LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te irab ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

adud

 • Zalim. Iztırab veren. Hunhar.
 • Bir lokma.
 • Isırıcı köpek veya at.
 • Yavuz kişi.
 • Dar ve derin olan kuyu.

akıl / âkıl

 • Akıllı kimse; iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen kimse.

akıl-baliğ / âkıl-bâliğ

 • Faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilen ve evlenme çağına gelip gusül abdesti almaya başlayan akıllı kimse.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

amil / âmil

 • Yapan. İşleyen.
 • Sebep.
 • Vergi tahsiline memur kimse.
 • Mütevelli.
 • Vâli.
 • Gr: İraba te'sir eden yüz şeyden altmışı. (Yalnız ismi mecrur yapanlar yirmi adettir).

ani

 • (Çoğulu: Anat-Unât) Mütevazi, alçak gönüllü.
 • Köle
 • Meşgul.
 • Iztırab çeken. Muztarib.
 • İşçi.
 • Müfettiş.
 • Tahsildar. (Müennesi: Aniye)

aniz

 • Iztırablı, muztarib.

aruf

 • Uzun zaman ıztırab, elem çeken.

ateş-dide

 • Ateş görmüş, ateşten geçmiş. (Farsça)
 • Mc: Büyük ıztırab çekmiş ve tecrübe geçirmiş adam. (Farsça)

azab-ı cehennem

 • Cehennem azabı.
 • Mc: Büyük ıztırab, sıkıntı.

azir / âzîr

 • Iztırab, sıkıntı. Ağrı, sızı. (Farsça)
 • Azar, tekdir. (Farsça)

bar / bâr

 • Yük. Zahmet. Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • Def'a. Kerre. (Farsça)
 • Yemiş, meyve. (Farsça)
 • Sebeb-i masraf ve ıztırab olan şey. Kale duvarı. (Farsça)
 • İzin. (Farsça)

belbal

 • (Belbele) Vesvese. Tasa. Telâş. Yürek yanması. Iztırab.
 • Tehyic ve tahrik eylemek.

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

bias

 • Deprenmek, ıztırab.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

ceberut / ceberût

 • Zorla her istediğini yaptırabilme kudreti.

ceberutiyet / ceberûtiyet

 • Her dilediğini yaptırabilme kudreti.

cefaset

 • Hazımsızlık ıztırabı, sindirim zorluğu.

cerec

 • Yüzüğün, parmağa geniş olması.
 • Taşlı, sert yer.
 • Muztarib. Iztırab ve acı çeken.

dağdağa

 • Gürültü. Iztırab. Boş yere telâş ve zorluklar.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.
 • Gıcıklamak.

dağdağa-i kalbi / dağdağa-i kalbî

 • Kalp sıkıntısı, ızdırabı.

derhem

 • Karışık, karmakarışık. (Farsça)
 • Muztarib, sıkıntılı, ıztırab çeken. (Farsça)
 • İncinme. (Farsça)

dildil

 • Iztırab, acı, elem, sıkıntı, azab. İnilti. (Farsça)

dildil-künan / dildil-künân

 • İnleyenler, acı çekenler, ıztırab çekenler.

ecribe

 • (Tekili: Cirâb) Dağarcıklar, meşin veya bezden yapılmış olan çantalar.

ehliyet

 • Salâhiyet, elverişlilik. Kişinin borçlandırma ve borçlanmaya elverişli olması. Akıllı olmak, iyiyi kötüden ayırabilmek.

endeme

 • Mazideki sıkıntıları hatırlama, geçmişdeki ıztırabları tahattur etme. (Farsça)

enduh

 • (Endüh) : Keder, elem, gam, gussa, kaygı, sıkıntı, ıztırab, üzüntü. (Farsça)

ervenan

 • Dik ses, sadâ.
 • Iztırablı, sıkıntılı, üzüntülü gün.

eşcan

 • (Tekili: Şecen) Şecenler, elemler, gamlar, kederler, tasalar, sıkıntılar, ıztırablar.

etrah

 • (Tekili: Terah) Tasalar, kederler, elemler, gamlar, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

garaz

 • (Çoğulu: Ağraz) Maksat, niyet, gaye, kasıt. Kötü niyet. Kin.
 • Ok atılan nişan.
 • Izdırab. Acı.
 • Zelillik.

hafakan

 • Sıkıntı. Kalb çarpıntısı. Iztırab.

heyş

 • Hareket.
 • Davar sağmak.
 • Fitne.
 • Iztırab, acı.

ıdcar

 • Gönül kırmak. Iztırab vermek. Darıltmak.

ikra / oku / اقرأ

 • Arapça'da "oku" anlamına gelir. Alak suresinin ilk ayeti "ikra bismirabbikellezi alak" (oku, yaradan Rabbinin adıyla oku)

irtiad

 • (Ra'd ve Ri'd. den) Iztırablı ve sıkıntılı olmak.
 • Deprenme. Titreme.

irtihaş

 • Rahatsız olma, huzuru kaçma. Sıkıntı ve ıztırâb içinde bulunma.

irtikaz

 • Çocuğun, ana karnında kımıldaması.
 • Çalkanıp durma.
 • Acı çekme, ıztırâb duyma.

irtimaz

 • Iztırab ve acı içinde kıvranma.
 • Remzetme.

istırab

 • (Bak: Iztırab)

ıztırab-aver / ıztırab-âver

 • Iztırab veren, elem çektiren. (Farsça)

ıztırabat

 • (Tekili: Iztırâb) Elemler, acılar, sıkıntılar, azablar. Vesveseler.

kabet

 • Kederli ve ıztırablı olma.

kàbiliyet-i makam

 • Konunun kaldırabileceği kapasite.

kalak / قَلَقْ

 • Sıkıntı, ızdırab.

kalb-i muztarib

 • Iztırab çeken kalb.

kerebe

 • (Çoğulu: Kirâb) Suyun aktığı yer.

keşakeş

 • Münâkaşa, çekişme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Sıkıntı, felâket, ıztırab. (Farsça)
 • Tereddüt, kararsızlık. (Farsça)
 • Pehlivanların birbirleriyle mücâdeleleri. (Farsça)
 • İki kişinin, bir şeyi birer uçlarından tutup, her birinin kendine doğru çekmesi. (Farsça)

küdur

 • (Tekili: Keder) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

künc-i mihen

 • Mihnet, sıkıntı ve ıztırab köşesi.

lahif

 • Zulüm görmüş, ıztırab ve sıkıntı çekmiş.

makam-ı mahmud / makâm-ı mahmûd

 • Mahşer (kıyâmet) günü büyük bir sıkıntı ve ızdırab içerisinde bulunan mahlûkâtın hesaplarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâ tarafından Muhammed aleyhisselâma verilen şefâat izni. Buna Şefâat-i Kübrâ da denir.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

mezl

 • Muztarib olmak, acı ve ıztırab çekmek.

mu'reb

 • Gr: Sonu her çeşit harekeyi alabilir olan. Mebni olmayan. İrablanmış. Sonu harekelenmiş olan kelime.

muhadiş

 • Zahmet, ıztırab ve sıkıntı verici. Tırmalayıcı.

mükterib

 • (İktirâb. dan) Kederli, hüzünlü, gamlı.

mümeyyiz

 • Akıllı; faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen.

mütehaddiş

 • Iztırab çeken.
 • Tırmalanan, tahaddüş eden.

mütehammil

 • Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen.

mütehammilin / mütehammilîn

 • (Tekili: Mütehammil) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler.

mütelaşi

 • Telaş eden. Izdırab ile karışık acele eden. Telaşlı.

muzcer

 • Sıkıntılı, ıztırablı.

muzcir

 • Sıkıntı ve ıztırab veren.

muzdarib / مُضْطَرِبْ

 • Izdırab çeken.

muztarib

 • (Muzdarib) (Darb. dan) Sıkıntılı. Iztırab çeken. Hasta. Bir tarafı sızlayan. Ağrıyan. Ağlayan.

muztaribane

 • Rahatsız olarak, ıztırab ve sıkıntı çekerek. (Farsça)

nagaşan

 • Iztırab, acı.

perva

 • Korku, çekinmek. (Farsça)
 • Alâka, ilgi, bağ. (Farsça)
 • Takat. (Farsça)
 • Durup dinlenmek. (Farsça)
 • Bilmek. (Farsça)
 • Vesvese. (Farsça)
 • Kayd. (Farsça)
 • Iztırab. (Farsça)
 • Terk, feragat. (Farsça)
 • Hayran, şaşmış. (Farsça)
 • Meyl, teveccüh, iltifat, kayırmak. (Farsça)
 • Gussalanmak. (Farsça)

piç ü tab

 • Iztırab ve sıkıntı.

rayb-el menun

 • Zamanın hâdiseleri.
 • Ölüm.
 • Iztırab veren hâdiseler.

recefan

 • Şiddetle sarsılma, sallanma.
 • Şiddetle gürüldeme. Şiddetli ıztırab, büyük acı.

recif

 • Şiddetli ıztırab.

şahs

 • Acı çekmek. Iztırab çekmek.

sehf

 • Maktulün can çekişirken olan ıztırabı, acısı.

şekavet-i dünyeviye

 • Dünyanın nihayetsiz belâ, sıkıntı ve ıztırabı.

şiddet-i teessür

 • Üzüntü ve ıztırabın şiddeti.

tahfif

 • (Hıffet. den) Hafifletme, yükünü azaltma. Kolaylaştırma.
 • Lâyıkı vechiyle hürmet etmemek.
 • Maddî-manevî bir ızdırabı azaltmak.
 • Kelimelerin bazı harflerini terketmekle telâffuzunu kolaylaştırmak.

tazyik

 • Daraltmak, sıkıştırmak.
 • İcbar etmek.
 • Sıkıntı ve ızdırab vermek.
 • Zorlama, baskı.
 • Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine ve hem de yanlarına; ga

teba'sus

 • Muztarib olmak, ıztırab çekmek. Acı çekmek.

teberrüm

 • Muztarib olmak, ıztırab ve acı çekmek.

tehacüm-ü ıztırap / tehâcüm-ü ıztırap

 • Istırabın hücumu, saldırısı.

teskin

 • Rahatlandırma. Yatıştırma. Sükunet verme. Şiddet, hiddet ve ıztırabını izale etme.
 • Gr: Bir harfi sâkin okuma.

tirb

 • (Çoğulu: Tirâb-Etrâb) Anasından saçlı ve dişli doğan oğlan.
 • Yaşta diğerine eşit olan nesne.
 • Lezzet.

vacife

 • Muztarib olan. Istırab çeken. Korkan.
 • Sallana sallana yürüyen.

vicdan

 • İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevî his.
 • Kendinden geçme, dalma.
 • Bir şeyi bir halde görme, bulma.
 • Duyma, duygu.
 • İnanç.
 • Şuur.
 • Bâtın ile Hakkı tanımak.
 • Din.

vicdan-suz

 • Acı ve keder veren, kalb yakan, vicdânen çok ıztırab verici. (Farsça)

zarib

 • (Çoğulu: Zırâb) Bir ucu keskin yerli taş.
 • Küçük tepe.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın