LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hibe ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

akd

 • Anlaşma, sözleşme. Nikâh, hibe (bağış), vasiyet, alış-veriş gibi işlerde taraflardan birinin teklifi, diğerinin kabûlü ile gerçekleşen sözleşme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi

akd-i muavaza

 • Hibe ve sadaka gibi teberruattan olmayıp iki taraftan ivaz verilerek yapılan akd, ivazlı akd. Satış, trampa gibi.

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

azize

 • (Müe.) Aziz olan.
 • Hristiyanlıkta kadın rahib. Rahibe.

cahb

 • (Çoğulu: Echibe) Ebücehil karpuzu.
 • Korkudan dolayı kederli olmak.

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

hasna

 • Güzel kadın. Hüsün ve cemal sâhibesi.

hediye

 • Fakir veya zengin bir kimseye ikrâm için hîbe (bağış) olarak verilen veya gönderilen mal.

hibat

 • (Tekili: Hibe) Bağışlar, hibeler.

hibbe

 • (Çoğulu: Hibeb) Yırtık ve eski kumaş parçası. Paçavra.

hibe / هبه

 • (Çoğulu: Hıbeb-Hıbâb) Yaban otlarının tohumu.
 • Bağış. Bir malı karşılıksız olarak başkasına verme. Hibe edilen mala hediye denir.
 • Bağışlama, hibe. (Arapça)

hibe-name

 • Bir kimseye birşey hibe edip bağışlamak üzere yazılan kâğıt. (Farsça)

hıbne

 • (Çoğulu: Hıben) Büyük çıban.

hıbre

 • (Çoğulu: Hıber-Hıberât) Yemeni, alaca renkli bez.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hubban

 • Habbeler, tâneler, tohumlar. (Hibeb de aynı meâldedir).

hudadad

 • Allah vergisi. Mevhibe-i İlâhî. (Farsça)

istihab

 • (Hibe. den) Hibe ve hediye olarak isteme. Bağış olarak arzulama.

ittihab

 • (Hibe. den) Karşılıksız olarak verilen bir bağışı kabul etme.

lühve

 • (Çoğulu: Lühâ-Lühât) Değirmencinin, eliyle değirmenin ağzına döktüğü tane. (Daha çok hediye, atâ ve hibe mânasına kullanılmıştır.)

manastır

 • Hıristiyanlıkta ibâdet edilen ve din adamlarından bir râhib veya râhibenin idâre edip, barındığı binâ.

mecelle

 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

mevahib

 • Hibe olunan şeyler. Karşılıksız verilenler.
 • Mevhibeler. İhsanlar, bahşişler.

mevhub

 • (Çoğulu: Mevâhib) (Vehb. den) İhsan edilmiş, verilmiş, hibe olunmuş, bağışlanmış.
 • Fık: Karşılıksız olarak birine verilmiş.

mevhube

 • Karşılıksız olarak verilen; hibe edilen.

nuhl

 • Karşılıksız hediye ve hibe.

ömri hibe / ömrî hibe

 • Bir kimseye; "Ömrün boyunca evim senin olsun" diyerek yapılan hibe.

pişkeş

 • Hediye, armağan, hibe. (Farsça)

rukbi / rukbî

 • İki kişinin karşılıklı olarak, öldükten sonra sâhib olmaları şartıyla birinin malını diğerine bağışlaması yâni sen ölürsen evin benim olsun, ben ölürsem evim senin olsun şeklindeki hibe.

sadaka

 • Allahü teâlânın rızâsına niyet ederek ve karşılık beklemeden muhtâc olanlara, fakirlere, hibe edilen mal, para ve her türlü iyilikte, ihsânda bulunma.
 • Zekât.
 • Ganîmet.

sahibat / sâhibat

 • (Tekili: Sâhibe) Kadın sâhibler.

sahibet-ül beyt / sâhibet-ül beyt

 • Ev sâhibesi.
 • Kadın ev sâhibi.

şit (şis) aleyhisselam / şit (şîs) aleyhisselâm

 • Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası vefât edince peygamber oldu. Kendisine elli suhuf kitâb verildi. Şit ismi İbrânice olup Arapça'da Allah'ın hibesi (hediyesi) mânâsındadır. Şit yerine Şîs de denilmiştir.

talef

 • Fazl. Atâ, hediye, bahşiş, hibe.
 • Kanı heder olmak.

vahib / vâhib

 • (Vâhibe) Bağışlayan, veren, ihsan eden, hibe eden.

vehb

 • Hibe. Bağış. Vergi.

vehhab / vehhâb / وَهَّابْ

 • Çok hibe eden, fazlaca bağışlayan (Allah).

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın