REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hulasa ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

amürg

 • Fayda, menfaat, kâr. (Farsça)
 • Kader, kıymet. (Farsça)
 • Zahire, meyve. (Farsça)
 • Esas, hülâsa, özet. (Farsça)
 • Bir mikdar. (Farsça)

dall-i bi-l fehva / dâll-i bi-l fehvâ

 • (Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak.

efşüre

 • Lübb, hülasa, öz, usâre. (Farsça)

elhasıl

 • Hasılı, sözün özü, kelâmın lübbü, neticesi, kısası, kısacası. Hülasa-i kelâm, netice-i kelâm, filcümle.

elkıssa

 • Sözün kısası, sözden anlaşıldığına göre, hülâsa.

fezleke

 • Hülâsa. Netice. Öz. İcmâl.
 • Hesap listesinde netice.
 • Hülâsa, netice, özet.

hülasa / hülâsa / خلاصه

 • (Bak: Hulâsa)
 • Özet. (Arapça)
 • Hülâsa etmek: Özetlemek. (Arapça)

hulasa-i kelam / hulasa-i kelâm

 • Sözün hülâsası. Sözün özü.

hulasaten

 • Kısaca, özet olarak, hülâsa olarak, muhtasaran.

icmal

 • Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek.
 • Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice.

icmalen

 • Kısaca. Özlüce. İcmali ve hülâsa olarak.

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • Şehâdet ifâdesini hülâsa eden (Eşhedü en Lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh) cümlesi.

lübb

 • İç. Öz. Her şeyin iyisi, hülâsası.
 • Akıl, içli şeyin içi.

meal-i icmali / meâl-i icmalî

 • Kısaca hülâsası, kısaca mânâsı. İcmalî meâl.

mücmel

 • Kısa. Öz. Muhtasar. Sözü az, mânası çok olan. Hülâsa edilmiş. Müfesser olmayan söz.

mücmelen

 • Mücmel bir tarzda. Kısa olarak, muhtasaran, hülâsa olarak.

muhassal

 • Netice. Husule gelen. Tahsil olunan. Hâsıl olmuş bulunan. Toplanılmış, cem'olunmuş. Hülâsa. Sözün kısası.

muhtasıra

 • Kısaltma. Hülâsa.

mülahhas / mülâhhas

 • Hülâsası, özü çıkarılmış. Telhis edilmiş.
 • Özet, hulâsa.

mülahhis

 • Hülâsa eden. Özünü bildiren.

netice

 • (Çoğulu: Netâic) Son, gaye. Semere, hülâsa.
 • Döl, evlâd.

ruh

 • Can, nefes, canlılık.
 • Öz, hülâsa, en mühim nokta.
 • His.
 • Kur'an.
 • İsa (A.S.).
 • Cebrail (A.S.).
 • Korkmak.

tahlis

 • Kurtarmak. Halâs etmek.
 • Bir şeyin özünü, hülâsasını almak.

tahlisen

 • Hülâsa ederek. Özünü söyleyerek.

tefarik-ul asa / tefarik-ul asâ

 • Bir atasözüdür. Bu darb-ı mesel hakkında meşhur Kamus Tercümesi'nde hülâsaten şu mâlumat var: "Arab'dan fakir bir kadının zaif ve gayet huysuz bir oğlu varmış. Yaptığı müteaddit kavgalarda meselâ bir defasında burnunu, bir defasında kulağını, bir defasında dudaklarını kesmişler. Her bir defasında da

tehlil

 • İslâmiyetin tevhid akidesini hülâsa eden, ancak bir İlâh bulunduğunu, Onun da ancak ve ancak Allah (C.C.) olduğunu ifade eden "Lâilâhe illâllâh" sözünü tekrar etmek.

telhis / telhîs

 • Kısaltma. Hülâsasını alma.
 • Kısaltma, özetleme, hulâsa-sını alma.

telhisat / telhisât

 • (Tekili: Telhis) Kısaltmalar, hülâsalar, özetlemeler.

telhisen

 • Kısaltılarak, hülâsaten, özet olarak, hülâsa tarzında.

temehhuz

 • Bir şeyden hülâsa olarak çıkmak. (Sütten yağ çıkması gibi)

vahy-i zımni / vahy-i zımnî

 • Mücmel ve hulâsası vahye ve ilhama istinad eden; tasvirât ve tafsilatı Resul-ü Ekrem'e (A.S.M.) âit olan vahiydir.

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın