LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ibret ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

ahsen-ül kasas

 • İbret verici vakıaların en güzel şekilde nakledilişi. Kıssaların en güzeli.
 • Sure-i Yusuf (A.S.).

ayet / âyet

 • Alâmet, işâret, mûcize, ibret.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biri. Çoğulu âyâttır.
 • Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren alâmet, ibret, işâret.
 • Mûcize.

basair

 • (Tekili: Basiret) Basiretler. İbretli görüşler. Deliller. İbretler. Hüccet ve bürhanlar. Gözler.
 • Kalb duyguları.

basiret

 • Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm'ân-ı dikkat.
 • İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
 • Bir evin iki tarafının arası.
 • Yer üstündeki kan.

ca-yı ibret / câ-yı ibret

 • İbret edilecek nokta, ibret verici.

cihan-ı ibret

 • İbret dünyası.

ders-i ibret

 • İbret dersi.
 • İbret dersi. Göz ve fikir açacak hâdise.

ders-i ibret ve hikmet

 • Hikmet ve ibret dersi.

ehl-i temaşa ve tefekkür / ehl-i temâşâ ve tefekkür / اَهْلِ تَمَاشَا وَ تَفَكُّرْ

 • İbret nazarıyla seyredenler ve düşünenler.

ekasis

 • (Tekili: Kıssa) Kıssalar, ibretli hikâye ve dersler.

fa'tebiru / fa'tebirû

 • "Bunlardan ibret alın" mânâsına gelen bir ifade.

hibre

 • (Hibret) Bir şeyin iç yüzünü hakkı ile bilmek.

hikemiyyat

 • Hikmet ve felsefeye âit söz ve düşünceler. Yeni yeni bilgiler veren kıssalar, ibret verici hâdiseler bildiren yazılar, sözler.

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

ibare

 • Bir fikri anlatan bir veya birkaç cümlelik yazı. Parağraf.
 • İbretli ders veren söz.

iber

 • (Tekili: İbret) İbretler, ders alınacak şeyler.

ibret-engiz

 • İbret verici.

ibret-feşan

 • İbret saçan; ibretli.

ibret-i alem için / ibret-i âlem için

 • Bütün âleme ibret olsun diye. Herkese ibret olsun için.

ibretamiz / ibretâmiz / ibretâmîz / عبرت آميز

 • (İbret-âmiz) İbret öğreten. Ders verici hâdise. (Farsça)
 • İbret öğreten.
 • İbret verici, ders verici. (Arapça - Farsça)

ibretbahş / عبرت بخش

 • İbret veren, ibreti iktiza eden. (Farsça)
 • İbret verici. (Arapça - Farsça)

ibretbin

 • İbret almış, ders almış. (Farsça)

ibreten / عبرة

 • İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için.
 • İbret olsun diye, ibret olarak. (Arapça)

ibretfeşan / ibretfeşân

 • İbret dağıtan, çok mühim ders verici hâdise. (Farsça)
 • İbret saçan.

ibretgah / ibretgâh

 • İbret yeri.

ibrethane / ibrethâne

 • İbret yeri.

ibretnüma / ibretnümâ

 • İbret gösteren. İbret veren. (Farsça)
 • İbret olan, ibret alınan.
 • İbret gösteren.

ibretnümun

 • İbret olan, ders olan. (Farsça)

ilan-ı tekvini / ilân-ı tekvinî

 • Umumi âfetler ve gök taşları düşmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın tekvinî âyetleri ve ibretli hâdiseleri ile hakaik ve hikmet-i İlâhiyesini ilân edip bildirmesi.

isti'bar

 • İbret alma, ders alma.
 • Rüya tabir ettirme.

kabr ziyareti / kabr ziyâreti

 • Ölümü ve âhireti hatırlayıp ibret almak, mezarlıkta medfûn (gömülü) olanlara duâ etmek ve Kur'ân-ı kerîm okumak ve velî olan ölülerin rûhlarından istifâde etmek maksadıyla bir kabre veya mezarlığa gitmek.

kıssa

 • Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak'a. Mâcerâ. Rivâyet.
 • İbretli hikâye.
 • İbretli hikâye.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

kıssa-i meşhure

 • Meşhur ibretli hikâye.

kıssa-i temsiliye

 • Temsil tarzındaki kıssa, ibretli hikâye.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

levh-i mahv ve isbat

 • Bir tabirdir. Levh: Görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifade eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkması, mahvolmasını ifade eder. Gökyüzü bulutlarla kaplı, şimşek çakar, yağmur yağar bir levha halinde iken birden hava açılır, hiç bir şey yokmuş gibi, eski manzarayı mahvolmuş hâlde görürüz

maye-i ibret / mâye-i ibret

 • İbret aynası, ibret levhası.

medar-ı ibret / medâr-ı ibret / مَدَارِ عِبْرَتْ

 • İbret almağa yarıyan.
 • İbret vesilesi.
 • İbret almaya sebeb.

medar-ı ibret ve dikkat / medâr-ı ibret ve dikkat

 • İbret ve dikkat sebebi, vesilesi.

medar-ı ibret ve hayret

 • Hayret ve ibrete sebep.

medar-ı ibret ve hayret ve şükran

 • Teşekkür, hayret ve ibret sebebi.

mesel

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.

mirsad-ı ibret

 • İbretle seyretme yeri.

nasihat

 • İbret verici ders, tavsiye, ihtar, öğüt.

nazar-ı ibret / نَظَرِ عِبْرَتْ

 • İbretle bakış.
 • İbret bakışı.

nekal / nekâl

 • Şiddetli azab. İşkence ve ukubet.
 • İbret.

sahife-i ibret

 • İbret sayfası.

sem'-i hikmet

 • Hikmetli sözleri dinlemek. Hikmetten ibret ve ders almak. En hayırlısına tabi olmak.

serencam

 • Başa gelen, baştan geçen ibretli hadise. (Farsça)
 • Bir işin sonu. (Farsça)
 • Vak'a. (Farsça)

seyr

 • Yürüyüş.
 • Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme.
 • Görülecek şey ve yer.
 • Uzaktan bakıp karışmama.
 • Yolculuk.

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

ta'bir

 • (Tâbir) İfade, anlatma. Söz. Mânası olan söz. Deyim.
 • Terim.
 • Rüya yorma. (Ubur. dan) Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek, intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak.

tefe'ül

 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

temaşagah-ı san'at-ı ilahiye / temâşâgâh-ı san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın san'atlarına ibretle bakılan yer.

temaşager

 • (Temaşakâr) Seyirci. İbretle etrafı temaşaya çıkmış olan. (Farsça)

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.

tezekkür-ü mevt

 • Ölümü hatırlama, ölümden ibret alma.