REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te haslet ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

bed-hisal

 • Hasletleri kötü, fena huylu.

bum

 • Yer, toprak, zemin, memleket, yurt. (Farsça)
 • Huy, haslet, tabiat. (Farsça)
 • Sürülmemiş tarla, arazi. (Farsça)

butha

 • İyi huy, güzel haslet. Müsbet alışkanlık.

ciriyya

 • Tabiat, mizac, fıtrat, yaradılış.
 • Huy, haslet.Adet, alışkanlık.

derb

 • (Dürb) Bir şeyi âdet edinmek.
 • Dadanmak, alışmak.
 • Haslet, cür'et.
 • Tecrübe etmek.
 • Denemek.

deydenun

 • Toplamak.
 • Haslet, huy, âdet.
 • Oyun.

durbe

 • Âdet, haslet.
 • Cür'et.
 • Tecrübe.

dürbe

 • Âdet. Haslet.
 • Cür'et ve mümareset. Tecrübe.

edib / edîb

 • Güzel hasletleri kendinde toplayan, haddini bilen.
 • Düzgün, güzel ve pürüzsüz söz söyleyen ve yazan, edebiyatçı.

evsaf-ı cemile / evsâf-ı cemile

 • Güzel vasıflar. İyi hasletler.

fazayih

 • (Tekili: Fazih) Ayıplar, rezaletler. Sır kabilinden olan kötü hasletlerin açılıp fâş edilmesi.

fazıle

 • (Çoğulu: Fevâzıl) İnsandan başkalarına da geçebilen huy, haslet.

hamiyet

 • Gayret.
 • Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
 • İstinkâf etmek.
 • Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede

hasail / hasâil / خصائل

 • (Tekili: Haslet) Hasletler.
 • Hasletler, huylar, nitelikler.
 • Hasletler, tabiatlar. (Arapça)

hasail-i gàliye / hasâil-i gàliye

 • Yüksek ve üstün hasletler, özellikler.

hasl

 • Fena huylu olma. Kötü haslet sahibi olma.

haslet-i hamide

 • Medih ve senâ edilmeğe, övülmeğe lâyık olan güzel ahlâk ve haslet.

haslet-i hamra / haslet-i hamrâ

 • Hamiyet, gayret veya mahcubiyetten gelen ve yüz kızarması suretinde görünen güzel haslet.
 • Güçlü haslet; hamiyet, gayret ve mahçubiyetten kaynaklanan ve yüz kızarması şeklinde kendini gösteren haslet.

haslet-i islamiye / haslet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen haslet, özellik.

haslet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hasleti, özelliği.

hılye

 • Güzel sıfatlar, iyi hasletler.
 • Süs, zinet.
 • Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (A.S.M.) evsafı ve bundan bahseden kitab.

hısal / hısâl / خصال

 • (Tekili: Haslet) Hasletler, huylar, tabiatlar. Ahlâk.
 • Huy, haslet. (Arapça)

hısal-i hamide / hısal-i hamîde / hısâl-i hamîde

 • Medhe ve övülmeğe lâyık güzel huylar, güzel hasletler.
 • Övülmeye lâyık güzel hasletler, huylar.

hulk

 • Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet.
 • İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı ruhî ve zihnî hâller.

hullet

 • (Çoğulu: Hulel) İçten, samimi sevgi. Dostluk. Muhabbet. Haslet.

hüsna

 • (Ahsen'in müennesidir) İyi zan. En güzel. Amel-i sâlih. Pek güzel.
 • Cennet.
 • İyi amel ve haslet. Cenab-ı Hakk'ı görmek ve Ona iman ve ubudiyetle şereflenmek.
 • Düşman üzerine fevz ve zafer bulmak, şehidlik.

hutta

 • Haslet, huy.

i'tizar

 • Kusurunu bilerek özür dilemek. Kusurunu beyan edip ve anlayıp af dilemek. (Takdire şayan güzel bir haslettir.)

ma'den

 • Maden.
 • Bir haslet veya hususiyetin kaynağı.
 • Herşeyin aslî mekânı, menbâ ve me'hazı olan yer.
 • Toprak, taş, kum gibi maddelerle karışık demir vesairelerin vaziyetlerine de maden denir.

mahamid

 • (Tekili: Mahmedet) İyi ve güzel huylar. İyi hasletler.
 • Şükürler, senâlar, medihler. Şükür edilmeğe değer davranışlar.

mahmud-üş şiyem

 • Medhedilecek huylara sâhib olan. Beğenilen ve takdir edilen hasletler kendinde bulunan.

mehamid

 • Şükür ve hamdler. Medihler. Sebeb-i şükür ve hamd olan hasletler.

mes'adet

 • Bahtiyarlık. Saadete sebeb olacak haslet. İyilik.

mezaya

 • Meziyyetler. İyilikler. Hasletler.

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

nikhaslet

 • (Nîk-haslet) Ahlâkı ve huyu iyi olan. (Farsça)

rüchan

 • Üstünlük, yükseklik, üstün olma. Fazilet, haslet veya her hangi bir şey cihetiyle diğerinden üstün olmak.

seref

 • Boş yere ve lüzumsuz harcamak, israf etmek.
 • Hatâ etmek.
 • Âdet, haslet iyi huy.

sev'e

 • Kabiha ve fâhişe hasleti.
 • Ut yeri.

sıdk

 • Doğru söz. Hakikata muvâfık olan. Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması.
 • Ahdinde sâbit olmak.
 • Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi.
 • Kalb temizliği.

sukut-u mutlak

 • Mânen iyice tefessüh etme, iyi hasletlerin tamamen kaybolması.

tamam-ı ıttırad-ı ahval

 • Bir kimsede var olan huy ve hasletlerin sekteye uğramadan biteviye devam etmesi, her zaman aynı durumu göstermesi.

tasfiye

 • Temizleme, parlatma. Kalbi iyi hasletlerle süsleme.

vakar

 • Ağırbaşlılık. Halim ve heybetli oluş. Nâmusu muhafazayı mucib haslet. Temkinlilik. Azamet ve izzet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın