LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te içe ifadesini içeren 947 kelime bulundu...

hakk-ul-yakin / hakk-ul-yakîn

 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.
 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

ab-hurde

 • Su içen. (Farsça)

ab-ı hayat / âb-ı hayat

 • Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su.

abher / عبهر

 • Nergis çiçeği,
 • Dolu kap.
 • Nergis. (Arapça)
 • Zerrinkadeh çiçeği. (Arapça)
 • Yasemin. (Arapça)

abile / âbile / آبله

 • Su çiçeği. (Farsça)
 • Sivilce. (Farsça)
 • Su kabarcığı. (Farsça)

abu

 • Nilüfer çiçeği. (Farsça)

açalya

 • yun. Fundagillerden, güzel çiçekli bir bitki ve çiçeği.

adaletkarane / adâletkârane

 • Adâletlice. Adalet sahibine yakışır şekilde, insaflı ve haklı surette. (Farsça)

adall

 • İyice sapıtmış.

adiyen / âdiyen

 • Her zamanki gibi. Adice. Fevkalâde olmayarak.

afifane / afifâne

 • İffetlice. Temiz olarak. Nazif olarak. (Farsça)

aftab-gerdek

 • Kaya keleri. (Farsça)
 • Ayçiçeği. (Farsça)

aftab-perest

 • Nilüfer çiçeği. (Farsça)
 • Güneşe tapan kimse. (Farsça)
 • Ayçiçeği. (Farsça)

agarr

 • Çok sıcak gün.
 • Kendini beğenmiş.
 • Asil, âlicenâb.
 • Beyaz.

ahfiye

 • (Tekili: Hıfâ) Örtüler, perdeler, gizli şeyler.
 • Çiçeğin tomurcuğunu örten kabuk.

ahiyyen şerahiyyen

 • (Süryanice) Hannân, Mennân, Rahmân ve Rahim olan. Çok çok nimet veren.

akamet

 • Neticesizlik. Kısırlık, sonu alınmama.
 • Neticesizlik.

akıbet / âkıbet

 • Son, netice.
 • Son, netice.

akibet / âkibet

 • Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.
 • Son, netîce.
 • Dünyâda zafer, âhirette sevâb ve kurtuluş.

akıbet / âkıbet / عَاقِبَتْ

 • Son, netice.

akibet-bini / âkibet-binî

 • Tedbirlilik, neticeyi önceden görüp düşünme. (Farsça)

akibet-ül akibe / âkibet-ül âkibe

 • Akibetin âkibeti.
 • Neticenin sonu.
 • Ahiret.

akibet-ül emr / âkibet-ül emr

 • Bir işin neticesi, sonu.

akıbetsiz / âkıbetsiz

 • Neticesiz.

akıbetü'l-akıbe / âkıbetü'l-âkıbe

 • Nihâî sonuç, neticenin sonu.

akim / akîm / عَق۪يمْ

 • Neticesiz, sonu yok. Beyhude.
 • Yağmur getirmeyen rüzgar.
 • Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
 • Kısır, verimsiz, neticesiz.
 • Neticesiz.

akim bir kıyas

 • Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

alaca bayrak

 • Tar:Ondördüncü Yeniçeri Bölüğüne verilen ad.

ale / âle

 • İlaç için kullanılan ve "Hint Sünbülü" adı verilen çiçek. (Farsça)

alek / âlek

 • İlaç için kullanılan ve "Hint Sünbülü" adı verilen bir çiçek. (Farsça)

alem-i ceberut / âlem-i ceberut

 • Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" mânasındadır).

amin

 • Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.

amiyane / âmiyane

 • Âdice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette. (Farsça)

ancec

 • (Çoğulu: Anâcic) Büyük nesne.
 • Fesliğen adı verilen çiçek.

anot

 • yun. Pozitif elektrot. Bir elektrolitte, elektrik akımının içeri girdiği iletken uç.

arusan-ı bağ / arusân-ı bâğ

 • Tarla çiçekleri.

asagir ü ekabir / asagir ü ekâbir

 • İtibar ve mevkice küçükler ve büyükler. (Farsça)

aşam / âşâm / آشام

 • Yiyecek ve içecek. (Farsça)
 • İçen, içici manasına birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)
 • İçen. (Farsça)

asar-ı lütuf ve merhamet / âsâr-ı lütuf ve merhamet

 • İyilik, bağış ve merhamet eserleri, neticeleri.

ashar

 • (Tekili: Sıhr) Evlenme neticesinde akraba olan erkekler. (Kayınbiraderler, kayınpederler, güveyler.)

aşr

 • On. Bir cemâat içerisinde ve daha çok cemâatle kılınan namazlardan sonra Kur'ân-ı kerîmden sesli olarak okunan on âyet veya bu mikdara yakın bir bölüm.

avakıb-ı ahval / avakıb-ı ahvâl

 • Durumların neticesi, hâllerin sonu.

avakıb-ı umur

 • İşlerin neticesi.

aysum

 • Filin dişisi.
 • Sırtlan.
 • Büyük deve.
 • Süsen çiçeği.

ayyaş / ayyâş

 • Haram içki içen. şarhoş.
 • Haram içkileri çok içen.

azer-gun / azer-gûn

 • Ateş renginde olan, kızıl, kırmızı. (Farsça)
 • Ay çiçeği. (Farsça)

bade / bâde

 • Şarap, içki. Kadeh. (İçkinin her çeşiti haramdır, büyük günahtır. İnsan sağlığına zararları ilmî bir gerçektir. Aile, cemiyet hayatı ve ahlâk için de yıkıcıdır. İçkiden ve içenlerden uzak durmak gerekir.) (Farsça)

badehar / bâdehâr / باده خوار

 • İçki içen. (Farsça)

badekeş / bâdekeş / باده كش

 • İçki içen.
 • Şarap içen. (Farsça)

badenuş / bâdenûş / باده نوش

 • İçki içen. (Farsça)

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharistan

 • İlkbaharın hüküm sürdüğü zaman. (Farsça)
 • Yeşil ve çiçekli yer. (Farsça)
 • Molla Câmi'nin eseri. (Farsça)

bahariyye

 • Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside.
 • Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

bakalorya

 • Lise tahsilinden sonra imtihan neticesi kazanılan olgunluk. Olgunluk imtihanı ve diploması. (Fransızca)

bakiyane / bâkiyâne

 • Bakice, sonsuzca.

bar-ver

 • Yemiş veren, meyvedar, verimli, meyve verici. (Farsça)
 • Mc: Faydalı, faydayı mucib, iyi netice veren. Yararlı. (Farsça)

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

barik-bin / barik-bîn

 • İnce gören, dikkatle inceleyen, bir şeyi iyice gözden geçiren. (Farsça)

basit

 • Birden fazla unsur içermeyen, karmaşık bir yapıya sahip olmayan.

batınen / bâtınen

 • Gizili içe ait, olarak.

batıni / batınî / bâtınî / بَاطِن۪ي

 • İçe ait olan. Dış görünüşe ve zâhire dâir olmayan. Bâtına mensub ve müteallik. Dâhili ve manevi meselelere âit.
 • Tas: Bâtiniyyeden olan.
 • İçe ait, içle ilgili.
 • İçe âit.

bedergah

 • Kapıya çıkma. (Farsça)
 • Tar: Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere, acemi ocağına ve ocak dışına verilen acemilerin, Yeniçeri Ocağı'na kayıt edilmeleri. (Farsça)

bedeviyane / bedeviyâne

 • Bedevice, çölde yaşayanlar gibi.

behailik / behâîlik

 • Müslüman görünüp İslâmiyet'i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah'ın, kurduğu bozuk yol.

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

behramen

 • Bir çeşit kırmızı yakut. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları allık. (Farsça)
 • İpekten dokunan güzel bir kumaş. (Farsça)
 • Kırmızı gül, asfur çiçeği. (Farsça)

behreme

 • Saç ve sakalın kınayla boyanması.
 • Çiçeğin göz alıcı ve câzib olan güzellik ve parlaklığı.
 • Hindlilerin ibadeti.

bektaşiyan / bektaşiyân

 • Bektâşiler. Yeniçeriler. (Farsça)

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

beraet / berâet

 • Temize çıkma. Temizlik, münezzehiyet. Bulaşık ve giriftâr olmama. Âri olma.
 • Huk: Bir davânın neticesinde suçsuz olduğu anlaşılma.

bericen

 • İçerisinde ekmek pişirilen ocak veya fırın. (Farsça)

besa / besâ / بسا

 • Pek çok, hayli miktarda, nice nice. (Farsça)
 • Nice. (Farsça)

beşaat

 • Kabahat, suç.
 • Yiyecek ve içeceklerdeki acılık.

bezha'

 • Göğsü dışarı çıkıp arkası içeri giren kadın.

bi-sud / bî-sud

 • Faydasız, boş, neticesiz. (Farsça)

bilanço

 • ing. Ticarî bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 • Mc: Herhangi bir işte belirli bir müddet sonundaki iyi ve kötü neticelerin karşılıklı durumu.

binnetice

 • Neticede, netice olarak.
 • Netice itibariyle.
 • Neticeyle.

bişkufe

 • Kusma, istifra. (Farsça)
 • Çiçek. (Farsça)

bisud / bîsud

 • Faydasız, boş, neticesiz.

bitlab

 • Hurma çiçeğinin tomurcuğu. (Farsça)

bostan

 • (Bustan) Ağacı, çiçeği, yeşilliği çok olan yer, kokulu yer. Sebze bahçesi. (Farsça)
 • Kavun, karpuz. (Farsça)

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

bujene

 • Tomurcuk. (Farsça)
 • Henüz açılmamış çiçek. (Farsça)

buket

 • Çiçek demeti. (Fransızca)

bün

 • Temel, esas, kök, netice, son.

bür'um

 • Açılmamış gonca çiçek.

bür'ume / bür'ûme

 • (Çoğulu: Bür'um - Berâim) Açılmamış tomurcuk gonca çiçek.
 • Gül gılafı.

burhan / burhân

 • Bir dâvâyı isbat eden kesin delîl.
 • Mantık ilminde mukaddime denilen ve kesin netîceye ulaştıran iki cümle (söz).

bürhan-ı enfüsi / bürhan-ı enfüsî

 • İnsanın içinde ve hayatında görünen bürhan. Nefse ve şahsa ve içe ait bürhan.

burhan-ı inni / burhân-ı innî

 • İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san'attan san'atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Hâdiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi.
 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

burhan-ı limmi / burhan-ı limmî / burhân-ı limmî

 • Tümevarım; kanunlardan hâdiselere, sebeplerden neticelere, müessirden esere gitme usûl ve delili.
 • Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma'lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san'atkârdan san'ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.

bürhan-ı limmi / bürhan-ı limmî

 • Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.

bustan

 • Çiçek ve gül kokularının çok olduğu yer, bahçe. (Farsça)

buy-i ezhar

 • Çiçeklerin kokusu.

çağdışı

 • Askerliğe alınma çağı dışında.
 • Çağın fikirlerine felsefesine uymayan. Bu mânada bazı kimselerin kelimeyi hakaret olarak kullanmaları dar görüşlülüğün ve cehaletin neticesidir. Çünkü çağın insanlık için zararlı öyle fikirleri ve felsefeleri vardır ki, gelecek devirler bunu anladıkları

came-i idi / came-i îdî

 • Bahar çiçekleri. Kırmızı renkli elbise.
 • Bayram elbisesi.

came-i nevruzi / came-i nevruzî

 • Rengârenk elbise.
 • Bahar geldiğinde açan çeşitli çiçekler.

cami / câmi

 • Toplayan, derleyen.
 • İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.

canbaz / cânbâz / جانباز

 • Canını hiçe sayan. (Farsça)
 • Fedai. (Farsça)
 • Cambaz. (Farsça)

canefşan / canefşân / جان افشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canfeşan / cânfeşân / جان فشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

caniyane / câniyâne

 • Canicesine.
 • Câni gibi, cânice.

çare / çâre

 • Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Bir def'a. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

çariçe

 • Rus imparatoriçesi.
 • (Slavca) Rus İmparatoriçesinin nâmı.

çark-ı felek

 • Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü.
 • Mc: Tâlih, baht.
 • Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği.
 • Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği.

çeçek

 • Gül. Çiçek. (Farsça)
 • Gönül. (Farsça)
 • Çiçek hastalığı. (Farsça)
 • Vücutda çıkan ben. (Farsça)

cederi / cederî

 • Vücutta çıkan çiçek hastalığı.

celaldarane / celâldarâne

 • Haşmetlice, büyüklük gösterircesine.

celcelutiye

 • Peygamberimizin Resul-i Ekremin (A.S.M.) derslerine istinâden, aslı cifir ve ebced hesâbı ile alâkalı olarak Hz. Ali (R.A.) tarafından te'lif edilen Süryânice bir kasidedir. Esas mânası; bedi' demektir.

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

çemen

 • Yeşil ve kısa otlarla kaplı yer, çimen. Ağaç ve çiçekleri olan yeşillik, çayır.
 • Pastırmaya konulan bir çeşit ot.

cennet

 • Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.

cercis

 • (A.S.) : (Circis) Taberi tarihine göre: İsâ Aleyhisselâmdan sonra gelmiş ve Filistinde yaşamış ve onun şeriatı ile amel etmiş olan bir peygamberdir. Yedi sene içersinde tebliğde bulunarak çok işkencelere maruz kalmış, müteaddid defalar öldürülmüş ve mu'cize ile dirilerek tekrar tebliğ vazifesine dev

cers

 • Gizli ses.
 • Arının ağaçtan ve çiçeklerden emmesi.
 • Bir miktar zaman.

cesurane / cesurâne / cesûrâne

 • Yiğitçesine, cesaretli olarak, yüreklice, cesaretle. (Farsça)
 • Cesaretli olarak, yüreklice.

cevamiu'l-kelim

 • Az sözle çok mânâ içeren kelâmlar, ibâreler.

cevazinc

 • Nilüfer çiçeği.

çiçek-i ekber

 • En büyük çiçek.

çiçekdanlık

 • Çiçeklik.

çiçekdar / çiçekdâr

 • Çiçekli.

çiçektar

 • Çiçekli.

cilnar

 • (Cüllenâr) Gülnar. Nar çiçeği.

çimengah / çimengâh

 • Çim ve çiçek ekip dikilen, yetiştirilen yer.

cinayetkar / cinayetkâr

 • Cinayet işleyen, kural ve kanunları hiçe sayarak hareket eden.

cıranta

 • yun. Poliçeyi, senedi devir ve havale eden şahıs.

civelek

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nda bulunan ve aşçıbaşı maiyetinde yaver gibi kullanılan gençler.
 • Canlı, hareketli ve neş'eli deve yavrusu veya genç.

cüderi / cüderî

 • Kabarcık denilen hastalık.
 • Çiçek hastalığı.
 • Çiçek hastalığı.

cüff

 • İçi boş olan şey. Kof.
 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.
 • Hurma çiçeğinin kabuğu.
 • Cemaat, topluluk.
 • Yarısı kesilip kova olmuş olan çürük ve eski kırba.

cüfre

 • Bir şeyin ortası. Mezar.
 • Boşluk. Çukur.
 • Göğsün içerisi. Sadır.

çün

 • Gibi. (Farsça)
 • Zira, çünki, madem ki. (Farsça)
 • Nasıl, nice. (Farsça)

dabb

 • (Çoğulu: Dıbâb-Edubb) Keler, kertenkele.
 • Yaraya merhem sürmek.
 • Akmak.
 • Süt sağmak.
 • Yere yapışmak.
 • Dudakta olan bir hastalık (çatlayıp kan akar).
 • Hurma çiçeği.

dafr

 • Saçı ve ona benzer şeyleri enlice örmek ve dokumak.
 • Vakarla yürümek.
 • Def'etmek, kovmak.

dahil / dahîl / dâhil / داخل

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.
 • Yabancı, sığınan, sığınmış. Muhacir.
 • Birisinin içyüzü, niyet ve mezhebi. Dâhil ve içerde. Birisinin bütün gizli ve sırlı işlerine vâkıf olan dost ve hemdemi.
 • Evvelâ alâkasız olup sonradan bir cemaate dâhil olan.
 • Edb: Başka bir dilden olup, sonradan diğer bir dile geçe
 • İç, içeri, içinde.
 • İçeri. İç. İçinde. İçeri girmiş.
 • İç, içeri. (Arapça)
 • Dâhil olmak: İçeri girmek. (Arapça)

dahil olma

 • İçeri girme, katılma.

dahil olmak

 • İçerisinde olmak.

dahilde

 • İçeride.

dahilden

 • İçeriden.

dahilen

 • İçten, içeriden.
 • İçten, içerden, dâhilden.

dahili / dâhilî / دَاخِل۪ي

 • İçe ait, içle ilgili.
 • İçe âit.

dahiyane / dâhiyâne

 • Dahice, gayet zekice.

dahk

 • Tere yağı.
 • Bal.
 • Kar.
 • Ağzı yarılmış olan çiçek tomurcuğu.

dail

 • İçen. Şârib.
 • Mahvolan.
 • Zaif.

davmeran

 • Fesleğen denilen iyi kokulu çiçek.

davud / dâvud

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer ve Benî İsrail Peygamberlerindendir. Hz. Süleyman'ın (A.S.) babasıdır. Hem Peygamber, hem Sultandı. İbranice Zebur kitabı kendisine nâzil olmuştur. Sesi çok güzeldi. M.Ö. 1010 da vefat ettiği nakledilir.

debabic

 • (Tekili: Dibâc) Dallı, çiçekli ipek kumaşlar.

delalet-i zımniye / delâlet-i zımniye / دَلَالَتِ ضِمْنِيَه

 • Gizli olarak, içten içe delil olma.

delil-i ihtirai / delil-i ihtirâî

 • Kâinatta her bir varlığın kendinden beklenen neticeleri yerine getirebilecek şekilde kabiliyetlerine göre en üst derecede yoktan yaratılması.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

dem'

 • Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.

dem'an

 • İçi iyice dolmuş olan. Ağız ağıza dolu kap.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

derk-i dekaik

 • İnce ve dakik şeyleri iyice kavrama, anlama.

derketmek

 • Bir şeyin en esasını, dibini öğrenmek, iyice anlamak.

derun / derûn / درون

 • İç, içerisi. (Farsça)
 • Gönül. (Farsça)

deruni / derûnî / درونى

 • İçten gelen, içe ait. (Farsça)

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

derya-nuş

 • Çok fazla içki içen. (Farsça)

devair-i mütedahile / devâir-i mütedahile

 • İç içe daireler.
 • İç içe daireler.

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

deysem

 • Köpekten olmuş kurt eniği.
 • Sultan böreği denilen kırmızı çiçekli bir ot.

direv-ger

 • Ekin biçen, orakçı. (Farsça)

divane-rev

 • Çılgın, delicesine davranan. (Farsça)

divanece / dîvânece

 • Akılsızca, delice.

divanecesine

 • Delicesine.

döviz

 • Yabancı devlet parası. (Fransızca)
 • Yabancı ülkelerde ecnebi paralarla ödenecek olan poliçe, çek gibi senetler. (Fransızca)

dü-dili / dü-dilî

 • Tereddüt, kararsızlık, neticeye varamamak. (Farsça)

dühn

 • Ot, yemiş veya çiçekten çıkarılan yağ.

duhul

 • İçeri girme. İçeri dahil oluş.

dühul

 • İçeri girme, müdahele etme.

duhul / duhûl / دخول

 • Giriş, içeri girme. (Arapça)
 • Duhûl etmek: Girmek, içeri girmek. (Arapça)

duhul ü huruc

 • İçeri girip çıkma.

dumur

 • Büyüyüp gelişememek. Zayıflıktan, hayvanların karnının içeri çökmesi.

dürdkeş / دردكش

 • Tortulu şarap içen. (Farsça)

ebu bekir-i sıddık

 • Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lâkabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahâbesi. Onun sohbetinden feyz alm

eczahane-i rahmet-i alem / eczahane-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir neticesi olarak bütün mânevî hastalıkları tedavi edecek ilâçların bulunduğu eczahane.

edibane / edîbâne

 • Edebiyatçı gibi, edeplice, terbiyelice.

ehl-i zimmet

 • Cizye (vergi) vermek şartıyla İslâm devleti içerisinde yaşayan gayr-i müslim vatandaş. Zımmî.

ekahi

 • (Tekili: Ukhuvan) Papatyalar, papatya çiçekleri.

ekmam

 • (Tekili: Kimm) Tomurcuklar. Ağaç çiçeklerinin kapçıkları.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

eksper

 • Uzun tecrübe neticesi bir sahada ihtisas kazanan, meleke sahibi olan kimse. (Fransızca)

el-i istiğrak

 • Tanımlama edatı olup başına geldiği isim, kendisiyle ilgili bütün mânâları içerir, örneğin el- insan = bütün insanlık.

elhannas

 • Sinsice aldatan şeytan.

elhasıl / elhâsıl / اَلْحَاصِلْ

 • Hasılı, sözün özü, kelâmın lübbü, neticesi, kısası, kısacası. Hülasa-i kelâm, netice-i kelâm, filcümle.
 • Netice olarak.

elvah-ı kaderiye / elvâh-ı kaderiye

 • Kader çizgilerini içeren levhalar.

emare-i hadsiye / emâre-i hadsiye

 • Bir anda neticeye ulaştıran işaret.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enaniyet-i beşeriye fihristesi

 • İnsanın benliğinin mahiyeti, yapısı, içeriği,.

encam / encâm

 • Son, nihayet, netice.

encam-ı kar / encâm-ı kâr

 • İşin neticesi, amelin sonu.

enderun / enderûn / اندرون

 • İç, içerisi. (Farsça)
 • Harem dairesi. (Farsça)
 • Gönül, kalp. (Farsça)

erbab-ı kulub / erbâb-ı kulûb

 • Gönül sâhipleri. Tasavvuf yolunda ilerlerken halleri değişen, her zaman başka türlü olan, bâzan şuurlu, bâzan şuursuz (içerisinde bulundukları mânevî hallere dalıp kendilerini unutan) kimseler. Bunlara İbn-ül-vakt de denir.

ercüvan

 • Erguvan çiçeği.
 • Kırmızı kadife.
 • Kırmızı şey.

ergavan

 • Bir kırmızı çiçek. Ercüvân denilen kırmızı çiçekli ağaç.

ergüvan

 • Güzel ve parlak kızıl renkli bir çiçek. (Garbda ercuvan denilir.)

erzak

 • (Tekili: Rızık) Rızıklar. Azıklar. Yiyecek içecek maddeler. İhtiyaçlar. Maddi, mânevi muhtaç olduğumuz şeyler.

es'ar

 • (Tekili: Su'r) Yiyecek içecek artığı.

eşam

 • Ölmiyecek kadar az olan yiyecek ve içecek şeyler, kut-i lâyemut. (Farsça)

esame

 • Askerlerin. ve bilhassa Yeniçerilerin kaydı, ulüfe defteri.

eşbeh

 • Mert, yiğit, kabadayı, cesur kimse. (Bu tâbir bilhassa yeniçeriler hakkında kullanılırdı.)

eser-i ibda / eser-i ibdâ

 • Hiçten yaratmanın neticesi, eseri.

eser-i inayet / eser-i inâyet

 • Allah'ın yardımının eseri, neticesi.

esma-i müpheme / esmâ-i müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; yalnız başına müstakil bir mânâ taşımayan ancak kendinden sonra gelen cümle ile (sıla cümlesi) birlikte bir mânâ içeren isimler.

esrar-keş

 • Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. (Farsça)

esrarkeş / اسراركش

 • Esrar içen, esrarcı. (Arapça - Farsça)

etka

 • (Taki. den) Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. Haram veya helâl olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. Günah işlemeyen. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gaye ve maksad edinen.

ezahir

 • Çiçekler, şükufeler.
 • Çiçekler.

ezahir-i efkar / ezahir-i efkâr

 • Fikir çiçekleri.

ezhar / ezhâr / ازهار

 • Çiçekler.
 • (Tekili: Zehre) Çiçekler. Zehreler. şukufeler.
 • Çiçekler.
 • Çiçekler. (Arapça)

ezhar ve esmar-ı binihaye / ezhâr ve esmâr-ı bînihaye

 • Sonsuz çiçekler ve meyveler.

ezhar-ı latife / ezhâr-ı lâtife

 • Hoş, güzel çiçekler.

ezhar-ı müzeyyene-i ravza-i safaiye

 • İçinde safâ sürülecek olan bahçeyi süsleyen çiçekler.

ezhar-ı nev-bahar / ezhar-ı nev-bahâr

 • Bahar çiçekleri.

ezhar-ı rebii / ezhar-ı rebiî

 • Bahar çiçekleri.

ezhar-ı tevafuk / ezhâr-ı tevafuk

 • Tevafuk çiçekleri.

faih

 • (Çoğulu: Fevâih) Meyve ve çiçek kokusu.

fakha

 • Her nebatın yeni açmış çiçeği.
 • Bir yıldız adı.
 • Dübür halkası.

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

fakkah

 • Ezhar otunun çiçeği.

faktör

 • Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil. (Fransızca)

fasl

 • Ayrıntı, ayırma, kesinti, bölüm.
 • Halletme, neticelendirme, kesip atma.

fatımat-üz zehra

 • Hz. Resul-i Ekremin (A.S.M.), Hz. Hatice'den doğma kızı. Hicretten 18 yıl önce doğmuş, Hz. Ali ile evlenmiş ve Hz. Hasan ve Hüseyin'in vâlideleri olmuştur. Peygamberimizden (A.S.M.) 6 ay sonra dâr-ı bekaya göçmüştür. (Radıyallahü anha)

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

feda'i / fedâ'î / فدائى

 • Yoluna canını hiçe sayan. (Arapça)

fegv

 • Kına çiçeği.

fehva / fehvâ / فحوا

 • İçerik. (Arapça)

felsefe

 • Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 • İlm-i hikmet.
 • Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim.
 • Herkesin hususi fikri. M

fen yobazı

 • Fen bilgisinde mütehassıs (uzman) olmadığı hâlde, kendisini fen adamı ve müslüman olarak gösterip müslümanların dînini, îmânını bozmağa, İslâmiyet'i içerden yıkmağa çalışan kimse.

fena / fenâ

 • Tasavvuf ilminde bir terim. Kendini yok görmek. Mâsivâyı, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak, mahlûkların (yaratılmışların) sevgi ve düşüncesini gönülden çıkarmak. Allahü teâlâyı çok zikir (anma) netîcesinde meydana gelen kendini unutma hâli.

fenh

 • Su içerken tamamen kanmadan vaz geçmek.

fenn-i rızık

 • Yiyecek ve içecek bilimi, aşçılık.

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

ferman-ı ahkem

 • Sağlam esaslar içeren buyruk.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

fevaih

 • (Tekili: Fâih) Meyve ve çiçek kokuları.

fevziye

 • Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine II.Sultan Mahmud tarafından eski odalar mevkiine verilen isimdir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması esnasında, yeni odalar Kara Cehennem'in attığı yağlı paçavralarla yanmış, eski odalar da ocağın ilgasından birkaç gün sonra yıktırılmıştır. Gerek yanan ve gerekse

fezleke

 • Hülâsa. Netice. Öz. İcmâl.
 • Hesap listesinde netice.
 • Hülâsa, netice, özet.

fihris

 • (Fihrist) Bir dükkânda veya bir kitabın içerisinde ne bulunduğunu sıra ile gösteren liste. (Kataloğ)
 • (Çoğulu: Fehâris) Her nesnenin aslı.
 • Kanun.

fihriste

 • Ana özelliklerin sıralandığı liste, içerik.

fihriste-i umumiye

 • Genel içerik.

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

gabit sahrası / gabît sahrâsı

 • Gabît çölü; Arap Yarımadasında, Benî Yerbû' kabilesinin yaşadığı ve bugün Yemen sınırları içerisinde yer alan bir çölün adı.

gaiyye

 • Bir şeyin sebeb ve neticesini ileri süren felsefe mesleği.
 • Maksad ve gayeye âit. Son ile alâkalı. Gaye, maksad ve neticeye mensup ve müteallik. (Fr.: Finalizm)

gamze-i hunhar

 • Kan içen yan bakış.

ganaim-i harbiye

 • Harbde düşmandan alınan top, tüfek, gemi, vasıta, yiyecek, içecek vs. gibi ganimetler.

garer

 • Sonu mâlum olmayan, neticesi bilinmeyen.

gaye

 • Maksad, kasdedilen, netice, sonuç.

gayr-ı mütevekkil

 • Tevekkül etmeyen, sadece sebeplere takılıp neticeyi Allah'tan beklemeyen.

gaziz / gazîz

 • Gılâfından yeni çıkan çiçek.
 • Taze.

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

gerdendade-i tevfik / gerdendâde-i tevfik

 • Gerekli çalışma ve vazifeleri yerine getirdikten sonra neticeye boyun eğme ve sonucu Allah'tan bekleme.

gıbb

 • Nihayet, son, netice.
 • İki günde bir. Gün aşırı.
 • -den, -dan, sonra mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

girif

 • İç içe girmiş, karışık.

girift / گِرِفْتْ

 • Karmaşık, iç içe.
 • Yakalama, tutma. (Farsça)
 • Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. (Farsça)
 • Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. (Farsça)
 • Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift ç (Farsça)
 • İç içe girmiş.

gonce

 • Gonca. Tomurcuk. Çiçeğin açılmamış durumu. (Farsça)

gül / گل

 • Çiçek. (Farsça)
 • Gül. (Farsça)

gülçe

 • (Gül-çe) Küçük gül, gülcük, çiçekçik. (Farsça)

güldan

 • Vazo, içine çiçek konan kap, gül mahfazası. (Farsça)

güldeste / گلدسته

 • Çiçek demeti. (Farsça)

gülnar / gülnâr / گلنار

 • Narçiçeği. (Farsça)
 • Narçiçeği.
 • Nar çiçeği. (Farsça)

gunm

 • Bir şeye meşakkatsiz nâil olmak veya düşmandan doyumluk almak mânalarına gelir ve alınan doyumluğa da isim olarak ıtlak olunur ki ganimet de, her iki mânada böyledir. Şeriatta ise ganimet, küffardan anveten, yani harben alınan maldır. Binaenaleyh, velevse harbin neticesi olsun bir sulh ve ahd ile al

güsar

 • Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar : Dert ortağı, arkadaş. (Farsça)

güzide-i beni adem efendimiz / güzide-i benî âdem efendimiz

 • İnsanlar içerisinden seçilmiş olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

habarir / habarîr

 • (Tekili: Hıbrîr) Dağçiçekleri. Dağda yetişen çiçekler.

haç

 • (Ermeniceden) Put. Haç. İstavroz.

hacat-ı zaruriye / hâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi.

hadd-i asgar

 • Man: Bir hükmün veya neticenin mevzuu. Küçük kaziye.

hadd-i ekber

 • Man: Bir hükmün veya neticenin mahmulü, yani sıfatı veya hali, oluşu. Büyük kaziye.

hadd-i evsat

 • Man: Hadd-i asgar ile hadd-i ekberden çıkartılan diğer bir hüküm veya netice. Meselâ: Âlem hâdistir. Bunu, bu dâvayı isbat için: "Çünkü: Âlem mütegayyerdir ve her mütegayyer hâdistir" dediğimizde: Âlem, "hadd-i asgar"; hâdis, "hadd-i ekber", mütegayyer, "hadd-i evsat" olur.

hadd-i sirkat

 • İslâm hukûkunda başkasının az veya çok malını gizlice, haksız olarak veya rızâsı olmayarak almak sebebiyle verilen cezâ.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hadsi / hadsî

 • Zihnin sür'atli fakat doğru bir şekilde netîceye ulaşması ile bilinen şey.

hafiye

 • Biri hakkında gizlice bilgi toplayan kimse.

hafiyyen / خفيا

 • Gizlice, saklı olarak, gizliden. Aşikâr olmıyarak.
 • Gizlice. (Arapça)

hafiyyeten

 • Gizlice, gizli ve saklı olarak.

haile

 • Neticesi fâcialı tiyatro piyesi. Trajedi.

hainane / hâinâne

 • Haince, sinsice.

hakimane / hakîmâne

 • Hikmetlice.

hakimiyet-i mutlaka / hâkimiyet-i mutlaka

 • Nitelik ve niceliğe bakmaksızın her zaman ve zeminde geçerliliği olan bir egemenlik.

haliçe

 • Küçük halı. Kilim. Seccâde. (Kaliçe de yazılır.)

halif

 • Karşılıklı olarak yapılan bir antlaşmanın şartlarını yerine getirmeye yemin eden, and içen, müttefik.

hall

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.

hall ü akd

 • Çözme ve düğümleme. İdame etme. Müşkül mes'eleleri ve işleri halledip neticeye bağlama.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hamil / hâmil

 • (Hâmile) Yüklü yüklenmiş.
 • Gebe.
 • Taşıyan, götüren.
 • Hâiz.
 • Mâlik, sahib.
 • Uhdesinde bir poliçe bulunan.

hamiyet-mendane / hamiyet-mendâne

 • Hamiyetlicesine. Hamiyetli olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hamta

 • Üzüm çiçeğinin kokusu.

harb-i vahşiyane

 • Vahşice savaş.

hareket-i ahmakane ve caniyane / hareket-i ahmakâne ve câniyane

 • Aptalca ve cânice yapılan hareket.

hareket-i mecnunane

 • Delice hareket.

harici / haricî

 • Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit.
 • Zorba ve âsi olan.
 • Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden.
 • Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri.

hartavi / hartavî

 • Tar: Sipahilerin yeniçeri keçesine mümasil olarak giydikleri toparlak keçe külâh.

hashasa

 • Açık ve âşikâr olma.
 • Bir şeyi diğer bir şey içinde "iyice birleşmesi için" karıştırıp sallama.

hasıd / hâsıd / حاصد

 • Ekin biçen.
 • Ekin biçen, hasatçı. (Arapça)

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Mat: Çarpım. Çarpmak işinin neticesi. 5 sayısı 2 sayısıyla çarpılırsa, çıkan 10 sayısı, hâsıl-ı darbdır.

hasm

 • Kesip atma, kesme, kat'etme.
 • Kat'i olarak bir mes'eleyi hâlledip neticeye varma.

haşmetkarane / haşmetkârâne

 • Haşmetlice.

hassad

 • Orakçı, ekin biçen.

haşşaş

 • Esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler kullanan. Esrarcı, esrar içen.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hatice / hatîce

 • (Hadîce) Vakitsiz ve erken doğan kız çocuğu.
 • Fetva metinlerinde kadını temsil eden umumi isimlerden birisi. (Ötekiler: Hind, Fâtıma ve Zeyneb'dir.)

hatimenin hatimesi / hâtimenin hâtimesi

 • Sonucun neticesi, son sözün son sözü.

havaric

 • (Tekili: Hâric ve Hârice) Asiler, zorbalar, isyankârlar.
 • Hâricîler. Hâriçte kalanlar.

havi / hâvi / hâvî / حاوی

 • İhtiva eden, içine alan, şâmil, içeren.
 • İçeren, ihtiva eden. (Arapça)

havz-ı kevser

 • Kıyâmet günü mahşerde veyâ Cennet'te Peygamber efendimize tahsîs edilmiş olan ve bir kere içenin bir daha susamayacağı havuz.

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

hefhaf

 • Yeynicek, hafif mizaçlı kimse.

helezon

 • Gittikçe daralan iç içe daireler.

heşaş

 • Açık yüzlü şen yeynicek kişi.
 • Sağan kimseye sevip sütünü veren koyun.

hetf

 • Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Seslenmek. Fısıldamak.

hibrir

 • (Çoğulu: Habârîr) Dağ çiçeği.

hicare

 • (Çoğulu: Hıcer) Su üstünde olan kabarcık.
 • Taş.

hıcce

 • (Çoğulu: Hıcec) Bir kere haccetmek.
 • Sünnet.

hidas

 • Nihayet, son, netice, bitim.

hikmetdarane / hikmetdârâne

 • Hikmetlice.

himyata

 • (Süryanicedir ve Tevrat'ta geçer.) Resul-ü Ekrem Hz. Muhammed'in (A.S.M.) İbranice bir ismidir.

himye

 • Perhiz. Yiyecek ve içecekte sıhhat için gösterilen ihtimam ve dikkat.

hind

 • Hindistan'ın kısa adı.
 • Bir kadın adı. (Asr-ı saadette Hazret-i Hamza'nın ciğerlerini yiyen kadın, Ebu Süfyan'ın karısı.)
 • Fetva metinlerinde kadını temsil etmek üzere kullanılan umumi isimlerden birisi. Diğerleri: Fatıma, Hatice, Zeyneb.

hindeb

 • (Hindebâ-Hindebâe) Hindibâ, gündöndü çiçeği.

hinv

 • Eyer ağacı.
 • İyeği kemiğinin eğrice ucu.

hir

 • Bir çeşit çiçek.

hırs-ı vahşiyane / hırs-ı vahşiyâne

 • Vahşice hırs.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hısım

 • Soyca ve evlenme neticesinde aralarında bağ bulunanların beheri. Akraba.

hışır

 • Kavun ve karpuzun kabuk kısmı.
 • Olgunlaşmamış kavun.
 • Kötü bir tabaklama neticesinde, bazı kısımları sert kalan deri.
 • Mc: Kaba, görgüsüz ve salak kimse.

hiyamiyye nezareti

 • Tar: 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgası üzerine kaldırılan Çadır Mehterleri yerine kurulan daire.

hornito

 • İsp. Küçük fırın.
 • Jeo: Genellikle patlamalar neticesinde meydana gelen, lâv fışkırmalarının volkan selleri yüzeyinde meydana getirdiği kabarcık.

huc

 • Horoz ibiği. (Farsça)
 • Kuş tacı, ibik. (Farsça)
 • Koç. (Farsça)
 • Horoz ibiği adlı bir çiçek. (Farsça)

hudud

 • (Tekili: Hadd) Yanaklar.
 • Cemâatler.
 • Yeri kazmalar. Yeri yarık etmeler.
 • Çiçek yaprakları.

hukeşan

 • Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffak (Farsça)

hükm-i tecrübi / hükm-i tecrübî

 • Tecrübe ile elde edilen hüküm.
 • Tecrübe neticesi hâsıl olan karar.

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

humaz

 • Kırmızı çiçeği olan bir bitki çeşidi.
 • Kuzu kulağı.

humbaracı

 • Ask: Yeniçeri teşkilâtı zamanındaki topçu eri. Bu teşkilâtın mensubları havan toplarıyla humbara attıkları için bu adı almışlardı.

hun-aşam

 • Kan içici, kan içen. (Farsça)

hunhar / hunhâr / خونخوار

 • Kan içen. (Farsça)

hunharane / hunharâne

 • Kan içercesine. Çok zâlimce. Öldürerek. (Farsça)
 • Kan içercesine, zalimce.

hünsa

 • Erkek veya kadın olduğu belirsiz olan.
 • Aynı çiçekte dişi veya erkeklik uzvunun bulunması.
 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

hüsn-i akibet

 • Netice güzelliği.

hüsn-ü akibet / hüsn-ü âkibet

 • İyi netice.

hüsn-ü bilgayr

 • Dolayısı ile, neticeleri ciheti ile güzel olan.

hüsn-ü hatime / hüsn-ü hâtime

 • Neticeyi iyi bir halde bitirme.
 • İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.

husulde

 • Ortada, neticede.

huz ma safa, da'ma keder / huz mâ safâ, da'mâ keder

 • "Safâ olanı al, keder vereni bırak", "Allahın müsaadesi olan ve neticesi safâ veren şeyi al, sonu keder vereni bırak", "İyisini al, kötüsünü bırak" meâlindedir.

huzami / huzamî

 • Lavanta çiçeği.

huzur

 • Hazır olmak. Mevcud bulunmak.
 • Hürmet edilmesi lâzım gelen kimsenin yanında olmak.
 • İbadet neticesi hâsıl olan rahatlık, gönül ferahlığı.

ibn-i sina

 • (Hi: 370-428) Buhara'lı olup zamanının en büyük âlimi, doktor ve filozofudur. Avrupa'da, Avicenna diye tanınmıştır.

ibrahim

 • İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. B
 • Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmâil'in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nâzil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa'da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu'cize o

ibrani / ibrânî

 • İbranice; İbrani diline ait.

ibrinşak

 • Ağaçta çiçek açmak.

ibşas

 • Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine sarılıp karışması.

 • t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun.
 • Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek.
 • Karın, mide.
 • Kalb, vicdan, gönül.
 • Harem dairesi.
 • Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

içerlek

 • t. Dip, kuytu yer. Çıkmaz.
 • Daha geride, daha içeride bulunan.

icmal

 • Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek.
 • Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice.

icmal-i mahiyet / icmâl-i mahiyet

 • Mânâ ve mâhiyetinin özeti, neticesi.

iddet-i vefat

 • Fık: Ölüm neticesinde icab eden iddet. Kocası ölen kadın hür ise 130 gün, cariye ise 65 gün iddet bekler.

iddianame / iddiânâme

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk
 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.

idhal / idhâl / ادخال

 • İçeri alma, ithal.
 • İçeri alma, sokma. (Arapça)
 • Yurt dışından getirme, dışalım, ithal. (Arapça)
 • İdhâl edilmek: (Arapça)
 • İçeri alınmak, sokulmak. (Arapça)
 • Dışalım yapılmak. (Arapça)
 • İdhâl etmek: (Arapça)
 • İçeri almak, sokmak. (Arapça)
 • Yurt dışın (Arapça)

idhal etme

 • İçeri alma.

idrak / اِدْرَاكْ / idrâk

 • İyice anlama, anlayış.
 • İyice anlama.

iftar / iftâr

 • Oruçlunun, akşam namazı vakti girdikten, yâni güneşin battığı iyice anlaşıldıktan sonra, yiyerek veya içerek orucunu açması.
 • Oruç tutmama, yime.

iftihas

 • Gerçeği ve hakikatını dikkatle araştırma. İçyüzünü iyice tetkik etme.
 • İmtihan etme, deneme.

iğde

 • Kızılcığa benzer bir meyve ve bu meyveyi veren ağaç ve çiçeği.

igriz

 • Kabuğundan henüz çıkan çiçek.

igtirak

 • (Gark. dan) Suya batma, gark olma, suda boğulma.
 • Soluğu kuvvetle içe çekme.

ihbal

 • Gebe koyma, hâmile yapma.
 • Çiçekler dökülüp meyve tutma.

ihbarname-i gayb

 • Gayba ait haber içeren yazı.

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ihfik

 • Yer sarsıntısı ve zelzeleler neticesinde meydana gelen yarıklar, çatlaklıklar.

ıhlamur

 • Kerestesi marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp çay gibi içilen ağaç.
 • Ihlamur ağacından yapılmış.

ihtiba'

 • (Habâ. dan) İyice saklayıp gizleme.

ihtimamkarane / ihtimamkârâne

 • Dikkatlice ve özenle çalışarak.

ihtiva / ihtivâ / احتوا

 • İçerme, içine alma.
 • İçine alma, içinde bulundurma, içerme.
 • İçerme. (Arapça)
 • İhtivâ etmek: İçermek. (Arapça)

ihtiva etmek

 • İçine almak, içermek.

ikmam

 • Ağaçların tomurcuklanması. Çiçek tomurcuğu görünmesi.
 • Elbiseye yen yapmak.

ikram / ikrâm

 • Hürmet ve saygı gösterme veya yiyecek, içecek, hediye yâhut başka bir şey sunma.

iktirah

 • (Çoğulu: İktirahat) (Karh. dan) Evvelden hazırlamadan düzgün bir şekilde ve içe doğduğu gibi (şiir veya nutuk) söyleme.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ilac

 • İçeri sokma, idhal etme, girdirme.

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler.

ill

 • Keskinlik veya parlaklık mânasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karâbet mânalarına gelir. İbrânice "il", ilâh demek olduğu da söylenmiştir.

ille-i gaiye

 • Elde edilmesi için çalışılan gaye, maksad ve netice. Vazifeye terettüb eden maslahat, fayda, semere, iş.

illet-i tamme / illet-i tâmme

 • Herhangi bir şeyin var olması için lâzım gelen sebeblerin tamamı. Bu sebebler var olunca neticesinin vücuda gelmesi bizzarure ve bilvücub iktiza eder.

iltifaf

 • Örtünme, sarınma.
 • Çiçeklerin katmerleşmesi.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

imparator

 • Lât. Büyük kral. Birkaç devlete hükmünü geçiren büyük hükümdar. Tahta çıkan kadın olursa ona imparatoriçe denir.

in'am

 • Nimet vermek. İhsan etmek.
 • Doğruya sevketmek, hidâyete ulaştırmak.
 • İyilik etmek, bahşiş vermek.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam.

incirar

 • Çekilip uzanma. Çekilme. Bir neticeye doğru çekilerek sona erme.

indettahkik

 • (İnd-et tahkik) Tahkik sonunda, araştırma neticesinde.

indirac

 • Dahil olma. İçeri girme, katılma.
 • Nesil tamamen tükenip halefi kalmama.

infitah-ı ezhar

 • Çiçeklerin açılması.

inkılabat-ı dahiliye / inkılâbât-ı dahiliye

 • Dahili inkilâblar, içe ait değişimler ve dönüşümler.

inni / innî

 • Tecrübe ile edinilen, olaylardan çıkarılan netice.

insidad-ı em'a / insidad-ı em'â

 • Tıb: Bağırsakların birbirine dolanması neticesinde tıkanması.

insilal

 • Gizlice savuma, sıvışma, sıyrılma.

intac / intâc

 • Neticelenme. Husule getirme. Sona erdirme. Doğurma, meydana getirme.
 • Netice verme.
 • Netice verme.

intaç

 • Netice verme.

intac / intâc / انتاج

 • Netice verme.

intac etme / intâc etme

 • Netice verme.

intaç etme

 • Netice verme.

intacı

 • Netice, sonuç vermesi.

intikal

 • Bir yerden bir yere nakletmek. Tebdil-i mekân etmek.
 • Göçmek, geçmek.
 • Sirâyet. Bulaşmak.
 • Bir şeyin miras olarak kalması.
 • Bir mes'eleden diğer bir hususu veya neticeyi anlamak.

inzac

 • İyice pişirip kıvamını buldurma.

inzar

 • (Çoğulu: İnzârât) (Nezr. den) Neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak. Azab ve ceza va'detmek.

iras eden / îras eden

 • Netice veren, bırakan.

iras etme / îrâs etme

 • Netice verme, sebep olma, bırakma.

iras etmek / îras etmek

 • Netice vermek, bırakmak.

irtiva'

 • Suya içerek kanma.
 • Tıb: Vücuttaki organ ve eklemlerin kuvvetlenip kalınlaşması.

işa

 • (Ağaç) çiçek açma.

işa'-i eşcar

 • Ağaçların çiçek açması.

isam

 • (İsm. den) Ceza. Bir kabahat veya suçun gerektirdiği netice, karşılık.

işaret-i aliye / işaret-i âliye

 • Tar: Şeyh-ül islâm, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı.
 • Sadaret makamından çıkan emirler.

işgüfe

 • İstifrağ, kusma. (Farsça)
 • Çiçek. (Farsça)

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

işküfe

 • Çiçek. (Farsça)

ismar

 • Meyve verme, netice verme.

ispergam

 • Fesleğen çiçeği. (Farsça)
 • Gül. (Farsça)
 • Yeşillik. (Farsça)

işretsaz

 • İşret eden, içki içen. (Farsça)

istatistik

 • Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim. (Fransızca)

istibhas

 • Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme.

istibra / istibrâ

 • Küçük abdestten sonra idrarın iyice kesilmesini beklemek.

istidlal / istidlâl

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.
 • Bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarmak. Delil getirerek anlamak.

istifrar

 • Firar etme, gizlice kaçma, savuşma.

istihdaf

 • Hedef edinmek, hedef saymak.
 • Hedef gibi karşıda durmak.
 • Erişilmek istenilen netice ve gaye.

istihrac

 • Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir mânâyı istidlâl etmek. Meydana ve harice çıkarmak. Bâzı emareleri beliren şeylerden ileriye âit olacak şeyleri çıkarmak. İstidlâl etmek.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istinbat

 • Bir söz veya bir işten gizli bir mânâyı meydana koymak.
 • Müçtehid veya büyük bir âlimin gizli bir mânâyı içtihadı ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik neticesinde kaynaklarından güçlükle anlamak.

istinfaz

 • Bir yerin bütün her tarafını iyice öğrenebilmek için dikkatle bakma, inceleme.

istinhas

 • Haberi iyice inceleme.

istintac

 • Netice çıkarma, sonuç çıkarma.
 • Netice almak. Netice çıkarmak.

ıtnab-ı makbul

 • Bahsi iyice anlatmak için lüzumlu olan sözün uzatılması.

iz'an / iz'ân / اِذْعَانْ

 • İyice anlama, benimseme.

izbad

 • Köpüklenme.
 • (Ağaç) çiçek açma.

jardiniyer

 • Salonlara süs için konulan ve içine çiçek ekilmek üzere bir sandığı bulunan bir mobilya. (Fransızca)

ka'sa

 • Devamlı olarak yerinde sabit olan kadın.
 • Arkası içerisine girdiğinden arkasını yere koyamayan kadın.

kadr (kadir) gecesi

 • Daha çok Ramazân-ı şerîf ayı içerisinde bulunduğu bildirilen ve Kur'ân-ı kerîmin indirilmeye başladığı mübârek gece.

kafes

 • Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey.
 • Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper,
 • Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı.

kafur

 • Hurma çiçeğinin kılıfı.

kal'abend

 • Bir kale içerisinde yaşamaya mahkum olmuş; esir.

kalafat

 • Vaktiyle Yeniçeri Ağasının giydiği kırmızı bir başlık.

kameriyye

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

karar-ı kat'i / karar-ı kat'î

 • Dâvâyı neticelendiren kesin karar.

karkara

 • Karın gurultusu.
 • Kumru kuşunun ötmesi.
 • Kahkaha ile gülmek.
 • Su içerken bardağın guruldayıp ötmesi.

kasavet-i vahşiyane / kasâvet-i vahşiyâne / قَساَوَتِ وَحْشِيَانَه

 • Vahşice kalb katılığı.

katmer

 • t. Bir şeyin kat kat olması.
 • Çok yapraklı oluşu. (Gülün, çiçeğin, böreğin, elbisenin kat kat olduğu gibi.)

kazan kaldırmak

 • Yeniçerilerin isyanı münasebetiyle kullanılan bir tabirdi. Yeniçeriler isyan ettikleri zaman yemek pişirilen kazanlarını da, toplandıkları At Meydanı'na getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Sonradan da devlete karşı koymağa kalkanlar hakkında kullanılırdı. (Türkçe)

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziye-i mümkine

 • Mümkün olan hüküm; olabilirlik içeren önerme.

keçeli

 • Tar: Yeniçerilerden keçekülâh giyenler.

keffaret-i katl

 • Bir müslümanı veya bir zımmiyi amden değil de bir hata neticesi olarak öldüren bir müslümana lâzım gelen keffârettir ki; muktedir ise, bir mü'min köle âzad etmekten; buna muktedir değilse, iki ay muttasıl oruç tutmaktan ibârettir.

kelam-ı nefsi / kelâm-ı nefsî

 • Allahü teâlânın kelâm sıfatının harf ve ses içerisine sokulmadan yâni kelâm-ı lafzî hâlini almadan önceki hâli.

kemiyet

 • Çokluk, nicelik.
 • Nicelik.

kemiyeten

 • Sayıca, nicelik itibariyle.
 • Nicelik bakımından.

kemmen

 • Sayıca, nicelik bakımından.

kemmiyet / كميت

 • Sayıca çokluk, nicelik.
 • Sayı.
 • Nicelik.
 • Tekillik veya çoğulluk.
 • (Kemiyet) Miktar, sayı, nice oluş. Az veya çok oluş.
 • Nicelik. (Arapça)
 • Nicelik. (Arapça)

keramet-i ihlasiye / kerâmet-i ihlâsiye

 • İhlâsın neticesi olarak meydana gelen kerâmet.

keremkarane / keremkârâne

 • Keremlice.

keş

 • (Keşiden) Çekmek fiilinin emir kökü. Birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Cefâ-keş : Cefâ çeken. Esrar-keş : Esrar çeken, esrar içen serseri. (Farsça)

keser

 • Hurma çiçeği.

ketiz

 • Yemeği çok yeyip karnını iyice dolduran kişi.

keyfe

 • Arabçada sual cümlesinin başına gelir. "Nasıl? Nice?" mânalarınadır.

keyfiyet / keyfîyet

 • Nitelik, içerik.

keyfiyet-i muamele

 • Davranış ve tavırların niceliği, temel özelliği.

keymus

 • yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.

kiler

 • Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda.

kıyas-ı akim / kıyas-ı akîm

 • (Mantık) Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas (meselâ, kitap matbaanın telifi, eseri demek).
 • Man: Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas.

kıyas-ı istisnai / kıyas-ı istisnaî

 • Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. "Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar" gibi. Veya "Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur" gibi.

kıyas-ı mukassim

 • Man: İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi aynı olan kıyas. (Sultan Mehmed Fatihin, babasına gönderdiği şu haber buna güzel bir numunedir. "Padişan sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, sana emrediyorum ordunun başına geç.")

kor

 • t. Her tarafı iyice yanıp içine kadar ateş hâline gelmiş kömür veya odun parçası.
 • Askeriyede kolordu.

kual

 • Üzüm çiçeği.

küçük sözler

 • Sözler kitabı içerisinden alınmış olan bazı bölümlerden oluşan kitapçık.

küf

 • Yetiştiği satıhta kimyevî değişikliklere sebep olan küçük boylu mantarlara verilen umumi ad.
 • Maddelerin oksitlenme neticesinde dış tarafını kaplayan tabaka. Pas.

külale

 • Çiçek demeti. (Farsça)
 • Kıvrım kıvrım olan saç. Kıvırcık saç. Bukle. (Farsça)

kurrasa

 • (Çoğulu: Kırâs) Papatya çiçeği.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutah-bin / kûtah-bîn

 • Neticeyi göremiyen, basiretsiz, kısa görüşlü. (Farsça)

lale / lâle / لاله

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.
 • Lale çiçeği. (Farsça)

lam-ul akıbet / lâm-ul âkıbet

 • Neticeyi, âkibeti bildiren lâm.

latif / latîf

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Lütf ve ihsân edici, dâimâ güzel muâmelede bulunan.
 • Yumuşak, hoş, güzel, nâzik. Âdem oğlu aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar, Gör bu latîf çiçekleri, hangi kuvvet yapar, bozar.
 • Gözle görülmeyen.

latif tevafuk

 • İnce mânâlar içeren hoş, güzel uygunluk.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

lehaza

 • Gözucu ile bir şeye dikkatlice bakmak.

lenger-endaz

 • Demir atan, demir atmış, iyice yerleşmiş.

levaic

 • (Tekili: Lâice) Kalbleri aşk ateşiyle yananlar.

levend

 • (Levent) Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir isim. Asker. (Farsça)
 • Mc: Boylu boslu, yakışıklı, çevik kimse. (Farsça)

leylak

 • Salkım şeklinde mor ve beyaz renkli çiçekleri olan bir nebat adı.

lezizane / lezîzâne

 • Lezzetlice.

lifafe

 • (Çoğulu: Lefâif) Sargı.
 • Kefen. Ölünün sarıldığı bez katlarının herbiri.
 • Bazı çiçeklerin etrafını çeviren değişik yapraklar.

ligayrihi haram / ligayrihî haram

 • Aslında helâl olup, başkasının hakkı olduğu için veya neticeleri itibarı ile haram olan şey. Meselâ cuma namazı esnasında ticaret yapmak gibi.

ma-hasal / mâ-hasal

 • Hasıl olan, meydana gelen, netice, sonuç.

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Çiçek, üzüm, kavun-karpuz suyu gibi cinsi ve sıfatı birlikte söylenen sular.
 • Herhangi bir maddenin karışması ile yaratılmış oldukları hâlden çıkmış ve hususi bir ad almış sulardır. (Gül, çiçek, üzüm, asma, et suları gibi.)

magabbe

 • Akıbet, son, netice.

magmumane / magmumâne

 • Kederlice. Gamlı olarak.
 • Mübhem olarak.

mahasal / mâhasal

 • Hâsıl olan, meydana gelen.
 • Netice, sonuç.

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

mahfiyyen / مخفيا

 • Gizlice. Gizli ve saklı olarak.
 • Gizlice. (Arapça)

mahirane / mâhirâne

 • Ustaca, beceriklice.

mahremane / mahremâne

 • Mahremce, gizlice.

mahsul / mahsûl

 • Ürün, netice.

mahsul-ü hikmet

 • Hikmet ürünü, neticesi.

mahşuş

 • (Haşşe. den) İçine girilmiş.
 • Buğzedilmiş.
 • Gizlice bir şey verilmiş.
 • Karalanmış.

mahzunane

 • Kederlice, düşünceli, üzgünce. (Farsça)

makam-ı cifri / makam-ı cifrî

 • Harflere sayı değerleri yüklenerek ulaşılan netice, sayısal değer.
 • Cifir hesabına göre olan netice, sayı değeri.

makam-ı mahmud / makâm-ı mahmûd

 • Mahşer (kıyâmet) günü büyük bir sıkıntı ve ızdırab içerisinde bulunan mahlûkâtın hesaplarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâ tarafından Muhammed aleyhisselâma verilen şefâat izni. Buna Şefâat-i Kübrâ da denir.

maksar

 • Nihâyet, son, netice.

makzi / makzî

 • Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris.
 • Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif old

manay-ı zımni / mânây-ı zımnî

 • Bir lafzın konulduğu mânânın tamâmının içerisindeki cüz'î, husûsî mânâlardan herbiri.

mansus / mansûs

 • İyice kesinleşmiş, âyetle sabit.

martulos

 • (Martoloz) Osmanlı Devletinin teşekkülü sıralarında ve yeniçeri teşkilâtından önce, Hristiyanlardan, ordunun geri hizmetlerinde çalışmış olan teşekküllerden biridir. Silâhlanmış kişi mânasında Rumca bir kelimedir.
 • Eskiden Tuna gemicileri, korsanı mânasında da kullanılmıştır.

maşrapa

 • Bardak, içecek kabı.

mayhoş

 • Biraz ekşice lezzetli tatlı. (Farsça)

mazbata

 • Bir toplantıda konuşulanların neticesinin yazılı şekli. Kararnâme.

mazmaz

 • (İbranice) Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Suhuf-u İbrahim ve Tevrat'taki ismi.

mazmun

 • Mânâ, anlam içeriği.

mazruf / mazrûf / مَظْرُوفْ

 • Zarf içinde olan, içerik.

meal / meâl

 • (Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum.
 • Mânası. Kısaca mânası.
 • Kaymak.
 • Husul yeri, peyda olunacak yer.
 • Son, sonuç.

mealen / meâlen

 • Mânâca aynısı olmadan eksiği ile anlaşılan neticesi. Mânaya göre.

mecdur

 • Tıb: Çiçek çıkarmış kimse.

mecelle

 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

mecleb

 • Beyaz çiçekli bir otun adı. (Adam boyu uzar ve yaprağı zerdaliye benzer.)

mecnun / mecnûn / مجنون

 • Delice seven. (Arapça)
 • Cinli. (Arapça)
 • Leyla'nın aşığı. (Arapça)

mecnunane / mecnûnâne / مجنونانه

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)
 • Çılğınca, delicesine. (Arapça - Farsça)

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

mehasin-i meşrutiyet / mehâsin-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet sisteminin ortaya çıkardığı güzel neticeler.

mehk

 • İyice ezme.

mekki sureler / mekkî sûreler

 • İçerisindeki âyet-i kerîmelerin çoğunun Mekkî (hicretten önce inmiş) yâhut, baş kısmı Mekkî âyet-i kerîmeler olan sûreler.

mektub-u samedani / mektub-u samedanî

 • Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah'ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mâna ifâde eden Allah'ın mektupları.

melekat / melekât

 • (Tekili: Meleke) Melekeler. Tecrübe neticesi elde edilen alışılmış bilgiler. İsti'datlar.

melekat-ı akliyye / melekât-ı akliyye

 • Tecrübe neticesi aklen bilinen kolaylık, tecrübeden doğan bilgililik.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

melike / melîke

 • Kadın hükümdar. Hükümdar karısı. Kraliçe.

mensur

 • (Nesr. den) Dağılmış. Saçılmış.
 • Gece vaktinde güzel kokan bir çiçek.
 • Edb: Manzum olmayan nesir halindeki yazı. Bunun mânaca çok güzel ve şiir gibi ahenkli yazılmış olanına "mensur şiir" denir.

meryem

 • İsâ Aleyhisselâmın annesinin adı. (Süryânicede hâdim mânasınadır)

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

meş'ur

 • Bir şeyi iyice idrak eylemek.
 • Şuurlu. Kendini bilen.
 • Tanımak.

meşaki

 • (Tekili: Mişkât) İçerisine lâmba, kandil gibi şeyler koymak üzere duvarda yapılan küçük hücreler, oyuklar.

meşarib

 • Meşrebler. Mizaclar. Tabiatlar. Huylar.
 • Fehimler. Anlayışlar. Ahlâklar.
 • Su içecek şeyler. Maşrabalar.
 • Köşkler.

meşdud

 • (Meşdude) Kuvvetlice bağlanmış olan. Sıkıca bağlı. Sıkı.

meşreb

 • Mizaç, huy, ahlâk.
 • İçecek yer.

meşrubat / meşrûbat / meşrûbât

 • İçecekler.
 • İçecekler.
 • İçecekler.

metod

 • Bir neticeye ulaşmak için takib edilen fikir yolu. Usul. Kaide. Yol. Sistem. (Fransızca)

meunet

 • Birisinin ölmeyecek kadar yiyip içeceği.
 • Külfet.
 • Masraf. Bir şeyin toplamak, devşirmek, nakil ve boşaltmak ve saymak gibi levazımının teslim yerine kadar olan masraflarına denir.

mevacib

 • (Çoğulu: Mevacibât) Maaşlar, aylıklar.
 • Tar: Yeniçerilerin üç ayda bir defa verilen ulûfeleri.

mey-aşam

 • İçki içen. Şarap içen. (Farsça)

mey-güsar

 • İçki arkadaşı. Birlikte içki içen. (Farsça)

mey-har

 • (Mey-hâre) İçki içen, içkici, ayyaş. (Farsça)

mey-keş

 • İçki içen, şarap içen. (Farsça)

mey-perest

 • (Çoğulu: Meyperestân) Devamlı şarap içen. (Farsça)

meyve-i ekmel

 • En mükemmel meyve, netice.

meyve-i tevhid

 • Allah'ın birliğinin neticesi.

meyyitane / meyyitâne

 • Ölü gibicesine. Ölmüşçesine. (Farsça)

mezahir / mezâhir

 • Çiçekli yerler.
 • Görünme yerleri, çiçekli yerler.

mezbul

 • Solmuş çiçek.
 • Zayıf, arık ve zebun olmuş olan.

mezher

 • Çiçeklik.
 • Çiçeklik. Bir çiçeği içine alan şeylerin hepsi.
 • Çiçeklik.

mezhere

 • Çiçeklik.
 • Çiçek yeri. Çiçek bahçesi.
 • Çiçeklik, çiçek bahçesi.

mikdar / mikdâr

 • Miktar, nicelik.

mirilu

 • Uzayan harblerde ve askerin kifayetsizliği zamanlarında aylıkla toplanan askerler. Bunlar talimsiz, intizamsız oldukları için "Nefer-i âm: Bütün halkın cenge sürülmesi" hükmünde kalıyor, bir istifade te'min olunamıyordu. Yeniçeri Ocağı'nın ilgasıyla muntazam askerî teşkilât yapılınca bu türl

mu'cize-i maneviye-i kur'aniye / mu'cize-i mâneviye-i kur'âniye

 • Kur'ânın mânevî mu'cizesi, mânâ ve içerik yönünden mu'cize olma.

mu'tedilane

 • Orta hâllice. Ne çok hızlı, ne de çok yavaş olmadan.

muattar

 • Itırlı, kokulu.
 • Güzel kokulu bir lâle çiçeğinin adı.

mübhem

 • İyice belli olmayan. Mutlak âşikâr olmayan. Belirsiz. Gizli.

mübir / mübîr

 • Hunhar. Zâlim. Kan içen. Kan dökücü.

mübtediyane

 • İlk olarak, yeni ve acemi bir talebe gibicesine. (Farsça)
 • Mübtedice.

muceb

 • İcâb etmiş, lâzım gelmiş. Bir söz veya emrin icâb ettiği şey, netice.
 • Büyük bir memurun, kendisine sunulan evrakı tasdik için ettiği işaret.

mücerrebat-ı yakiniyye / mücerrebât-ı yakîniyye

 • İyice edinilmiş tecrübeler.

mücevherat dükkanı / mücevherat dükkânı

 • İçerisinde kıymetli taşların, sanat eserlerinin satıldığı dükkân.

mucib-i bizzat

 • İster istemez kendisi işi yapmaya mecbur olan. Serbest ve istediği gibi hareket edemeyen. (Meselâ: Güneş ışığının, güneşin kendi zâtının zaruri neticesi olması gibi.)

mücif / mücîf

 • İçe işleyen.
 • Kapıyı kapatan.

müdahil / müdâhil

 • Dâhil olan. İçeri giren. El atan. Müdahale eden. Karışan.
 • İçeri giren.

müdakkikane / müdakkikâne

 • Dikkatlice, araştırıp inceleyerek.

müdami / müdamî

 • Devamlı olarak şarap içen.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

müdhün

 • İçerisine güzel kokulu yağ, ıtır gibi şeyler konulan şişe, kap.

müdrec

 • (Derc. den) İçerisine konulmuş. İdrac olunmuş.

müessir

 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

mugalli / mugallî

 • (Galeyân. dan) İyice kaynatılmış.
 • Ihlamur, papatya gibi çiçeklerin kaynatılmış suyu.

mugliyy

 • Kaynamış çiçek, papatya veya ıhlamur suyu.

muhakeme

 • (Çoğulu: Muhakemât) (Hüküm. den) Dava için iki tarafın mahkemeye baş vurması.
 • İki tarafın mahkemeye baş vurması.
 • İki tarafı dinleyip hüküm vermek.
 • Düşünmek.
 • Zihinde inceleme yapmak.
 • Karar vermek için iyice düşünmek.

muhakeme etme / muhâkeme etme

 • Bir şeyi iyice araştırdıktan sonra hüküm verme.

muhammin

 • Tahmin eden, sanan, karar veren, değer biçen kimse. Eksper.

muhassal

 • Netice, sonuç, ürün.
 • Netice. Husule gelen. Tahsil olunan. Hâsıl olmuş bulunan. Toplanılmış, cem'olunmuş. Hülâsa. Sözün kısası.

muhassala

 • (Husul. den) Elde edilen netice, hâsıl olan sonuç.
 • Fiz: Bileşke.

muhassala-i mesai

 • Çalışmalardan elde edilen netice.

muhassıl

 • Hasıl eden, neticelendiren.

muhavvifane / muhavvifâne

 • Dehşetlice. Korkutucu bir vaziyette. Korkutmak suretiyle. (Farsça)

muhla

 • Ot biçecek âlet, orak.
 • Nalbantların tırnak yonacak âleti.

mühr-i nübüvvet

 • Peygamberlik mührü; Peygamber efendimizin mübârek sırtı ortasında, sol küreğine yakın kalbi hizâsında bulunan nübüvvet mührü. Gümüş teninde, letâfet vardı, İrice Mühr-i nübüvvet vardı. Sırtında idi, Mühr-i nübüvvet, Sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize edenler ta'rîf, Bir büyük ben idi, mühr-i

muhtasıd

 • (Hasad. dan) Ekinci, çiftçi. İhtisâd eden, ekin biçen.

muhtebir

 • Yoklayan, deneyen, tecrübe eden.
 • Sağlam haberi olan. İyice bilen.

muhtelit

 • Karışmış, iç içe girmiş.

muhteva / محتوا

 • İçerik.
 • İçerik. (Arapça)

muhtevi / muhtevî / محتوی

 • İçeren, içine alan. (Arapça)
 • Muhtevî olmak: İçermek, içine almak. (Arapça)

muhteviyat

 • İçerik.

mukaddir

 • Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen.
 • "Takdir eden, kıymet biçen" mânâsında ilâhî isim.

mukaddirin / mukaddirîn

 • (Tekili: Mukaddir) Kıymet ve paha biçenler. Takdir edenler.

mükatebe / mükâtebe

 • Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma.
 • Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele.

mukteza-i hilkat

 • Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice.

mülahaza / mülâhaza / مُلَاحَظَه

 • Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.
 • Dikkatle bakma,
 • İyice düşünme, düşünce.
 • Dikkatle bakma, iyice düşünme.
 • İyice düşünme.

münafeşe

 • Hesap görürken iyice araştırıp, birşeyi terk etmemek.

müncer

 • Nihâyet bulmak.
 • Bir tarafa çekilmek.
 • Sürüklenme.
 • Sona eren, neticelenen.

münhamenna

 • Muhammed (A.S.M.) manâsına, Tevratta geçen İbrânice isimdir.

münhasır

 • (Hasr. dan) Belli bir sınır içinde olup harice tecavüz etmeyen, inhisar eden, her yanı çevrili.
 • Yalnız bir kimseye veya bir şeye mahsus olan.

müntec

 • Neticelenmiş, sonu belli olmuş.

müntic

 • İntâc eden, netice veren. Sebebiyet veren, meydana getiren. Bir şeyin neticelenmesine sebep olan.
 • Netice veren, faydalı.
 • Netice veren.

müntiç

 • Netice veren.

mürekkebat-ı mütedahile-i mütesaide / mürekkebât-ı mütedahile-i mütesaide

 • Atomların iç içe dizilmesiyle yükselip gelişerek meydana gelen moleküller, elementler, bileşikler.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

müreyra

 • Buğday arasındaki "delice" dedikleri nesne.

mürteşif

 • Yudum yudum içen.

mürüvvetkarane / mürüvvetkârâne

 • Yiğitçesine. Mertçesine. (Farsça)
 • Mürüvvetlicesine. (Farsça)

müsebbebat / müsebbebât

 • Bir sebeple olanlar, sebeple meydana çıkanlar. Neticeler.
 • Sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan şeyler, neticeler, sonuçlar.

müşeffah

 • (İbranice) Peygamberimizin (A.S.M.) Tevrat'taki ismi.

müselleman

 • (Selm. den) Tar: Yeniçeri zamanında yol işleriyle vazifeli asker kısmı.

müşfikane / müşfikâne

 • Şefkatlice, acıyıp severek.

müşkilat-ı kur'aniye

 • Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen âyetler.

müsmir

 • Hayır veren, meyve veren, faydalı netice veren.

müstağniyane

 • Müstağnice

müstahfız

 • Tar: Yeniçeriliğin kaldırılmasından evvel, kale, hisar ve memleket muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk zamanlardaki müstahfızlık, daim hizmet hâlinde olduğu için kendilerine timar verilirdi. Sonraki müstahfızlık ise, harp gibi lüzum görüldüğü zaman askerlik hizmetine

müştemilat / müştemilât

 • Kaplanan şeyler, içeriye alınanlar.

müstentic

 • (Netice. den) Sonuç çıkaran, netice çıkaran, istintac eden.

mut'am

 • Yiyeceği, içeceği çok olan.

mütalaagah / mütalâagâh

 • Dikkatlice okuma ve inceleme yeri.

mütali / mütâli

 • Dikkatlice okuyup inceleyen.

mutasavvıfane / mutasavvıfâne / متصوفانه

 • Sûfice. (Arapça - Farsça)

mutazammın

 • İçine alan, içeren.

mutazammin / متضمن

 • İçeren. (Arapça)

mutazarrı'

 • Tazarru eden. Alçak gönüllülük eden.
 • Bir şeye gizlice varıp yaklaşan.
 • Can ve gönülden tezellül ile yalvaran.
 • Noksan ve kusurlarını bilerek kibirden, büyüklenmekten çekinip tevazu eden.

müteayyiş

 • (Ayş. dan) Yiyip içen, taayyüş eden.

mütebassır

 • (Basar. dan) Dikkatle bakan, ilerisini gören, iyice düşünen. Basiretli.

mütebassırane / mütebassırâne

 • İyice düşünerek, basiretle, ileriyi görerek. (Farsça)

mütecenninane / mütecenninâne

 • Çıldırmışcasına, delicesine, mecnuncasına, delirerek. (Farsça)

mütecerri'

 • Yudumlayarak içen.

mütecessis

 • Gizlice araştıran.

mutedahil

 • İç içe.

mütedahil / mütedâhil

 • İç içe, birbirinin içine girmiş vaziyette olan. Karışan.
 • Ödenmemiş, gecikmiş maaş.
 • İç içe, birbiri içinde.
 • İç içe olan.

mütedahilen müteselsil / mütedâhilen müteselsil

 • İç içe girmiş daireler şeklinde zincirleme devam eden; küçükten büyüğe iç içe sıralanmış daireler.

mütehallil

 • Araya sokulan, araya giren.
 • Bozulan.
 • Bir kelimeden nice mânâlar kasdedip söyleyen kimse.

mütehevvir

 • Hiddet ve kızgınlıkla neticeyi düşünmeden saldıran.

mütehevvirane / mütehevvirâne

 • Birdenbire saldırarak. (Farsça)
 • Kızgınlıkla. Hiddetlice. Birden öfkelenir surette. (Farsça)

mütekaıs

 • Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.

mütereşşif

 • Emerek azar azar içen.

müteyakkızane / müteyakkızâne

 • Uyanık ve dikkatlice, göz açıklığı ile. (Farsça)

mütezehhir

 • Çiçekli, çiçeklenen.
 • Parıldayan.

müttekın

 • Mutmain. İyice bilen, doğruluğunu, hakikatini tamamlayan. Ayn-el yakin bilen.

müzehher

 • Çiçeklerle bezenmiş.
 • Çiçeklenmiş. Çiçeklerle donanmış.
 • Çiçekli.

müzhere

 • Çiçekli yer, çiçek bahçesi.

müzmin

 • İyice yerleşmiş, kronik.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

nafice

 • (Çoğulu: Enfice) Misk göbeği.

nafiz / nâfiz / نَافِذْ

 • İçe işleyen. Delip geçen. İçeri giren.
 • Sözü geçen, kendine itaat edilen. Te'sirli, nüfuzlu.
 • Nüfuz eden, içe işleyen.
 • İçe işleyen.

nahvi / nahvî

 • Nahiv ilmine ait. Arapça gramere ait. Nahiv ilmini iyice bilen.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütalâa

 • Dikkatlice bakıp anlamaya çalışmak.

nazar-ı nefret

 • Nefret içeren bakış, nefretli bakış.

nazar-ı rahmet

 • Şefkat ve merhametlice bakış.

nazikane / nâzikâne

 • Nazik kimseye yakışır şekilde, kibarlıkla, terbiyelice. (Farsça)

nebras

 • (Nibrâs) (Çoğulu: Nebâris) (Süryânice) Kandil. Çıra. Lâmba.
 • Mc: Nur merkezi.

necif

 • (Çoğulu: Nicef) Geniş temrenli olan ok.

nefiz

 • Okun geçmesi gibi içe geçmek, işlemek.
 • Sözü geçer olmak.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.
 • Bir çiçek.

nesaic

 • (Tekili: Nesice) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular.

neşm

 • Zerdali ağacı gibi bir ağaç.
 • Bir çiçek cinsi.

neşve

 • (Nişve - Nüşve) Sevinç, keyif.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Koklamak.
 • Rayiha.
 • Bir şeyi tekrarlamak.
 • Mest ve sarhoş olmak.
 • İyice duyup vâkıf olmak.

netaic / netâic

 • (Tekili: Netayic) (Netice) Neticeler.
 • Neticeler, sonuçlar.
 • Neticeler, sonuçlar.

netaic-i aliye / netâic-i âliye

 • Yüce neticeler.

netaic-i amel / netâic-i amel

 • İşin neticeleri.

netaic-i efkar / netâic-i efkâr

 • Fikir ve düşüncelerin neticeleri.

netaic-i hayat / netâic-i hayat

 • Hayatın neticeleri.

netaic-i hidemat / netâic-i hidemat

 • Hizmetlerin neticesi.

netaic-i rahmet / netâic-i rahmet

 • Rahmetin neticeleri.

netaic-i uhreviye / netâic-i uhreviye

 • Âhiretteki neticeler.

netaic-i uzma / netâic-i uzmâ

 • En büyük neticeler, sonuçlar.

netaic-i vahime / netâic-i vahîme

 • Vahim, korkunç neticeler.

netayic / netâyic

 • Neticeler, sonuçlar.

netice / netîce / نتيجه

 • Sonuç. (Arapça)
 • Netice çıkarmak: Sonuç çıkarmak, sonuca varmak. (Arapça)

netice-i amel

 • Yapılan işin neticesi.

netice-i arziye / نَت۪يجَۀِ اَرْضِيَه

 • Yeryüzüne âit netice.

netice-i azime / netice-i azîme

 • Büyük netice.

netice-i camia / netice-i câmia

 • Çok kapsamlı netice.

netice-i faaliyet

 • Faaliyetin neticesi.

netice-i fıtrat

 • Yaratılışın gaye ve neticesi.

netice-i hayat

 • Hayatın neticesi, hayatın meyvesi, ürünü.
 • Hayatın neticesi ve gayesi.

netice-i hilkat / netîce-i hilkat / نَتِيجَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın sonu, gayesi. Yaratılmanın neticesi.
 • Yaratılışın neticesi, gāyesi.

netice-i hilkat-i insaniye

 • İnsanın yaratılış neticesi.

netice-i hilkat-i kainat / netice-i hilkat-i kâinat

 • Kâinatın yaratılışının neticesi.

netice-i hilkat-i semavat / netice-i hilkat-i semâvât

 • Göklerin yaratılış neticesi.

netice-i himmet

 • Ciddî bir gayret ve çalışmayla elde edilen netice, sonuç.

netice-i imtihan

 • İmtihan neticesi.

netice-i külliye

 • Büyük netice.

netice-i ma'kuse / netice-i ma'kûse

 • Aksi netice, ters netice.

netice-i meram / netîce-i merâm / نَتِيجَۀِ مَرَامْ

 • Maksadın neticesi.
 • Maksadın neticesi.

netice-i muzırra

 • Zararlı netice.

netice-i ni'met-i sabıka / netice-i ni'met-i sâbıka / نَتِيجَۀِ نِعْمَتِ سَابِقَه

 • Geçmiş ni'metin neticesi.

netice-i sa'y

 • Çalışmanın neticesi.

netice-i san'at

 • San'atın neticesi.

netice-i seyyie

 • Kötü netice.

netice-i uhreviye

 • Âhirete ait netice.

netice-i uzma / netice-i uzmâ

 • Büyük netice.

netice-i vahide

 • Tek netice, bir sonuç.

netice-i yegane / netice-i yegâne

 • Tek netice, sonuç.

neticebahş

 • Neticelendiren, sonuçlandıran. Netice veren. (Farsça)

neticepezir / netîcepezîr

 • Son bulmuş, neticelenmiş. (Farsça)
 • Netîcepezîr olmak: Sonuçlanmak.

neval

 • Bahşiş. Kısmet, tâli', nasib.
 • Yiyecek içecek.
 • Bir tek porsiyon.

nevale

 • Yiyecek içecek.

nevfer

 • Nilüfer çiçeği.

nevr

 • (Çoğulu: Envâr) Parlaklık.
 • Ağaç çiçeği. Tomurcuk.

nevşüküfte

 • Yeni açılmış (çiçek). (Farsça)

neynüfer

 • Nilüfer çiçeği.

nezihane / nezihâne

 • Temizce, iyice, güzelce. (Farsça)

nibras

 • (Süryânice) Lâmba, çıra.

nihan / nihân / نهان

 • Gizli. (Farsça)
 • Gizlice. (Farsça)
 • Nihan olmak: Gizlenmek, saklanmak, kaybolmak. (Farsça)

nihayet-ül emr

 • İşin nihayetinde, işin sonunda. Netice.

nikah-ı dahili / nikâh-ı dâhilî

 • İçerden evlenme, akrabadan kız alma.

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

nimbismil

 • İyice boğazlanmayıp yarı kesilmiş olan. (Farsça)

nizam-ı esbab / nizâm-ı esbâb

 • Sebeplerin düzeni, bir netice için uyulması gereken sebepler dizisi.

nu'man

 • (Tekili: Niam) Dört ayaklı hayvanlar.
 • Kan.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin adı.
 • Şakayık-ı nu'man denen bir lâle çiçeği.

nüfuz / nüfûz

 • İçe geçme, sözü geçer olma.

nüfuz etme

 • İçe geçme, işleme.

nurşin-i süfla / nurşin-i süflâ

 • Muş ili sınırları içerisinde yer alan bir köy.

nuş

 • İçen, içici. (Farsça)
 • Tatlı şerbet gibi içilecek şey. (Farsça)
 • Zevk ve safâ. (Farsça)

nuşa nuş

 • İçtikçe içerek, tekrar tekrar içerek, defalarca içerek, içe içe. (Farsça)

nuşe / nûşe

 • Şerbet içen, sevinçli.

nuşende

 • (Çoğulu: Nuşendegân) İçki içen kimse. (Farsça)

nuşiden

 • "İçmek" mastarındandır. İçen ve içiçi gibi mânâlara gelir.

nüvvar

 • (Çoğulu: Nevâre) Ağaç çiçeği.

ocak imamı

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın imamı. Cami-i Miyane adını alan ve ilkin mescid halinde bulunan Orta camii, Hicri 1000 senesinde büyütülerek cami haline getirilmiştir. Camiin imamı, hatibi, müezzini, muarrifi ve kayyumu vardı. İmam, Yeniçeriler arasında okuyup yazan ve tahsil görenlerden seçilirdi.

pakbaz / pâkbâz / پاكباز

 • Fedai. (Farsça)
 • Canını hiçe sayan aşık. (Farsça)

paydar

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)

Payidar / pây-dâr / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli

payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


perhiz

 • Sakınmak, çekinmek. (Farsça)
 • Vücuda zararlı ve tıbben muzır; ve dinen, zevk veren şeylerden sakınmak. (Farsça)
 • Hastalıkta bazı yiyecek ve içeceklerden sakınmak. (Farsça)

pey-a-pey

 • Birbiri ardınca, birbirinin arkasından. (Farsça)
 • Azar azar, tedricen, peyderpey. (Farsça)

peymanekeş

 • İçki içen. (Farsça)

pozitif

 • Tecrübe neticesine dayanan, müsbet, isbatlı. Negatifin zıddı. (Fransızca)

radin

 • Za'feran çiçeği.

rakan

 • (Rakun) Za'feran çiçeği.
 • Kına.

rapor

 • Bir tedkik neticesini bildiren yazı. (Fransızca)

rasih / râsih

 • (Çoğulu: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.
 • Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan.
 • İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan.
 • İyice oturmuş, yerleşmiş, sağlam.

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

razık / râzık

 • Rızık veren; yiyecek, içecek, giyecek gibi canlı mahlukata lüzümu bulunan her çeşit ihtiyacını te'min edip veren. (Allah)
 • Rızk veren. Yiyecek, içecek gibi kendisi ile faydalanılan şeyi veren.

rebi-i evvel

 • İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim.

reşen

 • Tar: Yeniçeri maaşlarının üçüncü üç aylığı.

reviyyet

 • (Çoğulu: Reviyyât) Bir işin her cihetini iyice düşünme.

reyhan / reyhân

 • Hoş ve güzel koku veren çiçek.

rezen

 • (Çoğulu: Revâzin) İçeri çukurca olup su toplanabilen yüksek ve sağlam yer.

rızk

 • Yiyecek ve içecek şeyler, gıda.
 • Yiyecek içecek şey, azık, kut.
 • Allah'ın herkese nasip kıldığı nimet.
 • Allahü teâlânın takdir ettiği maddî ve mânevî nîmet, kısmet. Yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak yer.
 • Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.

rubehane

 • Kurnazca, tilkicesine. (Farsça)

rütbe

 • Sıra, basamak.
 • Nicelik, derece.

şa'şa'

 • Yıldıramak, parıldamak.
 • Uzun ve yeynicek olmak.

safa-yı sadr

 • Gönül şenliği, kalbin itmi'nan ve sevinç içerisinde olması, meserret üzere olmak. (Farsça)

safeviler devleti

 • (1499-1737) Safeviler adında bir hanedana mensub olan Şah İsmail'in kurduğu bir devlettir. İran'da kurulmuş olan bu devlet şii idi. Osmanlılarla münasebetleri iyi değildi. Çaldıran'da 1514'de Yavuz Sultan Selim tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldılar. Nihayet 1737'de bir ayaklanma neticesinde

şahide

 • (Müe.) Kadın şâhid. (Farsça)
 • Mezar taşı. (Farsça)
 • Mezara dikine dikilen ve üzerinde yazı ve çiçek motifi bulunan baş ve ayak taşları. (Farsça)
 • Dilber, güzel. (Farsça)

saig

 • Boğazdan kolay ve hoş geçen yiyecek veya içecek.

şaikane

 • İsteklice ve şevkli olarak. (Farsça)

saki / sâki / sâkî

 • (Saky. dan) Sulayan, içecek su veren, sucu.
 • Kadeh sunan. İçki sunan.
 • İçecek servisi yapan, sunan kişi.
 • Sulayan, içecek su veren, kadeh sunan.

san'at-ı şuuriye-i rahmaniye / san'at-ı şuuriye-i rahmâniye

 • Rahmeti sınırsız olan Allah'ın sonsuz ilminin neticesi olarak ortaya çıkan san'atı.

şarab

 • İçecek.

şarab-ı cennet / şarâb-ı cennet

 • Cennet içeceği.

şarab-ı tahur

 • Temiz ve helâl içecek.

şarap

 • İçilecek şey; tatlı ve soğuk içecek.

şarib

 • (Şürb. den) İçen. Şürbeden.
 • (Çoğulu: Şevarib) Bıyık.

şarib-ül leben

 • Süt içen.

şarib-ül leyli ve-n nehar

 • Gece gündüz içki içen. Devamlı sarhoş.

şaribülleyli vennehar / şâribülleyli vennehâr / شارب الليل والنهار

 • Ayyaş, gece demez gündüz demez içki içen. (Arapça)

sayyur

 • Bir işin âkibeti, sonu, neticesi, serencâmı.
 • Akıl, fikir.

şe'n

 • İş, yeni olan hal.
 • Şan.
 • Tavır.
 • Hâdise.
 • Vâkıa.
 • Kasdetmek.
 • Emr ü hal.
 • Tıb: Baştan göze gelen kan damarı. Baştan kaşa, kaştdan göze kan getiren iki damar ismi.
 • Fls: Bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri.

seci'

 • Edb: Nesrin kafiyesidir. Seci'ler, ya cümlelerin sonunda yahut arasında bulunur. Sondaki seci'ler bir kelime vasıtasiyle birbirine bağlanır, onlara "Seci'-i mukayyed" denilir. Aradaki seci'ler ise yekdiğerlerine bağlı olmadıklarından onlara sec'i-i mutlak tâbir olunur. İçiçe olan seci'lere "Seci' en

şedidane / şedîdâne

 • Şiddetlice.

şefikane / şefikâne / şefîkane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)
 • Şefkatlice.
 • Şefkatlice, merhametli olarak.

şegaf

 • Delicesine sevme.

segame

 • (Çoğulu: Sigâm) Beyaz çiçekli bir ot.

sekban

 • Köpek besleyicisi. (Farsça)
 • Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. (Farsça)
 • Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. (Farsça)
 • Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.) (Farsça)

sekine / sekîne

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde
 • İçerisinde on dokuz harfli on dokuz âyet bulunan çok mühim, sükûnet ve emniyet veren bir dua.

sekinet

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

selil

 • Netice, semere.
 • Yeni doğmuş erkek çocuk.
 • Büyük, geniş dere.

selk

 • Çekmek veya çekilmek.
 • Gitmek.
 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

şemate

 • Destenik çiçeği.
 • Düşmana belâ, gam ve tasa geldiğinde şâd olup sevinmek.

semer

 • Meyve, yemiş mahsul. Verim. Netice.

semerat / semerât

 • Meyveler, neticeler.

semerat-ı ef'al / semerât-ı ef'al

 • Fiillerin meyvesi, neticesi.

semere-i hayat

 • Hayatın netice ve faydaları.

semere-i ilham

 • İlhamın neticesi, meyvesi.

semere-i istidad

 • Var olan kabiliyet ve potansiyelden ortaya çıkan netice.

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

semere-i vahiy

 • Vahyin neticesi, meyvesi.

şerab / şerâb

 • Alkollü içkilerden. Pişmemiş üzüm suyunun havasız fıçılarda durmasıyla gaz habbeleri (kabarcıkları) ve köpük çıkararak kokuşup mayalanması netîcesinde meydana gelen ve içilince sarhoş eden içki. Hamr.

şerabhar / şerâbhâr / شرابخوار

 • Şarap içen. (Arapça - Farsça)

şerib

 • Yabancı kimse ile oturup şarap içen.
 • Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak.

serseriyane / serseriyâne

 • Serserice.
 • Serserice.
 • Serserice. (Farsça)

sevanih

 • (Tekili: Sâniha) İçe doğan fikirler.

sevk

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.

şı'şa'

 • Uzun, yeynicek kimse.
 • Uzun boyunlu deve.

şib

 • Üzerine kar düşen dağ.
 • Su içerken devenin dudağından çıkan ses.

siclat

 • Bir güzel kokulu çiçek.

şifte / şîfte / شيفته

 • Delicesine aşık. (Farsça)

şiftedil / şîftedil / شيفته دل

 • Gönlünü kaptırmış, delicesine aşık. (Farsça)

sikayet

 • Birine içecek su verme.

silahşör

 • Silahları karıştırıcı, silahlarla oynayıp uğraşıcı.
 • Eski zamanda bir sınıf silahlı asker, hususiyle muhtelif silahları kullanmakta fevkalâde meleke ve maharet ile mümtaz olup, maiyyette istihdam olunanlara verilen addı. Yeniçeri Ocağı zâbitlerinin bir takımı hakkında da kullanılır bi

simyan

 • (Simân) (Süryanice) Hak.

sırran

 • Gizli olarak, gizlice.
 • Gizli olarak, gizlice.

şit (şis) aleyhisselam / şit (şîs) aleyhisselâm

 • Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası vefât edince peygamber oldu. Kendisine elli suhuf kitâb verildi. Şit ismi İbrânice olup Arapça'da Allah'ın hibesi (hediyesi) mânâsındadır. Şit yerine Şîs de denilmiştir.

siyak ve sibaka mülayemet / siyak ve sibaka mülâyemet

 • Sözün evveline güzel bir netice, sonrasına iyi bir başlangıç olması.

su'r

 • (Çoğulu: Es'âr) Yiyecek, içecek artığı.

şuayb aleyhisselam / şuayb aleyhisselâm

 • Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet edilir. İsminin Arabça Şuayb, Süryânicede Yesrûb olduğu bildirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâmın kayınpederidir.

şükuf

 • Çiçek. Zühre. Tomurcuk. (Farsça)

şükuf-misal / şükûf-misal

 • Goncaya, çiçeklere benzer.

şükufe / şükûfe / شكوفه

 • Çiçek. (Farsça)

şükufe-misal / şükûfe-misâl

 • Çiçek gibi, gonca gibi.

şükufezar / şükûfezar / شكوفه زار

 • Çiçek bahçesi. (Farsça)
 • Çiçeği çok olan yer, çiçek bahçesi. (Farsça)

şüküfte / شكفته

 • Açılmış, çiçek açmış. (Farsça)

sukut-u mutlak

 • Mânen iyice tefessüh etme, iyi hasletlerin tamamen kaybolması.

süllem

 • Merdiven, basamak.
 • Derece.
 • Tıb: Kulağın içindeki içiçe daireler şeklinde olan boşluğun adı.

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

sünuh

 • Sâbit olma. Sağlam ve emin olma.
 • İyice bilme.

sünuhat / sünûhat / سنوحات

 • Akla gelenler, içe doğanlar. (Arapça)

şürebe

 • Çok içen. Çok içici olan.

şurup

 • Sulu ve şekerli içecek.

şuur

 • Anlayış, idrak. Vicdan. Hiss-i zâhirle duymak.
 • Nefsin mânâya ilk vusul mertebeleridir.
 • Kendi varlığından haberi olma.
 • Bir şeyi hoşça tanıma.
 • İnceliklerini iyice idrak etme.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.

şuurdarane / şuurdârâne

 • Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi. (Farsça)

ta'kim

 • (Akm. dan) Kısırlaştırma. Neticesiz bırakma.

tabakat-ı mütedahile-i mütesafile / tabakât-ı mütedâhile-i mütesâfile

 • İç içe ve alt alta olan katmanlar, sınıflar.

taharrüf / تَحَرُّفْ

 • Kalem karıştırma neticesinde bozulma.

tahassul

 • Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tahsil-i irfan / tahsîl-i irfan

 • Tasavvuf bilgilerini elde etme, öğrenme. Edeler dâimâ tahsîl-i irfân Olalar her biri, bir kâmil insan.
 • İlim ve tecrübe netîcesinde bilgi edinme.

tahsis edilen

 • Bir hedef ve netice için ayrılan.

takhim

 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

tal'

 • Tomurcuk.
 • Miktar. Kadar.
 • Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

tamik

 • Derinleştirme, iyice inceleme.

tansiyon

 • Tıb: Kanın damarlara içerden yaptığı tazyik, basınç. (Fransızca)

tasmim

 • Bir şeyi önceden iyice kararlaştırmak. Azimet-i sadıka ile kastetmek.
 • Muhkem kılmak.
 • İnkâr etmek.
 • Endişe edip kaçınmamak.

tavtin

 • (Vatan. dan) Bir yerde yerleştirme. Yurtlandırma.
 • Birşeye bağlanıp onu neticelendirme. Makam tutunmak.
 • Gönlünü bağlamak.

tavzih / tavzîh / تَوْض۪يحْ

 • İyice açıklama.

tayiş

 • Yeynicek kimse.
 • Hafiflik.

tazammun

 • İçerme, içine alma.

tazammun etmek

 • İçermek, kapsamak.

tazammunen

 • İçerme, içine alma şeklinde.

tazarru'

 • Bir şeye gizlice yaklaşmak.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vaz geçip tevâzu ile yalvarmak.
 • Bir şeye gizlice yakarma.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vazgeçip tevazu ile yalvarmak, ağlayıp, sızlamak.

tazyik-i mecnunane / tazyik-i mecnunâne

 • Delicesine baskı ve sıkıntı verme.

te'sir

 • Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
 • Vasıfları ve halleri değiştirme.
 • İşleme, dokuma, iz bırakma.
 • İçe işleme.
 • Kederlenme.

tebattun

 • Bir şeyin içini dışını iyice anlamak için çalışma.

tebtil

 • Tamamen hakka yönelmek.
 • İyice ve tamamiyle kesmek.
 • Terbiye etmek.
 • Yemek.

tebyiz

 • Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma.
 • Ağartma, beyazlatma.

tecavüz / tecâvüz / تجاوز

 • Haddini aşma, sınırı geçme. (Arapça)
 • Sarkıntılık etme. (Arapça)
 • Tecâvüz etmek: (Arapça)
 • Sınırı geçmek, başkasının haklarını hiçe saymak. (Arapça)
 • Irza geçmek. (Arapça)

tecessüs / تَجَسُّسْ

 • Gizlice araştırma.
 • Gizlice araştırmak. Gizlice bakmak.
 • İç yüzünü araştırmak.
 • İç yüzünü araştırma merakı.
 • Gizlice araştırma.
 • Casusluk etme, gizlice araştırma.
 • Câsûsluk etme, gizlice araştırma.

tecessüs eden

 • Casusluk yapan, gizlice araştıran.

tecessüs etmek

 • Casusluk yapmak, gizlice araştırmak.

tedahül / tedâhül / تَدَاخُلْ

 • İç içe olmak. Birbiri içine girmek.
 • Yığılıp kalmak. Birikmek. Karışmak.
 • Bir taksidi ödemeden ötekinin gelmesi. Ödemede gecikmek.
 • İç içe olmak, birbirine dahil olma.
 • İç içe olmak, birbiri içine girmek.
 • İç içe girme.

teebbüh

 • Kibirlenme, böbürlenme, gururlanma.
 • Alicenaplık ve göztokluğu ile bir şeyden vazgeçme.

teemmel

 • "Derin ve dikkatlice düşün!".
 • İyice düşün!

teemmül

 • İyice, etraflıca düşünmek. Derin derin düşünmek.
 • İyice düşünme.

tefarik

 • Büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki; bir koku ismi.

teferrüs

 • İyice anlama.

tefhim / tefhîm / تَفْه۪يمْ

 • İyice anlatma.

tehabbür

 • (Haber. den) Esasını bilme, iyice bilme.

tehafüt

 • Sözü gizlice söyleşmek.

tekemmül-ü mebadi / tekemmül-ü mebâdî

 • Bir şeyi netice veren ilk unsur ve sebeblerin ibtidailikten mükemmelliğe doğru gitmesi.

tekmim

 • Ağaç çiçek verecek vaktinde gılafıyla tomurcuğunu çıkarıp izhâr etmek.

tekşif

 • (Keşf. den) İyice açma.

telafif / telâfîf

 • Örgü gibi iç içe geçmiş ince mânâ katmanları.

temazüç

 • Kaynaşma; iç içe geçme.

temin ve tesis

 • Bir neticeyi temin etme ve sağlama.

temlih

 • (Süryânice) El-Kayyum mânasında (Esmâ-i İlâhiyedendir).

tenatüc / tenâtüc

 • Neticelenme. Birbirini netice vermek.
 • Neticelendirme.
 • Neticelenme.

tenciz

 • Sona erdirme. Sonuçlandırma, neticelendirme.
 • Sözünü yerine getirme.

tenzil

 • Bir şeyin bir miktarını çıkarmak.
 • İndirmek, indirilmek, indirilen. Aşağı indirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'in vahiy vasıtası ile Peygamberimize (A.S.M.) indirilmesi. Tedricen indirme. (Birden indirmeye inzal, parça parça indirmeye de tenzil denir.)

terbiyename

 • Terbiye edici belge; belli bir terbiye ve eğitim programını içeren talimat, kitap.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terettüb / تَرَتُّبْ

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.
 • Netice olarak ortaya çıkma.
 • Netice olarak gelme.

terettüb-ü netice / تَرَتُّبُ نَتِيجَه

 • Netice olarak gelme, sonuç alma.

terettüp etme

 • Sonuç olarak ortaya çıkma, neticelenme.

tertib-i mukaddemat / tertib-i mukaddemât

 • Bir neticenin meydana gelmesi için lâzım olan sebeplerin sıralarına göre tertib edilmesi. Bir neticeye varılması için sırasıyla riayet edilmesi icab eden sebebler.

tesavir-i mütedahile / tesâvir-i mütedahile

 • İç içe geçmiş tasvirler, resimler.

tesmir

 • (Semer. den) İktisad ederek malın çoğalması.
 • Ağaçların çiçeklerini döküp yemiş bağlaması.

teşmir-i said / teşmir-i sâid

 • Kolları sıvama.
 • Mc: Bir işe iyice adamakıllı girişme.

tesviye

 • Seviyelendirme. Düzleme. Beraber etme. İki şeyi müsavi etme.
 • Bir neticeye bağlama.

tesviye-i umur / tesviye-i umûr

 • İşlerin görülüp neticelendirilmesi.

tetbi'

 • Peşini bırakmayıp iyice araştırma.
 • Uyma, tâbi olma.

tevafuklu

 • İçerisinde tevafuk bulunan; düzgün bir biçimde birbirine denk gelen.

teveddüd

 • Tedricen kendini sevdirmek. Dostluk etmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın çeşitli ve lezzetli nimetler vererek insanlara kendisini sevdirmesi.

tevekkül / تَوَكُّلْ

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek
 • Vekil etme, gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allaha bırakma.
 • Sebeblerine uyup neticeyi Allaha bırakma.

tevekkül-i imani / tevekkül-i imanî

 • İman edenlere yakışır tevekkül. İman kuvvetinin ve hakikatının neticesi olan tevekkül.

tevessüm

 • Bir şeyin işaretlerine bakarak iyice anlamak.
 • Bir işaret, belirti ortaya çıkma, görünme, bir şeyi işaretlerinden hareketle bilme, iyice anlama.
 • İyice anlatma.

tevrid

 • Gülgün etmek.
 • Ağacın çiçek vermesi.

teyekkunat / teyekkunât

 • (Tekili: Teyekkun) Tam olarak ve iyice bilmeler.

teykin

 • (Çoğulu: Teykinât) Tam olarak ve iyice bildirme.

tezehhür

 • (Çoğulu: Tezehhürat) Çiçeklenme.
 • Yıldıramak, parlamak.

tezeyyün-ül ezhar / tezeyyün-ül ezhâr

 • Çiçeklerin tezeyyünü, ziynetlenmeleri.

tıraz

 • " Süsleyen, donatan" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şükufe-tıraz : Çiçek süsleyen. (Farsça)

tulatıle

 • (Talâtıla) (Çoğulu: Talâtıl) Hayvanları içeri koymak. Bel ağrısı.
 • Zahmet.

uçbeyi

 • Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

ukr

 • Kısırlık.
 • Kısır olan kadının veya dişi hayvanın hali.
 • Mc: Netice alamama.

ulüf

 • (Tekili: Ulûfe) Yemler, ulufeler.
 • Yeniçeri maaşları.

ulufe / ulûfe / علوفه

 • Yeniçerilere ve sipahilere dağıtılan maaş.
 • Bir nevi hayvan yemi.
 • Yeniçeri maaşı.
 • Yem. (Arapça)
 • Yeniçeri maaşı. (Arapça)

ümmid / ümmîd

 • Ummak, arzu, istek. Sebeblere yapıştıktan sonra iyi netice beklemek.

üşkufe

 • Çiçek. (Farsça)

üşküfte

 • Açılmış çiçek. (Farsça)

usul bilgileri / usûl bilgileri

 • İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ile İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed'in kavillerini (ictihâdlarını, re'ylerini, sözlerini) içerisinde bulunduran El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-Sagîr, Es-Siyer-us-Sagîr, El-Câmi-ül-Kebîr, Es-Siyer-ül-Kebîr kitablarındaki fıkıh (din) bilgileri. Bu altı kitabı İmâm-ı Muha

utaş

 • İnsana ârız olan bir hastalıktır ve hasta insanın yüreği yanar, suyu içer, yine kanmaz.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

vahşiyane / vahşiyâne / vahşîyane / وَحْشِيَانَه

 • Vahşice, korkunç bir şekilde.
 • Vahşice. Vahşiye yakışır şekilde.
 • Vahşice.
 • Vahşice.

vak'a-i hayriye

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması münasebetiyle kullanılan bir tabirdir. İlk önceleri büyük hizmetleri görülen Yeniçeriler, zamanla nizam ve intizamlarını kaybettikleri gibi, son zamanlarda uygunsuz hareket ve isyanlarla memleketin başına belâ kesildikleri için, ocağın lağvı hayırlı sayılmış ve b

vakt-i tefrih

 • Tıb: Çiçek hastalığı aşısının yapılmasından te'sirini gösterinceye kadar geçen zaman.

varaka

 • Tek yaprak hâlindeki kâğıt.
 • Nebât yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı.
 • Hasis kimse.
 • Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği sırada Hz. Hatice vâlidemizin (R.A.) hâdiseyi kendisine bildirdiği ve o zamanın meşhur bir âlimi olan Varaka İbn-i Nevfel'in adı.

varidat / vâridât

 • (Tekili: Vâride) Kâr, gelir.
 • Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar.
 • Hatıra gelen, içe doğan.

vecd

 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.

veli'

 • Kabuğunda olan hurma çiçeği.

vest

 • Ev içerisinde olan her bir kapalı mekân.

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

vukufiyet

 • İyice bilme ve anlama.

yakub aleyhisselam / yâkûb aleyhisselâm

 • Ken'an diyârındaki (Fenike denilen Sayda, Sur ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye'nin bir kısmından ibâret olan eski bir memleket) insanlara gönderilmiş olan peygamber. İshâk aleyhisselâmın oğlu, Yûsuf aleyhisselâmın babasıdır. Yâkûb, İbrânice bir isim olup, "Allahü teâlânın saf ve temiz kıldığı kul" m

yankesici

 • Biçimine getirerek insanın üzerinden gizlice birşey çalan hırsız.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

yekun / yekûn

 • Toptan, hepsi. Netice. Toplam. (Arapçada; olur-oluyor mânâsınadır)

yevmiye

 • Gündelik. Bir günlük çalışmanın neticesi alınan ücret.
 • Günlük hadiseleri günü gününe kaydetmeğe yarıyan defter, gazete.

yuhanna

 • Hz. İsa'nın (A.S.) havarilerinden birisidir. İncillerden birisini yazmıştır. İbranicede Yahya mânasına gelir. Yuhannes, Ohannes, Con (Fr.: Jan) denir.

za'feran

 • (Çoğulu: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.

zade

 • Evlâd, oğul. (Farsça)
 • İyi insan. (Farsça)
 • Nikâh neticesi olmuş çocuk. (Farsça)
 • Kelime sonuna getirilerek birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Şah-zade (Şehzade) : Padişah evlâdı. (Farsça)

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zakzak

 • Yeynicek, hafif.
 • Bir karınca cinsi.

zangoç

 • (Ermenice) Kilisenin hizmetlerini gören ve çan çalan kimse.

zarf

 • Kap, kılıf. Mahfaza.
 • İçine mektup konulan kılıf kâğıt.
 • Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına "yer, zaman, mâhiyyet" (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime.

zarf-ı mekan / zarf-ı mekân

 • Mekân gösteren kelime. ("Burada, dışarda, içerde" gibi)

zat-ul ilkah-i zahire / zât-ul ilkah-i zâhire

 • İlkahı (döllenmesi) çiçek vâsıtasıyla olan nebat.

zayan

 • Yasemin çiçeği.

zebl

 • İnce belli olmak.
 • Çiçeğin solması.
 • Deniz kaplumbağasının sırt kemiği.

zeher

 • (Çoğulu: Ezhâr - Ezâhir) Çiçek.

zehr / زهر

 • Çiçek. şükufe.
 • Çiçek. (Arapça)

zehre / زهره

 • (Çoğulu: Ezhâr) Çiçek.
 • Beyaz, berrak. Süs, ziynet.
 • Çiçek. (Arapça)

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

zeka / zekâ

 • Sebeb ile netîce arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni îcab ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

zerdec

 • Usfur çiçeğinin evvel çıkan sarı suyu.

zevahir / zevâhir

 • (Tekili: Zühre) Çiçekler.
 • Parlak yıldızlar.
 • Ziynetli, parlak ve berrak olanlar.
 • Çiçekler, görünüşler.

zımni / zımnî / ضِمْن۪ي

 • Gizli olarak, içten içe.

zındık

 • Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve İslâmiyet'i içerden yıkmaya uğraşan sinsi İslâm düşmanı, azılı kâfir, münâfık. Kâdıy ânîler ve Behâîler böyledir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın