LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hesap ifadesini içeren 86 kelime bulundu...

a'şari / a'şarî

 • Ondalığa âit. Öşür hesapları nev'inden. On sayıları. Ondalık.

abar / âbar

 • (Tekili: Bi'r) Kuyular. Su kuyuları. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)

adalet-i kübra / adâlet-i kübra

 • Bütün hak sahiplerine haklarının verildiği ve bütün haksızlardan hesap sorulduğu büyük adâlet.

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

alay emini

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askerin hesap işlerine bakan subay ki, binbaşıdan alt derecededir.

amar / âmâr / آمار

 • Hesap. (Farsça)
 • Araştırma. (Farsça)
 • Tıb: Karında su toplanma hastalığı. (Farsça)
 • Sayım. (Farsça)
 • Hesap. (Farsça)

amare-gir

 • Hesap işleriyle uğraşan kişi. Muhasebeci. (Farsça)

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

bi-hesab / bî-hesab

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-mer / bî-mer

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bihad ve bihesab / bîhad ve bîhesab

 • Hadsiz ve hesapsız.

bihesab / bîhesâb / بى حساب

 • Hesapsız, sonsuz. (Farsça - Arapça)

bihisab / bîhisab

 • Hesapsız.

bütçe

 • Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri. (Fransızca)

cümmel

 • (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced.
 • Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı.

divan-ı ilahi / divan-ı ilâhî

 • Âhiretteki hesap günü. Haşirde muhasebe günü.

divan-ı muhasebat

 • İnsanların sorgulanıp hesaba çekileceği yüksek makam; mahşerdeki hesap.

ebced

 • Arap harflerinin diziliş sırası, bu harflerin rakam olarak değerlerinden yola çıkılarak yapılan hesap.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

emperyalizm

 • Bir devletin, sınırlarını genişletme politikası. Sınırları genişletmekteki gaye, başka memleketlerin zenginlik kaynaklarını ele geçirme ve insanlarını kendi hesaplarına çalıştırmaktır. Bu maksat için çok defa silâhlı harp, hem masraflı, hem de hürriyet fikriyle bağdaşmadığından zamanımızda daha sins (Fransızca)

endaze

 • Ölçü, mikyas. (Farsça)
 • Arşının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. (60 cm.dir) (Farsça)
 • Tahmin, takdir. (Farsça)
 • Derece, mertebe. (Farsça)
 • Mc: Hesap. (Farsça)

engare

 • Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. (Farsça)
 • Hikâye, efsâne, roman, kıssa. (Farsça)
 • Başdan geçen bir olayı tekrarlama. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)
 • Utanarak geri geri çekilme. (Farsça)

fezleke

 • Hülâsa. Netice. Öz. İcmâl.
 • Hesap listesinde netice.

fündak

 • Hesap defteri.

galet

 • Hesapta yanılmak.

hadsiz

 • Hesapsız, sayısız. Belirli olmayan, çok.

hesab / hesâb / حساب

 • Hesap. (Arapça)

hesab-ı cifri ve ebcedi ve riyazi / hesab-ı cifrî ve ebcedî ve riyazî

 • Cifir, ebced ve matematiksel hesap.

hesabat / hesâbât

 • Hesaplar.
 • Hesaplar.

hisab / hisâb / حساب

 • (Çoğulu: Hisâbât) Hesap, aritmetik.
 • Hesap, saymak, aritmatik.
 • Hesap. (Arapça)

hisab-ı ameli / hisab-ı amelî

 • Mat: Pratik hesap, aritmetik.

hisab-ı nazari / hisab-ı nazarî

 • Mat: Teorik hesap.

hisaba çekmek

 • Hesap sormak, hesap aramak.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

icmal

 • Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek.
 • Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice.

ihtisar

 • İcmâl etmek. Sözün kısaltılması. Kısaltmak.
 • Mat: Sadeleştirme, basitleştirme. Hesapta bir tenasübü en küçük haddine indirme.

ikram

 • Ağırlamak. Hürmet etmek. Saygı göstermek.
 • İltifat olarak bir şeyler vermek.
 • Bağış.
 • Hesap dışı verilen şey veya yapılan indirme, tenzilât.
 • Allah'ın lütfu ve ihsanı. (İkramın izharı, yani Allah'ın lütfu ve ihsanı olan ikramın izharı tahdis-i nimettir. İnsanın ne

ilm-i hesab

 • Hesap bilgisi, aritmetik, matematik.

istibsar

 • Basiretli olmak. Düşünceli, hesaplı ve dikkatli iş yapmak ve hareket etmek.

istihrac-ı cifri / istihrac-ı cifrî

 • Cifirle ilgili hesaplamalar, cifir ilmiyle elde edilen sonuçlar.

istisbat

 • (Sebt. den) Acele etmeyip tedbirli ve hesaplı davranma.

la yüad ve la yuhsa / lâ yüad ve lâ yuhsâ

 • Sayısız ve hesapsız.

la-yuhsa / lâ-yuhsâ

 • Hesapsız.

latuhsa / lâtuhsa

 • Sayısız. Sayıya gelmez. Hesaplanmaz.

layüad vela yuhsa / lâyüad velâ yuhsa

 • Sayısız ve hesapsız.

layuhsa / lâyuhsa / lâyuhsâ

 • Hesapsız.
 • Hesapsız.

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

mahşer

 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.

mahsub / mahsûb / محسوب

 • Sayılmış. Hesaplanmış. Hesabına kaydedilmiş.
 • Bir zata mensub kabul edilen.
 • Hesaplanmış.
 • Hesap edilen. (Arapça)

mahsuben

 • Hesaplanarak. Hesaplı olarak. Hesabına kaydedilerek.

makam-ı mahmud / makâm-ı mahmûd

 • Mahşer (kıyâmet) günü büyük bir sıkıntı ve ızdırab içerisinde bulunan mahlûkâtın hesaplarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâ tarafından Muhammed aleyhisselâma verilen şefâat izni. Buna Şefâat-i Kübrâ da denir.

medfuat

 • (Tekili: Medfu') Defedilip dışarı çıkarılmış olanlar.
 • Sarfedilmiş ve verilmiş paralar. Harcanan veya kasadan çıkan paraların, hesap defterinde kaydedildiği hâne.

memnun

 • (Minnet. den) Hoşnud. Razı. Minnet altında bulunan. İyiliğe nâil kılınmış. Çok muteber olan şey. Çok beğenilen. Ölçülü ve hesaplı olan.
 • Kesilmiş.

mes'ul

 • Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeğe mecbur olan. Mes'uliyetli. Bir işin idâresi kendisine âit olan.
 • Ceza verilmiş olan.

mes'uliyet

 • Mes'ul olma hâli. Yaptığı iş ve hareketten hesap vermeğe mecbur oluş.

mevzuniyet

 • Düzgün, hesaplı ve düzenli.
 • Mevzun olma hâli.

meydan-ı haşir

 • Haşir meydanı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip hesap vermek için toplanılacak olan meydan.

mirasyedi

 • Mirasa konan; çalışmadan hazıra konan ve hesapsızca harcayan.

mizan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

mizan-ı haşir

 • Haşir terazisi, büyük hesap günü olan haşir meydanında amelleri tartan terazi.

muharece

 • Parmaklarıyla hesap edip taksim etmek.

muhasebat

 • (Tekili: Muhasebe) Hesap işleri, hesap görme işleri. Hesap dâireleri.

muhasebe / muhâsebe

 • Hesaplaşma, hesap görme.

muhasib / muhâsib

 • Hesab eden. Hesap işi ile uğraşan. Muhasib.
 • Hesapçı.

münafeşe

 • Hesap görürken iyice araştırıp, birşeyi terk etmemek.

muvazene-i a'mal / muvazene-i a'mâl

 • Yapılan işlerin, amellerin tartılıp hesaplanması.

nezir

 • (Nezr. den) Bir iş için korkulacak bir şey söyleyip gözdağı vermek. İlerdeki hesap için korkutmak. ("Beşir" in zıddıdır)
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın bir vasfı olup Allaha (C.C.) inanıp itaat etmeyenlere cehennemden haber verdiği için "Nezir" denmiştir.

nota

 • (İtalyancadan) Emir ve istek bildiren yazı.
 • Bir şeyi sonradan hatırlamak için konan işaret.
 • Resmi ve siyasi mektup, muhtıra.
 • Mülâhazat.
 • Hesap pusulası.
 • Müziğe ait yazı.

paskal

 • Hristiyanlıkta dindarlığı ile beraber fizik, edebiyat, hesap, hendese ve felsefede (Milâdi 17. asırda) büyük bir âlim olarak tanınmıştır. (Fransızca)

rasyonel

 • Fls: Akla uygun, hesaplı, ölçülü, biçili. (Fransızca)

riyazi / riyazî

 • Hesap ve hendeseye dair. Matematiğe dair.
 • Hesap ve matematikle ilgili.

riyaziyat

 • Matematik ilmi, hesap-hendese ilmi. Aritmetik-geometri.

riyaziye

 • Hesap ilmi. Matematik bilgisi. Hesapla alâkalı.
 • Bir yazı çeşidi.
 • Hesap ilmi, matematik.

rub'-ı daire / rub'-ı dâire

 • Namaz vakitlerinin hesaplanmasında, yükseklik ölçülmesinde ve bâzı trigonometrik hesapların yapılmasında kullanılan el âleti. Bâzı geometrik şekillerden ibâret olup, dörtte bir dâire şeklinde tahta üzerine şekiller işlendiği için buna Rub'-ı dâire ta htası da denilmiştir.

ruz-i haşir

 • (Ruz-i hesab) Kıyamet günü.
 • Âhiretteki toplanma günü. Haşir günü. Dirilip toplanıp hesap görülecek gün.

sühan-senc

 • (Çoğulu: Sühansencân) Hesaplı ve ölçülü konuşan, lüzumsuz konuşmayan. (Farsça)

şümar

 • Hesap, sayı. (Farsça)
 • Sevgi, muhabbet. (Farsça)

şümürde

 • Hesap edilmiş, hesaplanmış, sayılmış. (Farsça)

tahasüb

 • Hesaplaşmak.

tarih-i mu'cem

 • Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih.
 • Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser.

temkin zamanı / temkîn zamânı

 • Güneşin doğuş, batış vakti ve namaz vakti hesapları yapılırken, vakitlere eklenen veya çıkarılan zaman miktârı. Bu vakitler hesâb edilirken deniz ve ova gibi düz yerlerde güneş merkezinin hakîkî ufkun altına inmesi esas alınır. Hâlbuki o yerin en yük sek tepesinde bulunan bir kimsenin gördüğü ufukta

tenasüb

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Nisbet, kıyas.
 • İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.
 • Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.

teslimat

 • (Tekili: Teslim) Bir hesap üzerine yapılan ödemeler.

tesviye / تسویه

 • Eşitleme. (Arapça)
 • Düzleme. (Arapça)
 • Sonuçlandırma. (Arapça)
 • Hesap kapatma. (Arapça)
 • Tesviye edilmek: (Arapça)
 • Eşitlenmek. (Arapça)
 • Düzlenmek. (Arapça)
 • Sonuçlandırılmak. (Arapça)
 • Hesap katılmak. (Arapça)
 • Tesviye etmek: (Arapça)

timar / timâr

 • Osmanlı Devleti'nin geçimlerine ve hizmetlerine âit masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde kendi nâm ve hesaplarına tahsîl selâhiyeti ile birlikte tahsîs etmiş olduğu vergi kaynaklarına verilen isim. Dirlik.

vezn

 • (Vezin) Tartma. Ölçme. Hesaplama.
 • Tartacak şey. Tartı.
 • Ağırlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın