LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hoca ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

ahond

 • Tahsil yapmış, hoca. Ulu, büyük. (Farsça)

ahund / âhund / آخوند

 • Molla, hoca. (Farsça)

alim / âlim

 • Bilen, bilgili.
 • Çok şey bilen.
 • Çok okumuş, bilgiç.
 • İlim ile uğraşan. Hoca.

dersiamm / dersiâmm

 • Herkese ders verebilen hoca.

fena fiş-şeyh / fenâ fiş-şeyh

 • Tasavvuf ilminde talebenin velî olan hocasının arzû ve isteklerine tâbi olması, irâdesini isteğini onun eline bırakması. Ölü yıkayıcının elindeki meyyit (ölü) gibi olması. Ona hiç bir işinde muhâlefet etmemesi.

filati / filâtî

 • (Bak: HOCA TAHSİN EFENDİ)

hace / hâce / خواجه

 • Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.
 • Hoca, efendi, sâhib, muallim, âile reisi. (Farsça)
 • Hoca.
 • Hoca. (Farsça)
 • Efendi. (Farsça)
 • Ağa. (Farsça)
 • Sahip. (Farsça)
 • Vezir. (Farsça)

hacegan / hâcegân / خواجگان

 • (Tekili: Hâce) Hocalar. (Farsça)
 • Eskiden yüzbaşı rütbesi karşılığında sivil rütbe. (Farsça)
 • Bâb-ı Âli kalemleri efendilerinden hususi bir rütbe taşıyan adam. (Farsça)
 • Hocalar. (Farsça)
 • Efendiler. (Farsça)

hacegi / hacegî / hâcegî / خواجگى

 • Tüccar, ticaretle meşgul olan kimse. (Farsça)
 • Efendilik, hocalık. (Farsça)
 • Hocalık. (Farsça)
 • Efendilik. (Farsça)
 • Ağalık. (Farsça)
 • Sahiplik. (Farsça)
 • Tüccar. (Farsça)

hoca / خواجه

 • Hoca. (Farsça)
 • Sahip. (Farsça)
 • Efendi. (Farsça)
 • Üstad. (Farsça)

hoca-i dana / hoca-i dânâ

 • Âlimlerin hocası, çok büyük âlim kimse.
 • Bilgin hoca.

hoca-i kainat / hoca-i kâinat

 • Kâinatın hocası, efendisi.

hoca-vari / hoca-vâri

 • Hocaya benzer surette.

hocavari / hocavâri / hocavârî

 • Hoca gibi.
 • Hoca gibi.

horasani / horasanî

 • Horasana ait. Horasanlı. (Farsça)
 • Sarıktan daha büyük görünen hoca kavuğu. (Farsça)

icazet / icâzet

 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.

icazet alma / icâzet alma

 • Eski medrese usûlüne göre bir öğrencinin hocasından öğrendiği ilimler hakkında yeterlilik belgesi alması.

icazet vermek

 • Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi.

icazet-i mutlaka / icâzet-i mutlaka

 • Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dâir verdiği izin veya bu izni ifâde eden belge, diploma.

iman-ı taklidi / îmân-ı taklîdî

 • Bir hocadan veya kitaptan okuyup öğrenmeden ana, babasından ve etrâfından görüp işittiği gibi inanmak.

kisve-i ilmiye

 • İlim adamlarına, hocalara âit elbise.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

medrese ehli

 • Dinî ilimlerin okutulmasıyla meşgul olan hocalar.

meftihane / meftihâne

 • Yeni bir kitaba veya yeni bir derse başlarken, talebelere hocası tarafından verilen başlama ziyafeti.

meftuhane

 • Başlangıç için verilen ziyâfet. Bir kitabı okumaya veya yeni bir derse başlarken, talebelere hocası tarafından verilen başlama ziyafeti. (Farsça)

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

molla

 • Eskiden büyük âlimlere verilen isim.
 • Büyük kadı.
 • Efendi, hoca, Medrese talebesi.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld

muallimat / muallimât

 • Öğretici kadınlar, kadın hocalar.

muallime

 • Hanım hoca. Öğreten ve tâlim eden kadın veya kız.

muallimin / muallimîn

 • Muallimler. Hocalar, ta'lim edenler, öğretenler.

müderris

 • Ders veren, öğretmen, hoca.

müderrislik

 • Yüksek eğitim kurumlarında ders verme, hocalık.

müftehan

 • Hoca ile talebeler arasındaki bir kitaba başlangıç ziyafeti. (Farsça)
 • Hazineler. (Farsça)

orhan gazi

 • (Mi: 1288 - 1359) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Babası Osman Gazi vefat edince (1326) Onun yerine tahta geçti. Onu yetiştiren, Hocası Şeyh Edebâli idi. Genç yaşta gazi akıncılar arasına karıştı, çok cesur ve atılgandı. Akıncı Gaziler onun oğlu Süleyman Paşa kumandasında Rumeli'ye geçtiler. Türbes

seyda

 • Efendi, hoca, şeyh, seyyid mânasına talebelerin hocalarına karşı söylediği bir hürmet lâfzıdır.
 • Efendi, hoca, şeyh.

üstad / üstâd / استاد

 • Hoca, öğretmen.
 • Hoca.

üstad-ı ihtiyaç

 • İhtiyaç öğretmeni; insanı bir hoca gibi öğretip eğiten ihtiyaç.

üstad-ı küll / üstâd-ı küll / اُسْتَادِ كُلْ

 • Herşeyin üstadı, hocası (Allah).

üstad-ül beşer

 • Beşerin bütün insanlığın üstadı, hocası, daha bilgili ve ârif. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam.

üstadlık

 • Hocalık.

üstadü'l-beşer

 • Bütün insanlığın üstadı, hocası; Hazret-i Muhammed (a.s.m.).

üveysi / üveysî

 • Üstâdı, hocası olsun olmasın, hayatta veya vefât etmiş bir büyüğün rûhâniyetinden istifâde ederek, terbiye görerek yetişen, olgunlaşan kimse. Bu şekilde yetişme yoluna üveysîlik denir.

vasl

 • Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma. Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir. Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
 • Birleştirme. İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya İki temel bilgiyi vasl eden bir araya Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya Ve bu zikr deryâsınd

veled-i manevi / veled-i manevî

 • Evlâdlığa kabul edilen, âhiret evlâdı. Bir hocanın talebesi. Mürid.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın