REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hvet ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

afv

 • Ayakla basılmadık yer.
 • Malın iyisi, helâli ve fazlası.
 • Terketmek.
 • Mahvetmek.

aşk-ı mecazi / aşk-ı mecazî

 • Fâni şeylere olan aşk. Nefis ve şehvet arzusuna dayanan aşk.
 • Tas: Kâmil bir zâtın Cenab-ı Hakk'a dâir şiddetli muhabbetinden evvel fani, dünyevî şeylere dair olan aşkı.

bah

 • Şehvet.

bahi / bahî

 • Şehvete dâir. şehvetle ilgili.

engüşt haiden

 • Yok farzetmek, bir an için olmadığını kabul etmek. (Farsça)
 • Mahvetmek. (Farsça)
 • Parmakla göstermek. (Farsça)

gulumiyye

 • Cimaa şehveti olan kimse.

hazf

 • Aradan çıkarma, çıkarılma. Yok etme, silme, ortadan kaldırma, giderme, düşürme.
 • Selâm ve tahiyyatı uzatmayıp kısa kesmek.
 • Mahvetmek.
 • Vurmak.
 • Atmak.

hedm

 • Yıkmak, harab etmek. Parçalamak, mahvetmek.
 • Birisine vurup belini kırmak. (Râgibâ, düşmanın aldanma tevazularına.Seyl, divârın ayağın öperek hedmeyler.)(Râgıp Paşa)

heva vü heves

 • Zevk ve şehvetler. Boş ve geçici şeyler.

hevai / hevaî

 • Ciddi şeylerle alâkasız. Nefsine düşkün. Nefsine ve şehvetine mağlub. Hevâ ve hevese âit ve müteallik. (Farsça)

hirmet

 • Cima şehveti.

hubbüşşehevat / hubbüşşehevât

 • Şehvetleri sevme, nefsin arzu ve istekelerinine aşırı düşkünlük.

humud / humûd

 • Durgunluk, uyuşukluk; bir mâni olmadığı halde bekârlığı istemek. Şehvet ve iffetin azlığı.
 • Şehvet yokluğu, soğukluk, isteksizlik.

hurmet-i müsahere / hurmet-i müsâhere

 • Erkeğin herhangi bir kadın ile zinâ etmesi veya herhangi bir yerine unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle (lezzet alarak) dokunması hâlinde, o kadının neseb (soy) ile ve süt ile olan anası ve kızları ile; kadının da o erkeğin oğlu ve babası ile evle nmesinin ebedî, sonsuz olarak haram, yasak olması

ibza'

 • Bir kimseyi sıkıntı ve kedere boğma. Mahvetme.

iffet

 • İnsan rûhundaki yapıcı kuvvetin, yâni şehvetin iyiye kullanılmasından ortaya çıkan huy. Nefsi kötü isteklerinden men etmek. Âr, nâmus, hayâ duygusu.

ifna / ifnâ

 • Mahvetmek, yok etmek.

ifna'

 • Mahvetmek. Tüketmek. Kıymetini kaybetmek. Çok zarar etmek. Yok etmek.

igtilam

 • Hırs ve şehvetin galip gelmesi.
 • Muzdarib olmak, acı çekmek.

ihanet

 • Helâk etmek. Öldürmek. Mahvetmek.

imha

 • Bozmak, yok etmek, mahvetmek. Yıkmak. Zâil etmek.

ıtmal

 • Mahvetme, perişan etme.

ızaa

 • Bir şeyi zâyi etmek. Zâyi olmak. Kaybetmek. Mahvetmek, mahvedilmek.

izale

 • Zevale erdirmek. Gidermek. Ortadan kaldırmak. Mahvetmek.

izhak

 • Yok etme, mahvetme.
 • Öldürme.
 • Oku, nişandan ayırma.

kahr

 • Zorlama, mahvetme, ezme.
 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)
 • Mahvetme, helâk etme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.
 • Zorlama, zorla bir iş gördürme.
 • Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kaza-i şehvet

 • Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.)

kaza-yı şehvet / kazâ-yı şehvet

 • Şehvet ihtiyacını giderme.

kuva-ı selase / kuva-ı selâse

 • Üç kuvve; akıl, gazap ve şehvet duygusu.

kuva-yı selase / kuvâ-yı selâse

 • Üç güç; gazap gücü, şehvet gücü, akıl gücü.

kuvve-i şeheviye

 • Şehvet gücü.

kuvve-i şeheviye ve gadabiye

 • Şehvet ve öfke duyguları; insanı dünya zevklerini elde etmeye ve zararlı şeyleri defetmeye sevkeden duygular.

kuvve-i şeheviye ve gazabiye

 • Şehvet ve gazap duygusu.

kuvve-i şeheviye-i behimiye / kuvve-i şeheviye-i behîmiye

 • Hayvanî şehvet duygu.

lemk

 • Yazmak.
 • Bozmak, mahvetmek.
 • Vurmak.

melk

 • Dalkavukluk.
 • Yumuşaklık yapmak.
 • Mahvetmek.
 • Yıkamak.
 • Emmek.
 • Vurmak.

meni / menî

 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

mezi

 • İlm-i Halde: Kadınla oynamak veya şehvetle yanına gelmek gibi hâllerde erkeğin tenasül cihazında zuhur eden yapışkan renksiz akıcı cisim. (Bu hâl abdesti bozar, gusül icab ettirmez)

mugtelim

 • Hırs ve şehveti çok olan.

müşteha

 • İştiha veren, iştiha getiren. Şehvet veren.

müştehat

 • Şehveti celb eder hâle gelen. Yetişmiş kız.

muvafakat-i şehvet-i nefis

 • Nefsin şehvetine tâbi olma, uyma.

nazar-ı şehvet ve heves

 • Şehvet ve hevesle bakma.

nefs

 • (Nefis) Can, kişi, kendi, öz varlık. Bir şeyin zatı olan, kendisi.
 • Göz.
 • Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsaniye. Fıtri meyil, bedenin hissi istekleri.
 • Ruh, hayat, asıl.
 • Maya.
 • Hamiyet.

nehem

 • (Nehim - Menhum) Aç gözlü oluş. şikemperver olmak. Doymak bilmemek. Bir şeye çok düşkün, şehvetli, haris.

nehmet

 • Himmet, maksat, yüksek himmet. Harislik. şehvet.

safizm

 • Kadının kadına şehvetle bakması ve dokunması. Kadınlar arasındaki homoseksüellik.

şebak

 • Şehvet galip olup cimaa çok hırslı olmak.
 • Koyu karanlık.

şecb

 • Helak etmek, mahvetmek.
 • Kederlenmek, tasalı olmak.

şedide-i mechure

 • Elif, cim, dal, tı, ba harfleridir. Bunların zıddı: Rehavet (rahvet) ile Beyniye sıfatıdır.

şehevani / şehevânî

 • Şehvetle ilgili.
 • Şehvetle ilgili, şehvetle alâkalı.

şehevat / şehevât / شهوات

 • (Tekili: şehvet) şehvetler, nefsanî istekler, arzular.
 • Şehvetler.
 • Şehvetler. (Arapça)

şehevi / şehevî

 • Şehvetle alâkalı. Hayvanî, nefsanî duygularla alâkalı, onlara ait.

şeheviye

 • Şehvete ait.
 • Şehvetle ilgili olan.

şehiy

 • (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran.

şehvani / şehvanî / şehvânî / شهوانى

 • şehvetle ilgili, şehvete ait.
 • şehvete çok düşkün olan kimse.
 • Şehvetle ilgili.
 • Şehvetle ilgili.
 • Şehvetle ilgili. (Arapça)
 • Şehvet düşkünü. (Arapça)

şehvat / şehvât / شهوات

 • Şehvetler. (Arapça)

şehvet

 • Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
 • Bir şeyi fazla istemek.
 • Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis'te Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı

şehvet-alud / şehvet-âlûd

 • Şehvetli, şehvete bulaşmış.

şehvet-engiz

 • Şehvet uyandıran.
 • Şehvet uyandıran. Kuvve-yi şeheviyeyi tahrik eden. (Farsça)

şehvet-i medeniye

 • Modern çağın, insanları içine sürüklediği şehvet tuzağı.

şehvet-perest

 • Şehvetine çok düşkün. Nefsi arzularının esiri olan. (Farsça)

şehvetengiz / şehvetengîz / شهوت انگيز

 • Şehvet uyandıran.
 • Şehvet verici. (Arapça - Farsça)

şehvetperest / شهوت پرست

 • Şehvet düşkünü. (Arapça - Farsça)

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

tals

 • (Çoğulu: Atlâs) Mahvetmek.

tasm

 • Âd taifesinden bir kabile.
 • Mahvetmek veya mahvolmak.

tedmir

 • Yok etmek. Mahvetmek. Tepelemek. Perişan etmek.

tetbir

 • Helâk etmek, mahvetmek.

tetyib

 • Helâk etmek, mahvetmek.

tıbb

 • Tabiblik, doktorluk.
 • Her şeyi gereği gibi bilmek.
 • Rıfk. Suhulet.
 • İrade.
 • Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak.
 • Şan.
 • Şehvet.

tiyaka

 • Cimaa pek ziyade düşkün olmak.
 • Şehvetin galip olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın