LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hayr ifadesini içeren 306 kelime bulundu...

acaib

 • (Tekili: Acib) Şaşırtacak ve hayret verici şeyler.

acaib vezaif / acaib vezâif

 • Acayip vazifeler, hayret ve hayranlık uyandıran görevler.

acaib-i ef'al / acaib-i ef'âl

 • Şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı işler ve fiiler.

acaib-i kudret

 • Allah'ın güç ve iktidarının insanı hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i masnuat-ı ilahiye / acaib-i masnuat-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i san'at

 • Hayranlık uyandıran san'atlar.

acaib-i san'at-ı ilahiye / acaib-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

acaip / acâip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı.

aceb

 • Taaccüb, şaşma, hayret.
 • Garib, hoş, lâtif ve nâdir-ül vücud olduğundan bir şey için inkâr ve istiğrab etme hâli.
 • Acaba, hayret.

acep

 • Nasıl ki, hayret.

acib / acîb

 • Hayret veren. Şaşılacak şey.
 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey. Benzeri görülmeyen. Garib. Taaccüb olunan şey.
 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

acibe / acîbe

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey; benzeri görülmeyen; garip.
 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

acibü'ş-şekil / acîbü'ş-şekil

 • Hayret edilecek şekil, şaşılacak şekil.

acip / acîp

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

acube-i hilkat / acûbe-i hilkat

 • Acayip, hayrette bırakan bir yaratılışta.

acube-i san'at

 • San'at yönüyle hayret verici olan.

ahval-i hayret-feza / ahval-i hayret-fezâ

 • Hayret verici haller.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

akl-ı mesmu'

 • Kabil-i hitab olan akıl. Sonradan tecrübe ve bilgiyle gelişen akıl. Hayrı ve şerri fark edebilen ve mümeyyiz olan kimsenin aklıdır.

aleyhissalatü ves-selam / aleyhissalâtü ves-selâm

 • Peygamberler bilhassa Peygamber efendimizin ism-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince söylenen ve yazılan salât ve selâm (hayr duâlar) onun üzerine olsun mânâsına duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imüssalâtü ves selâm denir.

amair-i hayriyye / amâir-i hayriyye

 • Hayır ve hayrat müesseseleri.

aras

 • Yorgunluk, bitkinlik.
 • Hayranlık.

ares

 • Hayranlık.

asar-ı acibe / âsâr-ı acîbe

 • Hayrette bırakan eserler.

avarız-ı divaniye

 • Tanzimat-ı Hayriye'den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler.

aya / âyâ

 • (Şüphe ve tereddüt bildiren edât; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifâde eder) Acabâ. Âyâ, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.
 • Acaba, hayret!

ayat-ı acibe / âyât-ı acibe

 • Hayret verici deliller.

ayet-i acibe / âyet-i acîbe

 • Hayret ve şaşkınlık uyandırıcı âyet.

ayfe

 • Hayret.
 • Tereddüt.
 • İğrenmek.

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

ba'l

 • (Çoğulu: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.

barbaros

 • Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

beht

 • Yalan söylemek.
 • Ansızın bir şeyi almak.
 • Tenbellik galebe etmek.
 • Şaşkınlık. Hayranlık.
 • Şaşkınlık, hayranlık.

belağat-i harika / belâğat-i harika

 • Hayranlık verici belâğat.

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

betar

 • Çok fazla sevinmek.
 • Hayret.
 • Dehşet.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

beyanat-ı harika

 • Hayranlık veren açıklamalar, izahlar.

bühüt

 • (Tekili: Behût) İşitenleri hayrete düşürecek kadar olan iftira ve yalanlar.

busayri / busayrî

 • (Şeref-üd-din) (Mi: 1213-1295) Busayr'da doğdu. Meşhur Arap şair ve hattatıdır. "Kaside-i Bürde" sahibidir. Esas ismi "El-Kevakib-üd-Dürriyye fi Medh-i Hayrilberiyye" olan kasidesine; tutulmuş olduğu hastalıktan, rü'yasında Resûlullah'ın hırkasını (bürde) üzerine örtüp şifa bulması sebebiyle "Kaside

bütlal

 • Şaşa kalan, hayret eden, hayran olan. (Farsça)

ca-yı hayret / câ-yı hayret

 • Hayret verici nokta.

ca-yı taaccüp / câ-yı taaccüp

 • Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

cay-ı hayret / cây-ı hayret

 • Hayret edilecek yer veya şey.

cezalet-i harika

 • Hayranlık verici düzgün ifade, güzel anlatım.

çi

 • (Çe) Ne? Nasıl? (Soru edatı) (Farsça)
 • Taaccüb ve hayret yerinde de kullanılır. (Farsça)

cihanpesendane

 • Bütün dünyanın beğenip hayran kaldığı gibi.

dahil

 • Hayrette kalan kimse.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

dervah

 • Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. (Farsça)
 • Başaşağı asılmış. (Farsça)
 • Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. (Farsça)

düstur-u acib

 • Hayret verici düstur.

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.
 • Nesli kesilen, adı, hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.

eddai

 • "Mâlum bir duâcı. Duâcınız. Hayrınızı isteyen" meâlinde imza yerine yazılan bir tâbir.

ef'al-i acibe-i ilahiye / ef'âl-i acîbe-i ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'ın şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı harika fiilleri.

efid

 • (Eftid) : Medhedici, öven, sena eden. (Farsça)
 • Hayret edilecek, şaşılacak, taaccüb edilecek şey. (Farsça)

efza

 • (Sonlarına eklenen kelimelere) Artıran, çoğaltan mânasını verir. Meselâ: Hayret-efzâ : Hayret verici, hayret artıran. (Farsça)

ehsa

 • Şaşmış, şaşa kalmış, hayret etmiş ve taaccübüne gitmiş olan kimse.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

fa'l-i hayır / fâ'l-i hayır

 • Hayırlı iş, hayra yorumlanan iş.

faaliyet-i hayretnüma / faaliyet-i hayretnümâ

 • Hayret veren, hayranlık uyandıran faaliyet.

fabrika-i acibe

 • Hayret verici, şaşılacak fabrika.

fe-sübhanallah

 • Allah (C.C.) ne güzel yaratmış; Allah Sübhândır, bütün noksanlıklardan münezzehtir; Her şey kendine tesbih eder (anlamında olup hayret ve taaccübü ifâde için söylenir.)

ferman-ı mübin / fermân-ı mübîn

 • Hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü açıklayan ve bildiren emir, buyruk.

fesahat-i harika

 • Sözün hayranlık verici şekildeki düzgünlük, açıklık ve akıcılığı.

fesübhanallah / fesübhânallah

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir" anlamında kullanıp hayret ve hayranlığı ifade eden kelime.

feya

 • Yahu... gibi mânaya gelir, hayret ifade eder.

feya acaba / feyâ acaba

 • Hayret ve taaccüb ifadesi için söylenir; hayret verici.

feya li'l-aceb

 • Hayret verici, çok ilginçtir ki!.

feyaacaba

 • Hayret doğrusu!

feyalilaceb

 • (Fe-yâ lil'aceb) Hayret ve taaccüb ifâdesi için söylenir.
 • Hayret ifadesi.

feza

 • (Efzâ) Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza : Can verici. Hayret-feza : Çok hayret verici. Ruh-feza : Ruh verici. (Farsça)

fünun-u acibe / fünun-u acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayranlık verici ilimler.

füsun

 • Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik. (Farsça)
 • Büyü. (Farsça)

füsunkar / füsunkâr

 • Büyüleyici. Cezb ve celbedici. Hayranlık verici. (Farsça)

füsunperver

 • Büyüleyici, hayranlık verici, cezbedici, celbedici. (Farsça)

garabet / garâbet

 • Gariplik, hayret vericilik.

garabet-i san'at-ı ilahiye / garâbet-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayranlık uyandıran san'atı.

garaib

 • (Tekili: Garib) Acaib şeyler. Hayret edilecek şeyler. Tuhaflıklar.

garaib-i fen / garâib-i fen

 • İlimdeki şaşırtıcı ve hayret verici şeyler.

garaib-i mahlukat / garaib-i mahlûkat

 • Hayrette bırakan yaratıklar.

garib

 • Hayret verici. Tuhaf.
 • Kimsesiz. Zavallı.
 • Gurbette olan.

garibüzzaman

 • Zamanın garibi; zamanın şaşırtıcı, hayret verici kişisi.

garik-ı beht ve hayret / garîk-ı beht ve hayret

 • Hayret ve şaşkınlığa düşmek.

garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

gaşyet

 • Kendinden geçme, bayılma.
 • Örtmek.
 • Hayret.

gıpta

 • Beğeni, hayranlık.

hadise-i harika / hâdise-i harika

 • Olağanüstü, hayranlık verici olay.

hadise-i müthişe / hâdise-i müthişe

 • İnsanı hayrete ve dehşete düşüren olay.

haim

 • (Hâyim) Hayrette kalan. Mütehayyir. Sersem.

hair

 • Hayrette kalmış, mütehayyir. Şaşırmış, taaccüb etmiş.

hakaik-ı acibe

 • Şaşırtıcı ve hayrette bırakan gerçekler.

hakikat-i acibe

 • Hayret verici gerçek.

harekat-ı garibe / harekât-ı garîbe

 • Hayret verici, şaşırtıcı hareketler.

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.
 • Olağanüstü, hayranlık veren.
 • Normalin üstünde olup hayret uyandıran şey.

harikat / hârikat

 • (Tekili: Hârika) Şaşılacak şeyler, hârikalar. İnsanda hayret uyandıran şeyler.

harikulade / hârikulâde

 • Olağanüstü, hayranlık verici.
 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.

haşir / hâşir

 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

hayic

 • Âşık, hayran.
 • Mest olmuş deve.

hayır

 • Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 • Birikmiş su.

hayr-ı mahz

 • Hayrın tâ kendisi, saf hayır.

hayr-ul enam

 • (Bak: Hayr-ül Vera)

hayr-ul vera

 • (Hayr-ül Enam) Halkın hayırlısı. Mahlukatın en hayırlısı olan Hz. Muhammed (A.S.M.)

hayr-ül-enam / hayr-ül-enâm

 • Mahlûkâtın, yaratılmışların en hayırlısı, iyisi mânâsına Peygamber efendimizin lakablarından. Âmine eydür çü vakt oldu tamâm, Kim vücûda gele ol hayr-ül enâm.

hayran / حيران

 • Şaşkın. (Arapça)
 • Hayran, tutkun. (Arapça)

hayrat

 • (Tekili: Hayr) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.Hayır iki çeşittir. Birincisi: Mutlak hayırdır; her halde, herkes için rağbet edilir ve sevilir, herkes için iyidir. İkincisi: Mukayyed olan hayırdır; birisinin yanında hayır olan, başkası için şer olabilir. İsraf ve sefâhet

hayre

 • (Çoğulu: Hayrât) İyilik, kerem.
 • Her nesnenin iyisi.

hayret-alud / hayret-âlûd

 • Hayret verici.

hayret-bahş

 • Hayret veren.
 • Hayret veren, şaşırtan. (Farsça)

hayret-bahşa / hayret-bahşâ

 • Hayret bahşeden, hayret veren.
 • Hayret veren, şaşkınlık veren, hayrete düşüren. (Farsça)

hayret-efza

 • Hayrete düşüren.

hayret-engiz

 • Hayret verici.
 • Hayret veren. Hayret içinde bırakan. (Farsça)

hayret-feza / hayret-fezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Hayret veren, hayreti artıran. (Farsça)

hayret-nüma / hayret-nümâ

 • Hayret gösteren, hayret veren. (Farsça)

hayret-nümun

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayret-zede

 • Hayrete düşmüş ve şaşırmış olan. (Farsça)

hayretalud / hayretâlûd

 • Hayretle karışık.

hayretbahş / حيرت بخش

 • Hayret verici. (Arapça - Farsça)

hayretbahşa / hayretbahşâ

 • Hayret verici.
 • Hayret veren.

hayretefza / hayretefzâ

 • Hayret içinde bırakacak şekilde; hayret saçan.
 • Hayret artıran.

hayretengiz

 • Hayret veren.

hayretfeza / hayretfezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Hayret verici.
 • Hayret artıran.

hayreti mucip

 • Hayret ettiren.

hayretimi mucib

 • Hayret ettiren, ilginç.

hayretkar / hayretkâr / حيرت كار

 • Hayran olan.
 • Hayretli.
 • Hayret eden. (Arapça - Farsça)

hayretkarane / hayretkârâne

 • Hayret edercesine.
 • Hayret ederek.

hayretnüma / hayretnümâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Hayret içinde bırakan.

hayretnümun / hayretnümûn

 • Hayret veren, şaşırtan.

hayri

 • (Hayriye) Hayra âit. Hayırla alâkadar.

heyam

 • Hayranlık hâli.
 • Çok yumuşak kum.

hüsn-ü hayır

 • Hayrın güzelliği.

hüsn-ü hayr

 • Hayrın güzelliği

hüvam

 • Hayranlık hâli.

i'cab

 • Şaşırtmak. Hayran etmek. Hayrete düşürmek.
 • Hodpesendlik. Kendini beğenmişlik.

ibtar

 • Şaşma, tuhafına gitme, hayrette kalma.
 • Alabileceği miktardan fazla yük yükletme.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

iman-ı hayret

 • Hayret veren, hayret ettiren.

imaret

 • Mâmur etmek, şenlendirmek. Mâmurluk.
 • Hayrat için fakirlere yemek verilen yer.

imma

 • (Terdid edatıdır) "Ya, veya" diye tercüme edilir.. Şek, şüphe, ibahe, bağışlamak, hayret vermek mânâlarını da ifade eder.

inaka

 • Aşırı güzelliği ve câzibedarlığı ile hayret verme.

inkılab-ı acibe / inkılâb-ı acibe

 • Acayip, hayret verici köklü değişim, dönüşüm.

inkılabat-ı acibe / inkılâbât-ı acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayret verici değişimler.

intizam-ı acip

 • Hayrette bırakan düzenlilik.

isti'cab

 • (Aceb. den) Şaşma, taaccüb etme, hayrette kalma.

istibdadat-ı acibe / istibdâdât-ı acîbe

 • Hayret verici baskılar, zulümler.

istifham

 • Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak.
 • Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san'atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te'siri altında vuku bulur.

istiğrab

 • Garip görme, hayret etme.

istigrak

 • Gark olmak, dalmak.
 • Dalgınlık.
 • Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek.
 • Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek.
 • Gr: "El" harf-i ta'rifinin, isimleri umu

istiğrap

 • Şaşırma, hayret etme.

istihare

 • Tefe'ül. Sual sorup cevap istemek.
 • Hayırlı olmayı istemek.
 • Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek.
 • Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma.

iz'an-rüba

 • Anlayışı şaşırtan. Aklı oynatan. Çok hayret ve taaccüb veren. Aklı alan. (Farsça)

iz'an-rüba-i kainat / iz'an-rüba-i kâinat

 • Kâinatın aklı alan vechesi, herkese hayret ve şaşkınlık veren yüzü.

izhaf

 • Yalan söyleme.
 • Hıyanet etme, verdiği sözünü tutmama.
 • Hayrette bırakma, şaşırtma.

izhar-ı hayret eyleme

 • Hayretini gösterme, ifade etme.

kassam

 • Hayrı çok olan kimse.
 • Yorulmuş, kendini bırakmış, mahzun kişi.
 • Büyük hurma salkımı.
 • Büyük et parçası.

kavanin-i acibe / kavanîn-i acibe

 • Hayret verici kanunlar.

kemal-i hayret / kemâl-i hayret

 • Tam bir hayret ve şaşkınlık.

kemal-i hayret ve istihsan / kemâl-i hayret ve istihsan

 • Tam bir hayret ve beğenmişlik.

kemal-i taaccüb / kemâl-i taaccüb / كَمَالِ تَعَجُّبْ

 • Tam bir hayret etme.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

kıssa-i acibe-i meşhure / kıssa-i acîbe-i meşhure

 • Hayret verici meşhur kıssa.

lemeat-ı i'caziye

 • İ'caza dair lem'alar. İ'caz, insanları âciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları.

lu'bet

 • Oynayan veya oynatılan şey. Oyuncak.
 • Herkesi hayrette bırakıp şaşırtacak şey.

ma'razgah-ı acaib / ma'razgâh-ı acaib

 • Hayret uyandırıcı eserlerin sergilendiği yer.

magşiyy

 • Aklı gitmiş hayran kimse.

mahall-i garaip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı yerler.

mahşer-i acaib / mahşer-i acâib

 • Herkesi hayrete sevkeden toplanma. Veya toplanma yeri.
 • Hayret edilecek harika şeylerin bulunduğu yer.

mahşer-i acaip / mahşer-i acâip

 • Hayret verici şeylerin toplandığı yer.

makine-i acibe-i ilahiye / makine-i acîbe-i ilâhiye

 • Allah'ın hayret verici makinesi, eseri.

mebhut

 • Hayretle, şaşkın, mütehayyir. Sersem.

mecma-i garaip

 • Hayret verici şeylerin toplandığı yer.

medar-ı hayret / medâr-ı hayret

 • Hayret sebebi.

medar-ı ibret ve hayret

 • Hayret ve ibrete sebep.

medar-ı ibret ve hayret ve şükran

 • Teşekkür, hayret ve ibret sebebi.

meftun / meftûn

 • Sihirlenmiş, fitneye düşmüş.
 • Gönül vermiş, tutkun, vurgun.
 • Hayran olmuş, şaşmış.

meftunane

 • Meftuncasına, kendinden geçmiş olarak, tutkuncasına. Şaşarak, hayrancasına.

mehbut

 • Korkudan şaşırmış. Hayret ve korkuya kapılmış.

mehyum

 • Şaşmış, hayrette kalmış, şaşırmış.
 • Sevgi ve aşkdan serseme dönmüş.

menba-ı acaip / menba-ı acâip

 • Hayrette bırakan kaynaklar.

menna-ul hayr / mennâ-ul hayr

 • Hayır ve iyiliğe mâni olan. Hayrı önleyen.

meşahir-i mu'cizat / meşâhir-i mu'cizat

 • Meşhur mu'cizeler; Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hallerin, mucizelerin meşhurları.

mu'cib

 • (Aceb. den) Taaccübe, hayrete düşüren. Şaşkınlık veren.

mu'cizat / mu'cizât

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü işler.

mu'cizevi / mu'cizevî

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz ve hayrette bırakır şekilde.

mübarek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.

mübin

 • Hayrı şerri, kötüyü iyiyi ayıran.
 • Açık, besbelli.
 • Din-i mübin: İslâm dini.

mucib / mûcib

 • Hayrete düşüren.

mucib-i hayret / mûcib-i hayret

 • Hayret etmeyi gerektiren.

müdheş

 • Hayret verici, hayret veren, şaşırtan.

müfettin

 • (Fitne. den) Meftun ve hayran eden. Şaşkın bir hâle getiren.
 • Fitneye düşüren.

müfezzi'

 • Hayretle ve şaşkın şaşkın baktıran.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

muhayyer

 • (Hayr. dan) Seçilmesi serbest olan. Seçmece. Beğenmece.

muhayyir

 • Hayret ettiren.
 • Hayret veren. Hayrette bırakan. Şaşkınlık veren.

muhayyir-ül ukul

 • Akıllara hayret veren. Akılları şaşırtan, akılları durduran.

muhayyirü'l-ukul

 • Akıllara hayret verip hayranlık uyandıran.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

mühlikat / mühlikât

 • (Tekili: Mühlik) Kötü ve günah olan işler.
 • Helâk edenler. Hayrı ve sevabı bozan fenâ hareketler.

müredded

 • Bir hususta hayran ve sergerdan olmuş, şaşırmış olan.

müsteham

 • Şaşırmış, şaşa kalmış, hayran.

müstehvi / müstehvî

 • Hayran eden, aklını alan, istihva eden.

mütefe'il

 • (Çoğulu: Mütefe'ilîn) (Fâl. dan) Fala bakan, fal açan.
 • Hayra yoran, uğur sayan.

mütefe'ilane / mütefe'ilâne

 • Hayra yorarak, tefe'ül edercesine. (Farsça)

mütefe'ilin / mütefe'ilîn

 • (Tekili: Mütefe'il) Fala bakanlar.
 • Hayra yoranlar.

mütehayyer

 • Hayrette kalınan şey, şaşılacak şey.

mütehayyir / مُتَحَيِّرْ

 • Hayrete düşen.
 • Şaşmış, hayrette kalmış.
 • Hayrette kalan, şaşırmış.

mütehayyirin

 • (Tekili: Mütehayyir) Şaşırmış olanlar. Şaşmış kimseler. Hayrette kalanlar.

mütevellih

 • Hayran olup şaşıran. Şaşan, şaşmış.

mütevellihane / mütevellihâne

 • Sersemlik ve hayranlıkla. (Farsça)

nahun-be-dendan / nâhun-be-dendân

 • Hayretten veya kederden dolayı parmağını ısırmış olan. (Farsça)

nakş-i acip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nakş-ı garip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nazar-ı hayret

 • Hayretli bakış.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nazm-ı garib-i hikmet

 • Hikmetin hayret verici düzeni.

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nigah-ı hayret / nigâh-ı hayret

 • Hayret bakışı.

nokta-i garabet

 • Hayret verici nokta.

perva

 • Korku, çekinmek. (Farsça)
 • Alâka, ilgi, bağ. (Farsça)
 • Takat. (Farsça)
 • Durup dinlenmek. (Farsça)
 • Bilmek. (Farsça)
 • Vesvese. (Farsça)
 • Kayd. (Farsça)
 • Iztırab. (Farsça)
 • Terk, feragat. (Farsça)
 • Hayran, şaşmış. (Farsça)
 • Meyl, teveccüh, iltifat, kayırmak. (Farsça)
 • Gussalanmak. (Farsça)

prens bismark

 • (1815 - 1898) Meşhur Alman siyasilerinden ve Alman birliği için çalışanlardan birisidir. İslamiyeti ve Hz. Peygamber'i (A.S.M.) medh ü sena ederek hayranlığını bildiren bir mütefekkirdir.

rehk

 • Aradan yetişip yaklaşma.
 • Yürüme.
 • şaşa kalma, taaccüb etme, hayrette kalma.
 • Kötü şeylere düşkünlük.

reşid

 • Doğru yolda giden, hak yolunda olan.
 • Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun.
 • Büluğ çağına girmiş kimse.
 • Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden.
 • Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse.

rüba

 • Kapan, çalan, alan (mânâsına birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Dil-rüba : Gönül kapan, gönül alan. İz'an-rüba : Aklı alan, hayret veren. (Farsça)

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

sada-yı hayret ve taaccüp / sadâ-yı hayret ve taaccüp

 • Şaşkınlık ve hayret sesi.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Sürekli hayra sebep olan ve sevabı öldükten sonra da yazılmaya devam eden sadaka.
 • Yapıldıktan sonra sevâbı devâm eden hayırlı, iyi işler. Devamlı hayra sebeb olan sadaka.
 • Hayrı, sevabı dâimî olan sadaka. Sevabı öldükten sonra da devam eden hayırlı ameller. (Kur'an ve iman hizmeti gibi.)

sadir

 • Şaşan, hayrette kalan.

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

sahib-i hayrat / sâhib-i hayrât

 • Câmi, yol, çeşme vs. gibi hayırlı işler yapıp bırakmış kimse. Hayrat sâhibi.

salah

 • Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur)

samid

 • Yükselen, başını kaldırıp göğsünü kabartan.
 • Hayrette kalan.
 • Gafil.

san'at-ı acibe / san'at-ı acîbe

 • Hayrette bırakan ve hayranlık veren san'at.

san'at-ı acip

 • İnsanı hayrette bırakıp hayranlık veren sanat.

sanayi-i garibe

 • Benzersiz ve hayranlık verici san'atlar.

saray-ı acib

 • Hayranlık uyandıran saray.

saray-ı acip

 • Hayranlık uyandıran saray.

şayan-ı gıbta ve hayret / şâyân-ı gıbta ve hayret

 • Gıpta ve hayrete lâyık.

şayan-ı hayret / şâyân-ı hayret / شَايَانِ حَيْرَتْ

 • Şaşmağa değer. Hayret edip şaşılacak şey.
 • Hayrete değer, hayret verici.
 • Hayrete değer.

şayan-ı hayret ve teemmül / şâyân-ı hayret ve teemmül

 • Hayret verici ve üzerinde etraflıca düşünmeye değer.

şayan-ı istiğrab / şâyân-ı istiğrab

 • Şaşkınlık sebebi, hayret verici, şaşırtıcı.

şayan-ı takdir ve hayret / şâyân-ı takdir ve hayret

 • Takdir ve hayret etmeye değer.

sebt

 • (Çoğulu: Esbât-Sübut-Esbüt) Rahat etmek.
 • Boyun vurmak.
 • Saç sarkıtmak. Bir çeşit deve yürüyüşü.
 • Cumartesi günü.
 • Şaşırmak, hayrette kalmak.
 • Çok zeki, dâhiye.
 • Başı tıraş etmek.

secde-ber-zemin-i hayret ve muhabbet

 • Hayret ve muhabbetle yere secde etmek.

secde-i hayret

 • Hayret secdesi.

sekerat

 • Sarhoşluk.
 • Hayretler. şiddetler.
 • Mestlikler.

sergerdan

 • Başı dönmüş, şaşkın. Hayran. (Farsça)

sergeşte

 • Sersem. Başı dönmüş. Avâre ve mütehayyir olan. Hayrette kalmış. (Farsça)

sermest-i hayran

 • Hayranlıktan dolayı kendinden geçme.

silsile-i acibe

 • Hayret verici haller ve durumlar zinciri, dizisi.

sırr-ı acib

 • Acip, hayret veren sır.

sırr-ı acip

 • Hayret verici sır; hakikat.

sübhanallah

 • Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve taaccübü ifade etmek için söylenir. Cenab-ı Hakkın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde bütün kusurlardan münezzehiyetini ifade eder.

ta'cib

 • Hayrete düşürme, şaşırtma.

taaccüb / تَعَجُّبْ

 • Hayret etme, şaşkınlık.
 • Şaşma, hayret etme. Tahayyür.
 • Şaşma, hayret etme, tahayyür.
 • Hayret etme.

taaccübü mucip

 • Şaşkınlığı, gerektiren, hayret sebebi.

taaccüp

 • Şaşma, hayret etme.

tabi'iyyeciler / tabî'iyyeciler

 • Canlılarda ve cansızlardaki, akıllara hayret veren intizâmı (düzeni) ve incelikleri görerek, bir yaratanın varlığını söylemekle berâber; öldükten sonra tekrar dirilmeği, âhireti, Cennet'i ve Cehennem'i inkâr edenler (red edip, kabûl etmeyen, inanmaya nlar).

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

tahavvülat-ı garibe

 • Tuhaf, hayret verici dönüşümler.

tahayyür / تحير

 • Hayrette kalma.
 • Şaşakalmak. Hayret etmek. Şaşırmak. Hayran olmak.
 • Hayranlık. (Arapça)
 • Tahayyür etmek: Hayran kalmak, şaşakalmak. (Arapça)

tahayyürat / tahayyürât

 • (Tekili: Tahayyür) Hayrete düşüp şaşakalmalar. Hayran olmalar.

tanagguz

 • Taaccüb edip, şaşırıp, hayrette kalıp başını sallamak.

tanzimat-ı hayriye

 • Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kuru

tasarrufat-ı acibe / tasarrufât-ı acîbe

 • Hayret verici tasarruflar, işler.

tasarrufat-ı muntazama-i acibe / tasarrufât-ı muntazama-i acibe

 • Hayret verici ve düzenli işler, tasarruflar.

tayih

 • Hayran kimse.

tebarekallah / tebarekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.

tebaüd-ü acib / tebâüd-ü acîb

 • Hayret verici ölçüde birbirinden uzaklaşma.

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.

teçhizat-ı harika

 • Hayranlık veren cihazlar, donanımlar.

tefe'ül / تفأل / تَفَأُّلْ

 • Bir şeyi uğur saymak, hayıra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet, işâret olarak görmek. Tefe'ülün mukâbili (zıddı) teşe'üm yâni uğursuz saymaktır.
 • Falcılık.
 • Fal açma. (Arapça)
 • Hayra yorma, uğur sayma. (Arapça)
 • Tefe'ül etmek: (Arapça)
 • Fal açmak. (Arapça)
 • Hayra yormak, uğur saymak. (Arapça)
 • Hayra yorma.

tefe'ülname / tefe'ülnâme

 • Hayra yorma yazısı.

tefekküh

 • Yemiş toplayıp vermek. Meyvedar olmak. Meyvelenmek.
 • Pişman olmak.
 • Pek hoşlanıp hayrette kalmak.

tefekkün

 • Pişman olmak.
 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

tefkih

 • Hayrete düşürme.
 • Hoşlandırma.
 • Yemiş yedirme.

tefzi'

 • Ürkütme. Korkutma.
 • Hayretle baktırma.

tehekkür

 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

teheyyüm

 • Şaşma, şaşırma. Şaşıp kalma. Hayran olma.
 • Susuz olma.

temaşa eden / temâşâ eden

 • Hayranlıkla seyreden.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

teve'ur

 • Bir şeyin güçlenerek halli ve yenilmesi müşkil olması.
 • Bir hususta çetin zorlukla karşılaşmak.
 • Konuşanın çapraşık söylemesinden ve anlaşılmadığından dolayı, dinleyenin hayrette kalması.

tevellüh

 • (Çoğulu: Tevellühât) (Veleh. den) Şaşakalma. Şaşırıp sersemleşme.
 • Hayran etme.
 • Kadını çocuğunden ayırma.

teyh

 • (Teyhâ) Şaşkınlık.
 • Hayran olmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

tezkiye-i nefs

 • Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek.
 • Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek.

tılsım-ı acib / tılsım-ı acîb

 • İnsanları hayrette bırakan sır, gizem.

tiryak-ı acip

 • Hayret verici ilâç.

u'cube

 • Taaccüb olunacak şey. Ucube. Pek acib ve garib olan.
 • Hayret edilecek derecede olan isti'dad.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

uhduse

 • Hayret edilecek derecede uydurma haber.
 • Haber verilen nesne.

üslub-u garip / üslûb-u garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı ifade ve anlatım tarzı.

vak'a-i acibe

 • Garip, hayrette bırakan.

vakfe-i hayret

 • Hayret duraklaması.

valih / vâlih

 • Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.

valihin / vâlihîn

 • Hayrette kalanlar. Şaşıranlar.

varta-i hayret

 • Tehlikeli, hayret uçurumu.

veleh

 • Hayret, şaşkınlık.
 • Fazla hüzünden akıl gidip tembel olmak.

veleh-resan

 • Hayret verici, hayret edilen, şaşkınlık veren.

veleh-resan-ı efkar / veleh-resan-ı efkâr

 • Fikirleri, düşünceleri hayrette bırakan.

veleh-resan-ı ukul

 • Akılları hayrette bırakan.
 • Akılları hayrette bırakan.

velvele-i hayret

 • Hayret ve şaşkınlık bağırtısı, sesi.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

vezaif-i acibe / vezâif-i acibe

 • Hayrette bırakan vazifeler, hayranlık veren işler.

zaruriyyat-ı diniyye

 • İman edilmesi zaruri olan dinin esasları, (Allah Teâlâya, Âhiret gününe, Meleklere, Peygamberlere, Kitaplara ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın