LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te işlemek ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

ameli / amelî

 • (Ameliyye) Amele mensup ve müteallik olan. Fiil olarak. İşlemek suretiyle. Pratik. Tecrübeli.

azz

 • (Add) Isırmak. Dişlemek.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bede'

 • Başlayış. Başlama. Bir şeyi başkasından evvel işlemek.

ca'l

 • Yaratmak, halk.
 • Almak.
 • İş işlemek. Yapmak.
 • Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim

etka

 • Günah işlemekten çok çekinen.

fa'l

 • İşlemek mânâsına mastar.

fasık / fâsık

 • Açıkça günah işlemekten çekinmeyen, âsî, günahkâr mü'min.

fasıkımütecahir / fâsıkımütecâhir

 • Açıkça günah işlemekten utanmayan.

fecr

 • Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
 • Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 • Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek.
 • Tekzib eylemek.
 • İsyan ve muhalefet eylemek.
 • Haktan sapmak. Meyletmek.
 • <

fery

 • İyi iş işlemek.
 • Meşin dikmek.
 • Yaramaz iş. Bir nesneyi ıslah için kesmek.

fi'l-i kıyasi / fi'l-i kıyasî

 • Gr: Kurallı ve kaideli fiil. (İş'ten: işlemek; ateşten: Ateşlemek gibi)

fısk u fücur

 • Allah'a isyan içinde olmak, günah işlemek.

fücur / fücûr

 • Günâh işlemek.

hakk

 • Kazıma. Oyma. Maden üzerine yazı işlemek.

hakketmek

 • Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.

hedy

 • Cenab-ı Hakk'ın rızası için veya ihramda iken yapılması yasak olan herhangi bir fiili işlemekten dolayı kusurunu affettirmek ricasiyle, keffaret olarak Harem-i Şerif'e götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurban.

hıt'

 • Suç, günah. Günah işlemek.

i'mal

 • Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek.
 • Kullanmak.
 • Zabt, idare ve hâkimlik etmek.
 • Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek.

ihya-ı mevat / ihyâ-ı mevât

 • Faydalanılmayan ölü toprakları işlemek, faydalanılır hâle getirmek.

irtikab / irtikâb

 • Bir işe girişmek.
 • Kötü bir iş işlemek. Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak.
 • Bir makamı âlet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak.

irtikap etmek / irtikâp etmek

 • Yapmak, işlemek.

isabet

 • Rastlamak. Doğruca varıp erişmek. Doğru düşünmek, matluba uygun iş işlemek.

isaet

 • (Sû'. dan) Kötü iş işlemek. Kötülükte bulunmak. Yaramazlık.

ismet

 • Peygamberlerin sıfatlarından biri. Peygamberlerin, peygamber oldukları bildirilmeden önce ve sonra; küçük olsun, büyük olsun bilerek veya bilmeyerek günah işlemekten korunmuş olmaları.
 • Günahlardan sakınma, kötü ve çirkin şeylerden uzak durma.

iştigal

 • Bir iş işlemek. Uğraşmak. Çalışmak. Meşgul olmak.

istikrah

 • Bir şeyi kötü ve kerih görmek. Beğenmemek, nefret etmek. Bir şeyi cebir ve ikrah ile işlemek.

ittisa

 • Bollaşmak. Genişlik kazanmak. Genişlemek. Vüs'at.

kar / kâr / كار

 • İş. (Farsça)
 • Kâr etmek: İşlemek, tesir etmek. (Farsça)

kesb-i şer

 • Şerli bir işi işlemek veya o işe âlet olmak yahut da tarafdar olmak.

ma'sum / ma'sûm

 • Suçsuz, günahsız. Günâh işlemekten korunmuş kimse.

merk

 • Kokmuş deri.
 • Derinin yününü yolmak.
 • Kazımak.
 • Nüfuz etmek, içine işlemek.

mevzu'

 • Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 • Aşağılanmış olan.
 • Konulmuş. Vaz olunmuş.
 • Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
 • Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri.

müraveha

 • Çeşitli nesnelerin kâh birini ve kâh birini işlemek.

mürcie

 • "Günâh işlemek insana zarar vermez. Âsî (isyân eden), fâsık (açıktan günâh işleyen) azâb görmeyecektir" diyerek, Ehl-i sünnetten (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolunda olanlardan) ayrılan bozuk fırka.

mutatahhir

 • Pâk. Günah işlemekten teberri ve imtina eden, çekinen. Temiz kılınmış.

nakş / نقش

 • Nakış, desen. (Arapça)
 • Resim. (Arapça)
 • Duvar resmi. (Arapça)
 • Nakş etmek: İşlemek. (Arapça)

nakşetmek

 • İşlemek, süslemek.

nefiz

 • Okun geçmesi gibi içe geçmek, işlemek.
 • Sözü geçer olmak.

nefs muhasebesi / nefs muhâsebesi

 • İnsanın, dâimâ kötülük ve günâh işlemek istiyen nefsini hesâba çekip, kontrol etmesi ve gerektiğinde onu cezâlandırması

nehyi an-il münker

 • Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemekten men'etmek, haram işleri yaptırmamak ve buna çalışmak.

neşat

 • Sevin. Şen şâd ve hoşdil olmak. Sürur, keyf.
 • Bir iş işlemek. Çalışmak.

nüfuz / نفوذ

 • Etki etme, işleme. (Arapça)
 • Etki gücü. (Arapça)
 • Nüfuz etmek: İşlemek, etki etmek. (Arapça)

su-i kasd / sû-i kasd

 • Kötü kasd, cinayet işlemek, adam öldürmeyi tasarlamak.

taammüd

 • (Amd. den) Bilerek ve isteyerek suç işlemek. Kasıt ve niyet etme, bilerek ve isteyerek bir iş yapma.

tabiat-ı ma'siyet

 • İsyan etmek, günah işlemek ahlâkında ve huyunda olmak. (Farsça)

taharrüc

 • Zahmetli yerden uzaklaşmak.
 • Günah işlemek.

tatahhur

 • Temizlenmek. Pâklanmak.
 • Günah işlemekten teberri ve imtina eylemek.

tatbiki / tatbikî

 • Tatbike ait. Pratik ile alâkalı. Fiilen işlemek suretiyle.

tebarük

 • Çoğalmak, ziyâde olmak.
 • Uzamak.
 • Büyüklük.
 • Genişlemek.
 • Zâhir olmak, görünmek.

tefessüh

 • Açılmak. Genişlemek. İnbisat bulmak.
 • Mecliste çekilip bir adama oturacak yer açmak.

tehatu'

 • Hatâ etmek, kabahat işlemek.

temai / temaî

 • Genişlemek.

tenebbu'

 • Az az işlemek.
 • Yerden kaynama. Nebean etme.

tetahhur

 • Temizlenme.
 • Günah işlemekten uzaklaşma.

tevani

 • İşde tembellik etmek. (Farsça)
 • Kusur işlemek. Usançlık, bezginlik göstermek. (Farsça)

tevessü / توسع

 • Genişleme. (Arapça)
 • Tevessü etmek: Genişlemek. (Arapça)

tevessül

 • Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek.
 • Sarılmak.
 • Baş vurmak.
 • İnanmak.
 • Sebeb tutmak.
 • Hırsızlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın