LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ilerleme ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

aheng-i terakki / âheng-i terakkî

 • İlerleme ve gelişmenin ahengi, uyumu.

akademi

 • yun. Yüksek mekteb.
 • Âlimler, edebiyatçılar heyeti.
 • Eflatun'un vaktiyle talebesine ders verdiği yer.
 • Çıplak modelden yapılan insan resmi.
 • Belli bir ilmin gelişme ve ilerlemesini te'min maksadı ile müşterek tetebbularda veya serbest tedrisatta bulunan salâhiyetl

amin

 • İlerlemeyen. Yerinde sâbit ikamet eden.

cevir

 • (Cevr) Cefa, eziyet, sıkıntı, üzüntü. Zulüm.
 • Tas: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mâni olan şey.

devr-i terakki

 • İlerleme devri.

dun-perver / dûn-perver

 • Kötü kimseleri koruyan, alçak kişileri muhafaza edip onların ilerlemelerine yardımcı olan. (Farsça)

düstur-u terakki

 • İlerleme kanunu.

efnad

 • (Tekili: Fened) Bunaklar, yaşlarının ilerlemesinden bunamış olanlar.

feyz ü rif'at

 • İlerleme, bolluk ve yükseklik.

hal-i terakki

 • İlerleme, gelişme hali; kalkınmışlık.

halvet

 • Yalnızlık, yalnız olarak kalma.
 • Yabancı bir kadınla yabancı bir erkeğin bir odada, kapalı bir yerde yalnız kalmaları.
 • Tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet tenhâda kalma hali yalnız kalmak.

halvethane / halvethâne

 • Çilehâne. Tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet kendi hâlinde yalnız kalınan ve ibâdetle vakit geçirilen yer.

haruni / harunî

 • Hayvanın ilerlemeyip durması veya gerilemesi. Hayvanın huysuzluğu.

hiss-i hakiki-i terakki / hiss-i hakikî-i terakki

 • Gerçek ilerleme duygusu.

ictiba / ictibâ

 • Seçmek, seçilmek. Evliyâlıkta, vâsıtanın, aracının şart olmadığı cezbe (çekilme) ile ilerleme.

iftihar madalyası

 • Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san'atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sâri hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887) Madalyanın ön yüzünde yukarı k

ikdam

 • Gayret ve sebat ile çalışmak. İlerlemeye gayret etmek. Devamlı çalışmak. İlerlemek.

ikdamat

 • (Tekili: İkdam) İlerlemeler. Sürekli çalışmalar.

inkişaf / inkişâf

 • Açılma. Meydana çıkma.
 • Yetişme.
 • Terakki etme, ilerleme.
 • Gizli sırların bilinmesi.
 • Gelişme, ilerleme.

inkişaf-ı fikr

 • Fikrin, düşüncenin gelişmesi, ilerlemesi.

intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı ahmediye

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) hayatı süresince katettiği mânevî mertebelere yükselme ve ilerlemesinin en son noktası.

irtiaf

 • İleri geçme, ilerleme.

istidad-ı tahkik ve terakki

 • Delilleriyle inceleme ve ilerleme istidadı, yeteneği.

istidad-ı terakki / istidâd-ı terakki

 • İlerleme ve kalkınma yeteneği.

istisnan

 • İhtiyarlama, yaşı ilerleme, yaşlılanma.

kanun-u tekamül / kanun-u tekâmül

 • İlerleme, mükemmelleşme kanunu.

kat'-ı merahil / kat'-ı merâhil

 • Merhaleleri, durak yerlerini geçme. Yol alma, ilerleme.

maddeten terakki

 • Maddî açıdan gelişme, ilerleme ve üstün hâle gelme.

maddi terakki / maddî terakki

 • Maddî yönden elde edilen gelişme; ilim ve teknolojide gelişip ilerleme.

maden-i terakkiyat / maden-i terakkiyât

 • Terakkiye, ilerlemeye kaynak olan.

makine-i tekemmülat / makine-i tekemmülât

 • İlerleme, olgunlaşma makinesi.

merdiven-i terakki

 • İlerleme merdiveni; bir merdivenin basamakları gibi yükselme.

mesafe-i terakki

 • İlerleme, yükselme mesafesi.

meyl-i terakki

 • Terakki etme, ilerleme eğilimi.

meylü'l-istikmal / meylü'l-istikmâl

 • Mükemmelliğe doğru ilerleme ve gelişme eğilimi.

meylü't-terakki

 • İlerleme meyli, yükselme eğilimi,.

mütevakkıf

 • Bir şeye bağlı olan, onunla iş görecek olan, ilerlemeyip duran.
 • Bekleyen, tevakkuf eden, duran, eğlenen.

pa-bend-i terakki / pâ-bend-i terakki

 • İlerlemeğe mâni olan zincir, köstek.

perveriş

 • Besleme, besleyiş. Beslenme. (Farsça)
 • Terbiye etme, yetiştirme, eğitme. Terbiye edilip yetiştirilme, eğitilme. (Farsça)
 • İlerleme, terakki. (Farsça)

pişi / pişî

 • İlerleme, üstünlük, tefevvuk. (Farsça)
 • Önünü gören, ileri görüşlü. (Farsça)

riyazat

 • Manevî ilerleme için gerçekleştirilen eğitim.

şaheser-i tarikat / şâheser-i tarikat

 • Mânevî ilerlemeye götüren yolun şâheseri.

sebeb-i terakki / sebeb-i terakkî

 • İlerleme, yükselme sebebi.

sebk

 • İleri geçme, ilerleme. Öne göçme.
 • Vâki olma.
 • Koşuda kazanan hayvan.

sebkat

 • İlerleme, geçme.
 • Geçmek, ilerlemek.

sedad

 • Sapmadan ilerleme.

seyr

 • Tasavvuf yolunda ilerleme.

seyr ve süluk / seyr ve sülûk

 • Tasavvuf yolculuğu, tasavvuf yolunda ilerlemek.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin; ilminin, bilgisinin ve kendi ihtiyârı (dilemesi, istemesi) olmaksızın dış âlemde ilerlemesi.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi.

seyr-i fillah

 • Allahü teâlânın isimlerinde ve sıfatlarında ilerleme. Allahü teâlânın beğendiği ve râzı olduğu şeylerde fânî olma (yâni O'nun sevdiklerini sevmek ve O'nun sevdikleri kendine sevgili olmak).

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

seyr-i süluk / seyr-i sülûk

 • Mânevî makamlarda seyir ve seyahat; velayet yolunda mânevî ilerleme yolculuğu.

şimendifer-i terakki / şimendifer-i terakkî

 • İlerleme treni; yükselme vasıtası.

simya

 • Adi madenleri altın madenine çevirmek gayesini güden bir çalışma. Bu çalışma bir takım maddelerin bulunmasına sebep olduğu için kimya ilminin ilerlemesine hizmeti dokunmuştur.

süluk / sülûk / سلوك

 • İlerleme.

ta'vik

 • İlerlemesine mâni olmak. Geciktirmek.
 • İşinden alıkoymak.
 • Geciktirme, ilerlemesine mâni olma.

tarik-i terakki / tarîk-i terakki

 • Gerçek yol, ilerleme yolu.

tarikat / tarîkât

 • İbadet ve zikirlerle kalben ilerleme yolları.

tederrüc

 • (Derece. den) Derece derece, adım adım ilerleme.
 • Dürrâce benzer bir kuş.
 • Derece derece ilerleme, derecelenme.
 • Adım adım ilerleme.

tedric / tedrîc

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.
 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.
 • Derece derece ilerleme.
 • Derece derece ilerleme, ilerletme. Azar azar hareket.

tefeyyüz

 • Feyizlenmek.
 • İlerlemek.
 • Bollaşmak.

tekaddüm

 • Geçmiş bulunma.
 • Öne geçme. İlerleme.
 • Birine gelmesi muhtemel bir zararın def'i için evvelceden iş'ar ve tenbih eylemek.
 • Fık: Mürur-u zaman olmak. Zamanı geçmiş bulunmak.

tekemmül-ü vesait-i nakliye

 • İletişim araçlarının ve taşımacılığın gelişmesi, ilerlemesi.

tekemmülat-ı insaniye / tekemmülât-ı insaniye

 • İnsana ait mükemmellikler, ilerlemeler.

tekemmülat-ı ruhiye / tekemmülât-ı ruhiye

 • Ruha ait mükemmelleşmeler, ilerlemeler.

temşiye

 • (Meşy. den) Yürütme, ilerleme.
 • Meydana gelmesini kolaylaştırma.

terakki / terakkî / ترقى / ترقي

 • İlerleme, yükselme.
 • İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma.
 • Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)
 • Yükselme, ilerleme.
 • İlim, fen ve san'atta yükselme, ilerleme.
 • Mânevî ilerleme, rûhen yükselme.
 • İlerleme, yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma, gelişme.
 • İlerleme, gelişme. (Arapça)
 • İlerleme.

terakki etme

 • İlerleme, yükselme.

terakki etmek

 • Yükselmek, ilerlemek.

terakki-i fikri / terakkî-i fikrî

 • Fikren ilerleme, yükselme.

terakkiperver / terakkîperver / ترقى پرور

 • Terakkiyi seven. İlerlemeyi seven. (Farsça)
 • İlerleme yanlısı. (Arapça - Farsça)

terakkişiken

 • Terakkiyi kıran, ilerlemeyi önleyen, terakkinin aleyhinde bulunan. (Farsça)

terakkivari / terakkivâri

 • Gelişme ve ilerleme şeklinde.

terakkiyat / terakkiyât / ترقيات

 • İlerlemeler.
 • İlerlemeler.
 • (Tekili: Terakki) Terakkiler. Yükselişler. İlerlemeler.
 • İlerlemeler. (Arapça)

terakkiyat-ı beşer

 • İnsanlığa ait kalkınmalar, yükselmeler, ilerlemeler.

terakkiyat-ı daimi / terakkiyât-ı daimî

 • Sürekli, yükseliş, ilerleme.

terakkiyat-ı ecnebiye / terakkiyât-ı ecnebiye

 • Yabancıların sağladığı gelişmeler, ilerlemeler.

terakkiyat-ı fenniye / terakkiyât-ı fenniye

 • Bilimsel ilerlemeler.

terakkiyat-ı havaiye

 • Hava ile ilgili ilerlemeler, uzayla ilgili gelişmeler.

terakkiyat-ı hazıra / terakkiyat-ı hâzıra

 • Zamanımızdaki ilmî ve teknik ilerlemeler.

terakkiyat-ı insaniye / terakkiyât-ı insaniye

 • İnsanların manevî açıdan gelişme ve ilerlemeleri.

terakkiyat-ı maddiye

 • Maddî ilerlemeler.

terakkiyat-ı maneviye / terakkiyât-ı mâneviye

 • Mânevî ilerlemeler, yükselmeler.

terakkiyat-ı maneviye-i beşeriye / terakkiyât-ı mâneviye-i beşeriye

 • İnsanlığın mânevî ilerlemesi, yükselmesi.

terakkiyat-ı medeniye / terakkiyât-ı medeniye

 • Teknolojik ilerlemeler.

terakkiyat-ı medeniyet / terakkiyât-ı medeniyet

 • Medenî ve teknolojik ilerlemeler.

terakkiyat-ı ruhiye ve fikriye / terakkiyât-ı ruhiye ve fikriye

 • Ruhî ve düşünceyle ilgili ilerlemeler.

terakkiyat-ı sanayi / terakkiyât-ı sanayi

 • Sanayi dallarında meydana gelen gelişme ve ilerlemeler—uçak sanayii, gemi sanayii gibi.

terakkiyat-ı tıbbiye

 • Tıp alanında ilerlemeler, gelişmeler.

tevaggun

 • Cenk içinde ikdam etmek. Savaşta sebat edip ilerlemek.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

vukuf-i adedi / vukûf-i adedî

 • Nakşibendiyye yolunun on temel esâsından biri. Tasavvuf yolunda ilerlemek ve yükselip olgunlaşmak için yapılan zikri, bildirilen adede (sayıya) göre yapmak. Meselâ bir nefeste 1, 3, 5, 7, 11 kerre Allah demek gibi teke riâyet ederek zikretmek.

zahf

 • (Çoğulu: Zuhuf) Ayaklarını sürüyerek yürüme. Sürünerek yürüme.
 • (Çocuk) emekleme.
 • Askerin, düşmana karşı emekliyerek ilerlemesi.

zaman-ı terakki

 • İlerleme devri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın