REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te irey ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

adalet-i izafiye / adalet-i izâfiye

 • Göreceli adalet; toplumun selâmeti için birey hukukunun feda edilmesini öngören adalet.

arzuhal

 • (Arz-ı hâl) Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe. İstida-nâme.

cahid

 • Bildiği halde inkâr eden. Ayak direyen.

cüz'i hadise-i şer'iye / cüz'î hâdise-i şer'iye

 • Şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı.

cüz'i-yi müşahhas / cüz'î-yi müşahhas

 • Somut bir fert, birey.

cüz'iyet / cüz'îyet

 • Ferdîlik, bireysellik.

cüz'iyyat / cüz'iyyât

 • Fertler, bireyler, birimler.

cüz-ü cüz'i / cüz-ü cüz'î

 • Ferdî, bireysel bir parça.

düstur-u cüz'i / düstur-u cüz'î

 • Bireysel kural; cüz'î ve sınırlı bir alanda geçerli olan kanun.

efrad / efrâd / افراد

 • Fertler, bireyler.
 • Bireyler, insan tekleri.
 • Fertler, bireyler. (Arapça)

efrad-ı aşiret

 • Aşiretin fertleri, bireyleri.

efrad-ı ümmet

 • Ümmetin bireyleri.

efraden / efrâden

 • Fertler, bireyler olarak.

efradın zerrat-ı hürriyatı / efrâdın zerrât-ı hürriyâtı

 • Bireylerin bütün zerrelerinin hürriyetleri, bireylerin bütün varlıklarıyla hür ve özgür olmaları.

efrat

 • Fertler, bireyler.

emr-i cüz'i / emr-i cüz'î

 • Bireysel, ferdî iş; küçük ve basit bir iş.

ferd / فرد

 • Birey.
 • Fert, birey, tek, benzersiz.
 • Tek. (Arapça)
 • Birey. (Arapça)

ferd-i mükemmel

 • Mükemmel fert, birey.

ferd-i müslüman

 • Müslüman fert, birey.

ferd-i şahs

 • Şahsî fert, birey.

ferdiyet zamanı

 • Bireysellik dönemi; büyük velîlerin çıktığı zaman.

ferdiyyet / فردیت

 • Bireylik. (Arapça)

fevkalferd / فوق الفرد

 • Birey üstü. (Arapça)

fikr-i infiradi / fikr-i infiradî

 • Tek başına olma fikri, bireysel düşünce, sadece kendini düşünme.

füşürde-kadem

 • Ayak direyen, inad eden, ısrar eden. (Farsça)

hadisat-ı cüz'iye / hâdisât-ı cüz'iye

 • Ferdî hâdiseler, bireysel olaylar.

ihtilaf-ı meşreb / ihtilâf-ı meşreb

 • Bireysel tarzdan dolayı ortaya çıkan farklılık.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

istid'a

 • Rica ile istemek. Davet etmek.
 • Bir işi için resmî bir daireye verilen ve istek bildiren kâğıt. Dilekçe.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

kama

 • İki tarafı keskin, ucu sivri ve enli bıçak.
 • Duvara veya keresteye çakılan büyük tahta çivi.
 • Ağaç, kütük ve sâireyi yarmak için kullanılan ucu ince, arka tarafı kalın ağaç veya demir takoz.

ked-banu

 • Bir daireyi idare eden kâhya kadın. (Farsça)

kıyamet-i şahsiye-i umumiye

 • Şahsa, bireye ait umumî kıyamet.

külliyetiyle

 • Bütün fertleriyle, bireyleriyle.

mahluk-u cüz'i / mahlûk-u cüz'î

 • Ferdî, bireysel mahlûk; mahlûkların her bir bireyi.

mahlukatın hukuku / mahlûkatın hukuku

 • Hukuk-u ibâd; kul hakları; toplum bireyleri arasında birlikte yaşamaktan doğan, yükümlünün irade ve tercih hakkının bulunduğu haklar; mülkiyet, sağlık, alışveriş, borç gibi.

makasıd-ı cüz'iye

 • Ferdî, bireysel gayeler.

meclisin ehli

 • Meclisin bireyleri.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)

medar-ı nazar bir ferd / medâr-ı nazar bir ferd

 • Âyetin baktığı, gösterdiği bir ferd, bir birey.

menun

 • (Menn. den) Kesmek.
 • Vakit, zaman, ömür ve sâireyi kesen mânâsınadır.

mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilafiye / mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilâfiye

 • İhtilaf konusu olan, hakkında farklı görüş belirtilebilen cüz'î (bireylerle ilgili) ve fer'î (imanla ilgili olmayan, amellerle ilgili) meseleler.

mesalih-i cüz'iye-i müteferrika

 • Birbirinden farklı, cüz'î, bireysel faydalar.

mu'tezile

 • Aklına güvenerek ve "kul, fiilinin hâlikıdır" demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalâlet fırkalarının birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi Hasan Basri Hazretlerinin talebesi iken, günah-ı kebireyi işleyen bir kimsenin ne mü'min ve ne de kâfir olma

müddei / müddeî

 • İddia eden. İddiacı. Davacı.
 • Bir hükümde ayak direyen. Hak olduğunu veya herhangi hakkın zayi olduğunu dâvâ eden.
 • İnatçı, muannid.

muhtar cüz'

 • Özgür birey.

mülkiye

 • Memleket idaresi için çalışan daire veya bu daireye mensup olanlar.
 • Asker olmayanlar.
 • Şeriat âlimlerinin hâricindeki memurlar sınıfı.

münteha-i ruh / müntehâ-i ruh

 • Ruhun son hâli, bireylere verilmiş olan ruh.

musırr

 • Direnen. Ayak direyen. Vaz geçmeyen. Sebat eden. Sözünden dönmeyen.

musırrane / musırrâne

 • Israr ve inatla, ayak direyerek. (Farsça)

müteannid

 • İnad eden, ayak direyen, inatçı.

nüfus

 • Bireyler, insanlar.

temsil-i cüz'i / temsil-i cüz'î

 • Bireysel, ferdî bir temsil.

teşahhus

 • Belirlenme, şahıslanma, bir birey hâline gelme.

teşahhusat-ı cüz'iye

 • Ferdî şahıslanma, bireysel kimlik ve yapı kazanma.

teşebbüs-ü şahsiye

 • Bireysel girişimcilik.

vahid-i sahih

 • Sağlam birey, küsuratsız sayı; tamsayı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın