LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iftira ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

afik

 • Yalancı, iftiracı.

akzef

 • Çok iftira atan. Çok kazifte bulunan.

azihe

 • Yalan, iftira.

azv

 • İftira. Birisine bir şey isnad etme. Nisbet etme.

azviyat

 • (Tekili: Azv) Yalanlar, iftiralar.

becel

 • Şaşma, tuhafına gitme.
 • Yalan, iftira.

behite

 • İftira etmek.
 • Kabile ismi.

behut

 • (Çoğulu: Bühüt) İşitenleri şaşkına uğratan iftira, yalan.

besise

 • Bir çeşit yemek.
 • Yağ ve undan yapılan bir çeşit bulamaç.
 • Ayrılık, nifak, iftira, ihtilaf.

bühat

 • Bühtan edici, iftiracı.

büht

 • İftira, isnad edilen yalan.
 • Bir seyyarenin bir günlük hareketi.

bühtan / bühtân / بهتان

 • İftira. Birisine yalandan bir şey isnad etme. Birisini suçlu gösterme.
 • Dalgınlık.
 • Medhûş ve mütehayyir olma.
 • Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.
 • İftirâ. Bir kimseye onda olmayan bir kusuru isnat etme.
 • İftira.
 • İftira. (Arapça)
 • Bühtân etmek: İftira etmek. (Arapça)

bühtan etmek

 • İftira etmek.

bühüt

 • (Tekili: Behût) İşitenleri hayrete düşürecek kadar olan iftira ve yalanlar.

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

cüdayi

 • İftirak, ayrılık. (Farsça)

efaik

 • (Tekili: Efike) Yalanlar, dolanlar, düzme sözler. İftiralar.

efayik

 • (Tekili: Efike) Uydurma, düzme, asılsız, yalan sözler. İftiralar.

effak

 • (İfk. den) Çok iftira eden, çok yalan isnad eden kişi.

efike

 • (Çoğulu: Efâik) Yalan, dolan, iftira.

ekzeb

 • Büyük iftira, büyük yalan, uydurma.

ekzef

 • (Kazf. den) Çok iftira eden. Başkası hakkında çok aleyhde yalan söyleyen.

esum

 • Çok yalancı, iftiracı, kabahatli ve günahkâr olan adam.

firkat

 • (Fürkat) İftirak. Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış. Firak. Müfarakat.

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.
 • "Gamz"dan. İftiracı, fitne koğucu. Birine iftira ederek zarar veren kimse.

gams

 • Suyu şiddetli içmek.
 • Bir şeyi hakir görmek, birisine iftira etmek.
 • Nimete şükretmemek.
 • Göz yummak.

ifk

 • Bühtan. Bir suçu birisine yüklemek. İftira.
 • İftira, iftira ekmek, Hz. Aişe'ye yapılan iftira.
 • İftira.

iftial

 • Bir şeyi iş edinmek. Kendiliğinden yapmak.
 • Arabçada beş harfli fiilin birinci babı.
 • Yalan düzmek, iftira etmek.

iftiraat

 • (Tekili: İftira) İftiralar, asılsız isnatlar, aslı esası olmayan suç yüklemeler.

iftirakat

 • Ayrılıklar. İftiraklar. Parçalanmalar.

iftiraname

 • İftira yazısı.
 • İftira yazısı.

iris

 • yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKÂ' : Geciktirme.
 • İftira etme.

isnad / isnâd / اسناد

 • Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek.
 • Bir nesneye, bir şeye dayanmak.
 • Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek.
 • Dayama, yükleme. (Arapça)
 • İftira. (Arapça)

isnad-ı efike

 • Yalan isnad etme. İftira atma.

kazf

 • Atmak. İftira atmak. Ehl-i namus bir kadına zina isnad etmek. Buna "kazf-ı muhsenat" da denir.
 • İftira.
 • İftira etmek, isnat etmek, kadına zina isnat etmek.
 • Namuslu kadına iftira.

kazf haddi

 • Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı.

kazf-i muhsanat / kazf-i muhsanât

 • Temiz ve namuslu kadınları zina ile suçlama, iftira etme.

kıfve

 • Kuyruk.
 • Fuhuş sözle iftira etmek.

kıls

 • (Çoğulu: Kulus) İftira etmek.
 • Atmak.
 • Liften yapılmış kalın ip.
 • Kusmak.
 • Kap dolup dökülmek.

lath

 • Her şeyin azı.
 • Bulaşmak ve karışmak.
 • Birine iftira atmak.

makzuf

 • (Kazf. den) İftira edilmiş. Namusu hakkında lâf edilmiş.
 • Hazfolunmuş. Atılmış.

medrese-i yusufiye

 • Hz. Yusuf'un (A.S.) iftira, haksızlık ve zulüm ile hapiste kalmasından kinâye olarak, İmân ve Kur'an hizmetinden dolayı tevkif edilenlerin hapsedildiği yere verilen isim.

mefruz

 • İftira olunmuş, ayrılmış, bölünmüş.

müftera-aleyh

 • Kendisine iftira edilen.

müftereyat

 • Başkasının üzerine atılan suçlar, kabahatler. İftiralar.
 • İftiralar.

müfteri / müfterî / مفتری / مُفْتَر۪ي

 • İftira eden.
 • İftiracı.
 • İftira eden. Başkasına suç isnad eden. Yapmadığı kötülüğü isnâd eden.
 • İftiracı. (Arapça)
 • İftira eden.

müfterik

 • (Fark. dan) Ayrılan, iftirâk eden.
 • Perişan olan, dağılan.

müfteris

 • Yırtıcı. Parçalayıcı. İftiras eden. Zorla yere yıkıp parçalayan.

müfteriyane / müfteriyâne

 • İftira edercesine. (Farsça)
 • İftira edercesine.
 • İftira ederek.

muhtefi / muhtefî

 • Gizlenen. Saklı, gizli.
 • İftira eden.

muhteriane / muhteriâne

 • Yeni bir şeyler icad ederek. Yenilikler ortaya koyarak. (Farsça)
 • İftirada bulunarak. (Farsça)

mürcif

 • (Recefe. den) Fitne ve fesad için iftiralar ve yalan haberler neşrederek ortalığı karıştıran. Yalancı.
 • Mutlak bir şey ile meşgul olan.
 • Yer sarsıntısı. Zelzele.

mütecenni

 • Meyve devşiren, meyve toplayan.
 • Birine suç isnad eden, iftira atan. Müfteri.

nahl

 • Bal arısı.
 • Bedelsiz bir şey vermek veya bedelsiz verilen şey.
 • Sövmek, iftira etmek.

nusayri / nusayrî

 • Eshâb-ı kirâma (Peygamber efendimizin arkadaşlarına) iftirâ eden şîanın kollarından. On birinci imâm olan Hasen bin Ali Askerî'nin adamlarından olduğunu söyleyen İbn-i Nusayr adındaki bozuk inanışlı kimseye uyanlar.

peygare

 • İftira. (Farsça)

takazüf

 • Birbirine iftira edip atışmak.

takvil

 • (Çoğulu: Takvilât) İftira. Yalan söyleşmek.
 • Haber vermek.

takzif

 • Çok iftira atmak.

tavh

 • Helâk olmak.
 • İftira etmek.

te'fik

 • (Çoğulu: Te'fikât) Yalan söyleme.
 • Yalan ve iftirâ etme.

tezvir

 • Yalan ve iftira karıştırarak sözü süsleme, sahtekârlık.

velediyet / وَلَدِيَتْ

 • İsa (as) ın, hâşâ, Allahın oğlu olduğu iftirası.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın