LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ikamet ifadesini içeren 86 kelime bulundu...

adl

 • Hakkaniyet. Adâlet üzere oluş. Cevr ve zulüm etmeyip nefislerde ve akıllarda istikameti kaim ve mâlum olan emir ve hâleti icra etmek. Doğruluk.
 • Her şeyi yerli yerince yapmak, beraber etmek.
 • Meyletmek.

amen

 • Bir yerde mukim olmak, ikamet etmek.

amin

 • İlerlemeyen. Yerinde sâbit ikamet eden.

anafor

 • Denizde akıntının yanında veya altında, onun ters istikametinde olarak akan su. Akıntı mukabili.

aşiyan

 • Kuş yuvası. (Farsça)
 • Mc: İkâmetgâh. Ev, mesken. (Farsça)

bad-nüma

 • Rüzgârın esme istikametini gösteren âlet. (Farsça)
 • Fırıldak. (Farsça)

beta'

 • İkamet. Bir yerde oturma.

betv

 • Durmak, ikamet.

bücud

 • Bir yerde mukim olma, oturma. İkamet.

bülud

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Köhne olmak, eskimek.
 • Meclise geç gelmek.

cadde-i kübra-yı kur'aniye / cadde-i kübrâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'ın büyük ve istikâmetli yolu.

cay-baş

 • İkâmet yeri, oda, ev. Yurt, mekân, mesken. (Farsça)

cennat-ı adn / cennât-ı adn

 • Adn cennetleri. Hulûd üzere ikamet ve temekkün edilen cennetler. (Kamus Tercümesi.)

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

ehil / اهل

 • Maharet sahibi. (Arapça)
 • Evcil. (Arapça)
 • Bir yerde ikamet eden. (Arapça)
 • Bir yere mensup. (Arapça)

ehl / اهل

 • Maharet sahibi. (Arapça)
 • Evcil. (Arapça)
 • Bir yerde ikamet eden. (Arapça)
 • Bir yere veya görüşe mensup. (Arapça)

emanet

 • Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
 • Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
 • Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen.
 • Osmanlılar Devrinde ba

evb

 • Dönülmesi lâzım gelen yere dönmek.
 • Kasd. İstikamet.

ferkadan

 • Şimâl kutbuna yakın parlak ve küçük ayı kümesine tâbi ve gece istikamet bulmağa yarayan, sık sık karşı karşıya gelen iki yıldız (İkizler mânasına).

gamic

 • Huy ve tabiatı doğru ve istikametli olmayan.

gayy

 • Aklın istikametini, yolun doğrusunu kaybetmek. Rüşdün zıddı.

hadar

 • Mukim olmak, ikâmet etmek, oturmak.

hafız ahmed

 • Dereli Hâfız Ahmed Efendi olarak bilinir. Isparta'nın Dereli Mahallesinde ikamet ediyordu.

hanef

 • İstikamet, doğruluk.
 • Ayak eğriliği.
 • Eğrilik, udûl.

hatd

 • Durdurmak. İkâmet.

hatt

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk

hatt-ı hareket

 • Rota; hareket yönü, istikamet.

hatt-ı şakul / hatt-ı şâkul

 • Çekül doğrultusu. Yer çekimi istikametinde, dünyanın merkezine doğru.
 • Çekül doğrultusu; yer çekimi istikametinde yerin merkezine doğru uzanan hat.

hayyeales-salah-hayyealel-felah / hayyeales-salâh-hayyealel-felâh

 • Ezân ve ikâmet okunurken söylenen "Haydin namaza" ve "Haydin kurtuluşa" mânâsına mü'minleri kurtuluşa, seâdete sebeb olan namaza çağıran iki mübârek söz.

hevadi / hevadî

 • (Tekili: Hâdî) Rehberler, deliller, kılavuzlar.
 • Hidayet edenler, istikametli ve selâmetli yolu gösterenler.

hıdare

 • Oturma, ikamet.

hüviyyet

 • Asıl. Mâhiyyet. Birisinin kimliği, kim olduğu, kökü, esası ve ne olduğu.
 • Cenab-ı Hakkın varlık sıfatı.
 • Hamiyyet ve istikametten, ulüvv-ü cenâbdan ibâret olan sıfât-ı hamide.

ideoloji

 • İnsanların düşünce ve hareketlerine muayyen bir istikamet vererek, siyasî veya ictimaî bir doktrin meydana getirmek isteyen fikir sistemi. (Fransızca)

iffetli

 • (İffetlü) Namus, hayâ ve iffet sahibi kadın.
 • Doğru, rüşvet yemez, haram yemez, istikametli kimse.
 • Eskiden kadınlara yazılan mektub hitabı.

ıhdar

 • Kendini gözlemek.
 • Bir yerde durmak, ikâmet.

ikametgah / ikametgâh

 • Ev, hane. (Farsça)
 • İkamet yeri. (Farsça)

istikamet / istikâmet / استقامت

 • Doğruluk. (Arapça)
 • Dürüstlük. (Arapça)
 • Yön. (Arapça)
 • İstikamet vermek: Yön vermek. (Arapça)

istikbal-i kıble

 • Kıbleye, Kâbe istikametine yönelmek.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

izhac

 • Oturma, ikamet etme.

jirnet

 • Fırıldak. Rüzgârın istikametini gösteren âlet.

kasd

 • Bir işi bile bile yapmak.
 • İsteyerek. Niyet ederek.
 • Niyet. Tasavvur.
 • İstikamet. Yolu doğru olmak.

kemal-i istikamet / kemâl-i istikamet

 • Mükemmel doğruluk, istikamet.

kıble açısı

 • Bir beldeden güney veya kuzeyden kıble istikâmetine çıkan iki doğru arasındaki açı.

konak

 • Menzil, yolculukta gece vakti inilen yer.
 • Yolculukta bir yerde durma, dinlenme. İki menzil arasındaki yol.
 • Büyük ev, zengin ve mükellef ikâmetgâh.
 • Resmi dâire.

ma'din

 • (Çoğulu: Meâdin) Hak Teâlâ'nın yerde halk ettiği.
 • İkamet ettikleri mevzi.

mahfed

 • (Çoğulu: Mehâfid) İkamet yeri. Oturulan yer.
 • Bir renk cinsi.

mahkede

 • İkamet mevzii, oturulan yer.

medaris

 • Medreseler. Ders okunan yerler. Talebe-i ulumun ikametgâhları. Din, imân, ahlâk dersi ve fenni ilim okutulan ve aynı zamanda talebenin ikamet ettiği mektebler.

medn

 • Durmak, ikamet.

mekd

 • Azlık.
 • İkamet, oturmak.

muhyem

 • (Çoğulu: Mehâyim) İkâmet yeri, oturma yeri.

mukam

 • Durduracak mekân. İkamet mevzii.
 • Durmak, ikamet.

mükam

 • Durulacak yer, ikametgâh. İkametgâhta geçen zaman.

mukame

 • İkamet, oturma.
 • İkamet yeri, vatan.
 • Ümmet.

mukatane

 • Mukim olmak, oturmak, ikamet etmek.

mukim / mukîm

 • İkamet eden, oturan.
 • İkamet eden. Ayakta duran.
 • Okuyan.
 • Bir memlekette devamlı duran.
 • Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
 • Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet

mürteba'

 • Bahar günlerinde ikâmet edecek yer. Yazlık. Sayfiye yeri.

müsedded

 • (Sedad. dan) Uzunlamasına doğrultulmuş.
 • İstikametle amel eden kişi.

müstakim / müstakîm

 • (Kıyam. dan) Doğru, istikametli.
 • Eğri olmayan, düz, dik.
 • Hilesiz, temiz.
 • İstikamet üzere olan, dosdoğru olan.

müstakimane

 • İstikametle, dosdoğru, düzgün biçimde.

müstakime

 • İstikametli, dosdoğru.

mütemekkin

 • (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan.
 • Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime.

namık kemal

 • (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlar

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

nehec

 • (Çoğulu: Menâhic) Yol, tarik.
 • İstikâmet.

rema

 • Bir yerde ikamet eylemek.
 • Ziyade olmak.
 • Riba, faiz.
 • Bir haberi zan ile anlayıp idrak etmek.

remk

 • Durmak, ikâmet.
 • Boz renk.

rota

 • Vapur ve gemilerde istikamet yolu. Geminin seyir yolu.

ruh-u hidayet

 • Hidayetin ve istikâmetin ruhu, özü.

rümuk

 • Durmak.
 • İkamet etmek, oturmak, mukim olmak.

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

sakinin / sakinîn

 • Oturanlar, ikâmet edenler, yerleşik olanlar.

sedad / sedâd

 • İstikamet ve kasd.
 • Haklı ve doğru şey.
 • Akıl.
 • İstikamet, doğruluk.

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.

sekene

 • Sâkinler, ikâmet edenler.

seva

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Zayıf olmak.

sükkan / sükkân

 • (Tekili: Sâkin) İkamet edenler, oturanlar.
 • Gemi kuyruğu.

tarik-i müstakim / tarîk-i müstakim

 • Doğru ve istikametli yol; İslâmiyetin gösterdiği yol.

te'lis

 • Durdurmak, ikâmet.
 • Yağmurun devamlı yağması.

tednih

 • Zayıf görüş.
 • Oturmak, ikamet etmek, mukim olmak.

tinae

 • Mukimlik, ikamet etmeklik. Ayakta durmak.

tünu'

 • Mukim olmak, ikamet etmek, bir yerde oturmak.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • Bir insanın doğup büyüdüğü veya içinde barınmak kasdedip, başka yere gitmek istemediği yerdir. Yalnız en az 15 gün kalmak istediği yer de kendisi için vatan-ı ikamettir.
 • Cennet.

vatan-ı ikamet / vatan-ı ikâmet

 • Geçici olarak ikâmet edilen yer. Hanefî mezhebinde on beş gün veya daha çok kalıp sonra çıkmaya niyet edilen yer.

vuslat

 • Erişmek, kavuşmak, gönlün devâmlı olarak ve kıl kadar istikâmet değiştirmeyerek Allahü teâlâya bağlı kalması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın