LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iş şey ifadesini içeren 127 kelime bulundu...

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

adiyat / âdiyât

 • Her zaman olagelen alışılmış şeyler.

anise

 • Sıkı bağlanmış. (Farsça)
 • Koyulaşmış, katılaşmış şey. (Kan ve mürekkeb gibi akıcı maddeler.) (Farsça)

asir / asîr

 • Üsâre. Özsu.
 • Bir maddenin sıkılmış suyu.
 • Suyu alınmak için sıkılmış şey.

avihte

 • Asılmış şey, asılı nesne. (Farsça)

ayar

 • Altın ve gümüşten yapılmış şeylerin saflık ve hafiflik derecesi.
 • Saadete, mutluluğa doğru gitme.

bedia

 • Nâdide ve güzel, yeni icad edilmiş şey. Beğenilen ve takdir edilen çok yeni şey.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

beraverde

 • İltimas ile korunarak ileri çekilmiş adam. (Farsça)
 • Seçilmiş, ayrılmış şey. (Farsça)
 • Yükseğe kaldırılmış. (Farsça)

bicrit

 • Temiz, hâlis şey.

bid'at / بدعت

 • Sonradan ortaya çıkma. (Arapça)
 • Dinde yeni getirilmiş şey. (Arapça)

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

cevin

 • Arpadan yapılmış şey. Arpa unu. (Farsça)

cibt ve tagut

 • Haç ve put. Allah'tan başka canlı cansız mabut edinilmiş şeyler.

cümma'

 • Bir araya gelerek toplanmış şey, küme.

dakik

 • İnce, ufak, nâzik.
 • Toz haline getirilmiş şey, un.
 • Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.

damime

 • (Çoğulu: Damâyim) Sonradan yapıştırılmış şey.

define

 • Para veya altın gibi eskiden saklanmış şeylerin bulunduğu yer.
 • Kıymetli eşya. Kıymeti ve değeri yüksek olan şeyler veya kimse.

devair-i masnuat / devâir-i masnuat

 • San'atla yapılmış şeylerin oluşturduğu daireler.

encas

 • (Tekili: Necis) Pisler. Necis şeyler.

enise

 • Donmuş, pekişmiş şey. (Farsça)

enkaz

 • Yıkıntı, yıkılmış şeyin artıkları. Harabenin parçaları.

ferid / ferîd

 • Katılaşmış şey, donmuş nesne. (Farsça)
 • Avcı kuş. (Farsça)

ferş

 • Yer. Yeryüzü.
 • Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey.
 • Küçük develer.

gamir

 • Ekilmemiş, terkedilmiş ıssız yer.
 • Faydalanılmamış şey.
 • Mamur olmayan harap yer.

güzeran-ı hayat / güzerân-ı hayat

 • Hayatın geçmesi; hayatın geçmiş seyri.

habais / habâis

 • (Tekili: Habise) Kötülükler. Murdar ve pis şeyler.
 • Kötü, alçak, pis şeyler, haramlar. Habîsin çoğulu.

habes

 • (Tekili: Habis) Kötüler. Alçaklar. Pisler.
 • Necaset denilen ve maddeten pis şeyler (Necis veya necaset-i hakikiye de denir.)

hadaid

 • (Tekili: Hadîd) Demirden yapılmış şeyler. Sert şeyler.

haram / harâm

 • Allah ve resulü tarafından kesin olarak yasaklanmış şey.
 • Dince yasak edilmiş şey.

havayic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç haline gelmiş şeyler.

helal / helâl

 • Dinen yapılmasına izin verilmiş şey.

hubesa

 • (Tekili: Habis) Habisler, pis şeyler.
 • Abdestsiz, gusülsüz gezen pis kâfirler.

husale

 • Kırıntı, ufalanmış şey.

istihkak / استحقاق

 • Hak etme. (Arapça)
 • Hak edilmiş şey. (Arapça)

kamıh

 • Tarhana.
 • Kokutup ekşitilmiş şey.

katere

 • Bir şey üzerine çökmüş toz.
 • İs gibi bir karanlık.
 • Toz.
 • Kebap yapmak.
 • Pişmiş şeyin kokması.

kısm

 • Parçalara ayrılmış şeyin her parçası, çeşit.

kitabet-i fıtriye

 • Fıtri olan yazılmış şeyler.
 • Kâinat sahifelerinin kitab gibi oluşu.

levsiyyat / levsiyyât

 • Kirli ve pis şeyler.

ma'mulat / ma'mulât

 • İmal edilmiş, yapılmış şeyler. Makine veya elle işlenmiş eşya.

mahatim

 • (Tekili: Mahtum) Bağlanmış ve kilitlenmiş şeyler.
 • Mühürlenmiş şeyler.

mahfuzat

 • (Tekili: Mahfuz) Mahfuz olunmuş, gizlenilmiş şeyler.
 • Hıfzedilip ezberlenmiş şeyler.

mahzurat / mahzûrât

 • Dinde yasak edilmiş şeyler, haramlar.

mahzure

 • (Çoğulu: Mahzurât) Şer'an yasaklanmış olan şey. Men ve haram edilmiş şey.

makalim

 • (Tekili: Maklem) Ucu budanmış ve sivrilmiş şeyler.

mameza

 • Geçen veya geçmiş şey. Geçmiş zaman. Mazi.

mamulat / mâmulât / mâmûlât

 • Yapılmış ürünler, imâl edilmiş şeyler.
 • Yapılmış şeyler.

masur

 • Birbirine katılmış şey. Mümtezic.

matabih / matabîh

 • (Tekili: Matbuh) (Tabh. dan) Tabholunmuş yani pişirilmiş şeyler.

matbuat / matbûât / مَطْبُوعَاتْ

 • Matbaada basılmış şeyler.
 • Tab' edilmiş neşriyat. Basılmış şeyler. (Kitap ve gazeteler gibi)
 • Basılmış şeyler.

matvi / matvî

 • Bükülü, dürülmüş, kıvrılmış şey.

mazmun

 • Meâl. Mâna. Mefhum.
 • Nükteli, san'atlı, ince söz.
 • Ödenmesi lâzım olan.
 • Fık: Gasb, telef veya zulüm sebebi ile ödenmesi lüzum etmiş şey.

me'kul

 • Ekl olunmuş, yenmiş şey, yiyecek.

mebhus-ün anh

 • Sözü geçmiş şey. Bahsolunan şey.

mebi'

 • Satılmış şey, satılan mal.
 • (Bey'. den) Satılmış şey.

mecmu'

 • Bütün, hepsi. Topluca. Yığılmış. Cem' olunmuş. Bir araya getirilmiş şey.

mecmua

 • Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi.
 • Seçilmiş yazılardan meydana getirilen kitap. Risâle.
 • Kolleksiyon.

medlul

 • Delil getirilmiş şey.
 • Delalet olunan, gösterilen.
 • Bir kelimeden veya bir işaretten anlaşılan.

medsus

 • Gömülerek saklanmış olan. Gizli bulunan.
 • İçine desise karışmış şey.

memluhat

 • (Tekili: Memluh) Tuzlanmış şeyler. Tuzlu şeyler.

menahi

 • (Tekili: Nehi) Menedilmiş şeyler. Şer'an yasak edilmiş olan şeyler.

merbutat / merbutât

 • (Tekili: Merbut) Rabt olunup bağlanmış şeyler. Ekli ve bağlı şeyler.

merfud

 • İhsan edilmiş, armağan olarak verilmiş, bağışlanmış şey.

mermiyat

 • (Tekili: Mermi) Atılmış şeyler.
 • Ateşli silâhlarda atılan tâneler, mermiler.

mermuze

 • (Çoğulu: Mermuzât) İşaretle anlatılmış. Remzolunmuş. Açıktan değil de işaretle anlatılmış şeyler.

meş'urat

 • (Tekili: Meş'ur) şuur hâlinde geçmiş şeyler.

mesafih

 • Sahife haline getirilmiş şeyler, kitaplar.
 • Mushaflar, Kur'ânlar.

mesnun / mesnûn

 • Bilenmiş.
 • Sünnete uygun olan.
 • Yıllanmış şey.

mevcudat

 • Var olan her şey. Kâinat. Yaratılmış şeyler.

mevduat

 • (Tekili: Mevdu) Emanet bırakılmış şeyler.
 • Bankaya konan para ki, faizle olduğundan haramdır.

meyasir

 • (Tekili: Meysur) Kolaylaştırılmış şeyler.

meysur

 • Kolay. Kolay olmuş. Asan. Kolay kılınmış şey.

meysurat

 • (Tekili: Meysur ve Meysure) Kolaylatılmış şeyler. Asan edilmiş şeyler.

mezbele

 • Çöplük. Pis şeylerin bulunduğu süprüntü yeri.

mezruat

 • (Tekili: Mezru) Arşınlanmış şeyler. Ölçülmüş nesneler.

mu'cem

 • İ'câm edilmiş, noktalanmış, noktalı.
 • Hadis şeyhlerinin herbirisi.
 • Harf-ı heca sırasına konularak, her birisinin tarikından müellife kadar gelen rivayetleri toplayan kitaba denir.

mubi' / mubî'

 • (Bey'. den) Satılmış şey.

mücerrebat / mücerrebât

 • (Tekili: Mücerreb) Tecrübe olunmuş ve denenmiş şeyler.

müddaharat / müddaharât

 • Depolanmış şeyler.

müddeharat / müddeharât

 • Depolanmış şeyler.

muharrefat

 • (Tekili: Muharref) Tahrif edilmiş ve değiştirilmiş şeyler.

mukattaat

 • (Tekili: Mukattaa) Kat' edilmiş, kesilmiş şeyler.
 • Kısaltmalar.
 • Çeşitli gazel ve kasidelerden seçilmiş beyitler.
 • Herbiri bir kelimeye delâlet eden harfler.

mükerrerat

 • (Tekili: Mükerrer) Mükerrer olan ve tekrarlanmış şeyler.

muktatafat

 • (Tekili: Muktataf) (İktitaf. dan) Derlemeler, toplamalar. Derlenmiş şeyler.

mülemle

 • Bâzısı bâzısına yapışıp toplanmış şeyler.
 • Sağlam ve sert yuvarlak taş.

mülevves

 • Kirli. Pis. Bulaşık. Bulaştırılmış.
 • Alıkoyulup sonraya bırakılmış veya durdurulmuş olan.
 • Tazelenmek için suda ıslatılmış şey.
 • Karışık, intizamsız.

mülga

 • İlga edilmiş. Kaldırılmış. Metruk ve lağvedilmiş şey. Terkedilmiş.

münakkayat

 • Temizlenmiş şeyler.

münderecat / münderecât

 • Bir şeyin içine dercedilmiş şeyler, anlatılan şeyler, muhteva.

münkerat / münkerât

 • Şeriatçe yapılması yasaklanmış şeyler.

münşeat

 • Kaleme alınmış şeyler. Nesir yazılar. Mektublar.

murassa / murassâ

 • Değerli mücevherlerle süslenmiş şey.

müsevvegat

 • (Tekili: Müsevveg) Râzı olunmuş, izin verilmiş şeyler.

müstahzarat / müstahzarât

 • (Tekili: Müstahzar) Hazırlanmış şeyler.
 • Hazırlanmış şeyler.

müstehab

 • Sevilmiş şey. Yapılması sevaplı olan.
 • Fık: Peygamber efendimizin (A.S.M.) bazen yapıp bazen terkeylediği şeydir. Farz ve vacibin dışındaki sevaplı iş, sevap olduğu bilinen iş. Nafile, mendub, fazilet, tatavvu, edeb namları da verilir.

müsvedde

 • (Seved. den) Temize çekilmek üzere yazılmış şey. İlk yazılan. Acele ile temiz yazılmayan yazı.

müzahref

 • Süprüntü, dışı süs içi pis şey.

müzahrefat / müzahrefât

 • Süprüntüler, dışı süs içi pis şeyler.

müzeyyelat / müzeyyelât

 • (Tekili: Müzeyyel) Zeyiller, ilâveler, katılmış şeyler.

müzeyyenat / müzeyyenât

 • Süslenmiş şeyler.

neceş

 • Değeri artırmak için almak.
 • Bir kumaşın pahasını artırmak.
 • Dağılmış şeyleri bir yere toplamak.
 • Örtmek, setretmek.

nefais-perest

 • Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven. (Farsça)

nemeş

 • Dağınık, parçalanmış şeyleri toplamak.
 • Nakış hatları.
 • Yüzde olan siyah ve beyaz noktalar.

neşriyat / neşriyât

 • Gazete, kitap, radyo ve sâir vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler.

nevahi

 • (Nehy. den) Yasak edilmiş şeyler.
 • Allah (C.C.)tarafından menedilmiş olanlar.

nişande

 • Hedef. Nişan olarak dikilmiş şey.

rıhlet-i şitaiye / rıhlet-i şitâiye

 • Kış seyahati, kış yolculuğu.

saff

 • Bir sıra dizilmiş şey, bir şeyi sıra ile uzun uzadıya dizmek.
 • Câmide cemâatın sırası.

safsatiyat / safsatiyât

 • Safsatalar, yalan ve yanlış şeytâni sözler.

şerha

 • Dilim. Kesilip dilimlenmiş şey. parça.

serika

 • Çalınmış. Çalınmış şey.

sevabık

 • (Tekili: Sâbıka) Geçmiş şeyler. Geçmiş haller. Geçmişte işlenmiş suç ve kabahatlar.

şeytan-ı lain / şeytan-ı lâîn

 • Kovulmuş, lanetlenmiş şeytan.

şeytan-ı racim / şeytan-ı racîm / şeytân-ı racîm / شَيْطَانِ رَج۪يمْ

 • Kovulmuş, lânetlenmiş şeytan.
 • Kovulmuş, taşlanmış şeytan.

şıkk

 • Bir bütünün parçalarından her biri.
 • İki ihtimalden ve iki cihetten her biri.
 • İkiye ayrılmış şeyin bir kısmı.

sımt

 • (Çoğulu: Sümut) Dizi. Dizilmiş şey.

sırf

 • Sadece, yalnızca.
 • Sâfi ve hâlis şey. Karışık olmayan.

taharet

 • Temizlik. Nezafet. Temizlenmek.
 • Fık: Habes, necaset denilen maddeten en pis şeylerin veya hades denilen şer'î bir mâninin zevalidir.

talif

 • Alınmış şey.

tumar

 • (Çoğulu: Tevâmir) Dürülüp yuvarlak yapılmış şey, tomar.

turfa / طرفه

 • Yepyeni, görülmemiş şey. (Arapça)

tuva

 • Övünmüş, senâ edilmiş şey.
 • Tur-i Sina dağı eteğinde bir vâdinin adı.
 • Örülmüş kuyu.

usare

 • Vücud bezlerinden akan faydalı su. Sıkılmış şeylerden çıkan su. Öz su.

yahni

 • Et yemeği, yahni. (Farsça)
 • Azık, zahire. (Farsça)
 • Pişmiş şey. (Farsça)

zebir

 • Sıkıntı, mihnet.
 • Yazılmış şey. Mektup.

zevaib

 • (Tekili: Zâib) Erimiş şeyler, eriyenler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın