LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hazi ifadesini içeren 462 kelime bulundu...

adem-i i'dad

 • Hazır duruma getirememe, müsait olmama, elverişli olmama.

adv

 • Yelmek. Seğirtmek.
 • Hazırlamak.

ağa yeri

 • Topkapı sarayında hazine kethüdasının oturduğu yer.

ahdname / ahdnâme

 • Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.

ahin / âhin

 • (Çoğulu: Avâhin) Fakir.
 • Hazır, sabit kimse.
 • Yumuşak hurma ağacı.

ajir

 • Göl, havuz. (Farsça)
 • Kalabalık, izdiham. (Farsça)
 • Bağırma, feryât. (Farsça)
 • Çekingen. (Farsça)
 • Akıllı, uyanık. (Farsça)
 • Amâde, hazır. (Farsça)

alizarin

 • Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken, şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi. (Fransızca)

allam-ül guyub / allâm-ül guyub

 • Esma-i Hüsnadandır. Bütün gaybları, geçmişi, geleceği, hazırda olmayanı, dünyadakileri, âhirettekileri ve her şeyi bilen Cenab-ı Hak.

amade / âmâde / آماده / آمَادَه

 • Hazırlanmış, hazır. (Farsça)
 • Hazır, hazır vaziyette olma.
 • Hazır.
 • Hazır. (Farsça)
 • Hazır, emir bekleyen.

amade-gi / âmâde-gî

 • Hazırlık, âmâdelik. (Farsça)

amadegi / âmâdegî / آمادگى

 • Hazırlık. (Farsça)

amede-gu / âmede-gû

 • Hazırcevap. Düşünmeden hemen güzel söz söyleyen kimse. (Farsça)

arazi-i emiriyye-i mevkufe / arâzi-i emiriyye-i mevkufe

 • Huk: Sadece hazine menfaatleri veya tasarruf hakları veyahut ikisi de bir hayır cemiyetine ayırılan miri arazi.

arazi-i miriyye / arâzi-i mîriyye

 • Mîrî yâni devlete âit topraklar. Harp ile alınarak, gâziler arasında taksim edilmeyip, beytülmâle (devlet hazînesine) bırakılan veya uşr yâhut harac toprağı iken sâhibi ölüp, hiç mîrasçısı bulunmayan topraklar. Arâzi-i Memleket, Arâzi-i Emîriyye de denir.

arazi-i mülkiye / arâzi-i mülkiye

 • Hükümet arazisi, hükümet toprağı. Hazine arazisi.

aşevi

 • Yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane.
 • Para ile yemek yenilen yer, lokanta.
 • Düğün gibi toplantılarda, yemekleri hazırlamak için iğreti mutfak olarak kullanılan yer.
 • Bazı tekkelerde yemek pişirilen yer.

asker

 • (Çoğulu: Asakir) Devlet ve memleketin muhafazası için ücretli veya ücretsiz olarak veya kur'a ile toplanarak hazır bulundurulan ve resmi elbise giyen silahlı adamlar topluluğu. Er, leşker, nefer.

askere

 • Şiddet.
 • Asker hazırlamak.

aspiratör

 • Hava emme cihazı. (Fransızca)

astin-berçide

 • Hazırlanan veya hazırlanmış (adam). (Farsça)

astin-malide

 • Hazırlanmış, hazırlanan (adam). (Farsça)

asüfte

 • (Asügde) Ateşle islenmiş. (Farsça)
 • Hazırlanmış, hazır. (Farsça)

atad

 • İşe yarayan âletlerin takımı.
 • Büyük kadeh.
 • Hazırlık.

atid

 • Tedarik olunmuş. Hazır ve müheyya.
 • Günah ve sevabları yazan melek.

ayn

 • Birşeyin kendisi.
 • Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan yâni tartılabilen her şey, madde, cisim.
 • Alış-verişte, belli, meydanda, mevcut ve hâzır olan veya hâzır olmayıp da bulunduğu yeri, cinsi, miktârı belli edilen mal.
 • İnsanın zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan mal

aziz-i mısır / azîz-i mısır / عَز۪يزِ مِصِرْ

 • Eski mısırda hazineden sorumlu kişi.

bad-gan / bad-gân

 • Bekçi, gözetici, gözeten. (Farsça)
 • Hazinedar. (Farsça)

bast-ı özür etmek

 • Bir hata işleyerek başkalarına da nümune olmak, aynı hatayı işlemelerine zemin hazırlamak.

batarya

 • İtl. Elektrik elde etmek için hazırlanmış şişeler takımı.
 • Ask: Bir subayın emrine verilen belli sayıdaki ağır silâhlarla bunların hizmetinde bulunan insan, hayvan ve malzemenin hepsine birden verilen isim.

bedahet

 • Açıklık. Zâhir delil. Belli, açık, aşikâr.
 • Birdenbire, hazırlıksız söz söyleme.
 • Atın yürümesi.
 • Her şeyin evveli, öncesi.

bedihe

 • Birdenbire ve düşünmeden söylenilen güzel söz. Hazırcevaplık.
 • Başlangıç.

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

berg

 • Yaprak. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)
 • Azm, kasd. (Farsça)
 • Hazırlık. Mal, mülk. (Farsça)
 • İntizam-ı hal. (Farsça)
 • Serencam. (Farsça)

bervaze

 • Gezinti için hazırlanan yemek. (Farsça)

besic

 • Hazırlık. Sefer hazırlığı, yol hazırlığı. (Farsça)
 • Yol ve sefer azığı, harçlığı. (Farsça)

beva'

 • Benzer, beraber, eş, denk.
 • Hazır etmek.
 • Doğrulanmak.
 • Nüzul etmek, inmek.

bevvee

 • Hazırladı, yerleştirdi, sâhib kıldı (meâlinde fiil).

beytülmal / beytülmâl / بيت المال

 • (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer'î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül ma
 • Devletin hazinesi.
 • İslâm devleti hazînesi, mâliye teşkîlâtı.
 • Hazine, maliye hazinesi. (Arapça)

bilal-i habeşi / bilal-i habeşî

 • Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.)

billit

 • Akıllı, hâzık ve mâhir kimse.

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

bug

 • Elde omuzda, kucakta taşınmak üzere hazırlanmış eşya çıkını. (Farsça)

cabir-ül-ensari / câbir-ül-ensarî

 • Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere'nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hic

çak

 • Yarık, çatlak, yırtmaç. (Farsça)
 • Kılıç, bıçak gibi şeylerin sesleri. (Farsça)
 • Sabah vakti beyazlığı. (Farsça)
 • Küçük pencere. (Farsça)
 • Hazır. Amâde. (Farsça)

cebire

 • Halkın bir işe hazırlık yapması. (Farsça)

cefaset

 • Hazımsızlık ıztırabı, sindirim zorluğu.

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

çuhadar

 • Ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli yahut çuhadan olan perdenin haricinde emre hazır bulunan hademe.

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

dahdah

 • (Çoğulu: Dahazıh) Arzu, istek.

defain

 • Defineler, örtülü hazineler.

define / دَف۪ينَه

 • Hazine, gizli servet.
 • Hazine.

define-i ilmiye

 • İlim hazinesi.

define-i saadet ve necat / define-i saadet ve necât

 • Kurtuluş ve mutluluk hazinesi.

define-i ulum ve fünun / define-i ulûm ve fünûn

 • Fen ve ilimlerin hazinesi.

deyn

 • Borç, hazır ve mevcûd olmayan mal.
 • Hazır olmayıp, ayrı olarak bulunduğu yeri bildirilmeyen her türlü mal ile hazır ise de ayrı olarak gösterilmeyen kıyemî (çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan) mal.
 • Zekât verecek kimsenin elinde, yanında olmayıp başkasında bul

difaf

 • Hazırlandırmak.

divan durmak

 • Huzurda hazır olarak beklemek.

ebab

 • Bir yere gitmek için hazır olmak.

ebb

 • (Çoğulu: Abâb) Kuru ot. Taze ot.
 • Mer'a, otlak, çayır.
 • Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak.

ebelet

 • Çok yemekten gelen ağırlık, hazımsızlık.

ebu iyaz seleme bin amr bin el ekva / ebu iyaz seleme bin amr bin el ekvâ

 • Biat-ı Rıdvanda hazır bulunan, gayet cesur, nişancı, hamiyetperver bir sahabedir. 77 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hicrî 74 tarihinde, 80 yaşında iken Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. (R.A.)

egosantrizm

 • Psk: Benmerkezcilik. Zihnî gelişmenin ilk çocukluk safhası. Bebek büyüyüp kendi varlığı ile başka varlıkları ayırmaya başladığı zamanlarda kendine has bir düşünce tarzı ile düşünür. Sanki dünyada en önemli varlık kendisi, herşey onun emrine ve isteğine hazır olmalı. Annesi, babası, diğer insanlar ve (Fransızca)

el-an

 • Şimdi. Hâlâ. Hâl-i hazırda.

emirber

 • Emre hazır.

emirber nefer

 • Emre hazır asker.

emval-i zahire / emval-i zâhire

 • Sâime denilen hayvanlar ile bir kısım arazi mahsulâtı ve madenleri ile yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıyla, nakitler.

enduhte

 • Biriktirmiş, biriktirilmiş. Kazanmış, kazanılmış, Hazırlanmış. (Farsça)
 • Ödenmiş. (Farsça)

esaret-i nefis

 • Nefsin esareti; insanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygunun esiri olma.

facia-nüvis / fâcia-nüvis

 • Acıklı ve hazin tiyatro romanı yazan kimse. (Farsça)

falaka / فلقه

 • Falaka, ayağa sopa atarak acı çektirmek için hazırlanan düzenek. (Arapça)

fasda'

 • "Fe" takip edatından sonra fiilinin emr-i hâzırı.

fasık-ı mahrum / fâsık-ı mahrum

 • Günah işlemeye hazır olduğu halde buna fırsat bulamayan.
 • Günah işlemeye hazır olduğu halde fırsat bulamayan.

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

festemi'

 • (Fe-istemi') Dinle, işit (anlamında bir kelimedir.) (Fe) ile (İstemi') emr-i hazırından ibarettir.

feth ve teshir ederek

 • Fethederek ve emre hazır hâle getirerek, boyun eğdirerek.

fetva emini

 • Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İ

fonoğraf

 • Gromofonun ilk şekli, ses cihazı.
 • Gramofonun ilk şekli. Ses cihâzı. Sesi alıp tekrar veren âlet. (Fransızca)

fonograf / فُونُوغْرَافْ

 • Ses cihazı.

fonoğraf-ı rabbani / fonoğraf-ı rabbânî

 • Allah'a ait fonoğraf, ses cihazı.

gaib

 • Göz önünde bulunmayan, hazırda olmayan. Kaybolmuş olan. Görünmeyen âlem.
 • Gr: Üçüncü şahıs, hazırda olmayan kimse.

gaibane / gaibâne

 • Hazırda görünmeksizin, yüzyüze olmadan. Gizliden. (Farsça)

ganiyy-i muğni / ganiyy-i muğnî

 • Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve her varlığın zenginliği Kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan sınırsız zenginlik sahibi Allah.

ganiyy-i mutlak

 • Hiçbir şeye hiçbir şekilde muhtaç olmayan ve bütün varlıkların her türlü ihtiyaçları gayb hazinelerinde bulunan sınırsız zenginliğe sahip olan Allah.

gayb

 • Hazır olmama, gizli kalma. Hazır olmayan gizli kalan, görünmeyen.
 • Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde bildirilmeyen, his organları, tecrübe ve hesâb ile anlaşılmayan gizli şeyler.
 • Akıl ve his (duyu) organları ile bilinemeyip, ancak peygamberlerin haber vermesi ile bilinen, Allahü teâ

gaybet

 • Başka yerde bulunmak. Hazırda olmamak. Gıybet. Bir şeyin diğer bir şey içinde gaib olması.

gaybi / gaybî

 • Hazırda olmayan. Görünmeyenlere âit. Hazır olmayanlara âit. Başka âlemdekilere âit. Âhirete âit. Gayba âit ve müteallik.

gaybubet

 • Gayıplık, hazırda olmayıp başka yerde olma.

gazve

 • Din düşmanı olan cephenin üzerine taarruz. Muharebe. Cenk. Sefer. Din muharebesi. Gazve, gazivden alınmış olup cenk ve kıtal manasınadır. Düşmanla vuruşmak demektir. Siyer ıstılahında Gaza ve gazve tâbirleri Peygamber Efendimizin bizzat hazır bulunduğu muharebeye denir. Peygamber Efendimizin bizzat

genc / گنج

 • Define, hazine. Gömülü hazine. Kenz. (Farsça)
 • Hazine, define.
 • Hazine. (Farsça)

genc-i nihan

 • Gizli hazine.

gencine / gencîne / گنجينه

 • Hazine. (Farsça)

gencur

 • Hazine muhafızı, hazinedar. (Farsça)

gıyab

 • Görünmemek. Göz önünde olmamak.
 • Hazırda bulunmamak.
 • Bilinmeyen şeyler.
 • Arka. Arkasından.

gıyaben / gıyâben / غِيَابًا

 • Bulunmadığı halde. Mevcut ve hazır olmaksızın.
 • Mahkeme veya duruşmada olmadan.
 • Hazır bulunmadığı halde.

gıyabi / gıyabî / gıyâbî / غِيَاب۪ي

 • Kendi hazır olmadığı halde, arkasından olarak.
 • Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik.
 • Hazır bulunmadığı halde.

gıyabımda

 • Arkamdan; benim hazır ve mevcut bulunmadığım durumda.

gıybet

 • Arkadan çekiştirmek. Hazır olmayan birisinin aleyhine konuşmak. Birisinin gıyabında hoşuna gitmeyen bir şeyi söylemek.
 • Arkadan çekiştirmek; hazır olmayan birisinin aleyhinde hoşlanmayacağı şekilde konuşmak.

gulamiye

 • Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı.

günc

 • Hazine. Köşe. Zâviye. (Farsça)

guyub

 • (Tekili: Gayb) Hazırda olmayanlar. Kayıplar.

habb

 • Tane, çekirdek.
 • Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç.
 • Buğday tanesi veya buna benzer tohum.

hadaret

 • Bir şeyin yanında bulunmak.
 • Huzur. Yakında olmak.
 • Hazır etmek. Hazır olmak.
 • Medeniyet.

hadıyd

 • (Hazîz) Oturaklı, mütemekkin, yer.
 • Dağ eteği. Zir. Alçak yer.
 • Koz: Ayın veya başka bir seyyarenin mahreki üzerinde dünyaya en yakın bir mesafede bulunan nokta. Dünya ile diğer seyyarelerin güneşin merkezinden en uzak oldukları bir nokta.

hafz

 • Taşımak için hazırlanmış ev eşyası. Ev eşyası taşıtılan deve.
 • Bir şeyi eğmek veya elden bırakmak.

haraif

 • (Tekili: Harife) Ev için yapılan güz hazırlıkları.

harife

 • (Çoğulu: Harâif) Ev için sonbahar hazırlığı.

haşhaş

 • Kapsüllerinden uyuşturucu bir madde olan afyon; tohumlarından da yağı çıkarılan bir bitki.
 • Hazırlıklı.
 • Silâhlı ve zırhlı topluluk.

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

hazain / hazâin / خزائن

 • (Tekili: Hazine) Hazineler.
 • Hazineler.
 • Hazineler.
 • Hazineler. (Arapça)

hazain-i hikmet / hazâin-i hikmet

 • Allah'ın hikmet hazineleri.

hazain-i kudsiye / hazâin-i kudsiye

 • Mukaddes, kutsal hazineler.

hazain-i medfune

 • Gömülü hazineler.

hazain-i mukaddese-i kur'aniye / hazâin-i mukaddese-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın mukaddes hazineleri.

hazain-i namütenahiye / hazâin-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz, sınırsız hazineler.

hazain-i nur / hazâin-i nur

 • Nur hazineleri.

hazain-i rahmet / hazâin-i rahmet

 • Allah'ın rahmet hazineleri.

hazain-i servet / hazâin-i servet

 • Servet hazineleri.

hazair

 • (Tekili: Hazire) Duvar veya çitle çevrilmiş ağıl.
 • Etrafı duvarla çevrili olan mezarlıklar.

hazele

 • (Tekili: Hâzil) Alçaklar, kalleşler, yüzsüzler.

hazıkıyyet

 • Mâhirlik, ehillik, ustalık, hâzıklık.

hazin

 • (Hızane. den) Hazine nâzırı. Bekçi.

hazine / hazîne / خزینه

 • Hazine, devlet malının saklandığı yer.
 • Hazine. (Arapça)

hazine kethudası

 • Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudâlığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudâsı denilirdi.

hazine-i ali / hazine-i âli

 • Yüce hazine.

hazine-i aliye / hazine-i âliye

 • Yüce hazine.

hazine-i amire / hazine-i âmire

 • Tar: Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrelerinde para işleri "Beytülmal" denilen ve "Defterdar" adı verilen bir memurun idaresinde iken, sonraları teşkil olunan yeni idarelere göre çeşitli adlar verilmiştir. Hazine-i âmire, devlet k

hazine-i azime / hazine-i azîme

 • Büyük hazine.

hazine-i binihaye / hazine-i bînihaye

 • Sonu olmayan hazine.

hazine-i camia / hazine-i câmia

 • Kapsamlı, büyük hazine.

hazine-i cevahir

 • Cevherlerden, değerli taşlardan oluşan hazine.

hazine-i devlet

 • Devlet hazinesi. Maliye idaresi.

hazine-i ebediye

 • Sonsuz bir servet, hazine.

hazine-i esrar

 • Sırlar hazinesi.

hazine-i esrar-ı rabbani / hazine-i esrar-ı rabbânî

 • Allah'a ait sırların hazinesi.

hazine-i evrak

 • Evrak hazinesi. Arşiv.

hazine-i ezeliye-i kelam-ı ilahi / hazine-i ezeliye-i kelâm-ı ilâhî

 • İlâhî konuşma sıfatının başlangıcı ve sonu olmayan hazinesi.

hazine-i gayb

 • Görünmeyen âlemdeki hazine.

hazine-i gaybiye

 • Görünmeyen, gizli hazine.

hazine-i gaybiye-i rahmet

 • Allah'ın görünmeyen rahmet hazinesi.

hazine-i hakaik / hazine-i hakâik

 • Hakikatler, gerçekler hazinesi.

hazine-i hakikat

 • Hakikat hazinesi.

hazine-i hassa

 • Özel hazine.

hazine-i hassa-i ilahiye / hazine-i hassa-i ilâhiye

 • Allah'ın özel hazinesi.

hazine-i hassa-i kur'an / hazine-i hâssa-i kur'ân

 • Kur'ân'a ait olan özel hazine.

hazine-i hassa-i maneviye / hazine-i hassa-i mâneviye

 • Özel mânevî hazine.

hazine-i hassa-i rahmet nazırı / hazine-i hassa-i rahmet nâzırı

 • İlahi rahmetin çok özel hazinelerinin gözlemcisi.

hazine-i hümayun

 • Hazine-i Hümayun'da bulunan savaş eşyasından bir kısmının manevî değeri büyüktü. Diğer kısmının ise maddî değeri fazla idi. (Savaşlarda ele geçirilen kıymetli ganimet, padişahlardan kalmış olan değerli eşyalar gibi.)

hazine-i hürriyet

 • Hürriyetler, özgürlükler hazinesi.

hazine-i ihsan ve kerem

 • İyilik ve bağış hazinesi.

hazine-i ilahiye / hazine-i ilâhiye

 • İlahî hazine.

hazine-i ilm-i tevhid

 • Allah'ın birliğini gösteren ilim hazinesi.

hazine-i kemalat / hazine-i kemâlât

 • Mükemmellikler hazinesi.

hazine-i kübra / hazine-i kübrâ

 • Allah'ın sonsuz nimetlerinin bulunduğu hazine.

hazine-i kudret

 • Kudret hazinesi.

hazine-i kudsiye

 • Kutsal hazine.

hazine-i kur'an / hazine-i kur'ân

 • Kur'ân'ın hazinesi.

hazine-i kur'aniye / hazine-i kur'âniye

 • Kur'ân hazinesi.

hazine-i maneviye / hazine-i mâneviye

 • Mânevî hazine.

hazine-i mektubat

 • Hazine değerinde mektupların bulunduğu eser; Mektubat.

hazine-i millet

 • Millet hazinesi.
 • Maliye idaresi.

hazine-i mu'cizat

 • Mu'cizeler hazinesi.

hazine-i nur

 • Nur hazinesi.

hazine-i rabbaniye / hazine-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve hâkimiyeti altında bulunduran Allah'ın hazinesi.

hazine-i rahman / hazine-i rahmân

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kaplayan Allah'ın hazinesi.

hazine-i rahmet

 • Allah'ın rahmet hazinesi.

hazine-i rahmet-i ilahiye / hazine-i rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın rahmet hazinesi.

hazine-i sermediye

 • Bitmek tükenmek bilmeyen hazine.

hazine-i servet

 • Servet hazinesi.

hazine-i teceddüd

 • Yenilik hazinesi. Çok yeniliklere sebeb olan.

hazine-i tevhid

 • Tevhid hazinesi.

hazine-i ulum / hazine-i ulûm

 • İlimler hazinesi.

hazine-i uzma / hazine-i uzmâ

 • En büyük hazine.

hazine-mande / hazine-mânde

 • Şahıs üzerinden kaydı silinerek devlet hazinesine kalan mal veya para. (Farsça)

hazinedar / hazînedâr / خزینه دار / خَز۪ينَه دَارْ

 • Hazine bekçisi.
 • Hazine görevlisi.
 • Haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu. (Arapça - Farsça)
 • Hazineyi koruyan.

hazinedar-ı binazir / hazinedar-ı bînazîr

 • Eşsiz hazine bekçisi

hazinedari / hazinedarî

 • Hazinedarlık. (Farsça)

hazinedarlık

 • Hazine bekçiliği.

hazinetü'l-hayal

 • Hayal hazinesi.

hazır / hâzır / حاضر

 • Hazırda, huzurda olan.
 • Her yerde hazır bulunan Allah.
 • Meydanda, göz önünde olan.
 • Huzurda. (Arapça)
 • Hazır, mevcut. (Arapça)

hazır bi-l-meclis

 • Mecliste hazır olan adam.

hazır u nazır

 • Her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden veya herkese lâyık cezasını veren Allah (C.C.)

hazır ve müşahid

 • Hazır bulunma ve şahid olma.

hazırane / hâzırâne

 • Hazırcasına.

hazırbahş

 • Hazırlanmış, hazır olmuş. (Farsça)
 • Hazır ol! emri. (Farsça)

hazirin / hazirîn

 • (Tekili: Hâzır) Meydanda, gözönünde olanlar, huzurda bulunanlar.

hazırun / hazırûn / hâzırûn / حاضرون

 • Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar.
 • Meydanda, gözönünde olanlar.
 • Hazır olanlar.
 • Bulunanlar, hazır olanlar. (Arapça)

hazne

 • Hazine.
 • Depo.

hezb

 • (Çoğulu: Hizâb-Ehazıb) Yağmur damlası birbiri ardınca damlamak.

hırrit

 • (Çoğulu: Harârit) Delil.
 • Hâzık.
 • Mâhir, maharetli.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hızab

 • Birşeyi boyamak için hazırlanmış terkib.

hızan / hızân

 • Hazine.
 • Hazine.

hizane / hizâne / خزانه

 • (Hizânet) Hazine, kıymetli mücevheratın saklandığı yer.
 • Hazinedarlık.
 • Mc: Kalb, gönül, hatır.
 • Hazine. (Arapça)

hizmetkar-ı emirber / hizmetkâr-ı emirber

 • Emre hazır hizmetçi.

hudur

 • Hazırlık.

hükm-i gıyabi / hükm-i gıyabî

 • Huk: Taraflardan biri hazır olmadığı halde verilen hüküm.

hükm-i vicahi / hükm-i vicahî

 • Huk: Tarafların her ikisinin de veya vekillerinin hazır bulundukları hâlde verilen hüküm.

hulya-yi hazin

 • Hazin hülya.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

huzur / huzûr / حضور / حُضُورْ

 • Hazır olmak. Mevcud bulunmak.
 • Hürmet edilmesi lâzım gelen kimsenin yanında olmak.
 • İbadet neticesi hâsıl olan rahatlık, gönül ferahlığı.
 • Hazır bulunma.
 • Rahat.
 • Hazır olma, bulunma. (Arapça)
 • Rahatlık. (Arapça)
 • Hürmete lâyık zâtın önünde hazır bulunma.

huzur-u peygamberi / huzur-u peygamberî

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hazır bulunduğu mekân.

huzzak / huzzâk

 • (Tekili: Hâzık) İşinin ehli olanlar, ustalar, mütehassıslar. Hazâkatli kimseler.

huzzan / huzzân

 • (Tekili: Hâzin) Hazine muhafızları, hazinedarlar.

huzzar / huzzâr / حضار

 • (Tekili: Hâzır) Hazır olanlar, hazır bulunanlar, huzurda ve gözönünde olanlar.
 • Hazır olanlar, bulunanlar. (Arapça)

huzzar-ı meclis / huzzâr-ı meclis

 • Mecliste hazır bulunanlar.

i'ba'

 • Hazırlık.

i'dad

 • Hazırlama. Yetiştirme. Geliştirme.

i'dadiye

 • Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus.
 • Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden sonra gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb.

i'lanname

 • İçinde ilân yazılı olan kâğıt. (Farsça)
 • Bir hususun herkese ilân edilmesi için hükümetçe hazırlanıp bastırılan resmi kâğıt. (Farsça)

iç cebehane

 • Şimdiki askerî müzeye eskiden verilen addır. İç cebehâne tâbiri bilahare "Hazine-i esliha", Üçüncü Sultan Ahmed devrinde "Dâr-ül esliha", daha sonraları da "Harbiye ambarı" olarak değiştirilmiş, en sonunda "askerî müze" şeklini almıştır. (Türkçe)

ichaz

 • Hazırlandırmak.

icma'

 • Toplanma. Dağınık şeyleri toplamak.
 • Hazırlamak.
 • Azm ve kasdeylemek.
 • Topluluk. Fikir birliği. Bir mes'eleden âlimlerin ittihad etmesi.
 • Fık: Sahabe-i Güzin Hazretlerinin (R.A.) ittifakları üzere akaid hükmüne geçmiş umur-u diniyenin tamamı.

ıdad

 • Hazırlamak.
 • Ses, sada.

idad / îdâd

 • Hazırlama.

idadi / îdâdî

 • Hazırlıklık devresi.

idadiye / îdâdiye

 • Hazırlama.
 • Hazırlamayla ilgili, eskiden lise seviyesindeki okul.

iddianame

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk

ifraz hazinesi

 • Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de "Bodrum Hazinesi" denilirdi.

iftariyye / iftâriyye / افطاریه

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi
 • İftarlık, iftar için hazırlanan yiyecek. (Arapça)

ihtiyat hazinesi

 • Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.

ihtizar

 • (İhtidar) Huzura çıkmak. Hâzır olmak.
 • Can çekişmek. Hastanın ölüme hazır olması.

ihzar / ihzâr / احضار / اِحْضَارْ

 • Hazır etmek. Hazırlamak.
 • Huzura getirmek. Derpiş etmek.
 • Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi.
 • Hazırlama.
 • İhzar etmek:
 • Hazırlamak.
 • Getirmek.
 • Hazırlama.
 • Çağırma, huzura getirme. (Arapça)
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)
 • Hazırlama.

ihzar eden

 • Hazırlayan.

ihzar edilen

 • Hazırlanan.

ihzar etme

 • Hazırlama.

ihzar etmek

 • Hazırlamak.

ihzarat / ihzârât

 • (Tekili: İhzar) Hazırlıklar, hazırlanmalar.
 • Hazırlamalar.
 • Hazırlamalar.

ihzaren

 • Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek.
 • Hazırlayarak, ihzar ederek.

ihzari / ihzarî / ihzârî / احضاری

 • Hazırlık mahiyetinde olan. Hazırlayan.
 • Hazırlayıcı. (Arapça)

ihzariye / ihzâriye

 • Hazırlama.
 • Hazırlama.

ıkta'

 • (Kat.'dan) Delil göstererek susturma.
 • Mülkiyeti devlete ait olan bir arazinin menfaatinin hazinede istihkakı bulunan kimseye padişah tarafından verilmesi.
 • Maktuan ihâle.

iktirah

 • (Çoğulu: İktirahat) (Karh. dan) Evvelden hazırlamadan düzgün bir şekilde ve içe doğduğu gibi (şiir veya nutuk) söyleme.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

irtical

 • Hazır cevaplılık. Düşünmeden ve birdenbire açıkça güzel söz veya şiir söylemek.

irticalen / irticâlen

 • Hazırlıksız olarak, düşünmeden ezbere içinden geldiği gibi konuşmak.
 • Hazırlıksız söyleme.

irticali / irticâlî

 • Hazırlıksız konuşma.

isbat-ı vücud

 • Hazır bulunma. Varlığını gösterme.

ısmarlama

 • Sipariş verme, emanet etme. Hususi siparişle yaptırılmış, hazır alınmayan.

istidad-ı ihzari / istidad-ı ihzarî

 • İstidat geliştirici ön hazırlık.

istihaza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)

istihdar

 • (İstihzar) Hazırlama.

istihkam / istihkâm

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.

istihzar / istihzâr / استحضار

 • Hazırlama.
 • Hazır etme, gözönüne getirme.
 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)
 • Huzura çağırma. (Arapça)

istihzarat / istihzarât

 • (Tekili: İstihzâr) Hazırlıklar.
 • Hazırlıklar.
 • Hazırlamalar.

itaha

 • Bir şeyi tamamlama, yapıp bitirme, hazır etme.

ivaz

 • Hazırlanmış, düzülmüş. (Farsça)

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

kavaf

 • Kundura ve terlik gibi ayakkabıları hazır olarak satan.

kaytun

 • (Çoğulu: Kayâtin) Hazine. Kiler. Ziyâfethâne.

kaziye-i bedihiyye-i fıtriyye

 • Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hâzır olan bir hadd-ı vasat vâsıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir.

kemerbeste

 • Kuşak bağlamış, hazırlanmış.
 • Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler hâlde olan. (Farsça)

kemerbeste-i hizmet-i mevla / kemerbeste-i hizmet-i mevlâ

 • Allah'ın huzurunda, Onun emrine hazır şekilde el bağlamak.

kemerbeste-i ubudiyet

 • Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkıp, kollarını önden bağlar şekilde, emre hazır vaziyette bekleyip, kulluğunu ifâde ve ilân etmek. (Namazdaki gibi)

kenz / كنز

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.
 • Hazine.
 • Hazine, define.
 • Hazine. (Arapça)

kenz-i gına / kenz-i gınâ

 • Zenginliğin hazinesi.

kenz-i i'caz-ı risalet / kenz-i i'câz-ı risalet

 • Peygamberlik mu'cizesinin hazinesi.

kenz-i mahfi / kenz-i mahfî

 • Gizli hazine.
 • Gizli hazine.

kroki

 • Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

künuz / künûz / كنوز

 • (Tekili: Kenz) Hazineler. Defineler.
 • Hazineler.
 • Hazineler.
 • Hazineler. (Arapça)

künuz-u esma-i ilahiye / künûz-u esmâ-i ilâhiye

 • İlâhî isimlerin hazineleri.

künuz-u mahfiye / künûz-u mahfiye

 • Gizli hazineler.
 • Gizli hazineler.

künuz-u mütenevvi / künûz-u mütenevvi

 • Çeşit çeşit kıymetli hazineler.

künuzat / künuzât

 • Kenzler. Hazineler.

kurmay

 • Ordunun muharebeye hazırlanmasında ve savaş sırasındaki sevk ve idaresi için hususi tarzda yetiştirilmiş subay.
 • Mc: Becerikli.

kürrez

 • İki yaşına girmiş doğan kuşu.
 • Kötü ve hâzık kimse.

kuvve-i mutasarrıfa

 • Mütehayyile vasıtasıyla zihinde hazırlanan şeyleri tertib kuvveti.

kuvvet-üz zahr

 • Arka veren kuvvet. Yardımcı, imdadcı kuvvet. Geriden gelen yardımcı.
 • İcabında arkadan yardımcı olacak asker kuvveti. İmdâda hazır asker.

kuvvetüzzahr

 • Yardıma, imdada hazır arka kuvvet, lojistik.

lebbeyk-zen

 • Lebbeyk diye söyleyen. Emre hâzır olan. Râzı olan. (Farsça)

lükkaa

 • Hazırcevap olan.

ma'den

 • Maden.
 • Bir haslet veya hususiyetin kaynağı.
 • Herşeyin aslî mekânı, menbâ ve me'hazı olan yer.
 • Toprak, taş, kum gibi maddelerle karışık demir vesairelerin vaziyetlerine de maden denir.

mader-i hilkatin hazain-i la-tefnasındaki sehavet / mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehavet

 • Yaratılış kaynağının bitmez tükenmez hazinelerindeki cömertlik.

mahazar / mâhazar / ماحضر

 • Daha evvelden hazır olan. Hazır olarak ne varsa.
 • Hazırda olan. (Arapça)

mahzar

 • (Huzur. dan) Hazır olma. Gösteriş, görünüş.
 • Huzur yeri. Büyük bir insanın önü.
 • Birçok kimse tarafından imzalı dilekçe.
 • Mahkeme sicili.

mahzem

 • (Çoğulu: Mehazim) Atın kolan yeri.

mahzen

 • Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer.
 • Erzak yeri.
 • Bodrum. Yeraltı.
 • Hazine odası.

mahzen ve medfen-i mücevherat / mahzen ve medfen-i mücevherât

 • Kıymetli taşların ve hazinelerin bulunduğu define ve mahzen.

mahzen-i esrar

 • Sırlar hazinesi, kaynağı.

mahzen-i esrar-ı ilahiye / mahzen-i esrar-ı ilâhiye

 • İlâhî sırların hazinesi.

mahzen-i hakaik

 • Hakikatler, gerçekler hazinesi.

mahzeniyet

 • Hazine değerinde oluş, kıymetlilik, stok değeri.

mahzun

 • Hazinede saklanan şey.

makalid

 • (Ka, uzun okunur) Hazineler.
 • Kilitler. Anahtarlar.

manevra

 • Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli. (Fransızca)
 • Ask: Muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te'sirli bir biçimde düzenlenmesini te'min eden bütün hareketler. (Fransızca)
 • Barış zamanında kıt'alara ve kurmay hey'etle (Fransızca)

manken

 • Elbiseleri prova veya teşhir etmek için terzilerin ve hazır elbise satıcılarının kullandığı tahtadan, kartondan, madenden vb. insan şekli. (Fransızca)

masdar

 • Bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) menba.
 • Gr: Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil kökü. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat, ahz, almak... gibi. Masdar kelimesi.; ism-i mekândır, sudur etmek mânasına gelir. Fiilin mâna ve lâfız ciheti ile mebde' ve me'hazidir.

matbaha-i kudret

 • Cenab-ı Hakk'ın âşikâr kuvvet ve kudreti ile bahçe, bağ, tarla ve bostan gibi yerlerde pişmiş gibi hazır gıda maddelerinin yetiştiği yer. Kudret mutbahı.

matbaha-i kur'an / matbaha-i kur'ân

 • Kur'ân mutfağı; Kur'ân'ın gıda hazinesi.

me'le

 • (Çoğulu: Miâl) Hazırlanmak.
 • Şişman kadın, semiz avret.
 • Bahçe.

mebadi-i zaruriyye

 • Bir hakikat tam bilinmeden önceki isbat edici zaruri emâreler, başlangıçlar, hazırlıklar.

mecelle

 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

meftah

 • Hazine.

mehazin

 • Mahzenler. Hazineler. Mal doldurulan yerler.

mehd

 • Beşik. Beslenilecek, büyüyecek yer.
 • Yeryüzü.
 • Yayıp döşemek.
 • Kâr kazanmak.
 • Hazırlanmak.

mekatib-i i'dadiyye / mekâtib-i i'dâdiyye

 • Yüksek mekteblere talebeyi hazırlayan, rüştiyeden sonra gidilen mektebler. Liseler.

mekmene

 • Pusu, gizlenilecek yer.
 • Define, hazine.

mekteb-i i'dadi / mekteb-i i'dadî

 • Osmanlılar devrindeki rüştiyeden, yani eski orta mektebden sonra gelen ve talebeyi yüksek mektebe hazırlayan tahsil devresi. Lise.

meşhed

 • Bir kimsenin şehid düştüğü yer. Şehidlerin mezarlığı olan yer.
 • İnsanların cemaat olarak hazır olacakları yer.
 • Şehâdet yeri. Hz. Hüseyinin (R.A.) Kerbelâdaki şehid düştüğü yer.
 • İranda bir şehir adı.

mevcud / mevcûd / موجود

 • Var olan. Bulunan. Hazır olan. Topluluğun hepsi.
 • Kâinat. Mükevvenat.
 • Var. (Arapça)
 • Hazır. (Arapça)
 • Varlık. (Arapça)

mevkufat

 • (Tekili: Mevkufe) Bir zaman için tutulup alıkonulmuş mal veya para.
 • Vakfedilmiş mal, emlâk.
 • Gelirden artıp hazineye mâl edilen para.

mevzu ilimler

 • Hali hazırda bulunan beşerî ilimler.

mezi

 • İlm-i Halde: Kadınla oynamak veya şehvetle yanına gelmek gibi hâllerde erkeğin tenasül cihazında zuhur eden yapışkan renksiz akıcı cisim. (Bu hâl abdesti bozar, gusül icab ettirmez)

miftah-ı kenz

 • Hazinenin anahtarı.

mıklad

 • (Çoğulu: Mekâlid) Anahtar, miftah. Kilit dili.
 • Hazine.

mirasyedi

 • Mirasa konan; çalışmadan hazıra konan ve hesapsızca harcayan.

miri / mirî

 • Devlete âid. Devlet hazinesine mensub.

mirsad

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.

misafirhane-i rahman / misafirhane-i rahmân

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirhane-i rahmani / misafirhane-i rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirhane-i rahmaniye / misafirhane-i rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

miyanbeste

 • Bel bağlamış. (Farsça)
 • Mc: Hemen işe hazır. (Farsça)

muadd

 • Hazırlanmış. İdâd olunmuş.

mücehhez

 • Noksanları tamamlanarak hazırlanmış, lüzumu olan silâh ve sair şeylerle donanmış. Cihazlanmış.

mücehhiz

 • (Cihâz. dan) Gerekli cihazları hazırlayan. Techiz eden, donatan.

mucid / mucîd

 • Hazır.
 • İyi edici olan.
 • Mevt. Ölüm.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

müfteh

 • Hazine, define.

müftehan

 • Hoca ile talebeler arasındaki bir kitaba başlangıç ziyafeti. (Farsça)
 • Hazineler. (Farsça)

muhdar

 • (Muhzar) Hazırlanmış.
 • Amellerinin sâhifelerini müşâhede etmiş olarak.

müheymin

 • Mü'min.
 • Hazır. Sâdık.
 • Hâfız. Hıfz edici. Koruyucu.

müheyya / müheyyâ / مهيا / مُهَيَّا

 • (Hey'e. den) Hazırlanmış olan. Hey'et-i mecmuası tertib ve tesviye olunmuş olan.
 • Hazır, amade.
 • Hazır, hazırlanmış.
 • Hazır. (Arapça)
 • Hazır.

müheyya eden

 • Hazırlayan.

müheyya etmek / müheyyâ etmek

 • Hazırlamak.

müheyyi'

 • Hazır eden. Müheyya eden. Amâde eden.

muhtazar

 • Hazırlanmış.
 • Ölüme hazır.

muhtezen

 • Biriktirilip ambar veya hazineye konmuş.

muid / muîd

 • Yardımcı. Mubassır.
 • Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı.
 • Geri çevirtici.
 • Bir şeyi âdet edinmiş olan.
 • Tecrübeli. Hâzık.
 • Güçlü. Kuvvetli.
 • Arslan.
 • Gazâ ve cihad eden kimse.

muidd

 • Hazırlayıcı. Amâde edici.
 • İâde eden.
 • Sayan.

mukaddemat-ı ihzariye / mukaddemât-ı ihzariye

 • Ön hazırlıklar.
 • Bir şeyi hazırlamak için önceden yapılan işler.

mükellef

 • Bir şeyi yapmağa mecbur olan. Vazifeli. Muvazzaf.
 • Bir şeyi ödemeğe mecbur olan.
 • Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan.

mükeyyif

 • Keyif verici, neşelendirici şey. Sarhoşluk veren.
 • Klima cihazı.

mültezim

 • Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan.

mümehhed

 • Hazırlanmış, serilmiş, yayılmış, düzeltilmiş.
 • Tanzim ve tesviye olunmuş, döşenmiş.
 • Ilık su.
 • Düzenlenmiş, hazırlanmış.
 • Hazırlanmış, serilmiş.

mürettebat

 • Bir iş için hazırlanan kimseler, personel.
 • Tertib edilmiş olanlar.
 • Bir iş için hazırlanmış kimseler.
 • Gemide çalışan şahıslar.

mürtecil

 • Hemen, düşünmeden şiir söyliyen veya karşılık veren. Hazırcevap.

mürtecilen

 • Hemen şiir veya söz söyleyerek. Düşünmeden cevap vererek. Hazırcevaplıkla.

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müstahleb

 • Süt gibi beyaz ve sübye tarzında hazırlanmış, süt haline getirilmiş ilâç.

müstahzar

 • (Huzur. dan) Hazır, hazırlanmış.
 • Huzura getirilmiş. Zihinde tutulan.
 • Özel bir maksatla hazırlanan.

müstahzarat / müstahzarât

 • (Tekili: Müstahzar) Hazırlanmış şeyler.
 • Hazırlanmış şeyler.

müstahzır

 • (Huzur. dan) Hazırlıyan.
 • Huzura getiren.

müstaid / müstaîd

 • Hazır; istidat ve kabiliyet sahibi.

mustaid değil

 • Henüz hazır değil, müsait değil.

müsteyser

 • Hazır, kolaylanmış.

mütedarik

 • (Derk. den) Tedârik eden, hazırlıyan.
 • Yetişip ulaşan.

müteehhib

 • Kendi kendini hazırlayıp yetiştirmiş kimse.

mütehazzır

 • Hazır olan, huzurda bulunan.

müteheyyi'

 • Hazırlanmış, hazır. Hazırlanan.

müteheyyi'-i hareket

 • Harekete veya gitmeğe hazırlanmış.

müteşemmir

 • (Şemer. den) İşe hazırlanan. İşe hazırlanmış olan.

muzmir

 • Gazâ veya yarış için atını hazırlayıp terbiye eden kişi.

nabil

 • Ok yapan.
 • Üstad, hâzık kimse.
 • Irgaç.

naci

 • Kurtulan. Necat bulan.
 • (Mi: 1849-1892) Muallim Naci diye meşhur olan bir İstanbul'lu şâir. Lügat-ı Naci'yi "Fetva" kelimesine kadar hazırlamıştır.

naciz

 • Hâzır.

nadas

 • Tarlayı temizleyip otlarını kurutmak için önceden sürüp hazırlama.

nahiz

 • Uçmaya hazırlanmış ve kanatları bitmiş olan kuş.
 • Tavşancıl yavrusu.

nakdine

 • Hazır ve peşin para.
 • Kıymetli ve değerli mal.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nebl

 • Ok. Ok hazırlamak.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

nefs

 • İnsanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygu.

nehva

 • Bir şey kasdetmek. Bir şey söylemeği istemek.
 • Bir şey yapmağa evvelden hazırlanmak.

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

nüzl

 • (Çoğulu: Enzâl) Konak yeri.
 • Misafir için hazırlanan yemek.

ömr-ü hazin

 • Hazin ömür. Hüzünlü hayat.

organizasyon

 • Düzenleme, hazırlama, tanzim. (Fransızca)
 • Teşkilât. (Fransızca)

palas pandıras

 • Hemen, birden bire, hazırlıksız, habersiz.

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

peyda / peydâ / پَيْدَا

 • Hâzır.

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

rahmet melekleri

 • Yeryüzünde dolaşan ve mü'minlerin ölümü ânında hâzır olan melekler. Bunlara Rûhâniyân da denir.

rahmet-i binihaye-i ilahiye / rahmet-i bînihaye-i ilâhiye

 • Allah'ın sonsuz rahmet hazineleri.

rahmet-i ilahiyenin hazineleri / rahmet-i ilâhiyenin hazineleri

 • Allah'ın rahmet hazineleri.

rezzak / rezzâk

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her yarattığı ve rızık vereceği mahlûkunun rızkını yaratıcı ve ulaştırıcı ve o rızık ile faydalanma sebeblerini hazırlayan ve rızık gönderen Allahü teâlâ.

ruberah

 • Gitmeğe hazır, yüzü yola doğru. (Farsça)

safbeste-i hareket

 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.
 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.

şahid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.

şaki-i silah / şâki-i silâh

 • Harp âletleri keskin ve hazır olan kimse.

samediyet

 • Allah'ın (C.C.) hiç bir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmemesi ve kudretine de hiç bir şey ağır gelmemesi.

şantiye

 • Bir inşaat yerinde inşaat ve malzeme için hazırlanan yer. (Fransızca)
 • Gemi tezgâhı. (Fransızca)

sar'

 • Düşmek.
 • Yıkıp yere çalmak.
 • Edb: Şiirin beytini iki mısra' veya iki kafiyeli yapmak.
 • Tıb: Bir hastalık ki, teneffüs cihâzını his ve hareketten meneder.

şatır

 • (Şetaret. den) Neş'eli. Şen.
 • Çevik. Hizmete koşup, her işe hazır bulunan.
 • Vaktiyle vezirlerin yanında giden asker.

şeayir

 • (Tekili: Şâire) Hac için hazırlanan nişanlı kurbanlar. Şâireler. Safâ. Merve, Mina ve Arafat gibi, menâsik-i haccın edâ edilecek yerleri ve dinin alâmetleri. Menâsik ve âyin rüsumu.

sefer

 • Yolculuk.
 • Muharebe. Harb. Muharebeye hazır bulunma hali.
 • Def'a, kerre.
 • Fık: Muayyen bir mesafeye gitmek.

seferber / سفربر

 • Harekete, yola çıkmaya hazır halde olmak.
 • Harbe hazırlık hali. (Farsça)
 • Sefere hazırlık içinde olan asker ve bu askerin durumu. (Farsça)
 • Sefere hazırlık.
 • Savaşa gönderilmiş. (Arapça - Farsça)
 • Savaşa hazırlanmış. (Arapça - Farsça)

seferberlik / سَفَرْبَرْلِكْ

 • Savaşa hazırlanma hali, savaş hali. (Arapça - Farsça - Türkçe)
 • Savaşa hazır olma hali.

şehid

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip

şehid-i ahiret / şehîd-i âhiret

 • Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ile öldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemen ölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen. Âhiret şehîdi.

sehm

 • Ok.
 • Hisse. nasib
 • Kısım.
 • Hazine geliri.
 • Korku, dehşet.
 • Hazz.
 • Yay.
 • Ok, hisse, pay, nasib, kısım, hazine geliri, korku, dehşet.

seretan

 • Tıb: Kanser hastalığı.
 • Yutmak.
 • Yengeç.
 • Cevza Burcu ile Esed Burcu arasındaki burcun ismi. (Rumi 9 Haziran'da başlar)

sermeşk

 • Temrin yazısı; alıştırma için hazırlanmış yazı örneği.

sofra-i rabbani / sofra-i rabbâni

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın kulları için hazırladığı sofra.

süfre

 • Sofra, mâide.
 • (Çoğulu: Süfür) Misafire yolda yemesi için hazırlanan azık.

sülfe

 • Kişinin aceleyle hazırladığı yemek.

şura-yı devlet

 • İdare dâvâlarını veya nizamname (tüzük) hazırlıklarını inceleyip fikrini bildiren resmi daire. Danıştay.

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

ta'bie

 • Karıştırmak.
 • Beslemek, terbiye etmek.
 • Hazırlamak.

ta'did

 • Sayma.
 • Hazırlanma, hazırlanılma.

taammüden

 • Evvelden hazırlanarak. Kastederek. Bile bile.

tahazzün

 • Hazineye girmek.
 • Yığılmak.

tahazzur

 • (Hazır. dan) Hazır bulunma. Hazır olma.

tahzin

 • (Hüzn. den) Kederlendirme, tasalandırma.
 • Hazin hazin Kur'an-ı Kerim okuma.
 • Hazinede saklama.

tahzir

 • Yeşil renk verme. Yeşillendirme.
 • Hazırlama.
 • Yasaklama, sakındırma, önleme.
 • Hazırlama.

takattur

 • Damla. Damlama. Damla damla akma.
 • Ud ağacı ile buhurlanma.
 • Vuruşmağa hazırlanma.
 • Bir kimse kendini bir yerden atma.
 • Ağacın dalı kopup düşme.
 • Bir adamı yanı üzere düşürmek. (Kamus'dan)

tebuk gazvesi

 • Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam'da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk'e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk'te on

tecehhüz

 • (Cihaz. dan) Hazır bulunma. Cihazlanma, hazırlanma.

tecehhüz-i arus

 • Gelinin hazırlanması.

techiz

 • Donatma, hazırlama.

techiz-i meyyit

 • Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması.

tedarikat / tedarikât / تداركات

 • Hazırlıklar. (Arapça)

tedarikatta bulunma / tedarikâtta bulunma

 • Elde etmek, sahip olmak için hazırlık yapma.

tedarük / tedârük / تدارک

 • (Tedârik) Ele geçirmek. Edinmek. Hazırlamak.
 • Araştırıp bulmak.
 • Ardı ardına erişip katılmak ve tevâli etmek.
 • Hazırlama, temin etme. (Arapça)

tedarukat / tedârukât / تداركات

 • Hazırlıklar. (Arapça)

tedbir

 • Bir şeyi te'min edecek veya def' edecek yol.
 • Cenab-ı Hakk'ın Hakîm ismine uygun hareket, riayet.
 • Bir şeyde muvaffakiyet için lâzım gelen hazırlık.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

teehhüb

 • Hazırlanmak.

teheyyü

 • Hazırlanma, nizamlanma.

tehiyye / تهيه

 • (Tahiyye) Selâm vermek. Hayır duâ etmek.
 • Hazır ve âmâde kılmak.
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Tehiyye edilmek: Hazırlanmak. (Arapça)
 • Tehiyye etmek: Hazırlamak. (Arapça)

tehyi'

 • (Tehyie - Tehiyye) (Çoğulu: Tehiyyât) Hazırlama, hazırlanma.

tehyie / تهيئه

 • (Çoğulu: Tehyiât) Hazırlama, hazırlanma.
 • Hazırlama. (Arapça)

telbiye

 • Lebbeyk (Yâni: Emredersiniz, ben emrinize hazırım) demek. İcabet etmek.

televizyon

 • Elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla hareketli veya hareketsiz şekillerin resmini uzaklara nakletme usulü. (Fransızca)
 • Bunun alıcı cihazı. (Fransızca)

temhid / temhîd

 • (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme.
 • İskân etme.
 • Bir maddede özür, bahane beyan eylemek.
 • Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek.
 • Serd etme, izah etme, arz etme.
 • Mukaddeme yapma. Hazırlama.
 • Hazırlama, döşeme.
 • Konunun hazırlık bölümü.

ter-zeban

 • "Yaş dilli". Hazırcevap. (Farsça)
 • Kalem. (Farsça)

tercüman-ı kenz ü vahdet

 • Allah'ın birliğinin ve hazinesinin tercümanı.

tertib / tertîb / ترتيب

 • (Çoğulu: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak.
 • Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak.
 • Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak.
 • Mertebelere göre davranmak.
 • Hile ile aldatma.
 • Dizme. (Arapça)
 • Düzen. (Arapça)
 • Hazırlama, düzenleme. (Arapça)
 • Tertîb edilmek: Hazırlanmak, düzenlenmek. (Arapça)
 • Tertîb etmek: Hazırlamak, düzenlemek. (Arapça)

tertibat / tertibât

 • (Tekili: Tertib) Düzen, düzenleme.
 • Karşılayıcı hazırlıklar.

terzeban / terzebân / ترزبان

 • Hazırcevap. (Farsça)

teşahüd

 • Hazır olmak.

teşemmür

 • İşe hazırlanma.

teşezzür

 • Ayrılmak.
 • Korkmak.
 • Hazırlanmak.
 • Davara binmek.

tevehhüm-i ebediyet

 • Ebedî yaşayacağını zannedip Allah'ın emirlerinden ve âhiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evhâm ile sâdece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.

teyyar

 • Hazırlanmış.
 • Dalga.

tezfif

 • Hazırlamak.
 • Katli sür'atlendirmek.

tezvid

 • Yol azığı hazırlama.

tımırr

 • Ürkek at.
 • Sıçramaya ve seğirtmeye hazırlanmış at.
 • Seri, çabuk.

tuhme

 • Mide dolgunluğu. Hazımsızlık.

tuluat

 • (Tekili: Tulu') Hazırlıksız olarak birden kalbe gelen mânalar, ilhamlar. Doğuşlar.

uddet

 • Gelecek zamanın hâdiseleri için, darlığa düşmemek için mal ve silâh gibi şeylerde hazırlık. Mühim levâzımat.
 • İstidad.
 • Gençlerin yüzlerinde çıkan sivilce.
 • Birikim, sermaye, hazırlık.

ühbe

 • Yolculuk veya asker için hazırlanmış elbise ve malzeme.
 • Süt.

umur-u gaybiye

 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.

usret-i hazm

 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.

üss

 • Esas, asıl. Kök, temel.
 • Askerlikte herhangi bir düşman hücumuna karşı esas dayanak olmak üzere önceden hazırlanmış yer.
 • Harb gemilerinin, noksanlıklarını tamamladıkları yer.
 • Mat: Bir sayının hangi kuvvete çıkarıldığını gösteren sayı.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

varid / vârid

 • (Vürud. dan) Ulaşan, yetişen, gelen, erişen. Akla gelen.
 • Olan. Bir şey hakkında söylenip tatbik edilen.
 • Hâzır, nâzır.
 • Bahadır.

varidat / vâridât

 • (Tekili: Vâride) Kâr, gelir.
 • Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar.
 • Hatıra gelen, içe doğan.

vazı' / vâzı' / واضع

 • Koyan, koyucu. (Arapça)
 • Hazırlayıcı. (Arapça)

vazı-ı kanun / vâzı-ı kanun

 • Kanun koyan. Kanun yerleştiren. Kanun hazırlayan.

vehhab / vehhâb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden), mahlûkâtına (yarattıklarına) ihsân hazînelerinden karşılıksız veren Allahü teâlâ.

yadkerd

 • Hazırlama. (Farsça)

zad-ı ahiret / zâd-ı âhiret

 • Âhiret için hazırlık. Âhiret azığı. İbadet ve sâlih amel.

zahr-ı gayb

 • Gıyabında, kendisi hâzır olmadan.

zar zar

 • Hazin hazin, yanık yanık, (sesle) ağlıya ağlıya. (Farsça)

zemin hazır etmek

 • Yer hazırlamak, uygun ortam oluşturmak.

zemin ihzar etmek

 • Yer hazırlamak.

zıhri / zıhrî

 • (Çoğulu: Zıhârâ) Bir ihtiyaç için hazırlanıp saklanan nesne.

zımar

 • Ele geçmesi mümkün olmayan kaybolmuş mal. Alacak veya yeri bilinmeyen mal.
 • Gizli kalmış hazine, iş veya şey.