LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ihtiya ifadesini içeren 469 kelime bulundu...

a'mer

 • Yaşlı kişi. İhtiyar.

acaiz

 • (Tekili: Acuze) Kocakarılar. İhtiyar kadınlar.

acuze / acûze

 • İhtiyar, çok yaşlı kadın.

ahvat

 • En ihtiyatlı, tedbirli.

ahvec

 • En muhtaç, pek çok ihtiyacı olan.

ahzar

 • (Tekili: Hazer) Endişeler, ihtiyatlar.

ahzem

 • İşini sıkı tutan, ihtiyatlı, tedbirli.
 • Yüksek yer.
 • Göğsü büyük.

aksakal

 • Köy ihtiyarı. Köy ihtiyar heyetinin başı.Muhtar.

akves

 • Sıkıntılı an.
 • İhtiyarlıktan beli bükülmüş kimse. Kamburu çıkmış ihtiyar kişi.

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

anis

 • Şişman ve iri deve.
 • İhtiyar bekâr.
 • İhtiyar kız.

arazi-i mahmiye / arâzi-i mahmiye

 • Huk: Beytülmâle ait araziden, koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına ayrılmış olan arâzi.

arif / ârif

 • (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
 • Sabırlı ve mütehammil.
 • Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan.
 • Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan.

arz-ı hacet / arz-ı hâcet / عَرْضِ حَاجَتْ

 • İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmek.
 • İhtiyacını bildirme.
 • İhtiyâcını arzetme.

arz-ı iftikar

 • Hacatını arzetme, ihtiyaçlarını meydana koyma.

arz-ı iftikar etmemek

 • Fakirliğini bildirmemek, ihtiyacını göstermemek.

arz-ı ihtiyaç

 • İhtiyacını arzetme, dile getirme.

arz-ı ihtiyaç etme

 • Muhtaç olma, ihtiyacını bildirme.

asy

 • Yaşamak.
 • Kocamak, ihtiyarlamak.

ateh

 • Bunama, bunaklık. (Ateh getirmiş bir ihtiyar)

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

atiy

 • (Utiy) Haddi tecavüz etme.
 • Çok ihtiyar olma.
 • Kibirlenme.

atuh / atûh

 • Mâtuh. Bunak. Şuurunu kaybetmiş ihtiyar.

avarız-ı semaviye

 • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

avz

 • Hâcet. İhtiyaç. Bir şeyin bulunmaması.
 • Fakir.
 • Fakirlik, muhtaç olma.

ayine-i samed / âyine-i samed

 • Samed aynası; Kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayıp herşeyin Kendisine muhtaç olduğu Cenâb-ı Hakkın tecellî ettiği ayna.

aziz / azîz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her zaman izzet ve şeref sâhibi. Gâlib, benzeri olmayan, büyük ve küçük her şeyin O'na şiddetle ihtiyâcı olan.
 • Kıymetli, şerefli, üstün.

azürde-püşt

 • Beli bükülmüş ihtiyar. (Farsça)
 • Yükten sırtı berelenmiş olan hayvan. (Farsça)

ba-haber / bâ-haber

 • Haberi olan, haberli.
 • Zeki, akıllı.
 • İhtiyatlı, tedbirli.

ba-haberan / bâ-haberan

 • (Tekili: Bâ-haber) Haberliler, haberi olanlar. Akıllı, zeki, ihtiyatlı kimseler.

bedahat

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde âşikâr olan şeyler.

ben

 • (Bak: Ene) t. Psk: Şuurlu kişiliğimiz. Başlangıçta çocuğun benliği şuurlu değildir. Kendisini başkasından ayıramaz. Fakat canlı olarak ihtiyaç ve istekleri vardır. Benin bu şuursuz haline "alt ben" denir. Kendisi ile başkası arasındaki farkı anlamaya, münasebetler kurmaya, düşünmeğe başlayınca şuurl

bi-ihtiyar / bî-ihtiyar

 • İhtiyarsız. Elinde olmadan.

bi-ihtiyarem / bî-ihtiyarem

 • İradesizim, kendi irade ve ihtiyarımla hareket edemiyorum.

bilaihtiyar / bilâihtiyar

 • İhtiyarsız, elinde olmayarak.

birad

 • İhtiyar, pir. Dermansız, güçsüz kimse. (Farsça)

bişkul

 • Becerikli, çevik. (Farsça)
 • İhtiyatlı, tedbirli. (Farsça)
 • Akıllı. (Farsça)
 • Kuvvet sahibi. (Farsça)

borç

 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

büzürg-sal

 • İhtiyar, yaşlı. (Farsça)

cebr

 • Zorlama, zor kullanma. İrâde ve ihtiyârın zıddı.

cemal-i ba-kemal-i rabbaniye / cemâl-i bâ-kemâl-i rabbaniye

 • Her bir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ın mükemmel güzelliği.

cenab-ı rabbü'l-izzet / cenâb-ı rabbü'l-izzet

 • Herbir varlığa ihtiyaçlarını veren ve onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran; her şeye gâlip gelen Allah.

cenab-ı vacibü'l-vücud / cenâb-ı vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.

cenab-ı vacibü'l-vücud ve tekaddes / cenâb-ı vâcibü'l-vücud ve tekaddes

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve her türlü kusur ve eksikten uzak olan Allah.

dall-i bi-l iktiza / dâll-i bi-l iktiza

 • (Dâllibiliktiza) İktizası ile delâlet eden.
 • Ist: Şer'an muhtacun ileyh olan bir lâzime delâlet eden lâfızdır. Başka bir tâbir ile; vaz'olunduğu mânadan mukaddem isbatına şer'an lüzum ve ihtiyaç mevcud olan bir medlule delâlet eden ibaredir. Meselâ: Bir kimse bir şahsa hitaben: "Evini

daym

 • Zulüm. Sıkıntı. İhtiyaç.

def-i ihtiyaç

 • İhtiyacın giderilmesi, ihtiyacın karşılanması.

dehkem

 • Yaşlı adam. İhtiyar adam.

dehmece

 • İhtiyar kişinin ayağında köstek var gibi yab yab yürümesi.

derece-i ihtiyaç

 • İhtiyaç derecesi.

derece-i ihtiyaç ve iştiyak

 • İhtiyaç ve arzu derecesi.

dergah-ı kàdiyü'l-hacat / dergâh-ı kàdiyü'l-hâcât

 • Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah'ın yüce katı.

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

dirdih

 • Yaşlı, pir, ihtiyar kişi.

diyanet

 • Dindarlık. Dinin hükümlerine riâyet ve muktezasınca amel etmek. Din emirlerinin hüsn-ü ihtiyar ile tatbiki. Din işleri.

dühriyy

 • Yaşlı, ihtiyar, müsinn.

dükkan-ı rabbani / dükkân-ı rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın bir dükkân gibi düzenleyerek bütün ihtiyaç maddelerimizi depoladığı yeryüzü.

düma'

 • Hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle gözden akan yaş.
 • Bahar günlerinde üzüm çubuğundan akan su.

dürşe

 • Hâcet, ihtiyaç.

ef'al-i ihtiyariyye / ef'âl-i ihtiyariyye

 • Kişinin kendi isteğiyle yaptığı işler, Kişinin kendi ihtiyârî fiilleri.

ehl-i fakr ve hacet

 • Fakirler ve ihtiyaç sahipleri.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

emr-i maaş

 • Geçinme işi ve hususu. Hayat ihtiyaçları.

enva-ı hacat / envâ-ı hâcât

 • İhtiyaç çeşitleri.

ereb

 • Hâcet, ihtiyaç. San'at.

erzak

 • (Tekili: Rızık) Rızıklar. Azıklar. Yiyecek içecek maddeler. İhtiyaçlar. Maddi, mânevi muhtaç olduğumuz şeyler.

erzel-i ömr

 • İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

erzel-i ömür

 • İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

eşedd-i ihtiyaç / eşedd-i ihtiyâç / اَشَدِّ اِحْتِيَاجْ

 • Çok şiddetli ihtiyaç.
 • En şiddetli ihtiyaç.
 • En şiddetli ihtiyaç.

esenn

 • Daha yaşlı, en yaşlı. İhtiyar.

eşyah

 • (Tekili: Şeyh) Şeyhler, ihtiyarlar, yaşlılar, pir-i fâniler.

eşyeb

 • (Şeyb. den) Saçı sakalı ağarmış, yaşlanmış olan kişi. İhtiyar.

etnoloji

 • yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapı

evtar

 • (Tekili: Vatar) İhtiyaçlar.

evtar-ı acile / evtar-ı âcile

 • Acil ihtiyaçlar.

fak

 • Yaşlanmış, ihtiyar kimse.

faka-i şedide / fâka-i şedide

 • Şiddetli ihtiyaç.

fakat / fâkat / فَاقَتْ

 • Zaruret, ihtiyaç. Yoksulluk, fakirlik.
 • Fakirlik, ihtiyaç.

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni
 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

fakr / فَقْرْ

 • İhtiyaç, yoksulluk.
 • Azlık, muhtaçlık.
 • Cenab-ı Hakk'a karşı fakrını, ihtiyacını hissetmek.
 • Tas: Kendisindeki bütün her şeyin Allah'a âit olduğunu bilmek.
 • Fakirlik, ihtiyacını karşılayamama.

fakr-ı mutlak

 • Sınırsız ihtiyaç hâli.

fantaziye

 • yun. Yalandan gösteriş, boş debdebe. Zâhirî süs ve zinet. Lüzumlu ihtiyaçtan olmayan ve zevk için kullanılan pahalı eşya.

fasid kan / fâsid kan

 • Üç günden yâni yetmiş iki saatten -beş dakika bile az olsa- gelen kan, yeni başlayan (baliğa, ergen) olan için on günden çok sürüp, onuncu günden sonra gelen kan, yeni olmayanlarda (kadınlarda) âdetten çok olup on günü de aştığında âdetten sonraki gü nlerde gelen kan, hâmile ve âyise (ihtiyar) kadın

fedm

 • Ahmak, bön, kalın kafalı, budala.
 • Yaşamak.
 • Yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • Yorulmuş, sakil kimse.

fened

 • Yalan söz.
 • İhtiyarlıktan dolayı aklın zayıflaması.

feride

 • Kendi ihtiyariyle hareket eden, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)

feriz / ferîz

 • Takdir edici.
 • Hükmedici.
 • Yaşlı, ihtiyar.

fertut / fertût / فرتوت

 • Pir, çok ihtiyar. (Farsça)
 • Bunak, kocamış. (Farsça)
 • Bunamış ihtiyar. (Farsça)

fertuti / fertutî

 • İhtiyarlık, pirlik, bunamışlık, bunaklık. (Farsça)

fıtra

 • Fitre; ihtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak nisab (dinde zenginlik ölçüsü) miktârı malı, parası olan her hür müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktardaki buğday veya arpa yahut hurma veya kuru üzüm veya kıymetleri kadar altın v

fizr

 • Koyun sürüsü.
 • Yaşlı, ihtiyar kimse.

fudul / fudûl

 • İhtiyâçtan fazla, lüzumsuz ve boş şeyler.

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

gafilane / gafilâne

 • Körü körüne, ihtiyatsızca, dalgınlıkla. Gafilcesine. (Farsça)

gaflet

 • Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, ihtiyatsızlık.

gani-yi mutlak

 • (Gani-yi ale-l ıtlak) Cenab-ı Hak. Her şeye sahip ve hiç kimseye hiçbir cihetle ihtiyacı olmayan gani.

ganiyy-i muğni / ganiyy-i muğnî

 • Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve her varlığın zenginliği Kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan sınırsız zenginlik sahibi Allah.

ganiyy-i mutlak

 • Hiçbir şeye hiçbir şekilde muhtaç olmayan ve bütün varlıkların her türlü ihtiyaçları gayb hazinelerinde bulunan sınırsız zenginliğe sahip olan Allah.

gıda-yı ruhaniye / gıdâ-yı ruhânîye

 • Ruhî gıda, ruhun ihtiyacı olan gıda.

gunyan

 • Kimseye ihtiyacı olmayıp müstağni olmak.

habbe

 • Tane. Tohum.
 • İhtiyaç.
 • Parça.
 • Dirhemin 1/48 kadarı.

hac

 • (Tekili: Hâcet) İhtiyaçlar.
 • Devedikenleri.

hacat / hâcât / حاجات

 • (Tekili: Hacet) Hâcetler. İhtiyaçlar.
 • İhtiyaçlar.
 • İhtiyaçlar.
 • İhtiyaçlar. (Arapça)
 • İstekler. (Arapça)

hacat-ı beşeriye / hâcât-ı beşeriye

 • İnsanî ihtiyaçlar.

hacat-ı diniye / hâcât-ı diniye

 • Dinle ilgili ihtiyaçlar.

hacat-ı ebediye / hâcât-ı ebediye

 • Sonsuz ihtiyaçlar.

hacat-ı fıtri / hâcât-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen ihtiyaçlar.

hacat-ı gayr-ı zaruri / hâcât-ı gayr-ı zaruri

 • Zarurî ve mecburî olmayan ihtiyaçlar.

hacat-ı gayr-ı zaruriye / hâcât-ı gayr-ı zaruriye

 • Zarûrî ve mecbûrî olmayan ihtiyaçlar.

hacat-ı hayatiye / hâcât-ı hayatiye

 • Hayatın ihtiyaçları, hayat için gerek duyulan ihtiyaçlar.

hacat-ı hayvaniye / hâcât-ı hayvaniye

 • Hayvana ait ihtiyaçlar.

hacat-ı hayvaniye ve insaniyeye / hâcât-ı hayvâniye ve insâniyeye

 • İnsanların ve hayvanların ihtiyaçları.

hacat-ı insaniye / hâcât-ı insaniye

 • İnsanın ihtiyaçları.

hacat-ı maddiye / hâcât-ı maddiye

 • Maddî ihtiyaçlar.

hacat-ı maneviye / hâcât-ı mâneviye

 • Mânevî ihtiyaçlar.

hacat-ı süfliye / hâcât-ı süfliye

 • Aşağılık ve bayağı ihtiyaçlar.

hacat-ı zaruriye / hâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi.

hacat-ı zaruriye-i diniye / hâcât-ı zaruriye-i diniye

 • Dinen yapılması ve karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlar.

hacet / hâcet / حاجت / حَاجَتْ

 • İhtiyaç, lüzum.
 • (Çoğulu: Hâcât) İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık.
 • İhtiyaç.
 • İhtiyaç, gereklilik.
 • Def-i hâcet: Abdest bozma.
 • Arz-ı hâcet: Eksiğini, isteğini bildirme.
 • İhtiyaç. (Arapça)
 • İhtiyaç.

hacet namazı / hâcet namazı

 • Maddî ve mânevî bir ihtiyaca, dileğe kavuşmak niyeti ile iki ve en fazla on iki rek'at olarak kılınan namaz.

hacet-i amme / hâcet-i âmme / حَاجَتِ عَامَّه

 • Genel ihtiyaç.
 • Umûmî ihtiyaç.

hacet-i zaruriye / hâcet-i zaruriye

 • Zorunlu ihtiyaç.

hacet-mendane / hâcet-mendâne

 • Muhtaçcasına, ihtiyaçlı olarak. (Farsça)

hacet-mendi / hâcet-mendî

 • Muhtaçlık, ihtiyaçlı olma. (Farsça)

hacetmend / hâcetmend

 • İhtiyaç sahibi, muhtaç. (Farsça)

hacetreva / hâcetreva

 • İhtiyacı gideren, ihtiyaç olan bir şeyi te'min eden.

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hadsi / hadsî

 • Güçlü bir sezgi, seziş; zihnin bir vasıtaya ihtiyaç duymaksızın kalbe gelen güçlü ve kesin bir sezgi ile hızla hükmettiği doğru bilgi.

halil-ür rahman

 • Allah'tan başkasından hiçbir zaman yardım dilemeyip, O'nun dostluğunu ihtiyar eden Hz. İbrahim'in (A.S.) lâkabıdır.

halle

 • Fakirlik.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Kum içindeki yol ve gedik.

hasaset

 • İhtiyaç. Yoksulluk. Züğürtlük.
 • Rahne.
 • Kalbur ve elek gibi şeylerdeki küçük delik, gedik.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hatve-şümar

 • Adım sayan. (Farsça)
 • Çekinerek ve ihtiyatla yürüyen. (Farsça)

havaic / havâic

 • (Havâyic) İhtiyaçlar. Hâcetler. Gerekli ve lüzumlu şeyler.
 • İhtiyaçlar.
 • İhtiyaçlar.
 • İhtiyaçlar.

havaic-i gayr-ı zaruriye / havâic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

havaic-i zaruri / havâic-i zarurî

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

havaic-i zaruriye / havâic-i zaruriye

 • Gerekli ihtiyaçlar, giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar; yeme içme, ev ve binek gibi temel ihtiyaçlar.

havaic-i zaruriyye

 • Zaruri ihtiyaçlar. Giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar.

havayic / havâyic / حوایج

 • İhtiyaçlar, gereksinimler. (Arapça)

havayic-i asliye / havâyic-i asliye

 • Aslî ihtiyaçlar.

havayic-i asliyye / havâyic-i asliyye

 • İhtiyaç eşyâları. Temel ihtiyâçlar. Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşyâ ve âletler, hizmetçiler, binecek vâsıtası, meslek kitapları (din kitapları) ve ödeyeceği borçları.

havayic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç haline gelmiş şeyler.

havc

 • (Havcâ') Hâcet, ihtiyaç.

havkale

 • (Çoğulu: Havâkıl) İhtiyar, zayıf, kuvvetsiz ve çelimsiz adam.
 • Hızlı yürüme.

hayzeyun

 • Yaşlı, acûz, ihtiyar.

hazım / hâzım

 • İhtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık olan.

hazımane / hâzımâne

 • İhtiyatlı davranan adama yakışır şekilde.

hedd

 • Binayı gürültüyle yıkıp göçürmek. Çok ihtiyarlayıp düşkün hâle gelmek.
 • Zayıf ve korkak.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.
 • İhtiyarlama, kocama.
 • Mısır ehramlarından biri.

heremdide / heremdîde

 • Yaşlanmış, kocamış, ihtiyarlamış. (Farsça)

herim

 • Çok ihtiyarlamış ve kocamış kimse.

herşefe

 • Bez veya aba parçası. (Su az olduğu zamanda yerden onunla yağmur suyunu alıp bir kabın içine sıkarlar.)
 • Çok yaşamış, ihtiyar, kuru kadın.
 • Çok eski olan kova.

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

heymere

 • Koca avret. İhtiyar kadın.

hibl

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Uzun boylu kimse.
 • Büyük deve.

hıfz-ül lisan

 • Dili, günah ve lüzumsuz olan sözlerden korumak. Kötü ve fena sözlerden dilini muhafaza etmek. (İhtiyaçtan fazla söz söylememek mendubdur.)

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

hillevf

 • Kocamış, ihtiyarlamış.
 • Yalancı, hilekâr.

hin-i hacet / hîn-i hâcet

 • İhtiyaca göre, ihtiyaç vakti.
 • Hîn-i hâcette: İhtiyaç duyulduğu zaman.

hin-i hacette / hîn-i hacette

 • Lüzumlu zamanında, ihtiyaç olduğu vakit.

hirdebe

 • Korkak, ihtiyar, yaşlı kimse.

hiyam

 • (Tekili: Himân) Susayanlar, suya ihtiyacı olanlar.

hücec-i hattiye

 • Huk: Yazılı deliller. Bunlar tezvir ve tasni şüphesinden sâlim olduğundan onunla amel edilebilir, yani hükme medar olur, başka vech ile sübuta ihtiyaç kalmaz. (Beraetler, mahkeme kararları, tescil edilen vakriye gibi.)

hüdüd

 • Çok yaşlı ihtiyar. İhtiyar ve zayıf olmak.
 • Bir binayı gürültüyle yıkıp göçürmek.

hümumet

 • Pek fazla ihtiyarlık, çok yaşlılık.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

ibtizaz

 • İhtiyacdan dolayı zillet ve hakaretlere tahammül etme.

icab / îcâb

 • İhtiyaç.
 • Teklif, bir sözleşme için alıcı veya satıcı tarafından ilk söylenen söz.

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

icfil

 • Yaşlı kadın, ihtiyar kadın.
 • Korkak adam.

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

idare-i maişet

 • Yaşayış için gerekli olan ihtiyaçlar.

idrihmam

 • İhtiyarlıktan dolayı zayıflayıp iş yapamamak.

iftikar

 • Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak.
 • Çok ihtiyacı olmak.
 • Tevazu'. Alçak gönüllülük.

ıhlad

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Sonsuzlaştırmak, ebedi kılmak.
 • Geç ihtiyarlamak.

ihlal

 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.

ihmam

 • Kederlendirmek. Mahzun etmek.
 • İhtiyarlatmak.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.

ihtiyac-ı beşer / ihtiyâc-ı beşer

 • İnsanın ihtiyacı.

ihtiyac-ı dahili / ihtiyac-ı dahilî / ihtiyâc-ı dâhilî / اِحْتِيَاجِ دَاخِل۪ي

 • İç ihtiyaç.
 • İç ihtiyaç.

ihtiyac-ı fıtri / ihtiyac-ı fıtrî / ihtiyâc-ı fıtrî / اِحْتِيَاجِ فِطْر۪ي

 • Yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç.
 • Hususî yaratılış îcâbı olan ihtiyaç.

ihtiyac-ı hakiki / ihtiyac-ı hakikî

 • Gerçek ihtiyaç.

ihtiyac-ı ifham

 • Meselenin anlaşılmasına olan ihtiyaç.

ihtiyac-ı kat'i / ihtiyac-ı kat'î

 • Kesin ihtiyaçlar.

ihtiyac-ı manevi / ihtiyac-ı mânevî

 • Mânevî ihtiyaç.

ihtiyac-ı manevi lisanı / ihtiyac-ı mânevî lisanı

 • Mânevî ihtiyaç dili.

ihtiyac-ı mübrem

 • Elzem ve zaruri olan ihtiyaç.

ihtiyac-ı mutlak

 • Sınırsız ihtiyaç.

ihtiyac-ı rızki / ihtiyac-ı rızkî

 • Rızık ihtiyacı.

ihtiyac-ı ruh

 • Ruhun ihtiyacı.

ihtiyac-ı ruhi / ihtiyac-ı ruhî

 • Ruhun ihtiyacı.

ihtiyac-ı şedid / ihtiyac-ı şedîd

 • Çok şiddetli ihtiyaç.

ihtiyac-ı şedit

 • Şiddetli ihtiyaç.

ihtiyac-ı zaman

 • Zamanın, dönemin ihtiyacı.

ihtiyac-ı zaruri / ihtiyac-ı zarurî

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

ihtiyacat / ihtiyacât / ihtiyâcât

 • (Tekili: İhtiyac) İhtiyaçlar. Lüzumlu olan şeyler.
 • İhtiyaçlar.
 • İhtiyaçlar.

ihtiyacat-ı fıtriye

 • Fıtrî, yaratılıştan gelen ihtiyaçlar.

ihtiyacat-ı ruhiye / ihtiyâcât-ı ruhiye

 • Ruhun ihtiyaçları.

ihtiyacat-ı şedide-i aşknüma / ihtiyâcât-ı şedîde-i aşknümâ

 • Aşk derecesindeki şiddetli ihtiyaçlar.

ihtiyacat-ı zaruriye / ihtiyâcât-ı zaruriye

 • Zaruri ihtiyaçlar. (Ev, yeme, içme, yakma, giyinme v.s. gibi)
 • Zorunlu ihtiyaçlar.

ihtiyaci / ihtiyacî

 • İhtiyaçtan kaynaklanan.

ihtiyalat

 • (Tekili: İhtiyal) Düzenler, hileler, aldatmalar, oyunlar.

ihtiyar-ı cüz'i / ihtiyar-ı cüz'î

 • (İhtiyar-ı cüz'iye) İnsanın küçücük ihtiyarı, iradesi. Pek az, zayıf ihtiyar.

ihtiyare

 • İhtiyar hanım.

ihtiyarem

 • İhtiyarım, yaşlıyım.

ihtiyaten / ihtiyâten / احتياطا

 • İhtiyat ederek, ilerisini düşünerek.
 • Tedbirli davranarak, ihtiyatlı olarak. (Arapça)

ihtiyati / ihtiyatî

 • İhtiyatla alâkalı. Gelecek zamana ait olan.
 • İhtiyatla ilgili.

ihtiyatkar / ihtiyatkâr / احتياط كار

 • İhtiyatlı.
 • İhtiyatlı, ilerisini düşünen. (Farsça)
 • Tedbirli, ihtiyatlı. (Arapça - Farsça)

ihtiyatkarane / ihtiyatkârane

 • İhtiyatla, sakınganlıkla. (Farsça)
 • İhtiyatlı bir biçimde.

iktihal

 • İhtiyarlama, yaşlılanma, kocama.
 • Saç ve sakala kır düşme.

iktiza / iktizâ / اقتضا

 • Lâzım gelme, gerekme.
 • Lâzım, ihtiyaç. Gerek.
 • İşe yarama.
 • Gerekme. (Arapça)
 • İhtiyaç. (Arapça)
 • İktizâ etmek: Gerekmek. (Arapça)

ilham-ı fıtri / ilham-ı fıtrî

 • Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını karşılamaları için varlıklara yaratılışta vermiş olduğu duygu.

ilhamat-ı gaybiye / ilhâmât-ı gaybiye

 • Gayb âleminden gelen ilhamlar; Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını temin etmeleri için varlıklara vermiş olduğu duygu.

inde'l-hace / inde'l-hâce

 • İhtiyaç zamanında.

indelhace / indelhâce

 • İhtiyaca göre. İhtiyaç vaktinde.
 • İhtiyaç anında.

inhimam

 • İhtiyarlama, yaşlanma.

inhitat

 • Aşağılanma, aşağı inme.
 • İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma.
 • Kuvvetten düşme.
 • Bir şişin inmesi.
 • Düşme, inme.

innin / innîn

 • İhtiyârlık, tenâsül hastalığı veya sihir sebebi ile cimâ yapamayan. İktidârsız erkek.

intihab

 • Seçmek. Ayırıp beğenmek. İhtiyar ve âmâde eylemek.
 • Bir şey yerinden çıkmak.

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

irbe

 • Kadına ihtiyaç duymayan erkek.

irtifak

 • Bir yere dayanma.
 • (Kap) dolma.
 • İhtiyaç duyma.
 • Arkadaşlık etme.
 • Tıb: İki kemiğin hareketsiz kalmak üzere mafsallanması.

irzak

 • Rızıklandırmak, maddi veya mânevi ihtiyacını vermek.

isar / îsâr

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.
 • Başkasının ihtiyâcını kendi ihtiyâcından önce düşünmek. Muhtac olduğu hâlde, elindeki malı muhtâc din kardeşine verip, yokluğa katlanmak.

isnan

 • (Sinn) Yaşlanmak. İhtiyarlamak.
 • Diş çıkarmak.

ispat-ı vacibü'l-vücud / ispat-ı vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Allah'ın ispatı.

israf

 • Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak.
 • En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.

istiğna / istiğnâ / اِسْتِغْنَا

 • İhtiyaç duymama, tok gönüllülük.
 • İhtiyaç duymama.

istiğna etme / istiğnâ etme

 • Kaçınma, ihtiyaç duymama.

istiğna etmek / istiğnâ etmek

 • Kaçınmak, ihtiyaç duymamak.

istiğna-yı kemal / istiğnâ-yı kemâl / اِسْتِغْنَايِ كَمَالْ

 • Mükemmellikten dolayı hiçbir şeye ihtiyaç duymama.

istiğna-yı mutlak / istiğnâ-yı mutlak / اِسْتِغْنَايِ مُطْلَقْ

 • Hiçbir şeye ihtiyaç duymama.

istiğna-yı tam / istiğnâ-yı tam

 • Hiçbir yönden başkasına ihtiyaç duymama hâli.

istiğna-yı zati / istiğnâ-yı zâtî / اِسْتِغْنَايِ ذَاتِي

 • Kendi zâtında hiçbir şeye ihtiyaç duymama.
 • (Allah'ın) Zatı itibarıyla hiçbir şeye ihtiyaç duymaması.

istiğnakarane / istiğnâkârâne

 • İhtiyaç duymaksızın.

istisnan

 • İhtiyarlama, yaşı ilerleme, yaşlılanma.

izhar-ı hacet / izhar-ı hâcet / izhâr-ı hâcet / اِظْهَارِ حَاجَتْ

 • İhtiyacını söyleme.
 • İhtiyaçlarını gösterme.

izn-i rabbani / izn-i rabbânî

 • Her bir varlığı yaratan ve her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ın izni.

ıztırar

 • Çâresiz olmak. Mecburiyet. İhtiyaç.

kadi-ül hacat / kadî-ül hâcât

 • Bütün ihtiyaçları yerine getiren Hâkim. Allah (C.C.)

kàdıu'l-hacat / kàdıu'l-hâcât

 • Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah.

kadiülhacat / kadîülhâcât

 • İhtiyaçları veren, Allah.

kafi / kâfi

 • Kifayet eden. Vâfi, başka şeye ihtiyaç bırakmayan. Yeten, yetişen, elveren.

kahb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Büyük dağ.

kahil / kâhil

 • Saçına ak düşmüş adam. Yaşlı, ihtiyar. Tembel.

kahr

 • Yaşlı, ihtiyar kişi.
 • Yaşlı at.
 • Yaşlı deve.

kanfaş

 • Yaşlı, ihtiyar.

karheb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Yaşlı öküz.
 • Çok kıllı keçi.
 • Ulu ve şerefli kişi.

kaşağı

 • Hayvanları kaşıyıp tozlarını düşürmeğe mahsus âlet.
 • İhtiyar kimselerin, sırtlarını kaşımak için kullandıkları, ağaçtan uzun saplı ve bir ucundaki levhası dişli bir âlet.

kasıd

 • Sonsuz ilim, irade ve ihtiyarıyla her şeyi bir gaye için yaratan Allah.

katir

 • İhtiyarlık, saç ağarmak.
 • Perçin yapılan çivi uçları.

kaus

 • Yaşlı, koca, ihtiyar.

kavt

 • İhtiyaç miktarı yemek vermek.

kaza-i hacet / kaza-i hâcet

 • İhtiyacını gidermek.
 • Büyük abdest bozmak.
 • İhtiyaç giderme.

kaza-i şehvet

 • Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.)

kaza-yı hacet

 • İhtiyaç giderme.

kaza-yı şehvet / kazâ-yı şehvet

 • Şehvet ihtiyacını giderme.

kazayı hacet / قَضَايِ حَاجَتْ

 • İhtiyac giderme.

kazi-yül hacat / kazi-yül hâcât

 • Bütün ihtiyaçları yerine getiren Allah (C.C.)

keham

 • Yaşlı, ihtiyar. (Kesmez kılıca "seyf-i kihâm"; peltek lisana "lisan-ı kihâm"; ağır yürüyüşlü ata "feres-i kihâm" derler.)

kelam / kelâm

 • Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından. Cenâb-ı Hakk'ın, âlet, harf ve sese ihtiyaçtan münezzeh (uzak) olarak söylemesi.
 • Îmân ve îtikâd bilgilerini delîlleri ile anlatan ilim.

kerşeb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Hali kötü olan kimse.
 • Kalın ve uzun nesne.
 • Arslan.
 • Çok yiyen, obur.

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.

kesret-i hacat / kesret-i hâcât

 • İhtiyaçların çokluğu.

kesret-i ihtiyac

 • Büyük ihtiyaç, ihtiyacının çokluğu.

kiber-i sinn

 • Yaşlılık, ihtiyar olmak, yaş büyüklüğü.

kifaf

 • (Tekili: Aslı: Kefaf) Yetecek kadar olma. İhtiyaca yetecek kadar azık.
 • Bir şeyin güzide ve hayırlısı.
 • (Keffe) Terazi kefeleri.

kifaf-kefaf

 • Bir şeyin misli, miktarı.
 • İhtiyaca yetecek kadar rızık, yiyecek.

kühenpir

 • Yaşı ilerlemiş. Çok yaşlı, ihtiyar. (Farsça)

kühensal / kühensâl

 • Yaşlanmış, ihtiyarlamış, kocamış. Eskimiş. (Farsça)

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.

kürizi / kürizî

 • Beli bükük ve sefil ihtiyar. (Farsça)

kuş'am

 • (Çoğulu: Kaşâım) Yaşlı ihtiyar, koca kimse.
 • Belâ.
 • Arslan.
 • Sırtlan.
 • Örümcek.
 • Karınca yuvası.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

lat'a

 • Dudaklarının içi beyaz olan kadın.
 • Çok yaşamış, ihtiyar kadın.

lazım / lâzım

 • Lüzumlu, gerekli.
 • Bir şeyden aslâ ayrılmayan. Bir işte beraber bulunmasına ve vücuduna ihtiyaç olan şey.
 • Gr: Müteaddi olmayan.

lazım-ı beyyin / lâzım-ı beyyin

 • Bir mesele hakkında hiçbir delil ve işarete ihtiyaç olmadan, o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey (insan denilince ilim kabiliyetinin akla gelmesi gibi).
 • Bu tabirin masdariyet şekli "Lüzum-u beyyin" olup ikisi aynı mânaya gelir. Herhangi bir şey hatıra gelince hiç bir delil ve emareye ihtiyaç olmadan o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey. Meselâ: İnsan denildiği zaman, kabiliyet-i ilim ve san'at akla gelmesi gibi...

lede-l-hace / lede-l-hâce

 • İhtiyaç görüldüğü zaman. Hacet ânında.

lede-l-ihtiyaç

 • İhtiyaç halinde. Hacet ânında.

levazım

 • İhtiyaç maddeleri. Lüzumlu madde.
 • Ask: Silâhlı kuvvetlerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silâh ve cephane dışında kalan çeşitli araç ve ihtiyaçlarını ifade etmek üzere kullanılan umumi tabirdir.

levazım-ı beytiye

 • Ev için gerekli ihtiyaçlar, gereçler.

levazımat deposu

 • İhtiyaç duyulan şeylerin depolandığı yer.

levazımat-ı arziye

 • Dünyanın ihtiyaçları, dünyevî ihtiyaçlar.

levazımat-ı beytiye / levâzımât-ı beytiye

 • Ev için gerekli olan şeyler, ihtiyaçlar.

levazımat-ı ihtiyacat / levâzımât-ı ihtiyâcât

 • İhtiyaç duyulan şeyler, lüzumlu görülen ihtiyaçlar.

levca'

 • Hâcet, ihtiyaç.

lisan-ı ihtiyaç

 • İhtiyaç dili.

lisan-ı ihtiyac-ı fıtri / lisan-ı ihtiyac-ı fıtrî

 • Doğal ihtiyaçların dili.

lübane

 • (Çoğulu: Lübânât) Hâcet, ihtiyaç.
 • Önemli ve ehemmiyetli iş.

lüzum

 • Gerek, ihtiyaç.

lüzum-u beyyin

 • İspata ihtiyacı olmayan şey, apaçık gereklilik. Meselâ körlük görmemenin, cahillik ilimsizliğin lüzûm-u beyyinidir.
 • İsbata ihtiyacı olmayan şey. Cehil, ilimsizliğe lüzum olması gibi. Ve yine meselâ: Kör olmak, görmemezliğe delildir. (Lüzum-u beyyin'in zıddı: "Lüzum-u gayr-ı beyyin"dir. İsbata ihtiyacı olan şey demektir.)

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

mahbubiyyet

 • Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk'ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.)

maksur

 • Zoraki, cebren. Elinde ve ihtiyarında olmadan.

mal / mâl

 • İnsanın arzuladığı, ihtiyâç, yâni lâzım olunca, kullanmak için saklanabilen ayn, yâni madde, cisim.

manevi hacat-ı zaruriye / mânevî hâcât-ı zaruriye

 • Mânevî zarurî ihtiyaçlar.

maslahat-ı ihtiyac-ı beşeriye

 • İnsanın ihtiyaçlarına faydalı olan şey.

maun

 • Eve lâzım şeyler. Ev eşyası.
 • Malın zekâtı.
 • Ufak tefek ihtiyaçlar.
 • Nefaseti sebebi ile (nefsin çok hoşuna gittiğinden) kimseye verilmek istenmeyen şey.

me'rebe

 • (Çoğulu: Meârib) İhtiyaç.
 • Ümitli bulunma. Ümitvar olmak.

mearib

 • İhtiyaçlar, hâcetler, lüzumlu ve istenen şeyler. İstekler.

mefkaret

 • İhtiyaç, zaruret.

mekbir

 • İhtiyarlama, yaşlanma.

menfaat

 • Fayda. Kâr. Gelir. İhtiyaç karşılığı olan şey.

merzuk

 • Rızıklanmış, ihtiyaçları verilmiş.
 • Bahtiyar. Saadetli, mutlu.

meşayih

 • Şeyhler, ihtiyarlar.
 • Şeyhler. Pirler. İhtiyarlar.

meşib / meşîb

 • İhtiyarlık. Yaşlılık. Saç ağarması.

mevsuf-u vacibü'l-vücud / mevsuf-u vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmamakla nitelenen Allah.

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

mihail

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab'ında: "Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhid

mir'at-ı vacibü'l-vücud ve'l-mennan / mir'ât-ı vâcibü'l-vücud ve'l-mennân

 • Varlığı zorunlu olup var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve yarattıklarına herşeyi karşılıksız veren Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtan ayna.

mizan-ı hacet / mizan-ı hâcet

 • İhtiyaç ölçüsü.

müceddid

 • Yenileyen. Yenileyici. Hadis-i sahihle bildirilen, her yüz yıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Peygamberin (A.S.M.) vârisi olan zât.
 • Yenileyen, yenileyici; Hadîs-i Sahihle bildirilen, her yüzyılda bir dinî hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Hz. Peygamber'in (a.s.m.) vârisi olan zât.

müceddid-i din

 • Yenileyici; sahih hadisle her yüz senede bir geleceği bildirilen, dinin hakikatlerini, asrın ihtiyacına göre ders veren peygamber vârisi olan âlim zât.

müceddit

 • Yenileyen, yenileyici; sahih hadisle her yüz senede bir geleceği bildirilen, dinî hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders veren büyük âlim.

mucib-i muğis / mucîb-i muğîs

 • Yardıma muhtaç olan ve kendinden yardım dileyen varlıkların imdadına koşan, ihtiyaçlarına cevap veren, Allah.

mücteba

 • Seçilmiş. Kıymetli, ihtiyar olunmuş.

müctehid

 • İctihad eden. İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri. İmam-ı A'zam, İmam-ı Şâfiî... gibi

mugnat

 • İhtiyaç.

muğni / muğnî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hikmeti îcâbı, her şeyin ihtiyâcını giderici, tamamlayıcı ve lütfuyla doyurucu.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

muhkemat-ı kur'aniyye

 • Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya

muhkemat-ı şeriat / muhkemât-ı şeriat

 • Kur'ân ve Hadisin yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık hükümleri, ifadeleri.

muhtac / muhtâc

 • İhtiyacı olan. Akşam evinde yiyeceğini bulamayacak derecede fakir olan. Bir şey kendine lâzım olan kimse. Bir eksiğini tamamlamak isteyen. Fakir.
 • İhtiyâc sâhibi. Akşam evinde yiyecek bulamayacak derecede fakîr kimse.
 • İhtiyacı olan.

muhtaç

 • İhtiyaç duyan.

muhtac / muhtâc / محتاج

 • İhtiyaç sahibi. (Arapça)
 • Yoksul. (Arapça)

muhtacin / muhtacîn

 • (Tekili: Muhtac) Muhtaç kimseler. İhtiyaç sâhibleri. Fakirler, yoksullar.

muhtaciyet

 • İhtiyaç sahibi olmak. Muhtaçlık, fakirlik, sefalet, yoksulluk.

muhtar

 • İhtiyar eden. Seçilmiş olan.
 • Hareketinde serbest olan. İstediğini yapmakta serbest olan. Hür.
 • Köyde veya şehrin mahallesinde seçimle o semtin idâre ve hükümet işlerini üzerine alan kimse.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ism-i şerifi.
 • İhtiyar sahibi, hareketinde serbest olan.

muhtariyet

 • Muhtarlık. Kendi kendine hareket edebilme. İhtiyar ve iradesi kendi elinde olma.

muhtekir

 • İhtikâr yapan. Vurguncu, ihtiyaç mallarını kıymeti artsın da satayım diye saklayan. Halkın zararına çalışarak malı saklayan.

mükerrem

 • Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan. (İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)

müntehab

 • Seçilmiş. Güzide. İntihab ve ihtiyar olunmuş.

müressil

 • Yavaş, güzel ve ihtiyatla okuyan.

mürteza

 • Beğenilmiş, seçilmiş, ihtiyar olunmuş.

müsebbeh

 • İhtiyarlıktan dolayı aklı giden kimse. Bunak.

müsin / müsîn / مُسِنْ

 • Yaşlı, ihtiyarlamış.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • İhtiyâr.

müsinn / مُسِنّ

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • İhtiyâr.

müstagni

 • (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı.
 • Gerekli ve lüzumlu bulmayan.

müstağni / müstağnî / مُسْتَغْن۪ي

 • Başkasına muhtâç olmayan.
 • Sâhib olduğu şeyle kanâat edip, insanlardan bir şey beklemiyen. İhtiyâcını başkalarına söylemiyen.
 • İhtiyaç duymayan.

müstağni-yi mutlak

 • Hiçbir şekilde ihtiyacı olmayan.

müstagniyetün anha / müstagniyetün anhâ

 • Kendilerine hiç ihtiyaç olmayanlar.

müstağniyetün anha / müstağniyetün anhâ

 • Kendilerine hiç ihtiyaç olmayanlar.

müsterat

 • İhtiyar olunmuş, beğenilmiş, seçilmiş.

müstesinn

 • (Sinn. den) İhtiyarlanan, yaşlanan.

mutazarrıane / mutazarrıâne

 • Kendi kusurlarını bilerek, ihtiyacını anlayarak, tevazu ile niyaz ederek, yalvararak. (Farsça)

mütearefe

 • Hakikat olduğu apaçık belli olan. İsbata ihtiyacı olmayan.

müteharimin / müteharimîn

 • (Tekili: Müteharim) Teharüm edenler, kendilerini ihtiyar gibi gösteren kimseler.

müteharrim

 • (Çoğulu: Müteharimîn) İhtiyar gibi görünen. Kendini ihtiyar gösteren, yaşlı gösteren.

mütemehhil

 • Büyüyüp gelişmek için zamana ihtiyacı olan şey.

müterezzik

 • Rızıklanan, gıdalanmakla ihtiyacını gideren.

müteşeyyih

 • Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren.
 • İhtiyarlaşan.

muzaaf ihtiyaç

 • Kat kat, şiddetli ihtiyaç.

nakliyat-ı askeriye

 • Askerî kıt'aların; top, tüfek, cephane, teçhizat ve levazımatı ve her türlü seferî ihtiyaçlarıyla birlikte bir yerden kaldırıp başka bir yere gönderilmesi, nakledilmesi. Askerî nakliyat.

nastan istiğna / nâstan istiğnâ

 • İnsanlara ihtiyaç duymama.

nebz

 • Bir kimseyi ayıplamak. Kötü lâkabı takmak, istihzâ etmek.
 • İhtiyarlık işareti belirmek.

necah

 • Zafer bulmak, murâda ermek, ihtiyaçlarını te'mine muvaffak olmak.

necz

 • Bitip tükenmek.
 • İhtiyaç bitirmek.
 • Vâdeyi yerine getirmek.

neha

 • Pek akıllı adam.
 • İhtiyacı terkeylemek. (Güya kendi nefsi cihetinden menedilmiş demektir.)

nehel

 • Susuz olmak.
 • İçmenin evveli.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Semiz etli deve.

nezahet-i istiğna / nezâhet-i istiğna

 • Cenâb-ı Haktan başkasına ihtiyacını arz etmemekten gelen paklık.

nida-i hacet / nidâ-i hâcet

 • İhtiyaç sesi.

nida-yı ihtiyac / nidâ-yı ihtiyac

 • İhtiyacı olduğunu bildirmek.

nifak

 • Müslüman gibi görünüp kâfir olmak. İki yüzlülük.
 • Bozuşukluk, ara açılmak.
 • Dinde riyâ etmek.
 • İhtiyaca sarf olunacak şeyler.

niyaz

 • Yalvarma, yakarma. Dua. (Farsça)
 • Rağbet ve istek. (Farsça)
 • Hâcet, ihtiyaç. (Farsça)
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Rağbet ve istek.
 • Hacet, ihtiyaç, gereksinme.

niyazkar / niyazkâr

 • Yalvarıp yakaran. Dua eden. İhtiyacı olan. (Farsça)

niyazmend

 • (Çoğulu: Niyazmendân) İhtiyacı olan, muhtaç. (Farsça)
 • Yalvaran, yakaran, niyaz eden. (Farsça)

nokta-i istimdad

 • Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç.

nokta-i istinad

 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

nüch

 • Zafer bulmak. Hâlâs olmak. Kurtulmak. İhtiyaçlarını giderip zafer bulmak.

örfi idare / örfî idare

 • (İdare-i örfî) Askerî kuvvete ihtiyacı gerektiren ve cemiyet hayatında zuhur eden müşkil hallerde vaktin icablarına göre ve vaziyet düzelinceye kadar sivil idare yerine askeri idare konması. Sıkı yönetim.

payiz

 • Güz, sonbahar. (Farsça)
 • Yaşlılık, ihtiyarlık. (Farsça)
 • Eski, köhne, yıpranmış. (Farsça)

pir / pîr

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Bir tarikatın kurucusu. (Farsça)
 • Herhangi bir meslek ve san'atın başlatıcısı, te'sis edicisi. (Farsça)
 • Yaşlı, ihtiyâr.
 • Mürşîd-i kâmil, tasavvuf yolunda rehber zât.
 • İhtiyar, öncü, şeyh.

pir ü berna

 • İhtiyar ve genç.

pir-i fani / pir-i fanî / pîr-i fânî

 • Pek yaşlı, zayıf adam. Dünyayı terketmiş ihtiyar.
 • Pek yaşlı ve zayıf adam, dünyayı terk etmiş ihtiyar.

piran

 • (Tekili: Pir) İhtiyarlar, yaşlılar. (Farsça)

piri / pirî

 • İhtiyarlık. Kocamışlık.

pirsal

 • Kocamış, ihtiyar, yaşlı. (Farsça)

pişbin

 • İlerisini gören. Basiretli, ihtiyatlı. (Farsça)

rabb

 • Varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürürken bütün ihtiyaçlarını veren Allah.

rabb-i hakim / rabb-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve herbir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayıp idare eden Allah.

rabb-i muhtar-ı hakim / rabb-i muhtar-ı hakîm

 • Herbir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayan, dilediğini dilediği gibi yapan, herşeyi belirli maksat ve faydalara uygun ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

rahman-ı rezzak / rahmân-ı rezzâk

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kuşatan ve bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.

raiyyet-perver

 • Halka iyi bakan, iyi idare eden. İnsanların ihtiyacını te'min eden, onların iyiliğini seven ve onlar için iyilik isteyen. (Farsça)

raus

 • İhtiyarlıktan dolayı başını titreten kişi.

razık

 • Rızık veren; yiyecek, içecek, giyecek gibi canlı mahlukata lüzümu bulunan her çeşit ihtiyacını te'min edip veren. (Allah)

razık-ı hakiki

 • Hakiki rızık veren. Hiç bir vasıtaya ihtiyacı olmadan en güzel nimetleri yaratan ve bütün rızıkları ancak kendisi veren Allah (C.C.)

redif

 • Arkadan gelen, birisinin ardından giden.
 • Birbiri ardınca zuhur etmek.
 • Terhis olup ihtiyata geçen asker.
 • Edb: Beytin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime.

reşahat-i ihtiyar

 • İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler.

rezzak / rezzâk

 • Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyaçları karşılayan. (Allah)
 • Bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.

rızk

 • Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.

rızkımecazi / rızkımecazî

 • Alışkanlık sebebiyle ihtiyaç hâline gelen anormal rızık.

rububiyet / rubûbiyet

 • İlâhî terbiye, Allahın bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesi.

rububiyetperver / rubûbiyetperver

 • İhtiyaca cevap vermeyi ve terbiye etmeyi seven.

sada-yı hacet / sadâ-yı hâcet

 • İhtiyaç sesi.

sadaka

 • Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım.

sadaka-i fıtır

 • İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın v

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

sahsalik

 • Katı, şiddetli, şedid.
 • Yaşlanmış, ihtiyar kadın.
 • Şiddetli ses.

sal-dide

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Tecrübeli, gün görmüş. (Farsça)

salavat

 • (Tekili: Salât) Namazlar.
 • Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
 • Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
 • Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
 • Nasârâ kilisesi.

salhurde

 • Çok yaşlı, pek ihtiyar. (Farsça)

samed

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hiçbir kimseye, hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan, bütün mahlûkâtın (yaratılmışların) kendisine muhtaç olduğu yüce Allah.

samediyet

 • Allahın hiçbir şeye ihtiyacı bulunmaması ve bütün varlıkların kendisine muhtaç olması hakikatı.

sani-i vacibü'l-vücud / sâni-i vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sare

 • (Çoğulu: Savâr) Hâcet, ihtiyaç.
 • Susuzluk.

şecen

 • (Çoğulu: Eşcân-şücun) Dal, budak, kol.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Keder, hüzün.

şedidü'l-ihtiyaç

 • Şiddetli ihtiyaç.

şehriyye

 • Çok yaşamış pir. Çok yaşlı, ihtiyar.

şekla'

 • Beyaz dişi koyun.
 • Hâcet, ihtiyaç.

şemlak

 • Yaşlı, pir, ihtiyar.

sevk-i ihtiyaç

 • İhtiyacın sevketmesi, ihtiyacın yönlendirmesi.

şeyb / شيب

 • İhtiyarlık. Yaşlılık.
 • Saç, sakal ağarması.
 • Yaşlılık, ihtiyarlık. (Arapça)

şeyh / شيخ

 • İhtiyâr.
 • Bir ilim dalında ihtisas etmiş olan.
 • Mürşîd-i kâmil; insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatan, dîni, İslâm'ı yayan ve onların mânen olgunlaşmalarını sağlayan rehber zât. Çoğul şekli meşâyıh ve şüyûhtur.
 • Pir, tarikat önderi, ihtiyar.
 • Yaşlı, ihtiyar. (Arapça)
 • Tarikat şeyhi. (Arapça)

şeyhuhet / şeyhûhet

 • Yaşlılık, ihtiyarlık.
 • (Şihet-Şeyhuhiyet) İhtiyarlık, yaşlılık.
 • İhtiyarlık.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin; ilminin, bilgisinin ve kendi ihtiyârı (dilemesi, istemesi) olmaksızın dış âlemde ilerlemesi.

şeyyebet

 • (Şeyb. den) İhtiyarlattı (meâlinde fiildir.).Şeyyebetnî : Beni ihtiyarlattı, beni ihtiyar etti (mânâsında)

şiddet-i ihtiyac

 • Şiddetli ihtiyaç.

şiddet-i ihtiyaç

 • İhtiyacın şiddeti.

şiddet-i ihtiyacın sevki

 • Bazı şeylere duyulan şiddetli ihtiyacın yönlendirmesi.

şiddet-i lüzum

 • Şiddetli gereklilik, ihtiyaç.

sual-i hacet / sual-i hâcet

 • İhtiyaç olan birşeyi isteme.

şükur

 • Hacet, ihtiyaç.
 • Mühim işler, umûr-u mühimme.

şüyuh / şüyûh / شيوخ

 • (Tekili: Şeyh) Şeyhler. İhtiyarlar.
 • Şeyhler. (Arapça)
 • İhtiyarlar, yaşlılar. (Arapça)

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

tahaddi vakti / tahaddî vakti

 • Meydan okuma ve ihtiyaç vakti (inanmayanlara peygamberliğin ispatı, inananlar için imanın güçlendirilmesi vaktinde gösterilen mu'cizeler).

takdiye

 • Hâcet bitirmek, ihtiyaç gidermek.

taktir / taktîr

 • Nafakada (yeme-içme, giyme ve meskende) ihtiyaçlarından kısıp, çok mal ve para biriktirmek.

tasadduk

 • Sadaka vermek. Allah rızası için fakirlere ve ihtiyacı olanlara, para veyahut ihtiyaca göre herhangi bir şey vermek.
 • Sadık ve gerçek olduğu tahakkuk etmek, meydana çıkmak. (İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse malından tasadduk etsin.) (Hadis meâli)
 • Sadaka vermek. Yâni Allahü teâlânın rızâsı için fakirlere ve ihtiyâcı olanlara para, mal vermek.

tecavüp / tecâvüp

 • Birbirinin ihtiyacına cevap verme.

techiz-i meyyit

 • Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması.

tedbir ve tedvir etmek

 • Çekip çevirmek, idare etmek, ihtiyaçlarını karşılamak.

teenni / teennî

 • İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir)
 • İlerisini düşünerek acele etmeden yavaş ve ihtiyatlı hareket etme.

teenni-i hikmet / teennî-i hikmet

 • Bilimsel bir süre veya bekleme, ihtiyatlı hareket.

teharüm

 • (Herm. den) Genç olduğu hâlde, kendini ihtiyar gösterme. Yaşlı gibi görünme.

tekerrür-ü ihtiyaç

 • İhtiyacın tekrarlanması.

temkin / temkîn / تمكين

 • Ağır başlılık, usluluk.
 • Ölçülü hareket sâhibi.
 • Vakar, izzet. İktidar, kudret.
 • Birini bir şeye muktedir kılmak.
 • Kararsızlıktan kurtulup huzur ve sükuna mazhar olmak.
 • Tedbir, ihtiyat.
 • İhtiyatlı davranma. (Arapça)
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Ağırbaşlılık. (Arapça)

temkinli

 • Ağırbaşlı, ihtiyatlı hareket etme.

tenevvü-ü hacat / tenevvü-ü hâcât

 • İhtiyaçların çeşitliliği.

tesennün

 • Halinden dönmek.
 • Üzerinden yıl geçmek.
 • Yaşlı olmak, yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • (Sinn. den) Diş çıkarma.

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

teşeyyuh

 • Şeyh olduğunu iddia etmek. Şeyhlik taslama.
 • İhtiyarlama, yaşlanma.

teşeyyüh

 • (Şeyh. den) İhtiyarlama.
 • Şeyhlik iddiasında bulunma.

tezkiye

 • Tamam etmek.
 • Boğazlamak.
 • İhtiyarlamak.
 • Ref'etmek.

tülünne

 • Hâcet, ihtiyaç.

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

üstad-ı ihtiyaç

 • İhtiyaç öğretmeni; insanı bir hoca gibi öğretip eğiten ihtiyaç.

vacibü'l-vücud / vâcibü'l-vücud / vâcibü'l-vücûd

 • Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.
 • Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Allah.

vacibü'l-vücud teala ve tekaddes hazretleri / vâcibü'l-vücud tealâ ve tekaddes hazretleri

 • Namı ve şerefi yüksek olan, her türlü kusur ve eksikliklerden münezzeh olan, varlığı zorunlu olup var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.

vahid-i vacib / vahid-i vâcib

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir şeye ve sebebe ihtiyacı olmayan ve herbir varlıkta birliği görünen Allah.

vakt-i hacet / vakt-i hâcet

 • İhtiyaç zamanı.
 • İhtiyaç vakti. Lüzumlu vakit.

vasi' / vâsi'

 • (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı.
 • Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)

vatar

 • (Vatr) İhtiyaç, hâcet. İş.
 • Emir.
 • Madde.
 • Husus.

vecd

 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.

vesile / vesîle

 • Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran, Allahü teâlânın nezdinde (katında) yakınlığa ve hâcetlerin yâni ihtiyâçların giderilmesine sebeb olan her şey.

vücub-u vücud / vücûb-u vücud

 • Varlığının zorunlu oluşu ve var olmak için bir sebebe ihtiyacının olmayışı.

vücud-u vacib / vücud-u vâcib

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah'ın varlığı.

vücud-u vacibü'l-vücud / vücud-u vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah'ın varlığı.

vücud-u vücubi / vücud-u vücubî

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir şeye ve sebebe ihtiyacı olmayan ve diğer varlıkların var olması Kendisine bağlı olan, yokluğu düşünülemeyen varlık, Allah.

zal / zâl / زال

 • İhtiyar. Ak sakallı. (Farsça)
 • İranlı meşhur kuvvet ve pehlivanlık senbolü Rüstemin babasının adı. (Farsça)
 • Saçları ağarmış, ihtiyar. (Farsça)

zaruret-i kat'i / zaruret-i kat'î

 • Kat'î zorunluluk, kesin ihtiyaç.

zaruriyye

 • (Zarurî) Mecburî. İster istemez olacak iş. İhtiyarî olmayan, mecburî olan.

zat-ı vacibü'l-vücud / zât-ı vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Zât, Allah.

ze'm

 • Katı, şiddetli, şedid.
 • Hacet, ihtiyaç.
 • Mevt, ölüm.

ze'me

 • Şiddetli ses, çığlık.
 • İhtiyaç, hâcet.

zengin

 • İhtiyaç eşyâsının ve borçlarının dışında nisâb miktârı malı, parası olan kimse.

zıhri / zıhrî

 • (Çoğulu: Zıhârâ) Bir ihtiyaç için hazırlanıp saklanan nesne.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın