REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te i alem ifadesini içeren 99 kelime bulundu...

afaki / afakî

 • Kâinat ve içindeki hâdiselere âid. Nefsin haricindeki âleme dair.
 • Kıymetsiz sözler ve meseleler. (Enfüsinin zıddı.) (Objektif)

ahfa / ahfâ

 • Çok gizli, âlem-i emrin (madde ve ölçü olmayan ve arşın üstündeki âlemin) beşinci ve son latîfesi (makamı, mertebesi).

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

alem reisi / âlem reisi

 • Âlemlerin Efendisi olan Fahr-i Âlem Hz. Muhammed (a.s.m.).

alem-i baki / âlem-i bâkî

 • Devamlı ve kalıcı âlem.

alem-i berzah / âlem-i berzah

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

alem-i ceberut / âlem-i ceberut

 • Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" mânasındadır).

alem-i cismani / âlem-i cismanî

 • Maddî âlem.

alem-i cismaniyye / âlem-i cismaniyye

 • Maddî âlem, kâinat, dünya.

alem-i emr / âlem-i emr

 • Arşın üstünde olup, madde olmayan, ölçülemeyen ve herkesin anlayamayacağı âlem. Buna, âlem-i melekût ve âlem-i ervâh (rûhlar âlemi) ve mekânsızlık âlemi de denir.

alem-i fani / âlem-i fâni

 • Gelip geçici âlem, dünya.

alem-i fena / âlem-i fenâ / عَالَمِ فَناَ

 • Geçici alem.

alem-i kesif ve süfli / âlem-i kesîf ve süflî / عَالَمِ كَثِيفْ وَ سُفْلِي

 • Şeffaf olmayan, yoğun ve aşağı âlem.

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesad

 • Cismani âlem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fâni âlem.

alem-i ma'na / âlem-i ma'nâ / عَالَمِ مَعْنَا

 • Ma'nevî âlem.

alem-i ma'nevi / âlem-i ma'nevî / عَالَمِ مَعْنَو۪ي

 • Ma'nevi âlem.

alem-i maddi / âlem-i maddî / عَالَمِ مَادّ۪ي

 • Maddî âlem, görünen âlem.
 • Maddi âlem.

alem-i mana / âlem-i mânâ

 • Mânâ âlemi; maddî gözle görünmeyen mânevî âlem; rüya ve keşif âlemi.

alem-i manevi / âlem-i mânevî

 • Mânevî âlem.

alem-i maneviyat / âlem-i mâneviyat

 • Mânevi âleme ait olan şeyler.

alem-i maneviye-i islamiye / âlem-i mâneviye-i islâmiye

 • İslâmiyetin mânevî âlemi.

alem-i melekut / âlem-i melekût

 • Madde, his, akıl, ölçü âleminin üstündeki âlem.

alem-i misali / âlem-i misalî

 • Görüntüler âlemi; bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i misaliye / âlem-i misaliye

 • Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i mülk / âlem-i mülk

 • Görünen maddî ve cismanî âlem.

alem-i mülk ve şehadet / âlem-i mülk ve şehadet

 • Gözle görünen maddî ve cismanî âlem.

alem-i rahmet / âlem-i rahmet

 • Allah'ın sonsuz rahmetin yaşanacağı âlem.

alem-i rububiyet / âlem-i rububiyet

 • Rubûbiyet âlemi, Cenâb-ı Hakkın terbiye, idare ve hâkimiyetinin icra edildiği âlem.

alem-i süfli / âlem-i süflî / عَالَمِ سُفْلِي

 • Aşağı âlem.

alem-i uhra / âlem-i uhrâ

 • Öteki âlem, âhiret âlemi.

alem-i ulvi / âlem-i ulvî

 • Ulvi âlem, ruhlar âlemi.

alem-i ziya / âlem-i ziya

 • Işıklı âlem, dünya.

alem-i ziyadar / âlem-i ziyadar

 • Işıklı âlem.

alemeyn / âlemeyn

 • İki âlem. Dünya ve âhiret.

avalim-i maneviye-i islamiye / avâlim-i mâneviye-i islâmiye

 • İslâmiyetin mânevî âlemleri, mânevî dünyaları.

avalim-i ulviye ve ruhiye ve cismaniye / avâlim-i ulviye ve ruhiye ve cismâniye

 • Yüce âlemler, ruh âlemleri, cismânî âlemler.

avalimü'l-guyub / avâlimü'l-guyûb

 • Gaybî âlemler.

ayet-i tekviniye / âyet-i tekvîniye

 • Maddî alemde gözle görülen âyet.

bakiyat-ı salihat / bâkiyat-ı salihat

 • Ebedî âlemde sevap olarak bâki kalan kutsal sözler, dine uygun iyi ve yararlı işler.

berzah

 • İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası.
 • Perde.
 • Sıkıntılı yer.
 • İki yer arasındaki geçit.
 • Mani'a, engel,. Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik olanlar, berzah âlemin
 • Dünya ile âhiret arasındaki âlem.

berzah alemi / berzah âlemi / berzâh âlemi

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.
 • Dünyâ ile âhiret arasındaki âlem; kabir âlemi.
 • Tasavvufta âlem-i misâle verilen ad.

cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet

 • Manevî âlemlerde en yüksek seviyeler olan kutupluk, gavslık ve ferdiyet özelliklerini üzerinde toplama; bu makamlara sahip olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî hazretleri.

daire-i esbab

 • Sebepler dâiresi. Sebep ve kanunların bulunduğu yer olan maddi âlem.

dar-ül-fena / dâr-ül-fenâ

 • Geçici âlem, dünyâ.

ders-i maneviye / ders-i mâneviye

 • Mânevî alemde alınan ders.

dü-giti

 • İki âlem. Dünya ve âhiret. (Farsça)

dünya

 • (Müz: Ednâ) (Denâet veya dünüvv. den) En yakın, en aşağı.
 • Şimdiki âlemimiz.

efkar-ı mücerrede / efkâr-ı mücerrede

 • Mücerret fikirler; maddî âlemlerden uzak ve soyutlanmış düşünceler.

ehl-i sekir

 • Tasavvuf yoluyla mânevî âlemleri temaşa edip aldıkları ruhî lezzetle kendinden geçenler.

elsine-i semaviye / elsine-i semâviye

 • Semâvî diller; göklerdeki ve mânevî âlemlerdeki meleklerin ve ruhanî varlıkların konuştukları diller.

erkan-ı alem / erkân-ı âlem

 • Maddî âlemin temel unsurları.

ervah-ı neyyire ashabı / ervâh-ı neyyire ashâbı

 • Nurlu ruh sahipleri; manevî âlemlerdeki nurlara ulaşan büyük zâtlar.

ezan

 • Namaza dâvet ve vahdaniyet-i İlâhiyyeyi ve hakaik-ı İslâmiyyeyi âleme, kâinata ilân etmek için minare ve emsali mahallerde edilen nidâ. Kamet getirmek.
 • Bildirmek.

fahr-i kainat / fahr-i kâinat

 • (Fahr-i Âlem, Zübde-i Kâinat, Seyyid-i Kâinat) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nâmları. Bütün âlemin kendisi ile şeref bulduğu, iftihar ettiği Hz. Muhammed (A.S.M.).

fahrü'l-alemin / fahrü'l-âlemin

 • Âlemlerin övünç kaynağı olan Fahr-i Âlem Hz. Muhammed (a.s.m.).

fani alem / fâni âlem

 • Geçici âlem; dünya.

felek

 • Gök, gök katı, devir.
 • Tâli', baht.
 • Büyük ve dâirevi olan şey.
 • Her gök seyyaresinin gezdiği âlem.
 • Dünyâ, âlem,
 • Bir zilli âlet.
 • Yuvarlak kütük, kızak. (Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

gaybü'l-gayb

 • Gayb âleminden de ötede bulunan gizli âlem.

hace-i kainat / hâce-i kâinât

 • Hâce-i âlem.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hak / hâk

 • Toprak. Turab. (Hâk ol ki, Hüdâ mertebeni eyleye âli.Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâkk-ı kademdir.) (Farsça)

hakaik-i ahval / hakâik-i ahval

 • Maddî ve mânevî âlemlerdeki hâllerin gerçek mahiyetleri, içyüzleri.

hakikat alemi / hakikat âlemi

 • Âhiret âlemi; mânevî ve ruhanî âlem.

hakikat-ı hariciye / hakikat-ı hâriciye

 • Hayat gibi âlem-i şehadete gelmiş varlık.

hakikat-i hariciye / hakikat-i hâriciye

 • Dışa ait, maddî âlemde yer alan varlık.

harekat-ı ruhiye / harekât-ı ruhiye

 • Mânevî âlemlerde ruh ile yapılan faaliyetler.

harice temessül

 • Zihnî olan kelâmın hâricî âlemdeki kanunlara uygun şekilde tanzim edilişi.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

işret / عشرت

 • İçki. (Arapça)
 • İçki alemi. (Arapça)

kainat seması / kâinat seması

 • Kâinatın ve bütün varlıkların üzerinde duran gökyüzü; burada bütün varlıklar âlemi dünyaya, onu kuşatan gökyüzü ise yücelerde bulunan manevî âlemlere benzetilmiştir.

keşf

 • Açığa çıkarma; mânevî âlemlere ait bazı hakikatleri kalb gözüyle görme.

keşf ü keramat / keşf ü kerâmât

 • Allah'ın bir ikramı olarak mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve olağanüstü hâllere mazhar olma.

keşf-i evliya

 • Velilerin mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görmesi.

keşf-i kat'i / keşf-i kat'î

 • Kesin keşif, mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve ortaya çıkarma.

keşf-i sadık / keşf-i sâdık

 • Allah'ın velî kullarının mânevî âlemlere ait bazı sır ve hakikatleri Allah'ın ilham etmesiyle görmeleri.

keşfiyat-ı kat'iye

 • Kesinliğinde şüphe olmayan keşifler; mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme.

keşfiyat-ı sadıka

 • Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

kevneyn

 • İki âlem. Dünya ve Ahiret.
 • İki âlem.

küşuf / küşûf

 • Keşifler, mânevî âlemlere ait bazı hakikatleri görme işlemleri.

lahut / lâhut

 • İlâhî âlem. Uluhiyet âlemi. Ruhanî, manevî alem.
 • Allah tarafından, mânevî âlemden olan.
 • İlâhî âlem.

lahüt / lâhüt

 • İlâhî âlem, ulûhiyet âlemi.

lahuti / lahutî / lâhutî

 • Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı.
 • İlâhî âlemle ilgili.

mele-i ala / mele-i âlâ

 • Çok yüce manevî âlem.

mirac-ı ahmedi / mirac-ı ahmedî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün mânevî âlemleri gezdiği yolculuk.

mülk ve melekut / mülk ve melekût

 • Görünen cismânî ve görünmeyen mânevî âlemler.

rahmet ve istirahat alemi / rahmet ve istirahat âlemi

 • Berzâh âlemi; öldükten sonra ruhların gittiği, dünya ile âhiret arasındaki âlem.

risalet / risâlet

 • Peygamberlik, resûllük.Fahr-i âlem girdi çün kırk yaşına Kondu pes, risâlet tâcı başına.

rüya

 • (Rü'ya) Uykuda görülen misalî âlem. Düş.

seyr ü süluk-i ruhani / seyr ü sülûk-i ruhanî

 • Mânevî âlemlerde ruh ile bazı mertebelere yükselme ve yolculuk etme.

seyr-i ruhani / seyr-i ruhânî / seyr-i rûhânî

 • Ruhanî ve mânevî âlemlerdeki seyir, ruhî gezinti.
 • Ruhanî ve mânevî âlemlerdeki seyir, ruhî gezinti.

seyyid-ül kevneyn

 • İki âlemin efendisi, seyyidi. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir nâmı.

sıfat-ı ef'al alemi / sıfât-ı ef'al âlemi

 • Cenâb-ı Hakkın fiillerinin sıfatları âlemi.

sinema-i rabbaniye / sinema-i rabbâniye

 • Rabbâni sinema; Cenâb-ı Hakkın tedbir ve irâdesiyle, bütün faaliyetlerinin âdeta sinema perdeleri ve levhaları gibi gösterildiği âlem.

tabiat

 • Doğa, canlı cansız bütün varlıklar, maddî âlem.

tasarruf-u ilahi / tasarruf-u ilâhî

 • Allah'ın maddî âlemde dilediği gibi tasarrufta bulunması, dilediğini yapması.

ulvi / ulvî

 • Yüce, yüksek, göğe ve manevî âleme mensup.

umur-u hakikiye

 • Hakiki işler; maddi âlemde gerçekliği bulunan şeyler, işler.

vakıa-i ruhaniye / vâkıa-i ruhaniye

 • Ruhanî ve mânevî âlemde müşahede edilen ve görülen olay.

zevk

 • Mânevî âlemlerde iman hakikatlerinin hazzına erişme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın