LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ilham ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

badih

 • (Bâdihe) Beklenmedik ziyaret.
 • Erkek ziyaretçi.
 • Birden bire gelen ilham.
 • Ansızın, âniden.

feyz-i envar-ı muhammedi / feyz-i envâr-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) nurundan gelen ilham ve ilim.

feyz-i kur'an / feyz-i kur'ân

 • Kur'ân'ın verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğu.

feyz-i kur'ani / feyz-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın feyzi, Kur'ân'ın verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğu.

feyziyle

 • İlhamıyla, bereketiyle.

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

hadis-i kudsi / hadîs-i kudsî

 • Mânası Peygamberimiz'e (A.S.M.) vahy veya ilham edilen, kelimesi kendisinden sudur eden kudsî kelâm.

hatır-ı melekani / hâtır-ı melekânî

 • İbâdete, tâate rağbet etmeye dâir insanın kalbine melek tarafından getirilen düşünce. Buna ilhâm da denir.

havatır-ı rabbaniye

 • Rabbanî telkinler. İlâhî ilhamlar.

hiss-i sadis / hiss-i sâdis

 • Altıncı hiss, altıncı duygu. (Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan)

hükema-i işrakıyyun / hükema-i işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan filozoflar.

hükema-yı işrakıyyun / hükema-yı işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan İslâm filozofları.

i'lam ve ilham-ı ilahi / i'lâm ve ilham-ı ilâhî

 • Allah tarafından bildirme ve kalbe indirilen ilham.

ihtar

 • Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.

ilham-ı hüda / ilham-ı hüdâ

 • Allah'ın verdiği ilham.

ilham-ı ilahi / ilhâm-ı ilâhî

 • Allah'ın kalbe gönderdiği ilham.

ilham-ı rabbani / ilham-ı rabbânî

 • Allah tarafından kalbe indirilen ilham.

ilhamat / ilhâmât / الهامات

 • İlhamlar. Allah tarafından kalbe gelen mânalar.
 • İlhamlar, Allah tarafından kalbe gelen mânâlar.
 • İlhamlar, kalbe gelen mânâlar.
 • İlhamlar, esinler. (Arapça)

ilhamat-ı gaybiye / ilhâmât-ı gaybiye

 • Gayb âleminden gelen ilhamlar; Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını temin etmeleri için varlıklara vermiş olduğu duygu.

ilhamat-ı sadıka / ilhâmât-ı sâdıka

 • Doğru ilhamlar.

ilhamen / ilhâmen

 • İlham olarak, Allah'ın kalbe yerleştirmesi şeklinde.
 • İlham olarak.

ilhami / ilhamî / ilhâmî

 • İlham ile elde edilen ve nâil olunan. İlham ile alâkalı.
 • Erkek adı.
 • Allah tarafından kalbe gönderilen bir tarzda ilham.
 • İlhamla ilgili.

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

insan-ı kamil / insan-ı kâmil

 • Kemâle ermiş, olgun insan. İslâmiyet'in emrettiği bütün emirleri yapan, yasaklardan sakınan, Peygamber efendimizin güzel ahlâkıyla ahlâklanan, hareketleri ve sözleri hep Allahü teâlânın ilhâmı ile olan üstün insan.

işrak / işrâk

 • Sezgi; keşif ve ilham ile insanı Allah'a götüren yolları bulmaya çalışmak.

işrakiyun / işrâkiyun

 • Bilginin kaynağının mânevi aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünde olan İslâm felsefecileri.

işrakıyyun / işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunanlar.

kavl

 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Konuşulan söz. Söz cümlesi.
 • İtikad, delâlet.
 • Tarif.
 • İlham.

keşf

 • Açmak.
 • Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından birisine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması.
 • Açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyin üzerindeki kapalılığı kaldırmak.
 • Evliyânın, his ve akılla anlaşılmayan şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesi.
 • Açma, meydana çıkarma, gizli bir şeyi bulma, bir sırrı öğrenme.
 • Allah tarafından ermişlere ilham edilen gizliyi bilme yetisi.

keşf-i sadık / keşf-i sâdık

 • Allah'ın velî kullarının mânevî âlemlere ait bazı sır ve hakikatleri Allah'ın ilham etmesiyle görmeleri.

keşfiyat

 • (Tekili: Keşf) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin de

maden-i feyz

 • İlham, ilim kaynağı.

mazhar-ı ilham / mazhar-ı ilhâm

 • İlhamın göründüğü yer.
 • Kendine ilhâm olunan. (Arı, hayvan ve insanlara olduğu gibi) Kalbine ilhâm gelen zât.

melek-i ilham

 • İlham meleği.

minhac-ı hadsi-i ilhami / minhâc-ı hadsî-i ilhamî

 • İlhâmın hadsî, sezgiye dayalı metodu.

muhaddisin-i muhaddesun / muhaddisîn-i muhaddesun / muhaddisîn-i muhaddesûn

 • Allah tarafından ilhama mazhar olan hadisçiler.
 • Allah tarafından kendilerine ilham olunan muhaddisler.

mülhem / مُلْهَمْ

 • Kalbe doğmuş. Allahın, ilham ile kalbe bildirdiği.
 • İlham olunmuş.
 • İlham olunmuş, kalbe doğmuş.
 • İlhâm edilen.

mülhemane / mülhemâne

 • İlham alarak, ilham olunurcasına.
 • İlham alarak.

mülhemun / mülhemûn

 • İlhama mazhar olanlar.

mülhim

 • İlham eden.
 • Kalbe feyiz veren, ilham eden Allah (C.C.)

mülhim-i hakikat

 • Hakikati ilham eden.

mülkıyat

 • İlham eden melâikeler.

musika-i ilahiye / musika-i ilâhiye

 • İlâhî müzik, Allah'ın kâinata yerleştirdiği, Allah'ın ilhamıyla varlıkların çıkardığı tabii nâmeler ve sesler.

muvaredat

 • (Tekili: Muvârede) (Vürud. dan) Gelen şeyler.
 • Aklı gelen şeyler. İlhamlar.

nefs-i mülheme

 • Tas: Lüzumu hâlinde Cenab-ı Hak tarafından kendisine hakikatlar ilham edilen, tasaffi ve tekâmül etmiş nefis.

nefs-i mülhime

 • Gerektiği zaman Allahü teâlâ tarafından kendisine hakîkatler ilhâm edilen, kötülüklerden arınmış nefs.

semere-i ilham

 • İlhamın neticesi, meyvesi.

sevk-i tabii / sevk-i tabiî

 • Hayvan veya insanların düşünmeksizin Cenab-ı Hakk'ın sevki ile olan hikmete uygun hareketi. Sevk-i kaderî, ilham veya sevk-i İlâhî demek daha doğrudur.

sünuhat-ı ilhamiye / sünuhat-ı ilhâmiye / sünûhât-ı ilhâmiye

 • İlhamla akla ve kalbe gelenler.
 • İlham olarak kalbe gelen şeyler, ilhamla gelenler.

tuluat / tulûat

 • (Tekili: Tulu') Hazırlıksız olarak birden kalbe gelen mânalar, ilhamlar. Doğuşlar.
 • Kalbe gelen ilhamlar, ani doğuşlar.

tuluat olma / tulûat olma

 • Kalbe ilhâmın gelmesi.

tuluat-ı kalbiye / tulûât-ı kalbiye

 • Kalbe gelen ilham ve mânâlar.

ulema-yı işrakıyyun / ulema-yı işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan âlimler.

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve

vahy-i zımni / vahy-i zımnî

 • Kur'ân-ı Kerim ve bazı kutsî hadisler dışındaki vahye ve ilhâma dayanan hadisler.
 • Mücmel ve hulâsası vahye ve ilhama istinad eden; tasvirât ve tafsilatı Resul-ü Ekrem'e (A.S.M.) âit olan vahiydir.

varidat-ı ilahiyye / vâridât-ı ilâhiyye

 • Allahü teâlâdan gelen feyzler ve ilhamlar.

yarı ümmi

 • Yazıyı tam yazamayan.
 • İlmi daha ziyade ilhama istinad eden.