REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te inleme ifadesini içeren 103 kelime bulundu...

adem-i itaat / adem-i itâat

 • İtâatsizlik, emri dinlememek.

adem-i muhakeme

 • Bir konu üzerinde derinlemesine düşünmeme ve araştırma yapmama.

agende-guş

 • Söz dinlemeyen, aldırmayan, alçak ve hayırsız kimse. (Farsça)

ah / âh

 • İnleme.

ah u enin / ah u enîn / âh u enîn / آهُ و اَن۪ينْ

 • Ah deyip inlemek, ağlamak. Ah u fizâr da aynı mânayı ifâde eder.
 • Ah çekerek inleme.
 • Ah edip inleme.

ah ü zar / âh ü zâr / آه و زار

 • Âh edip inleme.

ahüzar / âhüzâr / آه و زار

 • Âh çekip inleme. (Farsça)

amika / amîka

 • İnceden inceye, derinlemesine yapılan araştırmalar.

dacce

 • Bir kere çağırmak ve inlemek.

darbeha

 • Başını aşağı eğmek.
 • Muti olmak, itaat etmek, söz dinlemek.

dücac

 • Galebe ile çağrışmak.
 • İnlemek.
 • Aldatmak, kandırmak.

efgan

 • Izdırap ile haykırma, feryat ile inleme.
 • Figanlar, inlemeler.

elil

 • İnlemek, enin.

ell

 • Hastanın inlemesi.
 • Harbe ile vurmak.
 • Sürmek. Sâfi.
 • Sür'at etmek, hız yapmak.

elyasa

 • Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah'ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti'ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu.

enin / enîn / انين / اَن۪ينْ

 • İnleme.
 • İnleme, inilti. (Arapça)
 • İnleme.

ergan

 • Söz dinlemek.

ezin

 • Söz dinlemek.
 • İşitmek.

figan / figân / فغان

 • Feryat etme, ah çekme. (Farsça)
 • Figân eylemek: Bağırmak, feryat etmek, inlemek. (Farsça)

fikr-i hodserane / fikr-i hodserâne

 • Kimseyi dinlemeden kendi başına hareket etme düşüncesi.

fizar / fîzâr

 • Ağlayıp inlemek. Sesli ağlamak. (Farsça)
 • Ağlayıp inleme.
 • İnilti, inleme.

fizar-ı istimdatkarane / fîzar-ı istimdatkârâne

 • İmdat ve yardım isteyen bir edâ ile inleme.

gavvas-ı hakikat / gavvâs-ı hakikat

 • Hakikat dalgıcı, gerçekleri derinlemesine araştıran.

guş-i kabul-i can

 • Candan kabul ile dinlemek.

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

guşetmek

 • İşitmek. Dinlemek, kulak vermek, mesmu' olmak.

hanin / hanîn

 • Ayrılık acısıyla inleme.
 • Arzudan gelen inleme, sızlanma.

hanin-ül ciz'

 • Kuru direğin inleyip ağlayışı. Hurma kütüğünün inlemesi.

hann

 • Yalvarmak.
 • İnlemek.
 • Esirgemek.

haric

 • Günahkâr, günah işlemiş. Allahın emrini dinlememiş olan.

hodserane / hodserâne

 • Dik başlılıkla, serkeşcesine. Kimseyi dinlemeden. (Farsça)

ibtirad

 • Duş yapma, soğuk su ile banyo yapma.
 • Serinlemek için soğuk su içme.

ihbak

 • Boyun eğme, inkıyâd, yumuşaklıkla söz dinleme.

ihtital

 • Gizli söylenen sözü dinleme. Kulak kabartma.

ilm

 • (İlim) Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak'la elde edilen malumat. Bilmek. İdrak etmek. (İlim, hakikatı bilmekten ibarettir. İlim, marifetten daha umumidir. Marifet, tefekkürle bilmek mânasına olmakla beraber, Cenab-ı Hakk'a nisbeti câiz olmaz. Gerek huzurî olsun (ilm-i İlâhî

insat

 • (İnsiyat) Susup dinleme, susma.
 • Gizlenerek gitme.
 • İnfial vezninde, nidâ eden kimseye icabet etme.
 • Beli bükülenin beli doğrulması.
 • Meşhur olma.

intisah

 • Verilen öğütü dinleme, edilen nasihatı tutma.

intıya'

 • İtaat etme, muti olma, söz dinleme.

ısaha

 • Kulak verip dinleme.

ısga'

 • Söylenilen bir sözü dinleyip kabul etme ve yapma.
 • Söylenilen bir sözü kulak verip dinleme.
 • Meyl etmek.
 • Eksiltmek.

istima / istimâ

 • Dinleme.
 • Dinleme.

istima' / istimâ' / استماع

 • (Sem'. den) Dinlemek. Kulak vermek. Dinleyip kabul etmek. İşitmek.
 • Dinleme, kulak verme. (Arapça)
 • İstimâ' etmek: Kulak vermek, dinlemek. (Arapça)

istima-ı nas / istimâ-ı nas

 • İnsanların dinlemesi, kulak vermesi.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.

itaat / itâat

 • Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Âmirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.
 • Söz dinleme.

ittiaz

 • (Va'z. dan) Nasihat ve öğüt dinleme.

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

lut

 • Hz. İbrahim'in kardeşi Harran oğlu Lut (A.S.) onunla beraber Bâbil diyarında Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine peygamber oldu. Bu nâhiyenin ahalisi ehl-i küfr ve fücur idi. Yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı yapalardı. Hz. Lut, onları doğru yola dâvet etti, dinlemediler ve

makam-ı istima / makam-ı istimâ

 • Dinleme makamı, yeri.

misma'

 • (Çoğulu: Mesâmi') (Sem'den) Kulak.
 • Hastanın iç organlarını dinlemeğe yarıyan âlet.

müçtehidin-i muhakkikin / müçtehidîn-i muhakkikîn

 • Muhakkik müçtehidler; bir meseleyi derinlemesine bilen Kur'ân ve Sünnet ışığında hüküm ortaya koyan büyük İslâm âlimleri.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

mütebahhirane / متبحرانه

 • Derinlemesine. (Arapça - Farsça)

mütevaggıl

 • Bir işle fazla uğraşan, bir konu hakkında derinlemesine ilgilenen ve takip eden.

mütevağğıl

 • Bir şeyle aşırı meşgul olan, derinlemesine dalan.

nalan / nâlân / نالان

 • İnleme, sızlama.
 • İnleyen. (Farsça)
 • Nâlân etmek: İnletmek. (Farsça)
 • Nâlân olmak: İnlemek. (Farsça)

naliş

 • İnleme, inilti, inleyiş. (Farsça)

nasihat-napezir / nasihat-nâpezir

 • Nasihat dinlemez, öğüt tutmaz. (Farsça)

nast

 • Sükut. Konuşurken dinlemek için susmak.

nefsi tefekkür / nefsî tefekkür

 • Kişinin kendisi ve kendi varlığı üzerinde etraflıca derinlemesine düşünmesi.

nehib

 • İnlemekle ve ses ile olan ağıt.

nehit

 • İnlemek.
 • Şiddetle teneffüs etmek, nefes alıp vermek.

neyt

 • İnlemek.
 • Şiddetle teneffüs etmek.

nive

 • İnleme, ağlama, sızlanma. (Farsça)

pajeh

 • İnleme, inilti. (Farsça)

rasihane / râsihane

 • Derinlemesine, sağlamca.

renanet

 • İnleme.

renin

 • Bağırma, haykırma.
 • İnleme, inilti.

sagat

 • Aslı "sagavet" olup, bir cihete meyil demek olan "sagav" masdarından fiil-i mâzi müfred müennesdir. Muzarisi : "tasgi" gelir. " Velitasgi ileyh"; söz dinlemek veya dikkat edip kulak vermek, imâle-i guş etmek demek olan ısga da, bundan müştaktır.

sem'

 • İşitmek. Kulak ile dinlemek.
 • Kurdun sırtlandan olan eniği.

sem'-i hikmet

 • Hikmetli sözleri dinlemek. Hikmetten ibret ve ders almak. En hayırlısına tabi olmak.
 • Hikmetli sözleri dinleme.

sema' / semâ'

 • İşitmek, kulakla dinlemek.
 • Mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri.
 • Bir veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz okudukları, dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren ilâhî, mevlid, kasîde ve şiirleri dinlemek.

semaan

 • (Semaen) İşiterek, dinleyerek, dinlemek suretiyle.

semaat

 • Dinlemek, kulak vermek.

ser-füru

 • Baş eğme, söz dinleme, itaat etme.

serfüru / serfürû

 • Baş eğme. Söz dinleme. İtaat, inkıyad. (Farsça)
 • Mütezellil olan. (Farsça)
 • Baş eğme, söz dinleme, itaat.

serseri

 • Başıboş, işsiz güçsüz, söz dinlemez, düzene uymaz.

sima' / simâ'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.
 • Bir kişinin veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz ve müzik perdelerine uydurmadan okudukları dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren şiirleri, kasîdeleri, ilâhileri ve mevlidleri dinlemek.

şiven

 • İnleme, sızlanma. (Farsça)
 • Mâtem, yas. (Farsça)

şuayb

 • Ashab-ı Eyke ile Medyen ahâlisine gönderilen bir peygamberdir. Çok hakikatlı ve güzel sözlerle bu iki kavmi Hakka davet ettiği halde kendisini dinlemediler. Cenab-ı Hak Eykeliler üzerine şiddetli sıcaklık ve Medyen ahalisine de şiddetli sayha ile azab verdi ve onları mahveyledi. Şuayb Aleyhisselâm k

sünnet

 • Kanun, yol, âdet.
 • Siret-i hasene.
 • Ist: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözü, emri, hal ve takriri. Müslümanların ittibâında ve dinlemesinde maddî ve manevî pek çok fazilet bulunan, tatbikinde mühim sevablar, terkinde mühim zararlar bulunan İslâmî emirler. Sünnet'e Farz-ı

surah

 • Bir tavus kuşu ismi.
 • Kapının gıcırdaması.
 • Ses.
 • İnlemek.

ta'mik / ta'mîk / تعميق

 • Derinleştirme. (Arapça)
 • Derinlemesine inceleme. (Arapça)

taat

 • Söz dinleme, ibadet.

tadarru'

 • İnlemek.

tadavvür

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.
 • İnlemek.
 • Açlık.

tahannün

 • İnleme.

tarsis

 • (Rasas. dan) Kurşunla perçinleme, kurşunlaştırma, sağlamlaştırma.
 • Kadının sadece gözleri görünecek şekilde örtünmesi.

teberrüd

 • Soğuma, serinleme, soğuk hâle gelme.
 • Soğuk suya girme.

teevvüh

 • (Çoğulu: Teevvühât) İnleme, figân etme.

tefahhus / تفحص

 • Derinlemesine araştırma. (Arapça)

tefekküri / tefekkürî

 • Etraflıca ve derinlemesine düşünerek.

terbiye

 • Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.

terk-i iltizam-ı nefs

 • Nefsin isteklerini yerine getirmeyi terk etme, nefsi dinlememe.

tetebbu' / تتبع

 • Derinlemesine araştırma, inceleme. (Arapça)
 • Tetebbu' etmek: İncelemek. (Arapça)

tetkik etme

 • Derinlemesine inceleme.

ünan

 • İnleme.

vakıfane / vâkıfane

 • Derinlemesine bilerek.

velval

 • Üzüntü ile ağlama. Ağlayıp inleme.

zar / zâr / زار

 • Ağlama, inleme.
 • Perişan, ağlayan, inleyen. (Farsça)
 • İnilti. (Farsça)
 • Zâr etmek: Ağlayıp inlemek. (Farsça)
 • Zâr olmak: Ağlayıp inlemek. (Farsça)

zari / zârî / زاری

 • İnleme, zar zar ağlama. (Farsça)

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın