LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te içine ifadesini içeren 277 kelime bulundu...

agiyye

 • İçine su biriken çukur.

albüm

 • Lât. Fotoğraf resimlerini veya sair resim, şekil ve hatıraları içine alan defter veya kitap.

alika

 • İçine birşey koyacak torba.
 • Yem.

arazi-i gamire / arâzi-i gamire

 • Huk: Harap, su baskınına uğramış veya içine henüz çift girmemiş yerler.

azmen

 • Pek fazla şeyler içine alabilen.
 • En çok güvenilen.

bahis / bâhis

 • Anlatan. Bahseden. Araştıran. Araştırıcı.
 • Bir şeye dâir bilgileri içine alan. Bir mes'eleye dair beyanatı ihtiva eden.

balkanlar

 • (Balkan Yarımadası) Yugoslavya'nın büyük kısmı ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan yarımada.

bast-ı zaman

 • Az bir zaman dilimi içine uzun bir zamanı sığdırmak ve onu yaşamış gibi olmak.

betkiş

 • Atılacak okların içine konulup omuza asılan mahfaza. Ok mahfazası, okluk. (Farsça)

bitaka

 • Küçük parça. (Üzerinde kumaşın fiatını yazıp kumaş içine koyarlar.)

büls

 • İçine incir koyulan kilimden dokunmuş büyük çuval.

bumbar

 • Koyun ve benzeri gibi hayvanların kalın bağırsağı. (Farsça)
 • İçine kıyma, pirinç vs. doldurulmuş bağırsakla yapılan bir cins yemek. (Farsça)

cami / câmi

 • İslâm mâbedi. İbadet yeri olan bina.
 • Cem'edici, toplayıcı, içine alan.
 • Cem'etmiş, toplamış bulunan, hâvi ve muhit olan.
 • Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâm bütün evvel ve âhir güzel isim ve ahlâkı kendisinde cem'ettiğinden dolayı ona verilen bir isimdir.
 • Ehl-
 • Kapsayan, içine alan.

cami' olan

 • İçine alan, kapsayan.

camiiyet-i lafziye / câmiiyet-i lâfziye

 • Sözün kapsamlılığı, çok geniş ve genel mânâları içine alması.

camiü'l-kelim / câmiü'l-kelim

 • Vecize, kısa olmasına rağmen çok mânâları içine alan söz söyleyen.

cayife / cayîfe

 • Karın içine geçmiş olan yara.

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cem-ul cevami'

 • Eski medreselerde okutulan Dört Hak Mezhebin fıkıh usûlünü içine alan, Usûl-i Fıkh'ın en son kitabı. Müellifi Şâfiî âlimlerinden İbn-üs Sübkî'dir.

cevşen-i kebir / cevşen-i kebîr

 • Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münâcâtın ismidir. Bu harika münâcât, mârifetullahda terakki eden bütün âriflerin münâcâtının fevkindedir. Bin hâsiyeti olan ve bin Esmâ-i Hüsnâ'yı içine alan emsalsiz bir münâcât-ı Peygamberiyedir.

cihanşümul / cihanşümûl

 • Cihânı içine alan.

cinayet-i külliye-i daime

 • Daimî olan kapsamlı cinayet; belli bir türü, sınıfı içine alan devamlı ve kapsamlı cinayet.

cinaze

 • Tabut. İçine cenaze konulan sandık.

cümle-i mu'terize

 • Cümlenin mânasını açıklamak için parantez içine yazılan cümle.

daire-i ihata / dâire-i ihata

 • Her şeyi içine alan, kapsayıp kuşatan daire, alan.

daire-i imkan / dâire-i imkân

 • Bir şeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat.

daire-i imkani / daire-i imkânî

 • Birşeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat.

daire-i muhiti / daire-i muhîti

 • İçine aldığı daire, kuşattığı alan.

darrı nef'a derc

 • Zararlıyı yararlının içine koyma.

defter-i iltifatat-ı rahmaniye / defter-i iltifâtât-ı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içine alan defter.

dehalet / dehâlet

 • Dâhil olma, içine girme.

dehri / dehrî

 • Zaman yönünden, çağları içine alan.

dehs

 • İçine ayak batan yumuşak yer.

der

 • "İçine, içinde" mânâsında ön ek.

derc / درج / دَرْجْ

 • İçine almak. Katmak.
 • Kitaba koymak.
 • Nakışlı kâğıt üzerine yazılan yazı.
 • Hattatın yazılmış kâğıt tomarı.
 • İçine alma, sokma.
 • İçine koyma.
 • İçine alma, biriktirme. (Arapça)
 • Derc edilmek: İçine alınmak. (Arapça)
 • Derc etmek: İçine almak. (Arapça)
 • İçine koyma, yerleştirme.

derc edilme

 • İçine katılma, yerleştirme.

dercan / dercân

 • Canına sokma, içine alma.

dercan etmek

 • Can içine almak, hayatını ona vermek.

ders-i umumi / ders-i umumî

 • Herkesi ve herşeyi içine alan ders.

dil

 • t. Lisan, zeban.
 • Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu.
 • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat.
 • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.
 • Coğ: Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.
 • Mc:

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

dolap

 • (Çoğulu: Devâlib) Kuyudan su çıkarıp bahçeleri sulamaya mahsus döner makine.
 • Her çeşit döner çark, çıkrık.
 • İçine eşya vesaire konulan raflı veya rafsız göz.
 • Eskiden selâmlık ile harem arasında eşya alıp vermeye mahsus döner dolap ki, veren ile alan birbirlerini görmez

dua-yı umumi / dua-yı umumî

 • Herkesi içine alan dua.

durc

 • İçine inci ve altın konulan küçük hokka.

ebced

 • Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir (Ebced), (Hevvez), (Hutti), (Kelemen),

ebed-şümul / ebed-şümûl

 • Ebedî içine alan.

emyan

 • Para kesesi, içine para konulan torba, çanta. (Farsça)

eşmel

 • Daha şâmil. Çok şeyleri içine alan. Daha çok kaplamış.

fehire / fehîre

 • İçine kızmış taşlar bırakarak kaynatılan ve üzerine un konulan ayran.

fetk

 • Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma.
 • Tıb: Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak.
 • Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı.
 • Şafak sökmesi. Fecir ağarması.
 • Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.

fi / fî

 • Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'lâ için ve yine harf-i cerr olan "bâ, ilâ, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid mânası da vardı. Başka bir ifade ile kısaca (fî) : "İçinde, içine, hakkında, husus
 • İçinde, içine, hakkında, üzere, dair.

fitne-i diniye

 • Dine ve dindarların içine sokulan fitne, fesat.

galat-ı basar

 • Görme duyusunun yanılması. (Meselâ: Su içine batırılmış olan bir çubuğun, kırılmış gibi görünmesi.)

garaz-ı külli / garaz-ı küllî

 • Genel hedef, bütün unsurları içine alan kapsamlı gaye.

garik-ı rahmet / garîk-ı rahmet

 • Rahmete gark olan, rahmetin içine girip onda fâni olan.

gark etme

 • Kaplama, sarma, içine balıp boğma.

gavt

 • Derin çukur.
 • Bir şeyin içine girme, batma, garkolma.

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

girift

 • Yakalama, tutma. (Farsça)
 • Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. (Farsça)
 • Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. (Farsça)
 • Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift ç (Farsça)

gülabdan

 • İçine gülsuyu konularak mevlüt gibi toplantılarda serpmeye mahsus kap. Bu, çiniden, gümüşten veya altundan yapılırdı. Buhurdanlar ile birlikte bir takım teşkil ederdi.

güldan

 • Vazo, içine çiçek konan kap, gül mahfazası. (Farsça)

güncide / güncîde

 • Bir şey veya zarf içine sığmış olan. Sıkıştırılmış. (Farsça)

gute

 • Su içine bir defa dalıp çıkma, suya dalma. (Farsça)

hacm-i istiabi / hacm-i istiabî

 • Bir şeyin içine alabildiği miktar.

hafe

 • İçine bal konulan sahtiyan tuluk.

haiz / hâiz

 • Sahip, içine alan.

halic / halîc

 • Liman. Boğaz. Kanal. Körfez. Koy. Denizin kara içine nehir gibi uzanmış kısmı.
 • Irmak.
 • Büyük çanak.
 • İp.
 • Deve ağzı.

hamak

 • İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ağyatak.

hamire / hamîre

 • Hamur içine katılan maya.

hamye

 • İçine yağ ve zeytin konulan kap.

harem

 • Mekke-i mükerreme şehrinden biraz daha geniş olup, hudûdunu İbrâhim aleyhisselâmın diktiği taşların gösterdiği yer, alan. Bu sâha içine gayr-i müslimlerin girmesi yasak ve ihrâmlı iken bâzı işleri yapmak harâm olduğu için Harem denilmiştir.
 • Müslümanların evlerinde, saray, konak ve be

hasr

 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.

havan

 • İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap.
 • Tütün kesmekte kullanılan makine.
 • Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse.
 • Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet.
 • İçine çuku

havi / hâvi / hâvî / حَاو۪ي

 • İçine alan, ihtiva eden, kaplayan. Câmi'.
 • Biriktirici.
 • Kuşatan.
 • İçine alan.
 • İhtiva eden, içine alan, şâmil, içeren.
 • İçine alan.

havi olan / hâvi olan

 • İçine alan.

hayat-ı külliye

 • Küllî hayat; bütün fertleri içine alan kapsamlı hayat.

hazmınefs

 • Kendi adına sabretme, içine sindirme.

herşefe

 • Bez veya aba parçası. (Su az olduğu zamanda yerden onunla yağmur suyunu alıp bir kabın içine sıkarlar.)
 • Çok yaşamış, ihtiyar, kuru kadın.
 • Çok eski olan kova.

hıdk

 • Kesmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

hikmet-amiz

 • Hikmetli, hikmetle karışık, hikmeti içine alan. (Farsça)

hikmetamiz / hikmetâmiz

 • Hikmetli, hikmetle karışık, hikmeti içine alan.

hilab

 • İçine süt sağılan kab.

himmet-i amme / himmet-i âmme

 • Herkesi içine alan himmet, gayret.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hokka

 • Cam, seramik veya metalden yapılmış küçük kutu biçimindeki kap. (Bilhassa içine mürekkep konulur.)

hulul / hulûl / حُلُولْ

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ
 • İçine sızma.

hulul etmek / hulûl etmek

 • İçine girmek, dahil olmak.

hum

 • Küp. (Farsça)
 • Şarap küpü. İçine şarap doldurulan küp. (Farsça)

humbara

 • Küçük küp. (Farsça)
 • Ask: Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine patlayıcı maddeler doldurularak havan topu veya elle atılan harp aleti. Havan topu ile atılana havan humbarası, elle atılana da el humbarası denirdi. (Farsça)
 • Para biriktirmek için kullanılan topr (Farsça)

hüsn-ü külli / hüsn-ü küllî

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, şümullü güzellik.

hüsran-ı islam / hüsrân-ı islâm / خُسْرَانِ اِسْلَامْ

 • İslâmın içine düştüğü acıklı durum.

ia'

 • Bir nesneyi kab içine koyup saklamak.

iddimac

 • Bir şeyin içine girmek. Bir yere girip gizlenmek.

idhal / idhâl

 • Dâhil etmek. İçine almak. Sokmak.
 • Dâhil etme, içine alma.

idmac

 • Bir şeyi bir şeyin içine koymak.
 • Sıkıştırmak.

igtilaf

 • Kılıf içine girme, gılaflanma.

ihata / ihâta

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • İçine alma, kapsama, kuşatma.

ihata eden

 • İçine alan.

ihata etmek

 • İçine almak, kapsamak.

ihatavi / ihatavî

 • İhata edecek şekilde. Kaplayıp içine alacak yolda.

ihtiva / احتوا / ihtivâ / اِحْتِوَا

 • İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak, şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak.
 • İçerme, içine alma.
 • İçine alma, içinde bulundurma, içerme.
 • İçine alma, kapsama.
 • İçine alma.
 • İçine alma.

ihtiva eden / ihtivâ eden

 • İçinde bulunduran, içine alan.

ihtiva etme

 • İçine alma.

ihtiva etmek

 • İçine almak, içermek.

ihtiva eyleme

 • İçine alma, kapsama.

ilkbahar

 • Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan mevsim. (Türkçe)

ilm-i muhit / ilm-i muhît

 • Herşeyi içine alan ilim.

inayet-i şamile / inâyet-i şâmile

 • Herşeyi içine alan İlâhî yardım ve koruma.

indirac

 • İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

islama şamil / islâma şâmil

 • Müslümanları içine alan, onları kuşatan.

istiab / istiâb

 • İçine almak.
 • Kaplamak. Toplamak. Tamam etmek.
 • Tutulmak. Zapteylemek.
 • İçine alma, kaplama.
 • İçine alma, kaplama.
 • İçine alma, kaplama.

istiap

 • İçine alma, kaplama.

istiare-i mutlaka

 • (Temlihiye veya tehekkümiye) Edb: Şaka, lâtife veya alayı içine alan bir istiaredir. Meselâ: Tilkinin eşeğe "gelsem olmaz mı huzura, a benim aslanım" demesi gibi... (Edb.S.)

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

iştimal

 • İçine almak, kaplamak. Çevirmek, ihata etmek. Şâmil olmak.

istirahat-i umumiye

 • Herkesi içine alan rahat ve huzur.

ithal

 • Bir şeyin içine katma.

jardiniyer

 • Salonlara süs için konulan ve içine çiçek ekilmek üzere bir sandığı bulunan bir mobilya. (Fransızca)

kabz

 • El ile tutma, avuç içine alma, kavrama.
 • Bir malı teslim alma.
 • Peklik, kabız.

kafes

 • Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey.
 • Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper,
 • Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı.

kahdan / kâhdan

 • Samanlık. İçine saman doldurulan oda. (Farsça)

kahm

 • (Kuhum) : Düşünmeden kendini bir iş içine atmak.

kahr

 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)

kalıb-ı kelam / kalıb-ı kelâm

 • Söz kalıbı; söz ve ifadelerin içine döküldüğü kalıp.

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kapasite

 • İçine alma, ihtiva etme kabiliyeti. (Fransızca)
 • Kabiliyet, bilgi. (Fransızca)

karabasan

 • t. Kâbus. Sıkıntılı ve korkunç rüya.
 • Bir kimsenin içine düştüğü pek sıkıntılı ruh durumu.

karavana

 • Bakırdan yayvan yemek kabı.
 • Kışla, okul, hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap.
 • İnce ve yassı elmas.
 • Atışta hedefe vuramama.

kavaid-i külliye / kavâid-i külliye

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, genel kurallar, prensipler.

kavanin-i külliye / kavânin-i külliye

 • Türleri, sınıfları içine alan, kapsamlı kanunlar.

ken'an diyarı / ken'an diyârı

 • Sayda, Sûr, Beyrût, Filistin ve Sûriye'nin bir kısmını içine alan ve Fenike denilen bölge. Nûh aleyhisselâmın torunu ve Hâm'ın oğlu Ken'an burada yaşadığı için Ken'an diyârı denilmiştir.

kenane

 • (Çoğulu: Kenâyin) İçine ok ve yay konulan ve beylik adı verilen kap.

kırla

 • Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.

kıyamet-i umumiye

 • Genel, herşeyi içine alan kıyamet.

kor

 • t. Her tarafı iyice yanıp içine kadar ateş hâline gelmiş kömür veya odun parçası.
 • Askeriyede kolordu.

köşeli parantez

 • Cümleden tamamıyla ayrı "haşiye" gibi bir sözü içine alır. (Türkçe)

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

kozmopolit

 • Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. (Fransızca)
 • Çeşitli milletlerden insanları içine alan. (Fransızca)

kuas

 • Boynun içine geçik olması.

kuffe

 • (Çoğulu: Kıfâf) Pamuk sepeti.
 • İçine kumaş konan nesne.
 • Yüksek yer.
 • Kurumuş.
 • Çürük ağaç.

külli / küllî

 • Bütün fertleri içine alan, kapsamlı.

külliyet

 • Bütün ferdleri içine alan, kapsamlılık, genellik.

kumkuma

 • (Çoğulu: Kamâkım) İçine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testi.
 • Bakır şişe, bakır ibrik.

kur'an-ı camii / kur'ân-ı câmii

 • Herşeyi içine alan Kur'ân.

kurare

 • Çömlek içindeki yemek piştikten sonra yanmasın diye içine konulan su.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

labirent

 • Bir defa içine girildiğinde çıkış yolu çok güçlükle bulunabilen bina. (Fransızca)
 • Çok karışık ve birbirini kesen yol. (Fransızca)

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

leff

 • Sarma. Dürme. İçine toplama. İliştirme. Rabtetme.

leffen / لَفًّا

 • Zarf içine koyarak.

lehk

 • şiddet.
 • Meşakkat, zahmet.
 • Birbiri içine girmek.

madde-i musavvire

 • Tıb: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli madde. Protoplazma.

magtus

 • Su, gaz veya hava gibi şeylerin içine batırılmış.

mahşuş / mahşûş

 • (Haşşe. den) İçine girilmiş.
 • Buğzedilmiş.
 • Gizlice bir şey verilmiş.
 • Karalanmış.
 • İçine girilmiş, sahte.
 • İçine girilmiş, lekelenmiş.

masnea

 • İçine yağmur suyu toplanan büyük havuz.

matvi / matvî

 • Dürülen, içine tıkılan.

mayıh

 • (Çoğulu: Mâha) Kova doldurmak için kuyu içine inen kişi.
 • Bahşiş veren, atâ eden.

meblevle

 • İçine bevledilen kap.

medeniyet-i amm / medeniyet-i âmm

 • Herkesi içine alan bir medeniyet.

medsus

 • Gömülerek saklanmış olan. Gizli bulunan.
 • İçine desise karışmış şey.

mektub-u azimü'l-mefhum / mektub-u azîmü'l-mefhum

 • Büyük mânâları ve kavramları içine alan mektup; Yirminci Mektup.

melfuf

 • Sarılı. Bir mektup veya bir şey içine konulmuş olan.

melhud

 • (Lahd. dan) Mezara sokulmuş, kabre konulmuş. Lâhid içine konulmuş.

memzuc

 • Kaynaşmış, birbiri içine girmiş, karışmış.

merk

 • Kokmuş deri.
 • Derinin yününü yolmak.
 • Kazımak.
 • Nüfuz etmek, içine işlemek.

mermi

 • (Remiy. den) Atılmış.
 • Ateşli silâhlar içine konan kurşun, gülle. Fişek.

meşerre

 • Eyerin içine konulan yastık.

meşrube

 • İçine yiyecek veya elbise koyup sakladıkları yer.

mezher

 • Çiçeklik. Bir çiçeği içine alan şeylerin hepsi.

mihda

 • İçine hediye konulan kap.

mihlat

 • İçine yulaf koyup davara vermekte kullanılan torba.

mihleb

 • İçine süt sağılan kap.

mihref

 • (Çoğulu: Meharif) İçine yemiş koydukları kap.

miksefe

 • (Kesâfet. den) İçine elektrik enerjisi yığılan âlet. (Kondansatör)

mirbed

 • (Çoğulu: Merâbid) Ev içinde olan küçük hücre (içine esvap koyarlar).
 • Davar ahırı.
 • Davar duracak yer.
 • Hurma kuruttukları yer.

mişkat

 • İçine lâmba konan küçük hücre. Duvarda içine ışık konulan yer.
 • Kandil.

miysere

 • (Çoğulu: Mevâsir) Eyer yastığı.
 • Eyer altına koydukları keçe.
 • Çul içine koyulan keçe.
 • Yatacak döşek, yatak.

muaşeret / muâşeret

 • İnsanlarla birlikte yaşayıp iyi geçinmek, insanların içine girme.

muassel

 • İçine bal katılmış. Ballı.

mubattın

 • Kin tutan, hased eden.
 • Karnı zayıf ve içine çökük olan.

müdemmec

 • Düzgün bir tarzda birbiri içine dürülmüş yuvarlak şey.

müdmec

 • İçine girdirilmiş.

müdmic

 • İçine girdiren, sızdıran. İdmâc eden.

muhdec

 • İçine esvap koydukları küçük ev, kiler.
 • Azâsı noksan olan.

muhteva

 • Bir şeyin içindekiler. Kaplanan, içine alınan. İçindeki şey.

muhtevi / muhtevî / محتوی / مُحْتَو۪ي

 • İçine alan.
 • İhtiva eden, içine alan.
 • İhtivâ eden. Bir yere toplayan. İçine alan. Kaplayan.
 • İçeren, içine alan. (Arapça)
 • Muhtevî olmak: İçermek, içine almak. (Arapça)
 • İçine alan.

mündemic

 • İndimac eden, dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan. İçine alınmış olan.
 • İçine bırakılmış.

mündemiç

 • İçinde bulunan, içine yerleşen.

mündemic / مُنْدَمِجْ

 • Bir şeyin içine yerleştirilmiş.

münderecat / münderecât

 • Bir şeyin içine dercedilmiş şeyler, anlatılan şeyler, muhteva.

münderic / مُنْدَرِجْ

 • İçine konulmuş.
 • Yer almış. İndirac eden, derc olunan.
 • Bir şeyin içine konulmuş bulunan. İçinde bulunan.
 • İçine konmuş.

mürevvic

 • (Revâc. dan) Tervic eden, geçiren, itibâr veren, yürüten. Tervicine sebep olan, itibâr eden.

musalemet-i umumiye

 • Herkesi içine alan barış hâli, huzur.

müsalemet-i umumiye

 • Umumî barış ortamı; herkesi içine alan barış ve huzur.

müsemmem

 • (Semm. den) Zehirlenmiş, ağulu, içine zehir atılmış.

musibet-i amme / musibet-i âmme

 • Geneli içine alan felâket.

müstazraf

 • (Zarf. dan) Etrâfı kuşatılmış. İçine almış.

müstazrıf

 • (Zarf. dan) Etrâfını kuşatan, içine alan. Kuşatmış olan.

müştemel

 • (Şümul. den) Bir şeyin içinde bulunan. Bir şeyin hâvi olduğu, içine aldığı, ihtivâ ettiği.

müştemelat

 • Bir şeyin içine aldığı şeyler, kapladığı şeyler.
 • Eklentiler.

müştemil

 • Kavrayan, saran, içine alan. Büsbütün örten.
 • İçine alan, kapsayan.
 • İçine alan.

müstev'ib

 • (Va'b. dan) İçine alan, ihtiva eden.
 • Tutan. Kaplıyan.

müsteva

 • Gr: Müzekker ile müennesi şâmil olan, içine alan.

mutazammın / مُتَضَمِّنْ

 • İçine alan, tazammun eden.
 • Üstüne alan. Tazmini kabul eden.
 • Muhit ve müştemil olan.
 • İçine alan, içeren.
 • İçine alan.
 • İçine alan.

mütedahil

 • İç içe, birbirinin içine girmiş vaziyette olan. Karışan.
 • Ödenmemiş, gecikmiş maaş.

müteşabik / müteşâbik

 • Bir ağ gibi birbiri içine girmiş.

mütezammın

 • Koltuğa alan.
 • Kavrayan, içine alan, müştemil.

müzemmil

 • Elbise içine sarınan, örtünen, sargılanmış.

müzzemmel

 • Elbise içine sarılmış.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

nahir

 • Çürümüş kemik.
 • İçine rüzgâr girip çıkmakla öten kemik.

nahv

 • (Nahiv) Yol, cihet. Etraf, yön.
 • Misâl.
 • Miktar.
 • Kasd ve azmeylemek.
 • Gr: Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır.

naşib

 • Hâfız.
 • Ok sahibi. İçine girip yapışan nesne.

nazar-ı ihata

 • Her şeyi içine alan, kuşatan bakış.

neşef

 • İçmek.
 • Sinmek.
 • İçine girmek, dühul etmek.

nezg

 • İfsad etmek, halk içine fitne ve fesad bırakmak. Vesvese.

nifak / nifâk

 • Münâfıklık; kalbiyle, îmân etmediği hâlde inanmış görünmek; için dışa uymaması, kâfir.
 • Dışı içine uymayan, iki yüzlü.

nüfuz / nüfûz / نُفُوذْ

 • Sözü geçer olmak, sözü dinlenmek.
 • Vücudundan işleyip geçmek. İçine alan.
 • İçine sızma.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

rezze

 • İçine kilit sokulan kapı razzesi.

rücbe

 • Canavar avlamak için yapılan yer. (İçine iple et bağlarlar ki canavar gelip yapıştığı gibi üzerine düşer.)

safak

 • Yeni kırba içine konulmuş su.

sagsega

 • Toprak içine bir şey gömmek.
 • Yemeği yağlı ve iyi pişirmek.
 • Dişi depretmek.

sahire

 • İçine kızmış taş koyup kaynatılan ve üstüne yağ döküp içilen süt.

şamil / şâmil / شَامِلْ

 • Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan.
 • Çok şeye birden örtü ve zarf olan.
 • Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.
 • İçine alan, kapsayan.
 • Kaplayan, çevreleyen, içine alan, genel.
 • İçine alan.

şamil olma / şâmil olma

 • Kapsama, içine alma.

sefihan

 • Heybe gibi çatıp içine birşeyler konulan iki çuval.

şehvet-i medeniye

 • Modern çağın, insanları içine sürüklediği şehvet tuzağı.

serd

 • Çanak içine ekmek doğrayıp ıslatmak.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

şevamil

 • (Tekili: Şâmile) Şâmil olanlar, içine alanlar, çevreliyenler.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

sika'

 • Sakaların içine su doldurdukları köseleden yapılmış kap, kırba.

sınn

 • Berd-i acûz günlerinden bir gün.
 • Seleye benzer bir nesnedir, içine ekmek koyarlar.
 • Deve sidiği.

sulh-u umumiye

 • Herkesi içine alan barış, barış hâli.

şümul

 • Kaplamak. İhtivâ etmek. İçine almak.
 • Hükmü altına almak.

şümul-ü hitab

 • Herkesi içine alan hitap ve sesleniş.

şümul-ü rahmet

 • Cenâb-ı Hakkın rahmetinin herşeyi içine alması, kuşatması.

ta'sib

 • İhata edip kaplamak, içine almak.
 • Bir kimsenin başına taç koymak.
 • Açlıktan dolayı karnını bağlamak.

taglib / taglîb

 • Edb: Bir alâkadan dolayı bir kelimeyi, başka bir mânayı da içine alacak şekilde kullanma. Baba ile anaya "Ebeveyn" denilmesi gibi.
 • Bir ilgiden dolayı kelimeyi başka bir anlamı da içine alacak şekilde kullanma.

tağlib

 • Bir alâka ve ilgiden dolayı bir kelimeyi, başka bir mânâyı da içine alacak şekilde kullanma, ana-babaya ebeveyn denilmesi gibi.

tahallül / تَخَلُّلْ

 • Araya girme, içine karışma.
 • Araya girme, içine sızma.

tahallül-ü burudet

 • Soğuğun sıcağın içine karışması.

tahlil etmek / tahlîl etmek

 • Abdest alırken el ve ayak parmakları arasına sol, sakalın sarkan kısmının içine ise sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak karıştırmak.

tahliye

 • (Haly. den) Süslemek. Donatmak. Donatılmak.
 • Tatlılandırmak.
 • Kim: Bir madde içine hassasını veya kokusunu değiştirmek için şeker, baharat ve benzeri gibi şeyleri katmak.

tark

 • Vurmak.
 • Dövmek.
 • Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak.
 • Bulanık su.
 • İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu.
 • Vücuttaki gevşeklik.

tazammun / تضمن / تَضَمُّنْ

 • İhtiva etmek. İçine almak. İçinde başka şeyleri havi olmak. Muhit olmak.
 • Tazmini kabul etmek. Kefil olmak.
 • Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânanın cüz'üne delâlet etmesi.
 • İçerme, içine alma.
 • İçine alma.
 • Başka şeyler arasında bir şeyi daha içine alma.
 • Kefil olma.
 • İçine alma.
 • İçine alma.

tazammun eden

 • İçine alan.

tazammun etme

 • İçine alma, kapsama.

tazammunen

 • İçerme, içine alma şeklinde.

tebahhur

 • (Bahr. den) Bir şeyin içine dalma ve derinliğine varma. Bir ilimde derin ihtisas kazanma.

tecevvüf

 • İçi boş olma, kovuk olma.
 • İçine işleme. Nüfuz eyleme.

tedahul

 • İçine girme, nüfuz etme.

tedahül / tedâhül

 • İç içe olmak. Birbiri içine girmek.
 • Yığılıp kalmak. Birikmek. Karışmak.
 • Bir taksidi ödemeden ötekinin gelmesi. Ödemede gecikmek.
 • İç içe olmak, birbiri içine girmek.

tedmic

 • Bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme.
 • Arkasını eğmek.

tefciye

 • Yemeğin içine nohut, buğday, pirinç, maydanoz ve bunlara benzer şeyler koymak. (Bu konulan şeylere "ebazir" derler.)

tegalgul

 • Bir işin içine girme, ilmî bir meseleye dalma, onda derinleşme.
 • Hoş kokulu şeyler sürünmek.
 • Zorluk, çetinlik, güçlük.
 • Bir şeyin, ilmin içine çok dalmak.

tekellül

 • Götürü gelmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

tenmiye

 • (Nemâ. dan) Büyütmek. Yetiştirmek. Artırmak. Bereketlenmek.
 • Fesad veren haber yetiştirmek.
 • Ateş içine odun atmak.

tereccül

 • Paklanmak, temizlenmek.
 • Süslenmek, ziynetlenmek.
 • Saç ve sakal taramak.
 • Yayan yürümek.
 • Kuyu içine girmek.

termos

 • yun. İçine konulan sıvının sıcaklık veya soğukluğunu uzun müddet muhafaza edebilen kap.

teşerrüb etme

 • İçme, içine çekme.

teşmil / teşmîl / تَشْم۪يلْ

 • İçine alma, kapsama.
 • İçine alma.

teşmil eder

 • Şâmil kılar, onları da (zulmünün) içine alır.

teşmil etmek

 • İçine almak, kaplamak.

teşvir

 • İçinde bulunma. İçine alma, içine alıp gizleme.
 • Satılık olan hayvanı pazara çıkarıp gösterme.

tevhid-i cami / tevhid-i câmi

 • Çok kapsamlı ve herşeyi içine alan tevhid anlayışı.

tezbib

 • Bir şeyin içine kuru üzüm koyma.
 • Yaş meyveyi kurutma.

türkistan

 • Türklerin anayurdu olan ve Hive, Fergana, Taşkent, Buhara, Semerkant ve Kırgız şehirlerini içine alan büyük bölge.Doğu Türkistan bugün Çin'de, Güney Türkistan ise Afganistan'da, büyük parçası olan Batı Türkistan ise Rusya'da kalmaktadır. (Farsça)

üşkür

 • Mest içine dikilen astar.

usube

 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

vahdet

 • Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.)
 • Edb: İfade esnasında mevzuun haricine çıkılmaması, maksad ne ise yalnız ondan bahsedilmesi, sözün dallandırılıp budaklandırılmaması.
 • Tas: Allah'a yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme hali.

vefia

 • İçine nesne koyulan sele.

zarf

 • Kap, kılıf. Mahfaza.
 • İçine mektup konulan kılıf kâğıt.
 • Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına "yer, zaman, mâhiyyet" (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime.

zarfiyet

 • Bir şeyin bir başka şeyi kuşatması ve içine alması.

zenbil

 • İçine öteberi konulup elde taşımaya mahsus, sazdan örülmüş ve üst tarafında yine sazdan kulpları olan, ağzı geniş kap.

zevrak

 • Kayık, sandal.
 • Mekke'de yapılan ve içine zemzem koymaya mahsus olan kap, ibrik.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR