LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ile ilgili ifadesini içeren 168 kelime bulundu...

adli / adlî / عدلى

 • Adalet ile ilgili. (Arapça)

adudi / adudî

 • Pazı kemiği ile ilgili.

ahkam-ı fıkhiyye / ahkâm-ı fıkhiyye

 • Fıkıh ile ilgili hükümler. Bedenle yapılması ve sakınılması lazım gelen şeyler, emirler ve yasaklar.

ahkam-ı rububiyet / ahkâm-ı rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi ile ilgili hükümler.

ailevi / ailevî / عائلوی

 • Aile ile ilgili.
 • Aile ile ilgili.
 • Aile ile ilgili. (Arapça)

akl-ı uhrevi / akl-ı uhrevî

 • Âhiret ile ilgili akıl.

alemane / âlemane

 • Dünya ile ilgili. Dünyevî. (Farsça)

arabiyyet

 • Arapça ile ilgili olan (İlim, fikir veya kitap). Arap edebiyatı.

arişi / arişî

 • Manevî. Mânâ ile ilgili. (Farsça)

bahari / bahârî / بهاری

 • İlkbahar ile ilgili. (Farsça)

bahriye

 • Donanma ile ilgili işler. Devletin donanma ve deniz askerleri.

bedi' ilmi / bedî' ilmi

 • Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar ile sözün süslenmesini öğreten ilim.

berfin

 • Kar ile ilgili, kardan. (Farsça)

berri / berrî / بری

 • Toprağa ait, kara ile ilgili.
 • Kara ile ilgili. (Arapça)

bevli / bevlî / بولى

 • İdrar ile ilgili. (Arapça)

biyokimya

 • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

bünyeviyat / بنيویات

 • Bünye ile ilgili bilim dalı, morfoloji. (Arapça)

cevheri / cevherî / جوهری

 • Mücevherle ilgili. (Arapça)
 • Mücevherli. (Arapça)
 • Öz ile ilgili. (Arapça)

cevvi / cevvî / جوی

 • Hava ile ilgili. (Arapça)

cezai / cezaî

 • Cezaya âit, ceza ile ilgili.

cihani / cihânî / جهانى

 • Dünya ile ilgili. (Farsça)
 • İnsan. (Farsça)

cismani / cismânî / جسمانى

 • Cisim ile ilgili. (Arapça)
 • Bedensel. (Arapça)

dahili / dâhilî / داخلى

 • İç ile ilgili, iç yüze ait. (Arapça)

dahiliye / dâhiliye / داخليه

 • İç ile ilgili, iç yüze ait. (Arapça)

dünyevi / dünyevî / دنيوی

 • Dünya ile ilgili.
 • Dünya ile ilgili, dünyalı.
 • Dünya ile ilgili. (Arapça)

dürri / dürrî

 • Dürr'e mensub, inci ile ilgili.

enfüsi / enfüsî

 • Kişinin kendisi ile ilgili, nefis ve beden dairesine ait.

esrar-ı gaybiye

 • Görünmeyen, dünya ile ilgili gizli sırlar.

ezani / ezânî / اذانى

 • Ezan ile ilgili. (Arapça)

ezeliyye

 • Ezele mensub, ezel ile ilgili, ezelîlik

felsefi / felsefî / فلسفى

 • Felsefe ile ilgili, felsefeye ait.
 • Felsefe ile ilgili. (Arapça)

felsefiyyat

 • Felsefe ile ilgili bilgi ve düşünceler, hikmet bilgileri.

fikri / fikrî / فكری

 • Düşünce ile ilgili. (Arapça)

fikriyyat / fikriyyât / فكریات

 • Düşünce ile ilgili çalışmalar. (Arapça)

fir'avni / fir'avnî

 • Firavunluk. Firavun ile ilgili. (Farsça)

frengi / frengî

 • Batı dili, Batı ile ilgili.

garbi / garbî / غربى

 • Garbî batı, batı ile ilgili. (Arapça)

hadisat-ı bereket / hâdisât-ı bereket

 • Bereket ile ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı muhammediye / hâdisât-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar.

hadise-i dünyeviye / hâdise-i dünyeviye

 • Dünya ile ilgili olay.

hadise-i misaliye

 • Misal âlemi ile ilgili olay.

hakani / hakanî

 • Hâkan ile ilgili, hâkana mensub.

haki / hâkî / خاكى

 • Hâki, toprak rengi. (Farsça)
 • Toprak ile ilgili. (Farsça)

halli

 • (Halliye) Sirke ile ilgili.

harici / haricî / hâricî / خارجى

 • Dışa ait, dış ile ilgili.
 • Dış ile ilgili. (Arapça)

havai / havaî

 • Hava ile ilgili.

hecai / hecâî

 • Heca ile ilgili.

hendesi / hendesî

 • Geometri ile ilgili.

hikmet

 • Nübüvvet (peygamberlik).
 • Faydalı ilim.
 • Edeb, ahlâk ve nasîhat ile ilgili güzel sözler.
 • Gizli sebep, fâide.
 • Fıkıh ilmi, helâl ve harâmı bildiren din ilmi.
 • İlm-i Ledünnî, mânevî ilim.
 • Peygamber efendimizin sünneti.

hikmet-i aliye-i kainat / hikmet-i âliye-i kâinat

 • Evren ile ilgili yüksek bilgi.

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hissi / hissî

 • His ile, duygu ile ilgili, duygusal.

hitabiyat

 • Hitabet (etkileyici konuşma) ile ilgili sözler.

hizmet-i imaniye ve kur'aniye / hizmet-i imanîye ve kur'ânîye

 • İman ve Kur'ân ile ilgili hizmet.

hümayun / hümâyûn / همایون

 • Kutlu. (Farsça)
 • Padişah ile ile ilgili. (Farsça)

idare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine / idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine

 • Kendi ruhu, dini, şahsı, ailesi ve köyü ile ilgili idare ve onları yönetme.

idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye

 • Kendi şahsı, ailesi ve dini ile ilgili idare ve bunları yönetme.

iddiaiyyat

 • (Tekili: İddiaî) İddia ile ilgili. Şahidi olmayan sözler.

ihsai / ihsâî / احصائى

 • Sayım ile ilgili, istatistik. (Arapça)

ihtirazi / ihtirâzî

 • Çekinme, sakınma ile ilgili.

iknaiyat

 • İkna ve inandırma ile ilgili konular.

illiyyet

 • Sebep ile ilgili, sebeplilik.

ilm-i bedi' / ilm-i bedî'

 • Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar yaparak sözün süslenmesini öğreten ilim.

ilm-i feraiz / ilm-i ferâiz

 • İslâm hukukunda miras taksimi ile ilgili bilim dalı.

ilm-i hal / ilm-i hâl

 • Her müslümanın îmân, ibâdet ve ahlâk ile ilgili bilmesi gereken şeyler veya bu bilgileri anlatan kitap.

ilmihal / ilmihâl

 • İman esaslarıyla, namaz, abdest gibi amel ile ilgili meseleleri halkın seviyesinde anlatan kitap.

insani / insânî / انسانى

 • İnsanlık. (Arapça)
 • İnsan ile ilgili. (Arapça)

insırafi / insırafî

 • Çekilip gitme ile ilgili.

intikali / intikalî

 • İntikal ile ilgili.

ırki / ırkî / عرقى

 • Irk ile ilgili. (Arapça)

isnadiyyat

 • İsnad ile ilgili düşünceler.
 • Aslı esası olmadığı halde birisine isnad edilen sözler.

kalbi / kalbî / قلبى

 • Yürekten. (Arapça)
 • Kalp ile ilgili. (Arapça)

kavanin-i rububiyet / kavânîn-i rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa, yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması ile ilgili kanunlar.

kavli / kavlî

 • Söz ile ilgili, söz olarak, sözde.

kazai / kazâî / قضائى

 • Yargı ile ilgili. (Arapça)

lafzi / lafzî / لفظى

 • Lafız ile ilgili, söz ile ilgili. (Arapça)

lisani / lisanî / لسانى

 • Dil ile ilgili. (Arapça)

lu'bi / lu'bî

 • Oyun ile ilgili olan.

maani-i mukaddese-i muhabbet / maânî-i mukaddese-i muhabbet

 • Sevgi ile ilgili mukaddes mânâları.

maddi / maddî / مادی

 • Madde ile ilgili, maddece.
 • Madde ile ilgili. (Arapça)
 • Materyalist. (Arapça)

maddiyye / مادیه

 • Madde ile ilgili. (Arapça)
 • Matetaryalist. (Arapça)

maderi / maderî / مادری

 • Anne ile ilgili, ana tarafı. (Farsça)

mai / maî / mâî / مائى

 • Su cinsinden, su ile ilgili, mavi.
 • Su ile ilgili. (Arapça)
 • Mavi. (Arapça)

mali / mâlî / مالى

 • Mal ile ilgili. (Arapça)
 • Maliye ile ilgili. (Arapça)

maliye / mâliye

 • Mal ile ilgili olan.

manevi / manevî / معنوی

 • Anlam ile ilgili. (Arapça)
 • Ruh ile ilgili. (Arapça)

maneviye / mânevîye

 • Mânâ ile ilgili.

maraz-ı harici / maraz-ı haricî

 • Dıştan gelen, dış ile ilgili hastalık.

masiva / mâsiva

 • Bir şeyden başka olanların hepsi.
 • Dünya ile ilgili olan şeyler.
 • Allah'tan başka her şey.

masiva-perest / mâsivâ-perest

 • Dünya ile ilgili olan şeylere düşkünlük; Allah'tan başka şeylere aşırı düşkünlük.

medarlar

 • Yirmi Dokuzuncu Söz'de bulunan bölümler; haşir ile ilgili deliller.

medresevi / medresevî / مدرسوی

 • Medrese ile ilgili. (Arapça)

mefkurevi / mefkûrevî / مفكوروی

 • Ülkü ile ilgili. (Arapça)

mekani / mekânî

 • Yer ve mevki ile ilgili.

mekki / mekkî

 • Mekke ile ilgili, Mekkeli, Mekke'de nazil olmuş âyetler veya sûreler.

mesele-i aliye-i zatiye / mesele-i âliye-i zâtiye

 • Zâtı ile ilgili yüce mesele.

mesele-i şer'iye

 • Şer'î mesele, şeriat ile ilgili mesele; fıkhî mesele.

meşihat-i islamiye / meşihat-i islâmiye

 • İslâm ile ilgili devlet dairesi, Şeyhü'l-İslâmlık makamı.

mevlid

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) doğumu, hayatı ile ilgili eser.

midevi / midevî

 • Mide ile ilgili, mideye âit.
 • Mide ile ilgili.

mu'cizat-ı maiye / mu'cizât-ı mâiye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) su ile ilgili mu'cizeleri.

mu'cize-i maiye / mu'cize-i mâiye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) su ile ilgili mu'cizesi.

mucizevi / mûcizevî

 • Mûcizeli biçimde, mûcize ile ilgili olarak.

müellif-i islam / müellif-i islâm

 • Müslüman yazar; İslâmiyet ile ilgili eserleri olan.

mülk ciheti

 • Dış yüz, madde ile ilgili tarafı.

münasebat-ı nahviye ve sarfiye / münasebât-ı nahviye ve sarfiye

 • Dilbilgisi kurallarına ait münasebetler; fiil çekimi ve cümle yapısı ile ilgili kurallara ait bağlar.

nakli / naklî

 • Nakle dayanan, kitap ve sünnete dayalı olan.
 • Taşıma ile ilgili.
 • Nakliye ile, taşıma ile ilgili.
 • Akla değil de nakle dayanan, yani söylenen hakikat.

nasuti / nasutî / nâsûtî / ناسوتى

 • Dünya ile ilgili, insanlığa ait, insanlıkla ilgili.
 • İnsanlık ile ilgili. (Arapça)

nebati / nebatî / nebâtî

 • Bitki ile ilgili, bitki cinsinden.
 • Bitkisel, bitki ile ilgili.

nefsi / nefsî / نفسى

 • Nefis ile ilgili. (Arapça)
 • Subjektif. (Arapça)

nesebi / nesebî

 • Soy ile ilgili.

nesr

 • Arş ve sema ile ilgili meleklerden biri.

nevmiye

 • Uyku ile ilgili.

nizamname / nizamnâme

 • Düzen yazısı, düzenleme ile ilgili belge.

nüasi / nüasî

 • Uyuklama ile ilgili.

nuhi / nuhî

 • Nuh (A.S) ile ilgili.
 • Pek eski.

paskalya

 • Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.

ruhani / rûhanî

 • Ruh ile ilgili, görünmez varlık, ruh, melek, cin.

ruhi / rûhî / روحى

 • Ruh ile ilgili. (Arapça)
 • Ruhsal. (Arapça)

rüya-yı hayaliye

 • Misal âlemi ile ilgili rüya.

şahi / şahî

 • şaha, hükümdara ait, şah ile ilgili. (Farsça)
 • Hükümdarlık, şahlık. (Farsça)
 • Eski topların bir çeşiti. (Farsça)
 • Nişastalı, yumurtalı bir helva. (Farsça)
 • Tar: Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın bastığı altun para. (Bu ismin verilmesi, üzerinde "şah" kelimesinin yazılı bulunmasından (Farsça)

samedani / samedanî

 • Samed olan Allah ile ilgili, ilâhî.

san'at-ı beyaniye

 • Beyân ilmi ile ilgili san'at (beyân.

sar'i / sar'î

 • Sar'a hastalığı ile ilgili.

şarki / şarkî / شرقى

 • Doğu, doğu ile ilgili. (Arapça)

seciyevi / seciyevî / سجيوی

 • Karakter ile ilgili. (Arapça)

sedefi / sedefî / صدفى

 • Sedefli. (Arapça)
 • Sedef ile ilgili. (Arapça)
 • Sedef rengi. (Arapça)

seferi / seferî / سفری

 • Yolcu. (Arapça)
 • Savaş ile ilgili. (Arapça)

şehri / şehrî

 • Ay ile ilgili, aylık.

semavi / semâvî / سماوی

 • Sema ile ilgili.
 • Gök ile ilgili. (Arapça)
 • Tanrısal. (Arapça)

şer'i / şer'î / شرعى

 • Şeriat ile ilgili, şeriata uyan. (Arapça)

şer'iye / شرعيه

 • Şeriat ile ilgili, şeriata uyan. (Arapça)

şeteviyy

 • Kışa mensup, kış ile ilgili.
 • Kış evi.
 • Kış kaftanı, kışlık elbise.
 • Kış yağmuru.

şikari / şikârî / شكاری

 • Avcı. (Farsça)
 • Av ile ilgili. (Farsça)

sına'i / sınâ'î / صناعى

 • Sanatla ilgili. (Arapça)
 • Sanayi ile ilgili. (Arapça)

sırri / sırrî

 • (Sırriyye) Sır ile, gizlilik ile ilgili.

şuhudi / şuhûdî

 • Görme ile ilgili, görülebilen.

sükuti / sükûtî

 • Susma ile ilgili.

süyuti / süyûtî

 • Osmanlı dönemi medreselerinde okutulan tefsir metodu ile ilgili imam Suyûtî'nin "el-itkân fî ulûmi'l-Kur'ân" adlı eseri.

suzi / suzî

 • Yanma ile, tutuşma ile ilgili. (Farsça)

tahaffuzi / tahaffuzî

 • Korunma ile ilgili.

tahriri / tahrîrî / تَحْر۪ير۪ي

 • Yazı ile ilgili.

tariküddünya / târiküddünya

 • Dünya ile ilgili her şeyi terk eden.

tasavvufi / tasavvufî / تصوفى

 • Tasavvuf ile ilgili. (Arapça)

tedafüi / tedâfüî / تدافعى

 • Savunma ve korunma ile ilgili.
 • Savunma ile ilgili. (Arapça)

tedbir-i menzil / tedbîr-i menzil

 • İnsanın çoluk-çocuğuna karşı hareketlerinin nasıl olacağı ve ev idâresi ile ilgili husûslardan bahseden ilim.

tenasüli / tenâsülî / تناسلى

 • Üreyiş ile ilgili. (Arapça)

terakkiyat-ı havaiye

 • Hava ile ilgili ilerlemeler, uzayla ilgili gelişmeler.

terbiyevi / terbiyevî

 • Terbiye ile ilgili, eğitime dair.
 • Terbiye ile ilgili.

teşri'i / teşrî'î

 • Şeriat hükümleriyle ilgili.
 • Kanun yapma kuvveti ve görevi ile ilgili.

tevhidi / tevhidî

 • Tevhitle, her şeyin bir olan Allah'a ait olması ile ilgili.

tıbbi / tıbbî / طبى

 • Tıp ile ilgili. (Arapça)

ticaret-i uhreviye

 • Âhiret ile ilgili ticaret.

uhrevi / uhrevî / اخروی

 • Ahiret ile ilgili. (Arapça)

ulum-u kevniye / ulûm-u kevniye

 • Kevnî ilimler, kâinat ve dünya ile ilgili ilimler.

vahdani / vahdânî / وحدانى

 • Tanrı'nın birliği ile ilgili. (Arapça)

vakıa-i misaliye

 • Misâl âlemi ile ilgili olay.

vatani / vatanî / وطنى

 • Yurt ile ilgili. (Arapça)

vazife-i ailevi / vazife-i ailevî

 • Aile ile ilgili görev.

vazife-i kur'aniye ve imaniye / vazife-i kur'âniye ve imaniye

 • Kur'ân ve iman ile ilgili görev.

vechi / vechî

 • (Vechiye) Yüz ile ilgili.

vicdani / vicdanî

 • (Vicdaniyye) Vicdanla, kalbî his ile ilgili.
 • Kendinden geçip dalmakla ilgili.

vukuat-ı süfyaniye

 • İslâm Deccalı olan Süfyan ile ilgili olaylar.

za'fi / za'fî / ضعفى

 • Zayıflıkla ilgili, zaaf ile ilgili. (Arapça)

zahiren ve batınen / zahiren ve bâtınen

 • Dış ve iç yapı ile ilgili olarak.

zahiri / zâhirî / ظاهری

 • Dış görünüş ile ilgili, görünüşteki. (Arapça)

zevk-i rızki / zevk-i rızkî

 • Rızık ile ilgili zevk.

zılli / zıllî

 • Gölgeli, gölge ile ilgili.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın