LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hedıl ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

ahmed

 • Daha çok hamdeden.
 • Çok övülmeğe ve medhedilmeğe lâyık.
 • Çok sevilen. Beğenilmiş.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi.
 • Çokça methedilen, övülen.

ayasofya

 • İstanbul'daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453'de İstanbul fethedilince Fatih

cizye

 • Devlet teminatı karşılığında fethedilen yerlerde Müslüman olmayanlardan alınan vergi.

fesh-i mukavele

 • Mukavelenin bozulması, anlaşmanın feshedilmesi.

hamaid

 • (Tekili: Hamîde) Bir kimsenin medhedilmeğe lâyık olan işleri.

hamid / hamîd

 • Sena edilmeğe, medhedilmeğe elyak olan. Dünya ve âhirette hamd kendisine mahsus olan Allah (C.C.)
 • Isparta Vilâyetinin Osmanlılar devrindeki adı.

haslet-i memduha / haslet-i memdûha

 • Övülmüş ve methedilmiş özellik.

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

hazret-i ahmed

 • Çokça medhedilen, övülen; Peygamberimizin (a.s.m.) isimlerinden birisi.

huff

 • Abdest alınırken üzerine meshedilebilen mest vs. gibi ayakkabı.
 • Deve tabanı isimli bir nebat.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

mahmud-üş şiyem

 • Medhedilecek huylara sâhib olan. Beğenilen ve takdir edilen hasletler kendinde bulunan.

matarih

 • (Tekili: Matrah) Bir şey atılan yerler.
 • Tarhedilecek yerler.

medh / مدح

 • Övgü. (Arapça)
 • Medhedilmek: Övülmek. (Arapça)
 • Medhetmek: Övmek. (Arapça)

meftuh / meftûh / مفتوح

 • Fethedilmiş, açılmış, açık.
 • Zaptedilmiş, ele geçirilmiş. Sonu üstün ile harekeli isim.
 • Açılmış. Fethedilmiş.
 • Ele geçirilmiş, zabtedilmiş.
 • Gr: Fethalı (üstünlü) okunan harf.
 • Açık. (Arapça)
 • Fethedilmiş. (Arapça)
 • Fethalı. (Arapça)

memduhat

 • (Tekili: Memduh ve Memduha) Medhedilecek ve övülecek şeyler. Övülmeğe değer şeyler.

men'ut

 • Medhedilmiş. İyiliği, güzelliği söylenilmiş olan.

meşruh / meşrûh / مشروح

 • Açıklanmış, şerhedilmiş. (Arapça)

mezbuh

 • Kesilen. Zebhedilen. Boğazlanmış.
 • Kurban edilmiş.

muhammed

 • Pek çok tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş meâlinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimize (A.S.M.) verilmiştir.
 • Methedilmiş, övülmüş.
 • Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâmın "medhedilen" mânâsındaki ismi.

mümecced

 • (Mecd. den) şereflendirilmiş. Medhedilerek ululanmış.

musahhar

 • Teshir edilmiş. Ele geçirilmiş. Fethedilmiş.
 • İstenilen hâle konulmuş.
 • Birine bağlanmış.

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

sütude

 • (Çoğulu: Sütudegân) Övülmüş, medhedilmiş. (Farsça)
 • Övülüp medhedilmeğe değer. (Farsça)

tabiin / tâbiîn

 • Hadîs-i şerîflerle medhedilen, Eshâb-ı kirâmdan sonra gelen şerefli nesil. Eshâb-ı kirâmı görüp, onların sohbetinde bulunanlar.

ümduha

 • Medhedilmeğe sebep olan hal veya iş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın