LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te imal ifadesini içeren 173 kelime bulundu...

abonman

 • Bir imalâtçı ile müşteri arasında düzenli satın alma için yapılan anlaşma. (Fransızca)

agleb-i ihtimal

 • Büyük bir ihtimal.

ağleb-i ihtimal / ağleb-i ihtimâl / اغلب احتمال

 • Büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla.

aksam-ı tecelliyat / aksâm-ı tecelliyât

 • Tecellilerin, yansımaların kısımları, çeşitleri.

alemin imkan-ı mevti / âlemin imkân-ı mevti

 • Dünyanın ölümünün mümkün olması, ihtimal dahilinde olması; kıyametin kopması.

arab

 • Ceziret-ül Arab, Şam, Hicaz, Irak, Yemen, Mısır ve Afrika'nın şimâlinde yaşayan geniş bir kavmin adı.

asar-ı esma-i ilahiye / âsâr-ı esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın isimlerinin eserleri, varlıklardaki izleri, yansımaları.

baid-ül ihtimal / baid-ül ihtimâl

 • İhtimalden uzak.

bel

 • Bilâkis, belki, katiyyetle, ihtimaldir, öyle, dahi kelimeleri mânasına tercüme edilir. İ'rab edatıdır.

belki

 • Umulur, ihtimal, olabilir.
 • Hattâ.
 • Kat'iyyetle. Dahi. Şüphesiz.

çamular

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.
 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

çamulari

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

çar-gah / çar-gâh

 • Dört taraf ki, bunlar; şark, garb, şimal, cenub'dur. (Farsça)
 • Dünya, küre-i arz, cihan. (Farsça)
 • Türk musikisinde bir makam adıdır. (Farsça)

cebren

 • Zorla. Cebir ve kuvvet istimali ile. Kuvvet kullanarak.

celevat / celevât

 • Cilveler, yansımalar.

cenub

 • Güney. Şimalin zıddı olan taraf.

cerbeya

 • Mağrib ile şimâl arasında esen yel.

cereyan-ı tecelliyat

 • Tecellîlerin cereyanı, yansımaların akıp gitmesi.

cereyan-ı tecelliyat-ı ilahiye / cereyan-ı tecelliyat-ı ilâhiye

 • İlâhî yansımalarının meydana gelmesi, cereyan etmesi.

cihet-i ihtimal

 • İhtimal yönü.

cilve-i inayet-i rabbaniye / cilve-i inâyet-i rabbâniye

 • Rabbimizin yardım ettiğini gösteren yansımalar, belirtiler.

cinas / cinâs

 • Benzeyiş, münâsebet.
 • Edb: Birçok mânâya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. telâffuzu bir, mânası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya "tecnis" denir, o kelimelere de "cinas" denir.
 • Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

daire-i imkan / dâire-i imkân

 • Bir şeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat.

daire-i imkani / daire-i imkânî

 • Birşeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat.

delil-i imkani / delil-i imkânî

 • İmkân delili; sayısız ihtimaller, seçenekler arasından yaratılan varlıkların, o seçenekleri tercih eden bir yaratıcıya delâlet etmesi.

devlet-abadi / devlet-abadî

 • Hindistan'ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san'atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. (Farsça)

emale

 • (Bak: İmâle)

endüstri

 • Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâ (Fransızca)

enva-ı tecelliyat / envâ-ı tecelliyât

 • Tecellîlerin, yansımaların türleri.

eser-i cedid

 • Eskiden imâl edilen kâğıt cinslerinden birinin adı idi.

esma-i külliye / esmâ-i külliye

 • Bütün varlık âleminde yansımaları görünen Allah'ın isimleri.

evham

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.

evleviyet olmayan

 • Öncelikli olmayan; bütün imkân ve ihtimallerin önceliği eşit olan.

ezfar

 • Tırnaklar.
 • Tırnakbahuru denilen tıbbi bir koku.
 • Şimal kutbunda bulunan küçük yıldızlar.

fabrika

 • Sanayi mâmüllerinin büyük ölçüde imal edildiği yer.

ferkadan

 • Şimâl kutbuna yakın parlak ve küçük ayı kümesine tâbi ve gece istikamet bulmağa yarayan, sık sık karşı karşıya gelen iki yıldız (İkizler mânasına).

garer

 • Tehlike, zarar. Sonu belli olmayan şüphe ihtimâli olan satış.

gayr-i muhtemel / غير محتمل

 • İhtimal verilmeyen.

hadsiyyat

 • Mümkün olan şeyler. Olması ihtimali olan nesneler. Mümkinat.

hamail

 • (Tekili: Himâle) Tılsım, muska.
 • Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.

haşeb

 • Kereste imâlinde kullanılan kalın ve kuru ağaç.

haşv

 • (Haşiv) (Çoğulu: Ahşâ) Tıb: Vücudun içindeki uzuvlardan her birisi.
 • Minder, yastık gibi şeylerin içini dolduran pamuk, kuru ot.
 • Kırılması ihtimali olan eşyanın arasına konan yumuşak, ot gibi şey.
 • Edb: İbarede lüzumsuz söz bulunması, aynı mânada iki kelimeyi yanyana sö

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hatim / hatîm

 • Kâbe'nin şimâl (kuzey) duvarı hizâsında yarım dâire şeklindeki duvarcık ile Kâbe-i muazzama arasında kalan yer.
 • Kâbe-i Muazzama'nın şimal tarafındaki taş. Duvar gibi olan sur.

himalaya silsilesi

 • Himalaya sıradağları.

ictimaat

 • İçtimalar. Toplanmalar.

ihtimal / ihtimâl / احتمال

 • Olasılık. (Arapça)
 • Yüklenme. (Arapça)
 • Belki. (Arapça)
 • İhtimal vermek: Sanmak, tahmin etmek. (Arapça)

ihtimal-i adem

 • Yokluk ihtimali.

ihtimal-i bekà

 • Sonsuzluk ihtimali.

ihtimal-i helaket / ihtimal-i helâket

 • Yok olma ihtimali.

ihtimal-i imani / ihtimal-i imanî

 • "Ya varsa" diye ihtimal vererek inanmak.

ihtimal-i imkani / ihtimal-i imkânî

 • Mümkün olma ihtimali.

ihtimal-i kat'i / ihtimal-i kat'î

 • Kesin ihtimal, olabilirlik.

ihtimal-i kavi / ihtimal-i kavî

 • Kuvvetli ihtimal.

ihtimal-i küfri / ihtimal-i küfrî

 • "Ya yoksa" diye ihtimal vererek iman ve inançtan kaçmak.

ihtimal-i necat

 • Kurtuluş ihtimali.

ihtimal-i sıhhat

 • Bir meselenin sağlıklı ve doğru olabilme ihtimali.

ihtimal-i tehlike

 • Tehlike ihtimali.

ihtimal-i zarar

 • Zarara uğrama ihtimali.

ihtimalat / ihtimâlât

 • İhtimaller.
 • (Tekili: İhtimal) İhtimaller. Olması mümkün olan şeyler.
 • İhtimaller.

ihtimalat-ı baide

 • Uzak ihtimaller.

ihtimalat-ı karibe

 • Yakın ihtimaller.

ihtimalat-ı kesire / ihtimâlât-ı kesire

 • Pek çok ihtimaller.
 • Pek çok ihtimaller.

ihtimalen

 • İhtimal olarak.

ilmah

 • Hemen gösterip çabucak yok etme.
 • Bir şeyi parlatma.
 • Güzel simalı bir kadın veya kız, yüzünü gösterip hemen çekilme.

imaat

 • (Tekili: İmâ) İşaretler. İmâlar.

imal / imâl

 • İmâl etmek: Yapmak.

imalat

 • (Tekili: İmale) İmaleler. Meylettirmeler. Eğmeler.

imkan-ı harabiyet / imkân-ı harabiyet

 • Yıkılıp yok olma ihtimalini taşıma.

imkan-ı katil / imkân-ı katil

 • Öldürme ihtimali.

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî / اِمْكَانِ عُرْف۪ي

 • Benzeri olabilen ihtimâl.

imkan-ı zati / imkân-ı zâtî

 • Bir özelliğin bir şeyin bizzat kendisinde olma ihtimali, yani hiçbir yaratıkta ilâhlık ihtimali yoktur.

imkanat / imkânât

 • İmkânlar, ihtimaller, olasılıklar.

imkanat-ı istikbaliye / imkânat-ı istikbaliye

 • Geleceğe ait imkânlar, olması mümkün olan ihtimaller.

imkanatından evleviyet olmayan / imkânâtından evleviyet olmayan

 • İhtimallerindeki öncelikleri ayırt edilemeyen; oluşma ihtimallerinde öncelik olmayan.

in'ikasat / in'ikâsât

 • Yansımalar, aksetmeler.

istib'ad

 • Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme.
 • Yakıştırmayış.

kainatın imkan-ı mevti / kâinatın imkân-ı mevti

 • Kâinatın ölümünün mümkün olması, ihtimal dahilinde olması; kıyametin kopması ihtimâli.

kavvas

 • (Kavs. dan) Oklu asker.
 • Ok imâl eden kimse. Okçu.

kaziye-i ihtimaliyye

 • Man: Bir şeyin olması veya olmaması mümkün olmak ihtimâli üzerine bina olunan kaziyye.

kaziye-i mutlaka

 • Man: Hiçbir ihtimâl gösterilmeyip, bir şeyin şöyle olduğuna veya olmadığına açıktan açığa hükmolunan kaziyye'dir.

kerahet

 • İğrenme, istemeyerek zor altında yapma.
 • Şeriatin yasaklamadığı fakat harama yakın olma ihtimali olan ve çekinilmesi gereken husus.

kinaiyyat

 • (Tekili: Kinâye) Temsillerle anlatılan imalı ve dokunaklı sözler.

kutb

 • (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.)
 • Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri.
 • Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın

kutbeyn

 • İki kutub. Şimal ve cenub kutbu. Kuzey ve güney kutubları.

lafz-ı müfesser

 • Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.

lenger-hane

 • Lenger yapılan yer. Lenger imal edilen yer. (Farsça)

ma'mulat / ma'mulât

 • İmal edilmiş, yapılmış şeyler. Makine veya elle işlenmiş eşya.

maarif / maârif

 • Marifetler, ilimler, tanımalar, eğitim.

magrib

 • (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye'ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

mahmil

 • Harameyne hacı kafilesi ile birlikte gönderilen hediyeler.
 • Deve üzerine konulan sepet. Mahfe. Sürre.
 • Bir ibareye hamledilen mâna ihtimâllerinden her birisi.

mamul / mâmul / mamûl / معمول

 • İmal edilmiş, yapılmış.
 • Yapılmış, imal edilmiş. (Arapça)
 • Alışılmış. (Arapça)

mamulat / mâmulât / mamûlat / معمولات

 • Yapılmış ürünler, imâl edilmiş şeyler.
 • İmal edilenler. (Arapça)

mazhar-ı tecelli / mazhar-ı tecellî

 • Tecellilere erişme, yansımalara ayna olma.

mehamil

 • Mahmiller.
 • İhtimaller.

melhuzat / melhuzât

 • (Tekili: Melhuz ve Melhuze) Olabilir şeyler. Hatıra gelen şeyler. İhtimâller.

merahim

 • (Tekili: Merhamet) Acımalar, merhametler.

mıknatıs

 • yun. Demir ve benzeri mâdenleri kendine çekici hususiyeti bulunan câzibe.
 • Başka te'sir altında kalmadan kuzey ve güney kutuplarına doğru yönünü değiştiren demir çubuk. (İki kutbu bulunan bu mıknatıslı çubuğun şimale bakan kısmına şimal (kuzey) ucu, cenuba çekilen ucuna da cenub (güne

mirfak

 • Dirsek.
 • Mutfak. Kiler.
 • Semânın şimal tarafında bir yıldız ismi.

mis'

 • Şimal yeli, kuzey rüzgârı.

mısr

 • (Çoğulu: Emsâr) İki şey arasındaki perde, hâil.
 • Memleket. Şehir.
 • Afrika'nın şimalinde bir memleket ismi.
 • Bir hububat adı.

muhatara

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.

muhkem

 • Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış.
 • Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz.

muhkemat-ı kur'aniyye

 • Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya

muhtemel

 • İhtimal dahilinde.

muhtemelat

 • (Tekili: Muhtemel) Olabilir ve umulur şeyler. İhtimâl dahilindeki şeyler.

muhtemelen

 • İhtimal dahilinde olarak.

müreddede

 • İhtimâller arasında bırakılan, tereddüt içinde bulunan.

mürtecel

 • Düşünülmeden hemen söylenmiş söz veya şiir.
 • Kelimenin lügat mânası ile ıstılah mânası arasında münasebet bulunmayan kısmına mürtecel; münasebet bulunan kısmına da menkul denir.
 • Fık: Konuşulandan başkasına bir alâka bulunmaksızın sarih bir ihtimal ile kullanılan lâfızdır. Mese

müşahedetullah

 • Varlıklar üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını gözlemleme.

müsta'mil

 • İstimal eden, kullanan.

nakliyat / nakliyât

 • Taşımalar.

nass

 • Kat'ilik, kesinlik, açıklık. Te'vile ihtimali olmayan söz veya delil.
 • Kur'ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide.
 • Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakle

nukuş-u tecelliyat / nukuş-u tecelliyât

 • İlâhî yansımaların ve görünmenin nakışları.

para

 • Alış-veriş aracı olarak kullanılan, biriktirme ve tasarruf etmeye yarayan, çeşitli mâdenlerden veya kağıttan îmâl edilmiş değer ölçüsü. Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralara sikke veya meskûkât, altın paralara dînâr, gümüş paralara dirhem denir.

paymal

 • (Pâyimal) Ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş. (Farsça)

ra'c

 • Şimşeklerin birbiri ardınca şakımaları.

remz / رمز

 • Sembol, işaret. (Arapça)
 • İmalı konuşma. (Arapça)

reşehat-ı meziyat / reşehât-ı meziyât

 • Meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansımaları.

sagat

 • Aslı "sagavet" olup, bir cihete meyil demek olan "sagav" masdarından fiil-i mâzi müfred müennesdir. Muzarisi : "tasgi" gelir. " Velitasgi ileyh"; söz dinlemek veya dikkat edip kulak vermek, imâle-i guş etmek demek olan ısga da, bundan müştaktır.

sanayi' şirketi / sanâyi' şirketi

 • İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. Şirket-i A'mâl.

şayet

 • ("Lâyık, yaraşır, şâyân" mânâsına gelen "Şâyesten" mastarından) Şart veya ihtimal gösterir: "Eğer, belki, olur ki" gibi. (Farsça)

şemail

 • (Tekili: Şimal) Huylar, ahlâklar, tabiatlar.

semale

 • (Çoğulu: Simâl) Kap veya havuz dibinde olan artık.
 • Tereyağı.
 • Araptan bir kabile.

şıkk

 • Bir bütünün parçalarından her biri.
 • İki ihtimalden ve iki cihetten her biri.
 • İkiye ayrılmış şeyin bir kısmı.

şimalen

 • Soldan, sol taraftan, şimalden, kuzey taraftan.

şimali / şimalî

 • Şimale ait, sola ve kuzeye ait.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık.

taarrüfat / taarrüfât

 • Tanıtmalar, tanımalar.

tahmin

 • (Hamn. dan) Aşağı yukarı bir fikir söylemek. İhtimallere dayanan düşünce. Zayıf delil ile hüküm ve kıyas etmek.

tahtie / tahtîe

 • Bir kimseyi veya bir şeyi hatalı görmek, hata isnad etmek, yanıltmak. "Bu hatadır" diye iddia etmek.
 • Ist: "Mezhebim haktır, hata ihtimali var. Başka mezheb hatadır, savaba ihtimal var" diyenler ki, bu hatalı anlayışa izafeten "Tahtie" denmiştir.
 • Hatâya düşürme; "Benim yolum doğrudur, hatâ ihtimali var. Başkalarının yolu hatâdır, doğru olma ihtimali var." görüşünde olmak.

takribi / takribî

 • İhtimale göre olan. Takribe ait.

tazhir

 • (Zahr. dan) Arkaya atma. Arkaya bırakma veya bırakılma. İhtimâl.

tecdid-i iman / tecdîd-i îmân

 • Bilerek veya bilmeyerek küfrü gerektiren (îmânı gideren) bir sözü söylemek veya bir işi yapmak yâhut böyle bir şeyi yapmış olma ihtimâli üzerine, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünü; mânâsını bilerek ve inanarak söyleyip, îmânını yenileme, tâzeleme.

tecelli-i amme / tecellî-i âmme

 • Umumî tecellî; Cenâb-ı Hakkın bütün mahlukatı kuşatan isimlerine ait büyük tecelliler, yansımalar.

tecelliyat / tecellîyat

 • Tecellîler; yansımalar.

tecelliyat-ı cemal ve kemalat / tecelliyât-ı cemal ve kemâlât

 • İlâhî mükemmelliklerin ve güzelliklerin yansımaları.

tecelliyat-ı cemaliye / tecelliyât-ı cemâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğinin yansımaları, görüntüleri.

tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye / tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın güzellik ve yücelik sıfatlarının yansımaları.

tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliye / tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye ve kemâliye

 • Allah'ın güzellik ve yücelik ve mükemmellikle ilgili sıfatlarının yansımaları.

tecelliyat-ı esma / tecelliyât-ı esmâ

 • Allah'ın isimlerinin tecellileri, yansımaları.

tecelliyat-ı esma-i ilahiye / tecelliyât-ı esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın isimlerinin tecellileri, yansımaları.

tecelliyat-ı kahriye / tecelliyât-ı kahriye

 • Kahredici tecellîler, yansımalar.

tecelliyat-ı kemal / tecelliyât-ı kemâl

 • Mükemmelliklerin tecellîleri, yansımaları.

tecelliyat-ı kübra / tecelliyât-ı kübrâ

 • En büyük tecelliler, yansımalar.

tecelliyat-ı nuriye / tecellîyât-ı nuriye

 • Nurlu tecellîler; parlak yansımalar.

tecelliyat-ı rahmet / tecelliyât-ı rahmet

 • Rahmet yansımaları.

tecelliyat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye edişinin tecellileri, yansımaları.

tecelliyat-ı samedaniye / tecelliyât-ı samedâniye

 • Allah'ın herşeyin Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösteren yansımaları.

tecelliyat-ı seyyale / tecelliyat-ı seyyâle

 • Akıp giden yansımalar, görünümler.

tekadir

 • (Tekili: Takdir) Mukadderât. Alınyazıları.
 • İhtimâller.

telmih / telmîh / تلميح

 • Gönderme, îmâlı anlatma. (Arapça)

telmihan / telmîhan

 • Telmih sûretiyle, imalı olarak.

telmihat / telmîhât / تلميحات

 • Göndermeler, îmâlı anlatmalar.. (Arapça)

telmihen

 • Telmih yoluyla, imâlı olarak.
 • Telmih suretiyle. Telmih için. İmâlı olarak.

temasil / temâsil

 • Timsaller, yansımalar.

temessülat / temessülât

 • Yansımalar.

terahhumat / terahhumât

 • (Tekili: Terahhum) Acımalar, merhamet etmeler.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

teslis

 • Üçleme. Hristiyanların sonradan uydurdukları ve dinlerinin esasında olmayan bir akidedir ki; bazılarının hâşâ, Cenab-ı Hakk Üçdür, bazıları da Üçü birdir diyerek, Allah'a şerik ve ortak tanımaları. Cenab-ı Hakk'ı Üç Unsurdur diye tevehhüm etmeleri. (Ekanim-i selâse de denir.)

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak.
 • Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 • Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.

tevehhüm

 • Evhamlanmak. Az tehlike ihtimâli olsa çok korkmak. Yok olanı var zannetmekle ye'se ve korkuya düşmek.

tevil

 • Yorumlama, yorum; sözün ilk anlamını değil de ihtimal dahilinde bulunan başka anlamlarını (mecâzî) esas alarak yorumlama.

tezahürat-ı cemaliye ve celaliye / tezahürât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğiyle birlikte heybet ve haşmetinin yansımaları.

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan, ejder, ejderha.
 • Koz: Gökte yedi burc boyunca uzanan hafif beyazlık.
 • Ejderha burcu. Semânın şimal yarım küresinde Küçük Ayı burcunu etrafından saran, kıvrılıp bir yıldız dörtgeni ile nihayet bulan bir burç.

ufk-u tecelliyat

 • Tecellilerin, yansımaların ufku.

vaziyet-i muhtemele

 • İhtimal dahilinde olan durum.

vehm

 • İnsanın kalbinde bir şey hakkında iki ihtimâlden az, zayıf olanı.

vesvese

 • Şübhe. Tereddüt. Kuruntu. Aslı olmayan ihtimaller.

yahtemil

 • İhtimal.

zann-ı kabul-ü cumhur

 • Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri. (Ümmeti da'vetle teşri' edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri' olamaz.İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etme

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın