LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te imla ifadesini içeren 273 kelime bulundu...

a'raf / a'râf

 • Cennet ile Cehennem arasında yer alan ve birinin te'sirinin diğerine geçmesine mâni olan sûrun (engelin) yüksek kısımları.

adale

 • Tıb: Bedenin hareketini icra eden ve birbirinden, ince bir perde ile ayrılan sinirli et kısımlarından her biri. Hepsine birden et (Lahm) tâbir edilir.

agsan

 • (Tekili: Gusn) Dallar, ağacın dalları.
 • Mc: Mânanın kısımları.

ahram / ahrâm / احرام

 • Kutsal yerler. (Arapça)
 • Haremler. (Arapça)
 • Hanımlar, eşler. (Arapça)

ahzab

 • (Tekili: Hizb) Hizbler, bölükler, kısımlar, gruplar.
 • Toprağı katı yer.
 • Kur'ânın kısımları. Hizbleri.

akfa

 • (Tekili: Kafâ) Başın arka kısımları. Enseler.

akraba / akrabâ

 • Yakınlar, hısımlar.

aksam / aksâm / اقسام / اَقْسَامْ

 • (Tekili: Kısım) Kısımlar. Bölümler. Parçalar.
 • Kısımlar.
 • Kısımlar, bölümler.
 • Kısımlar, bölümler. (Arapça)
 • Kısımlar.

aksam-ı huruf / aksâm-ı huruf

 • Harflerin kısımları.

aksam-ı i'caziye / aksâm-ı i'câziye

 • Mu'cizelik kısımları.

aksam-ı ihsanat / aksâm-ı ihsânât

 • Bağışların kısımları.

aksam-ı kelamiye / aksâm-ı kelâmiye

 • Sözün kısımları.

aksam-ı kesire / aksâm-ı kesire

 • Çok kısımlar.

aksam-ı malume / aksâm-ı malûme

 • Bilinen kısımlar.

aksam-ı muhatab / aksâm-ı muhatab

 • Muhatapların kısımları.

aksam-ı saire / aksâm-ı sâire / اقسام سائره

 • Diğer kısımlar, öbür bölümler.

aksam-ı tecelliyat / aksâm-ı tecelliyât

 • Tecellilerin, yansımaların kısımları, çeşitleri.

aksam-ı tevhid / aksâm-ı tevhid

 • Tevhidin kısımları.

albümin

 • Tıb:Nebat ve hayvanların etli ve sulu kısımlarında bulunan karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt bileşiği gıdalı madde. (Fransızca)

algı

 • (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, n

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

avani

 • Kapkacak, yemek takımları.
 • "Beni koru, hıfzeyle" meâlinde dua.

aza-yı saire / âzâ-yı saire

 • Diğer organlar; diğer kısımlar.

bazıyet / bâzıyet

 • Kısımlara ayrılma, ayrılabilir olma, bölünebilir olma.

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.

besa

 • (Arnavutça) Arnavut yemini.
 • Kan güden hasımlar arasında yeminle akdolunan anlaşma.

betil

 • Hz. İsa'nın (A.S.) anası olan Hz. Meryem'in lâkabı.
 • Salkımları sarkmış ağaç.
 • Nehirlerdeki akıntılar.
 • Ağacın gövdesinden veya ana ağaçdan ayrılıp başka kök salan fidan.

bi-ihtiyarem / bî-ihtiyarem

 • İradesizim, kendi irade ve ihtiyarımla hareket edemiyorum.

bölük

 • Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur meydana getiren askerî birlik.

cez'

 • Ağaç kökü, ağaçların alt kısımları.

cibayet

 • Vergilerin, devlet gelirlerinin tahsili.
 • Büyük vakıfların ayrı vazifeliler tarafından idare edilen kısımları.

cild

 • Deri.
 • Meşin.
 • Kitab kabı.
 • (Masdar olarak) Kitabın dikilip kap geçirilmesi.
 • Bir büyük kitabın bölündüğü kısımların her biri.

cüz'iyat / cüz'iyât

 • Parçalar, kısımlar.

dalif

 • (Çoğulu: Düllef) Nişandan öteye düşen ok.
 • Ağır yük getirip adımlarını birbirine yakın atan adam.

delail-i enfüsiye / delâil-i enfüsiye

 • Dahili deliller; kalb, vicdan, his ve lâtifeler gibi insanın iç âlemine konan donanımlarından hareketle Allah'ın varlığına ait deliller.

derecat-ı şemsiye

 • Eski Kozmoğrafyaya göre; güneşi döndüğü farzedilen dâirenin on iki burca tekabül eden kısımları.

derece

 • (Çoğulu: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak.
 • Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar.
 • Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye.
 • Miktar, rütbe.

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

dereman

 • Kişinin adımlarının birbirine yakın olması. (O kimseye "dârim" derler).

dil

 • t. Lisan, zeban.
 • Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu.
 • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat.
 • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.
 • Coğ: Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.
 • Mc:

dok

 • ing. Gemi tamir veya inşasında kullanılan üstü örtülü havuz.
 • Ticari eşya için rıhtımlarda yapılan büyük depo.

düstur-u medeniyet ve muavenet

 • Yardımlaşmanın ve medeniyetin prensibi.

düstur-u teavün / düstur-u teâvün / düstûr-u teâvün / دُسْتُورُ تَعَاوُنْ

 • Yardımlaşma kanunu.
 • Yardımlaşma kanunu.

eadi

 • (Tekili: Adüv) Düşmanlar. Hasımlar.

eariz

 • (Tekili: Aruz) Aruzlar, şiir vezinlerinden bahseden ses kalıpları. Şiirde beytin birinci mısraının son kısımları.

ebvab / ebvâb

 • (Tekili: Bab) Kapılar.
 • Kısımlar. Bahisler. Parçalar.

ebyat

 • (Tekili: Beyt) Beyitler. İki mısradan müteşekkil kısımlar.

ecza / eczâ

 • (Tekili: Cüz) Eczacılıkta kullanılan çeşitli maddeler.
 • Ciltlenmemiş kitab ve saire.
 • Cüz'ler, parçalar, kısımlar.
 • Bir kimyevi terkible vücuda gelip yanma hassası gibi böyle bir kuvvet ve te'siri haiz bulunan şey.
 • Cüzler, bölümler, kısımlar.

ecza-i ahar / eczâ-i âhar

 • Diğer parçalar, kısımlar.

ecza-i asliye / eczâ-i asliye

 • Vücudda temel teşkil eden parçalar ve kısımlar, unsurlar.

ecza-i i'caz / eczâ-i i'câz

 • Mu'cize bölümler, kısımlar.

ecza-i zaide / eczâ-i zâide

 • Fazladan olan kısımlar, parçalar.

ecza-yı kainat / ecza-yı kâinat

 • Kâinatın unsurları, kısımları.

edat

 • Tek başına bir anlam ifade etmeyen, kullanıldığı kelimelerle sebep, sonuç, vasıta benzerlik vb. bakımlardan ilişkisi olan kelime (dahi, gibi, için vs.).

edevat

 • (Tekili: Edat) Aletler. Takımlar, parçalar.
 • Gr. Fiil veya isimlere eklenen küçük kelime veya harfler. Edatlar.

efavic

 • (Tekili: Efvâc) Bölükler, takımlar, kısımlar.

efhaz

 • (Tekili: Fahz) Akrabalar, yakın hısımlar.

efvac

 • (Tekili: Fevc) Cemaatler, takımlar, kısımlar, bölükler, grublar.

ekarib

 • Akrabalar. Yakın hısımlar.

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

el-i istiğrak

 • Tanımlama edatı olup başına geldiği isim, kendisiyle ilgili bütün mânâları içerir, örneğin el- insan = bütün insanlık.

eltaf ve inayet-i sübhaniye / eltaf ve inâyet-i sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütuf ve yardımları.

ensab

 • (Tekili: Neseb) Soylar, nesebler. Baba tarafından hısımlar.

ensaf / ensâf

 • (Tekili: Nısf) Nısıflar, yarımlar.
 • Yarımlar.

envah

 • (Tekili: Nevh) Nevhler, ölmüş olan bir kişinin arkasından ağlayan kadınlar, matem tutan hanımlar, ağıt yakanlar.

erham

 • (Tekili: Rahim) Döl yatakları, rahimler.
 • Yakın hısımlar, akrabalar.

ervah

 • Halk içinde yürürken at üzerindeymiş gibi görünen uzun boylu kimse.
 • Adımları birbirine yakın olan.

eştat

 • (Tekili: Şetit) Takımlar, fırkalar, bölümler. Esnaf, sınıflar. Çeşitler, cinsler, neviler.

eşya' / eşyâ'

 • (Tekili: Şia) Bölükler, bölümler, kısımlar, neviler, fırkalar, tabakalar, cinsler, çeşitler. Cemaatler, cemiyetler, topluluklar.
 • Yardımcılar.

evbaşan

 • (Tekili: Evbaş) Aşağılık kimseler, âdi kişiler, alçak ve rezil insanlar. Ayak takımları.

ezvac / ezvâc

 • Hanımlar, eşler.

ezvac-ı tahirat / ezvac-ı tâhirat / ezvâc-ı tâhirât

 • Hz. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) ismetli ve iffetli, pâk zevce-i muhteremeleri (R.A.) "Mü'minlerin anneleri" diye bilinen ve Peygamberimize (A.S.M.) âilelik etmek şerefine ermiş mübârek hanımlar.
 • Temiz eşler; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) iffetli, mübarek hanımları.
 • Peygamber efendimizin temiz ve çok mübârek hanımları, mü'minlerin anneleri.

ezvacıtahirat / ezvâcıtâhirât

 • Peygamberimizin iffetli hanımları.

felc

 • Nüzul, inme. Vücudda bir kısmın veya çok kısımların hareket etmekten âciz kalışı.
 • İki kısma yarılmak.
 • Küçük nehir.
 • Fevz, zafer.

fenn-i makina

 • Çeşitli makineler ve onların kısımlarının işleyişleri hakkında bilgi veren ilimler. Mihanikiyet.

ferah-rev

 • Acele acele ve geniş adımlarla yürüyen. (Farsça)

fettah / fettâh

 • Herşeyi lâyık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler ve açılımlar müyesser eden Allah.

fıkarat / fıkarât

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.

fırak

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.

füru'

 • (Tekili: Feri') Bir kökten ayrılmış kısımlar. Dallar. Budaklar.
 • Bir sülâleden gelmiş torunlar. Çocuklar.
 • Fık: Cüz'î hüküm ve kaideler. Ahkâm-ı cüz'iyye.

füruat

 • Kökten ayrılan kısımlar, ayrıntılar.
 • Kökten ayrılan kısımlar. Füru'lar. Esastan olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan mes'eleler.

fusul / fusûl

 • (Tekili: Fasıl) Fasıllar. Mevsimler. Bölükler. Kısımlar.
 • Fasıllar, mevsimler.
 • Bölümler, kısımlar.
 • Fasıllar, mevsimler, kısımlar.

gamara / gamârâ

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kitab saydıklarıTalmûd'un kısımlarından biri. Talmûd; Mişnâ ve Gamârâ olmak üzere iki kısımdır.

garbi / garbî

 • Batı ile alâkadar, Avrupa'ya mensub.
 • Aşağı Mısır'ın batı kısımları.

gavs

 • Yardım eden. Evliyâ arasında kullara yardımla vazîfelendirilen velî zât.

gurema

 • (Tekili: Gerim) Düşmanlar, adüvler, hasımlar, rakibler.
 • Alacaklılar.

haber / خَبَرْ

 • Cümle başındaki ismin ardından gelen ve onu tanımlayan bölüm.

hafiyyat-ı umur / hafiyyat-ı umûr

 • İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları.

hakikat-i teavün

 • Yardımlaşma gerçeği.

harem-seray

 • Sarayların kadınlara mahsus olan kısımları. Buna "Harem-i Hümayun" da denilir.
 • Câmi içi.

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

hatavat

 • (Tekili: Hatvât - Hatuvât - Hutuvât olarak da yazılır) (Hatve) Adımlar, hatveler.

hatk

 • Yürürken adımların birbirine yakın olması.
 • Yönelmek, teveccüh etmek.

havatin / havâtîn / خواتين

 • Hatunlar, saygın hanımlar. (Türkçe > Arapça)

hey'at

 • Hey'etler. Ayrı ayrı mânalar. Kısımlar.

hicabat

 • (Tekili: Hicab) Perdeler.
 • Tılsımlar.

hilf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Sözleşme, söz verme.
 • Yardımlaşma, dayanışma. Birlik maksadıyla ittifak.
 • Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.

himemat-ı kudsiye

 • Kutsal himmetler, mânevî yardımlar.

himemat-ı sübhani / himemat-ı sübhânî

 • Her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın himmetleri, mânevî yardımları.

hışım / خشم

 • Öfke. (Farsça)
 • Hışımlanmak: Öfkelenmek. (Farsça)

hışır

 • Kavun ve karpuzun kabuk kısmı.
 • Olgunlaşmamış kavun.
 • Kötü bir tabaklama neticesinde, bazı kısımları sert kalan deri.
 • Mc: Kaba, görgüsüz ve salak kimse.

hücre-i seadet / hücre-i seâdet

 • Medîne-i münevverede Mescid-i Nebevî içinde Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinin bulunduğu oda. Peygamber efendimizin sağlığında burası, hanımlarından hazret-i Âişe vâlidemizin odasıydı. Peygamberimiz burada vefât etti. "Peygamberler vefât ettikleri yere defnolunurlar" hadîs-i şerîfi gereğince

husema / husemâ / خصما

 • Düşmanlar, hasımlar. (Arapça)

husema'

 • (Tekili: Hasım) Muhalifler, karşı taraflar, hasımlar.
 • Adüvler, düşmanlar.

husum

 • (Tekili: Hasım) Hasımlar, düşmanlar.

hususat

 • (Tekili: Husus) Hususlar, bakımlar, işler. Tarzlar, şekiller. Mes'eleler. Maddeler.

hutuvat / hutuvât

 • (Tekili: Hutvât-Hutevat) (Hutve) Adımlar. İzler. Yollar. Eserler.
 • Şeytanın aldatmaları.
 • Adımlar, şeytanın adımları.
 • Adımlar.

hutuvat-ı sitte

 • Altı adım. (Kur'an-ı Kerim'deki "Hutuvat-üş şeytan" tabirinden istifaze ile, şeytanların ve onların insî mümessilleri olan şerir insanların fitnekâr ve dalâlete sevkedici adımları, izleri ve desiseleri gibi mânalarla alâkalı olarak "bir mühim eser"e verilen isim) Şeytanın altı desisesi.

huzuk

 • Adımları birbirine yakın olan kısa boylu kimse.

ianat / iânât / اعانات

 • Yardımlar.
 • Yardımlar, bağışlar. (Arapça)

ianat-ı gaybiye / iânât-ı gaybiye

 • Gaybî yardımlar.

ianat-ı milliye / iânât-ı milliye

 • Millî yardımlar.

ianat-ı milliye-i islamiye / ianât-ı milliye-i islâmiye

 • Millî ve İslâmî yardımlar.

idhalat / idhâlât

 • Dışarıdan alımlar, ithalat.

ifadat / ifâdât

 • Anlatımlar.

ihracat / ihrâcât / اخراجات

 • Çıkarmalar. (Arapça)
 • Dışsatımlar. (Arapça)

ihsanat-ı mahsusa / ihsânât-ı mahsusa

 • Özel ihsanlar, yardımlar, bağışlar.

ilm-i beyan

 • Belâğat ilminin, hakikat, teşbih, istiâre, mecaz, kinâye kısımlarından bahseden kısmı.
 • Belâgat ilminin, yâni edebiyatın, hakikat, teşbih, istiâre, mecaz, kinaye kısımlarından bahseden ilim dalıdır.

ilyasin / ilyasîn

 • İlyas demektir. Bazı kıraetlerde "âl yasin" okunduğundan, her iki kıraete de mutabık olmak için imlâsı, "el yasin" suretinde yazılır.Yasin, İlyas Aleyhisselâm'ın babası olmakla Âl-i Yasin, yine İlyas demek olur. Yasin bir de Resul-i Ekrem'in isimlerinden olduğuna göre, bazıları Âl-i Yasin'den murad;

imalar / îmalar

 • Dolaylı anlatımlar, göstermeler.

imalat / îmâlât

 • Yapmalar, yapımlar.

imdadat / imdâdât

 • Yardımlar.

imdadat-ı hassa-i rahmaniye / imdâdât-ı hassa-i rahmâniye

 • Yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın özel yardımları.

imdadat-ı hususiye / imdâdât-ı hususiye

 • Özel yardımlar.

imdadat-ı rahmaniye / imdâdât-ı rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın yardımları.

imtizacat-ı kimyeviye / imtizâcât-ı kimyeviye

 • Kimyasal bileşimler, kimyasal karışımlar.

inayat / inâyât

 • İnâyetler, yardımlar.
 • Yardımlar.

inayat-ı gàliye / inâyât-ı gàliye

 • Büyük yardımlar, ikramlar.

inayat-ı hassa / inâyât-ı hâssa

 • Özel yardımlar.

inayat-ı ilahiye / inâyât-ı ilâhiye

 • Allah'ın özel yardımları.

inayat-ı rabbaniye / inâyât-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın özel yardımları.

inkişafat-ı ruhiye / inkişâfât-ı ruhiye

 • Ruh ile manevî alanlarda yapılan açılımlar.

inkısam / inkısâm / اِنْقِسَامْ

 • Kısımlara ayrılma. Bölünme. Taksim olunma.
 • Bölünme, kısımlara ayrılma.
 • Kısımlara ayrılma.

ismetlü

 • Tar: Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir ünvan idi.

israiliyat

 • İsrailoğullarına ait bilgiler, bir temele dayanmayan gerçek dışı anlatımlar.

isti'mar

 • Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek.
 • Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek.

istihracat / istihrâcât

 • Çıkarımlar; ilmî ve mânevî güçle Kur'ân-ı Kerimden çıkartılan mânâlar.
 • Çıkarmalar, çıkarımlar.

istimlak / istimlâk / استملاک

 • Kamulaştırma. (Arapça)
 • İstimlâk edilmek: Kamulaştırılmak. (Arapça)
 • İstimlâk etmek: Kamulaştırmak. (Arapça)

jelatin

 • Tıbda ve fotoğrafçılıkta kullanılan şeffaf, renksiz ve kokusuz bir cisim. Hayvanların kemik ve kıkırdak gibi kısımlarından elde edilir. (Fransızca)
 • Bir cins kâğıt. (Fransızca)

kale-kile / kale-kîle

 • "Dedi-denildi" şeklinde yapılan aktarımlar.

karaib

 • (Tekili: Karib) Yakınlar, hısımlar. Akraba.

karkar

 • Kilim veya halı ucu.
 • Hışımla gürleyerek çağır demek.

kasıtin / kasıtîn

 • (A, uzun okunur) Zulmeden ve haktan sapanlar.
 • Haklı olanlar.
 • Kısımlara bölenler.

kırmeta

 • Kitapla satırların veya yürürken adımların birbirine yakınlığı.

kisef

 • (Tekili: Kisf) Kıt'alar, parçalar, kısımlar.

kitab-ı mukaddes / kitâb-ı mukaddes

 • Hıristiyanların mukaddes bilip inandıkları Ahd-i atîk (Eski ahd) ve Ahd-i cedîd (Yeni ahd) kısımlarından meydana gelen kitab. İncîl.

kitabet-i kudsiye

 • Kutsal yazılımlar, yazılar.

kompartıman

 • Yolcu trenlerinde vagonların bölümlerle ayrılmış kısımlarından her biri. (Fransızca)

külliye

 • Bütünlük, ilgili bütün kısımların bir arada bulunduğu yapı.

küsurat / küsurât

 • (Tekili: Küsur) Artan kısımlar, küsurlar, artıklar.

kusut

 • Haktan sapmakla cevr ve zulmetmek.
 • Birşeyi kısımlara ayırmak, tefrik etmek.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutb

 • (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.)
 • Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri.
 • Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın

kütle

 • (Kitle) Bir cismi terkib ve teşkil eden kısımların bütün hey'etine denir. Toplu şey. Deste. Yığın. Külçe.

maavin

 • (Tekili: Maunet) Yardımlar, muâvenetler.
 • Yol yiyecekleri. Azıklar.

maazım

 • (Tekili: Mu'zam) Bir şeyde en büyük kısımlar.

makadir

 • Mikdarlar. Kısımlar. Ölçüler.
 • Muayyen ve mâlum olan kısımlar.

makulat

 • (Tekili: Makule) Çeşitler, takımlar. Kategoriler.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

matavi

 • (Tekili: Matvi) Kıvrımlar. Bükülmüş şeyler.

maunet / maûnet

 • Yardımlar.

mebde'

 • Başlangıç.
 • Kaynak, kök.
 • Bilgilerin ilk kısımları.
 • İlke.
 • Tasavvufta sâlikin ilk başlangıcı.

medeni / medenî

 • Topluluk hâlinde yardımlaşarak yaşayan, kibâr, nâzik, terbiyeli, görgülü kimse.
 • Medîne'de nâzil olan âyet-i kerîmeler ve sûreler.

mefarik

 • (Tekili: Mefrak ve Mefrik) Başın tepe kısımları. Başta saçın ikiye ayrıldığı noktalar.

mevadd

 • (Tekili: Madde) Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler.
 • Kısımlar.
 • Kanunlar. Kaideler. İşler. Hususlar.
 • Söz ve beyana sebeb olan mevcudat. Her şeyin aslı, mayası.

mevcudat-ı müteavine / mevcudat-ı müteâvine

 • Birbiriyle yardımlaşan varlıklar.

muavenet / muâvenet / مُعَاوَنَتْ

 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma.

muavenet-i hayriye

 • Hayırlı işlerde ve hizmetlerde yardımlaşma.

muaveneten

 • Yardımlaşarak, dayanışma içinde olarak.

muavenetkarane / muavenetkârâne

 • Yardımlaşarak.

muavenettarane / muavenettârâne

 • Yardımlaşarak.

muazere

 • İnadlaşmak.
 • Yardımlaşmak.
 • Birbirinden kaçmak.
 • Ekin kuvvetlenmek.

mufassal

 • Tafsilli, tafsilâtlı, izahlı. Geniş mâlumatlı, kısımlara ayrılıp anlatılmış.

mufassalan

 • Geniş, izahlı olarak. Tafsilâtlıca. Kısımlara ayrılıp anlatılmış olan.

mufassıl

 • Kısımlara ayrılan, fasıl fasıl ayıran, adalet eden.

muhasımin / muhasımîn

 • (Tekili: Muhasım) Düşmanlar, muhasımlar.

muhtereme

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer anlamında, hanımlar için kullanılan ifade.

mümalat

 • Müsaade etmek, izin vermek.
 • Yardımlaşmak, muâvenet etmek.

münkasım

 • Kısımlara ayrılmış, bölünmüş.

münkasim

 • Bölünmüş olan, kısımlara ayrılmış.

münkasım / مُنْقَسِمْ

 • Kısımlara ayrılmış.

müsaadat

 • (Tekili: Müsâade) Yardımlar, muavenetler.
 • Müsâadeler, izinler.

müsaafe

 • Bir kimse ile adavet edişmek, düşmanlık yapmak.
 • Yardımlaşmak.

müstetbeat / müstetbeât

 • Söze tabi olan mânâlar; telvih ve telmih yoluyla işaret edilen mânâlar gibi çağrışımlar.

müstetbeü't-terakip / müstetbeü't-terâkip

 • İşaret, telmih, remiz gibi asıl sözün etrafında bulunan birbirine bağlı ikinci derecedeki mânâlar; çağrışımlar.

mutalsam

 • Tılsımlanmış olan. Esrârengiz hâle gelmiş olan.

mutalsım

 • Tılsımlayan.

müteavin

 • (Avn. dan) Yardımlaşan. Birbirine yardım eden.
 • Yardımlaşan.

müteavine

 • Birbirleriyle yardımlaşan.

mütenasır

 • Birbirine yardım eden, muavenette bulunan, yardımlaşan.

müteşa'ab

 • Şube ve kısımlara ayrılmış olan.

müyasere

 • Yardımlaşmak, muâvenet.

nadid

 • Salkımları sık olan üzüm veya muz.
 • İçi doldurulmuş yastık, minder, şilte gibi şeyler.

nazariyat / nazariyât / نَظَرِيَاتْ / nazarîyat

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı diniye / nazariyât-ı diniye / nazariyât-ı dîniye / نَظَرِيَاتِ دِينِيَه

 • Dinin teorik kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

necaset / necâset

 • Aslı îtibâriyle veya sonradan meydana gelen bir sebeble pis olan şeyler. Namaza mâni olup olmama yönünden; hafif necâset ve kaba necâset, görülüp görülmeme yönünden; mer'î (görülen) ve gayr-i mer'î (görülmeyen) ve akıcı olup olmama yönünden; mâî (akı cı) ve câmid (katı) olmak üzere kısımlara ayrılır

necmeddin-i kübra

 • (Mi: 540 - 618) İran Mutasavvıflarının en mühim şahsiyetlerindendir. Kübreviyye veya Zehebiyye ismi ile anılan tarikatın kurucusu sayılır. İsmi: Ahmed bin Ömer Eb-ul Cenab Necmeddin Kübra el-Hivakî el-Harzemî.Münazara ve mübaheseyi çok sevdiği ve her münazarada hasımlarını yendiği için kendisine "Et

negatif

 • Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. (Fransızca)
 • Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi) (Fransızca)

nesc

 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)

neşredilen

 • Yayımlanan.

neşredilme

 • Yayımlanma.

neşretme

 • Yayımlama.

neşrolunan

 • Yayılan, yayımlanan.

neyrencat / neyrencât

 • (Tekili: Neyrenc) Tılsımlar.

nitak-ı ka'be-i ulya / nitâk-ı ka'be-i ulyâ

 • Yüce Kâbe'nin örtüsü (Burada Kâbe örtüsü nutaka benzetilmiştir. Nutak ise, hanımların vücudun ortasına gelecek şekilde taktıkları ikiye bölünmüş bir elbise veya elbisenin bir parçasıdır ve yere kadar serbestçe sarkıtılır.).

reml

 • Hac ibâdeti yerine getirilirken, tavâfın (Kâbe'nin etrâfında dönmenin) ilk üçünde, erkeklerin kısa adımlarla, omuzları silkerek, çalımlı yürümeleri.

retk

 • Adımların birbirine yakın olması.
 • Deve kuşunun sür'atle gitmesi.

ruh u canımla

 • Ruh ve canımla, bütün içtenlikle.

sarfiyat

 • Harcamalar, kullanımlar, giderler.

sati

 • Adımlarını geniş atan at.

savaik

 • Saikalar, yıldırımlar.

savaik-i rahmet

 • Rahmet yağmur ve yıldırımları.

sebr ve taksim

 • Mantıkta kullanılan bir ispatlama yöntemi; bir şeyi kısımlara bölmek, sonra bütün bu kısımları sırayla çürüterek son kalan kısmın doğruluğunu ispat etmek.

şemarih

 • (Tekili: Şimrâh) Dağ tepeleri.
 • Hurma veya üzüm salkımları.

şerarat / şerârât

 • Şerareler, kıvılcımlar.
 • Parlak kıvılcımlar.
 • Kıvılcımlar.

şerarat-ı neyyirane / şerârât-ı neyyirâne

 • Parlak kıvılcımlar, ışık saçan şerareler. (Farsça)
 • Mc: İslâmiyetin kuvvet ve hakkaniyetinden gelen parlaklık. (Farsça)
 • Aydınlatıcı parlak kıvılcımlar, ışık saçan kıvılcımlar.

şerare

 • (Şerâr) Kıvılcım. Elektrik kıvılcımı. Müsbet ve menfi (+ ve -) elektrik kutuplarının birbirine çok yakın olmasından veya dokunmasından hâsıl olan kıvılcımların parlayışı.

şerer / شرر

 • (Tekili: Şerare ve Şerere) Kıvılcımlar.
 • Kıvılcımlar. (Arapça)

sevaid

 • (Tekili: Sâid) Dirsekten bileğe kadar olan kısımlar.

şihban

 • (Tekili: Şihâb) Kıvılcımlar.

sıhr

 • Damat yahut enişte.
 • Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık.

şirar

 • Ateş kıvılcımları.
 • Şerirler. Şerli kimseler.

sırr-ı teavün / sırr-ı teâvün

 • Yardımlaşma sırrı.

şuabat

 • (Tekili: Şu'be) Şubeler, kısımlar, takımlar, bölükler. Dallar.

şühüb

 • (Tekili: Şihâb) Kıvılcımlar.

suiistimalat / suiistimalât / sûiistimâlât

 • Kötü kullanımlar, vücut enerjisini israf etmeler.
 • Kötüye kullanımlar.

süruc

 • (Tekili: Serc) Eyerler, at takımları.

sütun

 • Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. (Farsça)
 • Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon. (Farsça)

şuubat

 • (Tekili: şu'be) Şubeler, kısımlar, bölümler.

ta'mirat / ta'mîrât / تعميرات

 • Onarım, onarımlar. (Arapça)

ta'rif / ta'rîf / تعریف

 • Anlatma. (Arapça)
 • Tanımlama, tanım. (Arapça)
 • Ta'rîf edilmek: (Arapça)
 • Anlatılmak. (Arapça)
 • Tanımlanmak. (Arapça)
 • Ta'rîf etmek: (Arapça)
 • Anlatmak. (Arapça)
 • Tanımlamak. (Arapça)

tahribat / tahrîbât / تخریبات

 • Yıkmalar, yıkımlar. (Arapça)

tahribat-ı azime / tahribat-ı azîme

 • Büyük tahribatlar, büyük yıkımlar.

taksim-i akli / taksîm-i aklî / تَقْس۪يمِ عَقْل۪ي

 • Aklen kısımlara ayırma.

taksimat / taksimât

 • Kısımlara ayırma.

talasim

 • (Tekili: Tılsım) Tılsımlar.

tamirat / tamirât

 • Onarımlar.

tarif / târif

 • (Ar. gr.) Marife yapma; tanımlama; bir amaca binaen bir ismi belirlilik anlamı katan eliflâm takısı ile birlikte zikretmek.

tarif-i hakiki / tarif-i hakikî

 • Gerçek tarif, gerçek tanımlama.

tarifat / târifat

 • Tarifler, tanımlar.
 • Tarifler, anlatımlar.

tasarrufat-ı azime / tasarrufât-ı azîme

 • Büyük tasarruflar, kullanımlar.

tasvir

 • Bir şeyin şeklini çıkarma, resmini yapma.
 • Resim yaparcasına güzel tarif etme, tanımlama.

tasvirat / tasvirât

 • Tasvirler, anlatımlar.

teavün / teâvün / تعاون / تَعَاوُنْ

 • Yardımlaşmak. Birbirine muâvenet etmek.
 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma. (Arapça)
 • Yardımlaşma.

teavün-ü islam / teavün-ü islâm

 • İslâmî yardımlaşma.

teavün-ü umumi / teavün-ü umumî

 • Genel yardımlaşma.

teavünat / teavünât

 • (Tekili: Teavün) Yardımlaşmalar.

teçhizat-ı harika

 • Hayranlık veren cihazlar, donanımlar.

teçhizat-ı hayatiye

 • Hayatta kalmak için gerekli teçhizat, donanımlar.

tefarık / tefârık

 • Parçalar, kısımlar, bölümler.

tehasum / tehâsum

 • Hasımlaşma, düşmanlık.

telafif / telâfif

 • Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar.
 • Büklümler, kıvrımlar.
 • Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma.
 • Lif lif olma, kıvrımlar.

telafif-i dimağiye / telâfif-i dimağiye

 • Beyinde bulunan kıvrımlar.

telasim

 • (Tekili: Tılsım) Tılsımlar.

tenasur / tenâsur / تناصر

 • Yardımlaşma. Karşılıklı yardım etme.
 • Haberler birbirini tasdik eylemek.
 • Yardımlaşma. (Arapça)

tenkih

 • Araştırıp, dikkat edip bir şeyin sonuna hakikatına ermek.
 • Bir şeyin fazla ve gereksiz kısımlarını çıkarıp kısaltarak düzeltmek.
 • Temizlemek.
 • Bütçe tanzimi için maaşları azaltmak.

terafüd

 • Birbirine yardım etme. Yardımlaşma.

terafuk / terâfuk / ترافق

 • Arkadaş olma.
 • Yardımlaşma, yardım etme.
 • Yardımlaşma. (Arapça)
 • Terâfuk etmek: Birbirine yardım etmek. (Arapça)

termimat / termîmât / تریمات

 • Onarımlar. (Arapça)

tesanüd

 • Karşılıklı yardımlaşma. Birbirine istinad etme.

teşaub

 • Şubelenme. Ayrılıp kol kol olma. Çatallaşma. Kısımlara ayrılma.

teselsül

 • Zincirleme. Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme.
 • Ulaştırma.
 • Man:

tesettür

 • Kapanıp gizlenme. Örtünme.
 • Fık: Kadınların ve erkeklerin başkasına, nâmahremlere vücutlarının haram kısımlarını örtüp göstermemeleri.

tevfikat-ı samedani / tevfikat-ı samedanî

 • Hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herşey Kendisine muhtaç olan Allah'ın yardımları, muvaffakiyet bahşetmesi.

tezahürat-ı maneviye / tezahürat-ı mâneviye

 • Mânevî açılımlar, görünümler.

ulum-u nakliye / ulûm-u nakliye

 • Naklî ilimler; hadis, tefsir, fıkıh gibi Kur'ân ve Hadisten yapılan aktarımlara dayanan ilimler.

useybe

 • (Çoğulu: Useybât) Yaprağı bir takım kısımlara ayıran liflerden herbiri. Damar.

uzuv

 • (Uzv) Bir canlının vücud yapısının kısımlarından herbiri. Azâ. Organ.

vazife-i muavenet

 • Yardımlaşma görevi.

vazife-i neşr

 • Yayımlama vazifesi.

zekik

 • Yazının satırlarının sık olması.
 • Yürürken kişinin adımlarının bibirine yakın olması.

zekk

 • Zayıf.
 • Yürürken adımların birbirine yakın olması.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs