LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te haysiyet ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

ab-ı ruy / ab-ı rûy

 • Yüz suyu, şeref, haysiyet, nâmus.

ad

 • İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.

alicenab / âlîcenâb / عالى جناب

 • Cömert. (Arapça)
 • Haysiyetli. (Arapça)

ashab-ı meymene / ashâb-ı meymene

 • Dinen ihtiram mevkiinde bulunan yüksek haysiyet sahibleri. Hayırlı kimseler.

aziz / azîz

 • İzzet, şeref ve haysiyet sahibi Allah.

dab

 • Şan ve şeref, haysiyet. (Farsça)

dalkavuk

 • Eline maddî menfaatler, para vesaire geçirmek için yaltakçılık ve soytarılık edip kendi vakar ve haysiyetini muhafaza etmeyen adam. (Türkçe)

ehl-i haysiyet

 • Haysiyet, itibar ve şeref sahipleri.

ektar

 • (Tekili: Keter) Haysiyetler, onurlar, şerefler, şanlar, ünvanlar, soylar. Nesebler, dereceler, mertebeler.

emacid

 • (Tekili: Emced) Emcedler, en şanlılar, en şerefliler, eşrefler, en fazla haysiyet ve onur sahibi olan kimseler.

emcad

 • (Tekili: Mecid) şeref, onur ve haysiyet sahibleri.

ercmendi / ercmendî

 • Haysiyetli, şerefli, itibarlı, muhterem. (Farsça)

ervend

 • Tecrübe, deneme, sınama. (Farsça)
 • şeref, şan, şöhret, nam ve itibar, haysiyet. (Farsça)

esil

 • Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı ve otoriter kişi.

gayret

 • Hamiyet, şeref, haysiyet.

gayret-i vahşiyane / gayret-i vahşiyâne

 • Vahşî, medeniyetten uzak gurur ve haysiyet.

hamiyet

 • Gayret.
 • Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
 • İstinkâf etmek.
 • Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede

hamiyet-i aliye / hamiyet-i âliye

 • Din, millet gibi mukaddes değerleri en üst düzeyde koruma duygusu ve gayreti; millî onur ve haysiyet.

hamiyet-kar / hamiyet-kâr

 • Hamiyetli. Haysiyet ve şeref sahibi. (Farsça)

harf-endaz

 • Söz atan; dokunaklı, haysiyete ilişen söz söyleyen.

hasb

 • (Haseb) Birisinin sülâlesi cihetinden iftihar yolu ile saydığı iyilik. Mal, din, millet. Kerem, fiil ve amelde yüksek şeref, iyi iş, sâlih amel. Şeref, asalet, şan, kadr ve haysiyet.
 • Dolayı, cihetiyle, gereğince.

haysiyet-i ilmiye

 • İlmin haysiyeti, şerefi.

haysiyet-i milliye

 • Millî haysiyet, şeref.

haysiyet-şiken

 • Haysiyet kıran. (Farsça)

hürmet

 • Riâyet. İhtiram.
 • Haysiyet. Şeref.
 • Haram olma. Haramlık.
 • Irz, nâmus gibi başkasına helâl olmayan husus.

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

i'tibarat

 • (Tekili: İ'tibar) İ'tibarlar, şeref ve haysiyetler.
 • Var sayılan şeyler, faraziyeler.

ibtişak

 • Haysiyet ve nâmusa dokunma.
 • Yalan söyleme.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

izlal

 • (Züll. den) Alçaltmak. Haysiyetsiz ve hakir etmek.

izzet-i iktidar

 • Gücün haysiyet ve şerefi.

izzet-i nefis

 • İnsanın vakar, şeref ve haysiyetini muhafaza etmesi.
 • Zillete düşmiyerek şeref ve haysiyeti muhafazaya çalışmak. Vakar.

izzet-i nefs

 • İnsanın vakar, şeref ve haysiyetini muhafaza etmesi.

izzet-i rabbaniye / izzet-i rabbâniye

 • Rab olan Allah'ın izzeti, şeref ve haysiyeti.

kadr

 • İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına.
 • Değer, itibar, onur, haysiyet, meziyet.
 • Rütbe, derece.

kemal-i izzet / kemâl-i izzet

 • İzzet ve haysiyetinden tâviz vermeme.

kemal-i izzet ve şecaat

 • Mükemmel bir izzet, haysiyet ve kahramanlık.

kemal-i izzet ve şeref / kemâl-i izzet ve şeref

 • Tam bir izzet, şeref ve haysiyet sahibi olma.

kepaze

 • İtibarsız, âdi, mübtezel, kıymetsiz kimse. Haysiyetsiz, şerefsiz, rezil. Hürmet ve saygıya müstahak olmıyan.
 • Tâlim için kullanılır yay.

miş'ar

 • Şan, şeref, haysiyet ve vakar.

mu'teberan

 • (Tekili: Mu'teber) Şerefli, haysiyetli ve itibarlı kimseler.
 • Bir yerin, bir mesleğin veya bir sınıfın ileri gelenleri. Hükmü geçip, inanılır olanlar.

mücahid-i alicenab / mücâhid-i âlicenab

 • Şerefli, haysiyetli mücahid.

mütemacid

 • İtibar, şeref ve haysiyetiyle iftihar edip övünen.

namus-u islamiye-i milliye / namus-u islâmiye-i milliye

 • İslâmî, millî namus ve onlara ait şeref, haysiyet.

namuskar / namuskâr

 • Namuslu, haysiyetli, şerefli.

rüsvayi / rüsvayî

 • Rezillik, itibarsızlık, haysiyetsizlik. (Farsça)

şerafet-i ilmiye

 • İlmin şeref ve haysiyeti.

şiken

 • (Şikesten mastarından) Kıvrım, büküm. (Farsça)
 • Koparan, parçalayan mânâsında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Haysiyet-şiken : f. Haysiyet kıran. (Farsça)

tak-ı mualla / tâk-ı muallâ

 • Yüksek şerefe. Yüksek kubbe.
 • Yüksek haysiyet ve şeref sahibi.

vakār / وَقَارْ

 • Haysiyetini koruma, ağırbaşlılık.

vecahet

 • Güzellik, güzel yüzlülük, gösterişlilik.
 • Haysiyet, şeref, onur, itibar.