlangıcı. (Farsça)

parsel

 • Bir maksatla ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçası. (Fransızca)

perestu / perestû / پرستو

 • Kırlangıç. (Farsça)

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

pilvaye

 • Kırlangıç. (Farsça)

piristu

 • (Piristuk) Kırlangıç kuşu. (Farsça)

piristubeçe

 • Kırlangıç kuşu yavrusu. (Farsça)

pırlanta

 • İtl. Çok tıraş edilmiş, foyasız parlak elmas. Taşı pırlanta olan.

pırlanta-misal

 • Pırlanta gibi.

pırlantamisal

 • Pırlanta gibi.

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

rabıta-i mevt / râbıta-i mevt

 • Ölümü her an hatırlama ve hayatını buna göre şekillendirme.

razan

 • Gizli sırlar, gizlilikler. (Farsça)

retaim

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

retime

 • (Çoğulu: Retaim) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplik.

rezzak / rezzâk

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her yarattığı ve rızık vereceği mahlûkunun rızkını yaratıcı ve ulaştırıcı ve o rızık ile faydalanma sebeblerini hazırlayan ve rızık gönderen Allahü teâlâ.

riayet

 • İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek.
 • Uymak, tâbi olmak.
 • Otlamak veya otlatmak.
 • Hıfzetmek, korumak.

riba

 • Bahar evleri, çadırlar. Arazi.
 • Yaz yağmurları.

risale-i hasbiye

 • "Hasbünallahü ve ni'me'l-vekîl (Allah bize yeter O ne güzel vekildir.)" âyetinin sırlarını ve mertebelerini anlatan risale.

ritam

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

sabil

 • Gezkere denilen nesne. (Onunla ters, balçık ve gayri ne olursa taşırlar).
 • Yolcu kimse.

sahara / sahâra / صحاری

 • Çöller. (Arapça)
 • Kırlar. (Arapça)

sahari

 • (Tekili: Sahrâ) Çöller, sahrâlar, kırlar.

sahib-i hayrat / sâhib-i hayrât

 • Hayırlar sâhibi.

sahravat

 • (Tekili: Sahra) Sahralar, çöller. Ovalar. Kırlar.

sahtevekar

 • Yapmacık tavırlar takınan, kendini satmaya çalışan. (Farsça)

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

şantiye

 • Bir inşaat yerinde inşaat ve malzeme için hazırlanan yer. (Fransızca)
 • Gemi tezgâhı. (Fransızca)

savm'aa

 • Tepesi sivri yüksek bina. (Minarelere de verilen addır). İslâmiyetten önce hıristiyanların manastırlarına ve sabiaların zaviyelerine verilen ad.

şea'irullah / şeâ'irullah

 • Görülünce, Allahü teâlâyı hatırlatan şeyler.

şeayir

 • (Tekili: Şâire) Hac için hazırlanan nişanlı kurbanlar. Şâireler. Safâ. Merve, Mina ve Arafat gibi, menâsik-i haccın edâ edilecek yerleri ve dinin alâmetleri. Menâsik ve âyin rüsumu.

şebe

 • Bakırla çinko madeninden yapılan pirinç.
 • Benzeme, müşabehet.

şedv

 • Irlamak; teganni ve terennüm.

seferber / سفربر

 • Savaşa gönderilmiş. (Arapça - Farsça)
 • Savaşa hazırlanmış. (Arapça - Farsça)

seferberlik

 • Savaşa hazırlanma hali, savaş hali. (Arapça - Farsça - Türkçe)

şemail / şemâil / شمائل

 • Huylar, tavırlar. (Arapça)

serair / serâir / سرائر

 • (Tekili: Sır) Gizli şeyler, sırlar.
 • Sırlar.
 • Sırlar. (Arapça)

serair-i ilahi / serâir-i ilâhî

 • İlâhî sırlar.

serair-i ilahiye / serâir-i ilâhiye

 • İlâhî sırlar, gizemler.

serair-i vücud

 • Yaradılış sırları.

sermeşk

 • Temrin yazısı; alıştırma için hazırlanmış yazı örneği.

sevatir

 • (Tekili: Sâtur) Büyük bıçaklar, satırlar.

şiar-ı raz / şiar-ı râz

 • Sırların şiarı, sırları gizleyen perde, alamet, belirti.
 • Sırların şiârı, sırrı gizleyen perde, işâret. (Farsça)

şihab

 • Parlak yıldız.
 • Kıvılcım.
 • Yıldızdan fırladığı zannedilen ve dünyanın atmosferinde bir an görünüp kaybolan gök taşı.

siyasetvari / siyasetvâri

 • Politika yaparak; siyasî bir ifâde ve tavırla.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

sofra-i rabbani / sofra-i rabbâni

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın kulları için hazırladığı sofra.

sudur / sudûr

 • Olma, meydana gelme. Sâdır olma.
 • (Tekili: Sadr) Göğüsler, sadırlar.
 • Olma, meydana gelme.
 • Göğüsler, sadırlar.

süfre

 • Sofra, mâide.
 • (Çoğulu: Süfür) Misafire yolda yemesi için hazırlanan azık.

sügur / ثغور

 • Sınırlar. (Arapça)

sükala'

 • (Tekili: Sakil) Ağırlar. Kabalar. Çirkinler. Sözü sohbeti çekilmeyen kimseler.

sülfe

 • Kişinin aceleyle hazırladığı yemek.

sünnet-i seniyye

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sözlerine, emirlerine ve harekâtına dâir en yüksek ve kıymetli hâller, tavırlar, hareket düsturları.

sutur / sutûr / سطور

 • (Tekili: Satır) Satırlar, yazı dizileri.
 • Yazı satırları.
 • Satırlar, yazı dizileri.
 • Satırlar. (Arapça)

sutur-u hadisat / sutur-u hâdisat / sutûr-u hâdisât

 • Hâdiselerin satırları. Mânidar hâdiseler.
 • Sayısız olaylar satırları.

sutur-u hadisat-ı dehr / sutûr-u hâdisât-ı dehr

 • Zamanın hâdiselerinin satırları.

sütur-u hadisat-ı dehr / sütûr-u hâdisat-ı dehr

 • Zamanın, çağın olaylarının satırları.

sutur-u hikmet / sutûr-u hikmet

 • Hikmet satırları.

sutur-u kainat / sutur-u kâinat

 • Âlemdeki mânalar, kâinat satırları.

sutur-u kainat-ı dehr / sutur-u kâinat-ı dehr

 • Kâinatın her biri asırlara karşılık gelen satırları, kâinat zamanlarının satırları.

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

ta'bie

 • Karıştırmak.
 • Beslemek, terbiye etmek.
 • Hazırlamak.

ta'did

 • Sayma.
 • Hazırlanma, hazırlanılma.

ta'kim

 • (Akm. dan) Kısırlaştırma. Neticesiz bırakma.

taakkul

 • Hatırlama. Zihin yararak anlama. Akıl erdirme. Hatıra getirme.

taammüden

 • Evvelden hazırlanarak. Kastederek. Bile bile.

tahattur / تخطر / تَخَطُّرْ

 • Hatırlamak.
 • Muhatara ve tehlikeden kaçıp uzaklaşmak.
 • Hatırlama.
 • Hatırlama.
 • Anımsama, hatırlama. (Arapça)
 • Tahattur etmek: Anımsamak, hatırlamak. (Arapça)
 • Hatırlama.

tahattur eden

 • Hatırlayan.

tahattur etmek

 • Hatırlamak.

tahattur-u farazi / tahattur-u farazî / تَخَطُّرُ فَرَض۪ي

 • Farz ederek hatırlama.

tahattur-u hakàik

 • Hakikatleri hatırlamak.

tahattur-u hükm-ü şer'i / tahattur-u hükm-ü şer'î

 • Dini hükmün hatırlanması.

tahdid / tahdîd / تحدید

 • Hudutlandırmak. Sınırlamak. Sınırı belli etmek.
 • Tarif etmek.
 • Bir şeyi kasdetmek.
 • Keskin etmek. Bilemek.
 • Sınırlama.
 • Sınırlama.
 • Sınırlandırma. (Arapça)
 • Tahdîd edilmek: Sınırlandırılmak. (Arapça)
 • Tahdîd etmek: Sınırlandırmak. (Arapça)

tahdid edilme

 • Sınırlandırılma.

tahdid-i hürriyet

 • Hürriyetin sınırlanması.

tahdidat / tahdidât / tahdîdât / تحدیدات

 • Sınırlamalar, kısıtlamalar.
 • Tahditler. Sınırlamalar.
 • Sınırlandırmalar, kısıtlamalar. (Arapça)

tahdit

 • Sınırlama.

tahdit edilme

 • Sınırlanma, sınırlandırılma.

tahdit etmek

 • Sınırlamak.

tahdit olunma

 • Sınırlanma.

taht-ı revan

 • Dört kişi veya iki katırla taşınan nakil vasıtası.

tahzir

 • Yeşil renk verme. Yeşillendirme.
 • Hazırlama.
 • Yasaklama, sakındırma, önleme.
 • Hazırlama.

takattur

 • Damla. Damlama. Damla damla akma.
 • Ud ağacı ile buhurlanma.
 • Vuruşmağa hazırlanma.
 • Bir kimse kendini bir yerden atma.
 • Ağacın dalı kopup düşme.
 • Bir adamı yanı üzere düşürmek. (Kamus'dan)

takyid

 • Sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama.
 • Sınırlama, bağlama.

takyidad / takyidâd

 • Sınırlamalar, bağlamalar.

takyidat

 • Sınırlandırmalar.

tarz-ı tezkir

 • Hatırlatma şekli.

tasabbur

 • (Sabr. dan) Sabırlanma. Sabretme.

tastir

 • (Satr. dan) Yazı yazma. Satırlar meydana getirme.
 • Yazı yazıp satırlar oluşturma.

tasy

 • Sütü ve suyu çok içmekten dolayı vücudun ağırlaşması.
 • Süst olmak, zayıflamak.

tavren

 • Tavırla, davranış olarak.
 • Tavırla.

te'bin

 • Ölmüş bir kimsenin iyiliklerini hatırlayıp söyleme.
 • Bir kimseyi yüzüne karşı ayıplama.

teayyün-i imkani / teayyün-i imkânî

 • İnsanın hakîkati olan teayyün-i vücûbîsinin zılli yâni görüntüsü. Ehlullah (evliyâ) kendi yaratılışlarına, güçlerine göre tasavvuf mertebelerine kavuşmakta birbirlerinden çok ayrıdırlar. Evliyâ arasında Allahü teâlânın ismine kavuşanlar pek azdır. Ço ğu bu ismin teayyün-i imkânîsine kavuşmuştur. (İm

tebcil

 • Ağırlamak. Yüceltmek. Birisine ta'zim etmek. Hürmetle hareket etmek.
 • Ağırlama, yüceltme.

tebtıe

 • (Bati. den) Yavaşlama, ağırlaşma.

tebuk gazvesi

 • Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam'da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk'e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk'te on

tecehhüz

 • (Cihaz. dan) Hazır bulunma. Cihazlanma, hazırlanma.

tecehhüz-i arus

 • Gelinin hazırlanması.

techiz

 • Donatma, hazırlama.

techiz-i meyyit

 • Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması.

tedarük / tedârük / تدارک

 • (Tedârik) Ele geçirmek. Edinmek. Hazırlamak.
 • Araştırıp bulmak.
 • Ardı ardına erişip katılmak ve tevâli etmek.
 • Hazırlama, temin etme. (Arapça)

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

teehhüb

 • Hazırlanmak.

tefahhul

 • Aygırlanmak.

teheyyü

 • Hazırlanma, nizamlanma.

tehiyye / تهيه

 • Hazırlama. (Arapça)
 • Tehiyye edilmek: Hazırlanmak. (Arapça)
 • Tehiyye etmek: Hazırlamak. (Arapça)

tehyi'

 • (Tehyie - Tehiyye) (Çoğulu: Tehiyyât) Hazırlama, hazırlanma.

tehyie / تهيئه

 • (Çoğulu: Tehyiât) Hazırlama, hazırlanma.
 • Hazırlama. (Arapça)

tekeşşüf

 • Açılmak, görünmek, sıyrılmak, meydana çıkmak.
 • Rüsvay olmak. Sırları açığa çıkmak.

temcid

 • Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü bildirmek. Tazim ve sena etmek.
 • Ağırlamak.
 • Sabah namazı vaktinden evvel minarelerde belli makamlarda söylenen ilâhi, niyaz.

temhid

 • (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme.
 • İskân etme.
 • Bir maddede özür, bahane beyan eylemek.
 • Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek.
 • Serd etme, izah etme, arz etme.
 • Mukaddeme yapma. Hazırlama.
 • Hazırlama, döşeme.

tenanir

 • (Tekili: Tennur) Ocaklar, fırınlar, tandırlar.
 • Su pınarları.

tenevvüme

 • (Çoğulu: Tünüm) Kırlarda yetişen küçük yemişli bir ağaç.

tertib / tertîb / ترتيب

 • Dizme. (Arapça)
 • Düzen. (Arapça)
 • Hazırlama, düzenleme. (Arapça)
 • Tertîb edilmek: Hazırlanmak, düzenlenmek. (Arapça)
 • Tertîb etmek: Hazırlamak, düzenlemek. (Arapça)

tesamum

 • Sağır görünme.
 • Sağırlaşma.

teşemmür

 • İşe hazırlanma.

teşemmüt

 • Hayırla ve bereketle duâ etmek.

teşezzür

 • Ayrılmak.
 • Korkmak.
 • Hazırlanmak.
 • Davara binmek.

teskil

 • (Sakl. dan) Ağırlaştırma. Ağırlığını artırma.

tevehhüm-i ebediyet

 • Ebedî yaşayacağını zannedip Allah'ın emirlerinden ve âhiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evhâm ile sâdece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.

teyyar

 • Hazırlanmış.
 • Dalga.

tezekkür

 • Unuttuktan sonra birşeyi tekrar hatırlama.
 • Hâfızadaki bilgileri, istenildiği zaman hatırlamak.
 • Akla getirme, hatırlama, anımsama.
 • Birkaç kişinin toplanarak bir işi konuşması, görüşme, müzakere etme.

tezekkür-i mevt

 • Ölümü hatırlamak. İnsanın kendini ölmüş, teneşir tahtası üzerinde yıkanmış, kefene sarılmış ve tabuta konulmuş ve mezâra gömülmüş olarak düşünmesi.

tezekkür-ü mevt

 • Ölümü hatırlama, ölümden ibret alma.

tezfif

 • Hazırlamak.
 • Katli sür'atlendirmek.

tezkar / tezkâr / تذكار

 • (Tizkâr) Zikretme, hatırlatma, anma, yâdolunma.
 • Zikretme; hatırlatma.
 • Anma hatırlama. (Arapça)
 • Tezkâr eylemek: Hatırlatmak. (Arapça)

tezkir / tezkîr / تذكير

 • Hatırlatma.
 • Vazifeyi veya Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hatırlatma. Vaaz ve nasihat etme. Tenbih ve ikaz etme.
 • Gr: Bir kelimeyi müzekker kılmak.
 • Hatırlatma, ikaz etme.
 • Hatırlatma.
 • Hatırlatma. (Arapça)
 • Tezkîr edilmek: Hatırlatılmak, dile getirilmek. (Arapça)
 • Tezkîr etmek: Hatırlatmak, dile getirmek. (Arapça)

tezkir-i müsellemat / tezkir-i müsellemât

 • Müsellematı, hakikat olduğu aşikâr bilinen şeyleri, hususları hatırlatmak, tekrar etmek.
 • Kesin esasları hatırlatma.

tezkire

 • Hatırlatma yazısı, not.
 • Hatırlatmaya yarayan yazı, hatırlatma yazısı.

tezvid

 • Yol azığı hazırlama.

tılsımat-ı kur'aniye / tılsımât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'da bulunan sırlar, gizli gerçekler.

tımırr

 • Ürkek at.
 • Sıçramaya ve seğirtmeye hazırlanmış at.
 • Seri, çabuk.

turuk

 • (Tekili: Tarîk) Yollar, tarikler. Meslekler. Usuller.
 • Aygırlanmak.

ubudiyyet / ubûdiyyet

 • Allahü teâlânın emirlerine teslîmiyet ve boyun eğmek. Allahü teâlânın işinden râzı olmak. Her an Allahü teâlâyı hatırlamak, anmak.

ühbe

 • Yolculuk veya asker için hazırlanmış elbise ve malzeme.
 • Süt.

ukama'

 • (Tekili: Akîm) Kısırlar. Zürriyeti olmayanlar.

ulema-i zahir ve batın / ulema-i zâhir ve bâtın

 • Dinin hem açık hükümlerini hemde sırlarını ve mânâlarını bilen büyük âlimler.

ulum-u hafiye / ulûm-u hafiye

 • Gizli ilimler, ancak peygambere ve bir kısım hakikatlerin sırlarını bilen alimlerce bilinen ilimler.

umran

 • İmar ile şenlendirilmiş olan. Bayındırlaşmak. Medenilik. Saâdet. Mutluluk.

üslem

 • El arkasında hınsırla pınsır arasındaki damar.

üss

 • Esas, asıl. Kök, temel.
 • Askerlikte herhangi bir düşman hücumuna karşı esas dayanak olmak üzere önceden hazırlanmış yer.
 • Harb gemilerinin, noksanlıklarını tamamladıkları yer.
 • Mat: Bir sayının hangi kuvvete çıkarıldığını gösteren sayı.

usur

 • Asırlar.

uvvar

 • (Çoğulu: Avâvir) Korkak adam.
 • Dağ kırlangıcı.

vakıf-ı esrar / vâkıf-ı esrar

 • Gizli şeyleri, sırları bilen.

vakıf-ı esrar-ı sübhan / vâkıf-ı esrar-ı sübhân

 • Gizli sırları bilen, her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah.

vasıta-i hayrat

 • Hayırların vasıtası, aracı.

vatavit

 • (Tekili: Vatvât) Korkak ve geveze olan kimseler.
 • Yarasalar.
 • Dağ kırlangıçları.

vatvat

 • (Çoğulu: Vatâvit) Korkak ve geveze olan adam.
 • Yarasa.
 • Dağ kırlangıcı.

vazı' / vâzı' / واضع

 • Koyan, koyucu. (Arapça)
 • Hazırlayıcı. (Arapça)

vazı-ı kanun / vâzı-ı kanun

 • Kanun koyan. Kanun yerleştiren. Kanun hazırlayan.

vefk

 • Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde, bir takım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare alan.

vehhabi / vehhabî

 • Muhammed İbn-i Abdulvehhab nâmında birisinin sebeb olduğu İslâmî bazı mes'elelerde ifrat gösteren ve dört hak mezheb hâricinde bir mezhepten olan. Fıkıhta Hanbelî, itikadda İbn-i Teymiye'ye bağlıdırlar. Tarikatlarına Muhammediye ismi verirler.

vükela / vükelâ

 • (Tekili: Vekil) Vekiller. Bakanlar. Nâzırlar. Kendilerine iş havale edilenler.

yad / yâd / یاد

 • Hatırlama, anma.
 • Hatırlama. (Farsça)
 • Gönül, hatır. (Farsça)
 • Anı, hatıra. (Farsça)
 • Yâd edilmek: Anılmak, hatırlanmak. (Farsça)
 • Yâd etmek: Anmak, hatırlamak. (Farsça)

yad edilmek / yâd edilmek

 • Anılmak, hatırlanmak.

yad etmek / yâd etmek

 • Hatırlamak, anmak. Zikir.

yad ettirmek

 • Hatırlatmak.

yad-ı daşt / yâd-ı daşt

 • Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Zikrin, Allahü teâlâyı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke hâline gelmesi.

yad-ı gird / yâd-ı gird

 • Hatırlamak; Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Her an Allahü teâlâyı anıp hatırlamaya çalışmak.

yadigar / yadigâr

 • Hatıra. Bir kimseyi veya bir şeyi hatırlatan.

yadigar-ı tahattur / yâdigâr-ı tahattur

 • Hâtıra, hatırlatacak bir hediye.

yadkerd

 • Hazırlama. (Farsça)

yalvane

 • Kırlangıç kuşu. (Farsça)

yebani

 • Görgüsüz, kaba. (Farsça)
 • Yabâni, kırlarda biten. (Farsça)
 • Sıkılgan, ürkek. (Farsça)

yezdan / yezdân

 • Cenab-ı Hak. (Farsça)
 • (Mecusilerce) : Hayırları yaratan hayır ilâhı dedikleri mevhum mâbud. (Farsça)
 • Allah (c.c.).
 • Mecûsilere göre hayırları yaratan hayır tanrısı.

zahir ulema

 • Dinin sırlarından, gizli mânâlarından çok, açık hükümlerini bilen âlimler.

zahir ve batın hocası / zahir ve bâtın hocası

 • Dinin hem açık hükümlerini hem de sırlarını ve mânâlarını bilen büyük âlim.

zahire

 • Dışarı fırlamış olan göz.
 • Günün yarısında devenin otlamaktan gelmesi.

zakire / zâkire

 • Andıran, hatırlatan, hatıra getiren şey.

zekik

 • Yazının satırlarının sık olması.
 • Yürürken kişinin adımlarının bibirine yakın olması.

zemin hazır etmek

 • Yer hazırlamak, uygun ortam oluşturmak.

zemin ihzar etmek

 • Yer hazırlamak.

zıhri / zıhrî

 • (Çoğulu: Zıhârâ) Bir ihtiyaç için hazırlanıp saklanan nesne.