LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hissi ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

a'sab-ı muharrike / a'sâb-ı muharrike

 • Hissi, duyguyu vücuttaki haber merkezine bildiren sinirler. Hareket ettirici sinirler.

analjezi

 • yun.Tıb: Acı hissinin kaybı.

basar

 • Göz, görme hissi.

bihiss / bîhiss / بى حس

 • Hissiz, duygusuz. (Farsça - Arapça)

butlan-ı his

 • Ameliyat için bir uzvun hissinin iptâli, duyarsız hâle getirilmesi.

cahiliye devri / câhiliye devri

 • İslâmiyet'ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.

cibs

 • Kansız, hissiz. Hayırsız, alçak kimse.
 • Alçı taşı, kireç.

ecza-i meyyite-i hamide-i camide-i kesife / ecza-i meyyite-i hâmide-i camide-i kesife

 • Ölü, hissiz, camit ve kesif parçalar.

efsürde

 • Soluk, donmuş, hissizleşmiş. (Farsça)

efsürde-dil

 • Kalbi hissizleşmiş. Donuk gibi olmuş kalb. (Farsça)

ehl-i adavet

 • Düşmanlık hissi besleyenler.

ehl-i sekr

 • Aklı ile hareket edemeyip hissi ve zevki ile hareket eden, sarhoş. (Farsça)
 • Tas: İlâhî bir tecelli ile istiğrak halinde olanın kendinden geçmesi hali. (Farsça)

el-buğzu fillah

 • Allah için buğzetmek. Bütün şiddet, adavet ve düşmanlık Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) rızası dairesindedir. İhlâsı kıracak, hissî hareketten sakınmaktır.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

füsürde dil

 • Kalbi donmuş. Hissiz. Kalbi katılaşmış.

hacis

 • Tasa, keder, hüzün, gam.
 • Hâtıra. Kalb ve hissin en derin ve gizli sesleri.

hassas

 • Duygulu, içli.
 • Alıngan. Çok ve çabuk hisseden. Hissi galib olan kimse.

haya / hayâ

 • Utanma hissi.

heybet / هَيْبَتْ

 • Hürmetle beraber koruk hissini veren hal. Sakınıp korkulacak hal. Azamet.
 • Korku ve hürmet hissini uyandırma.

hiss-i adalet

 • Adalet hissi, duygusu.

hiss-i amme / hiss-i âmme

 • Genelin hissi.

hiss-i hürriyet

 • Hürriyet hissi, özgürlük duygusu.

hiss-i hüzn-ü gamdar

 • Gam veren hüzün hissi.

hiss-i intikam

 • İntikam hissi.

hiss-i muhabbet

 • Sevgi hissi, duygusu.

hiss-i şefkat ve himaye / hiss-i şefkat ve himâye

 • Şefkat ve koruma hissi.

hiss-i selim

 • Selim his. Her çeşit zarar verebilecek olan, müsbet olmayan ve şerre giden şeylerden kendini koruma hissi.
 • Sağlam ve insanı yanıltmayan his.

hiss-i şükran

 • Teşekkür etme hissi.

hiss-i şükran ve memnuniyet

 • Teşekkür etme ve memnuniyet hissi, duygusu.

hiss-i taklidi / hiss-i taklidî

 • Taklit hissi, duygusu.

hiss-i uhuvvet

 • Kardeşlik hissi.

hissiyet

 • Duygululuk, hissîlik.

huş

 • Akıl, fikir, zekâ, iyi ile kötüyü ayırma hissi. (Farsça)
 • Ruh, can. (Farsça)
 • Ölüm, (Farsça)
 • Zehir. (Farsça)

ihdar

 • (Hadr. dan) Tıb : Bir organın hissini iptal etme, uyuşturma.
 • Kızı yaşmaklandırma, ferace giydirme.

ihsasiyye

 • Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.

ind

 • Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Baz

kasi / kasî / kâsî

 • (Kasiye) Duygusuz. Katı, hissiz, taş gibi katı.
 • Katı, hissiz.

kuvve-i dafia / kuvve-i dâfia

 • Zararlı şeyleri men'etme ve onlardan korunma hissi. İtme kuvveti.

kuvve-i müdrike

 • İdrak kuvveti. Beş duygunun, hissin zihinde duyulması, anlaşılması.

kuvve-i vahime / kuvve-i vâhime / قُوَّۀِ وَاهِمَه

 • Kuruntu hissi.

lamise / lâmise

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.

merhamet-disar

 • Çok merhametli, acıma hissi fazla olan.

meyl-i intikam

 • İntikam hissi.

minnet

 • İyiliğe karşı duyulan şükür hissi.
 • Birisine iyilik etmek.
 • Yapılan iyilikleri sayarak başa kakmak.
 • İyiliğe karşı duyulan şükür hissi, başa kakma.

minnettar / minnettâr

 • İyilik yapan birisine karşı duyulan teşekkür hissi.

minnettar etmek

 • Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi uyandırmak.

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

mübtel-i hiss

 • Hissi ibtal olunmuş.

mübtil-i hiss

 • Hissi iptal eden.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

mürdedil

 • Gönlü ölmüş, katı yürekli, ham, hissiz, duygusuz insan.

müteessir

 • Te'sir altında kalmış. Acımış yahut sevinmiş. Hissiyatına dokunmuş.
 • Üzüntülü.

müteheyyib

 • Heybetlenen. Heybetli. Korku ve hürmet hissini veren.

muvahhiş / مُوَحِّشْ

 • Korkutan, ruha yalnızlık hissi veren.

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

nazar-ı hissi / nazar-ı hissî

 • Hissî, maddî bakış.

nefs

 • (Nefis) Can, kişi, kendi, öz varlık. Bir şeyin zatı olan, kendisi.
 • Göz.
 • Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsaniye. Fıtri meyil, bedenin hissi istekleri.
 • Ruh, hayat, asıl.
 • Maya.
 • Hamiyet.

perde-i cümud

 • Donmuş, katı perde.
 • Mc: Alem, tabiat.
 • Akıl ve hissiyatı kendisi ile meşgul edip, dini ve ulvi hakikatlardan ayıran, gaflet veren perde.

rikkat-i cinsiye

 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.

şükran / şükrân

 • Şükür hissi.

te'min

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.

tefani / tefanî

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.
 • Birbirinde fâni olma; fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme.

trajedi

 • yun. Fâcia. Mevzuunu efsanelerden veya tarihî hâdiselerden alan, seyirciler üzerinde merhamet veya dehşet hissi uyandıran sahne eseri.

umur-u gaybiye

 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.

vicdan / vicdân

 • İnsanın iyiyi kötüden ayırma hissi.

vicdanen

 • Vicdanca, iyilik hissine göre.