LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hıristiyan ifadesini içeren 90 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

aforoz

 • R. Papa tarafından bir Hıristiyanın kiliseden çıkarılması, dinden hariç addolunması.
 • Hıristiyanlık ve yahûdîlikte, dinden ve cemâatten uzaklaştırma cezâsı.

ahd-i atik

 • Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab. Bu ismi ilk olarak hıristiyanlar kullanmışlardır. Hıristiyanların Kitab-ı mukaddes denilen kitabları Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd'den meydana geldiğinden onlar da Ahd-i Atîk'i kutsal kabul etmekt edirler. Yahûdîler, Ahd-i Atîk yerine Tanah demek

ahd-i cedid / ahd-i cedîd

 • Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes'in ikinci bölümü.

akide-i velediyet

 • Hıristiyanlık ve Musevîlikte bulunan ve hâşâ Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Üzeyr'in (a.s.) Allah'ın oğlu olduğunu kabul eden bâtıl inanç.

alem-i hıristiyan / âlem-i hıristiyan

 • Hıristiyan dünyası.

alem-i hıristiyaniye / âlem-i hıristiyaniye

 • Hıristiyanlık âlemi.

alem-i hıristiyaniyet / âlem-i hıristiyaniyet

 • Hıristiyanlık dünyası.

anglikanizm

 • İngiltere kralı Sekizinci Henry'nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.

antropomorfizm

 • Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah'ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm'in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestl

aziz

 • Hıristiyanların mübarek bildikleri büyükleri.

beşir

 • Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü.
 • Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse.
 • Peygamberimizin bir vasfı.

bi'a / bî'a

 • Hıristiyanların mâbedi, tapınak, kilise.

cerahor

 • Tar: Osmanlılarda ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyanlara verilen isim.

din-i hıristiyani / din-i hıristiyanî

 • Hiristiyanlık dini.

din-i isevi / din-i isevî

 • Hıristiyanlık.

edyan-ı mefsuha

 • Hükmü kaldırılmış eski dinler. Hıristiyanlık, Yahudilik gibi.

edyan-ı semaviyye / edyân-ı semaviyye

 • Semavî dinler. Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri.

edyar

 • (Tekili: Deyr) Manastırlar, kilisler. Hıristiyanların ibadethâneleri.

ehl-i kitab / ehl-i kitâb

 • Hazret-i Îsâ veya Mûsâ aleyhimesselâmdan birine ve bunlara gönderilen kitâblara inanan kâfirler, yahûdîler ve hıristiyanlar.

ehl-i kitap

 • Kitap ehli; Allah'ın gönderdiği kitaplara inanan Hıristiyan ve Yahudiler.
 • Allah'ın gönderdiği kitaplara inananlar. Terim olarak yahudiler ve hıristiyanlar.

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haçlılar, hıristiyanlar.
 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

ehl-i salip

 • Haçlılar, haçı kutsal sayan Hıristiyanlar.

ehl-i teslis

 • Allah'ı baba, oğul ve mukaddes ruh diye üçlü unsur olarak kabul eden Hıristiyanlar.

ehl-i zimme

 • İslâm devleti uyruğu olan ve harac (vergi) veren Hıristiyan ve Yahudiler.

ehl-i zimmet

 • İslâm devletinin himaye ve tabiiyyetinde bulunan hıristiyanlar.
 • İslâm Devletinin tâbiiyetinden olan Hıristiyanlar. İslâm Devleti tarafından korunan müslümandan başka kimse. Zimmi.

ekanim-i selase / ekânim-i selâse

 • Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu'l-Kudüs'ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu'l-Kudüs üçlüsü.

engizisyon

 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.

fikr-i ruhbaniyet

 • Hıristiyanlık dininde Allah ile kullar arasında vasıta olarak ruhbanların bulunması gerektiğine dair düşünce.

habeş nasarası / habeş nasârâsı

 • Habeş Hıristiyanları.

haç / hâç

 • Birbirini dik olarak kesen iki doğrunun meydana getirdiği, hıristiyanlık dîninin sembolü olarak kabûl edilen şekil. Buna salîb ve istavroz da denir.
 • Hıristiyanların sembolü olan şekil.

hıristiyan ruhaniler / hıristiyan ruhanîler

 • Hıristiyan din adamları.

ibnullah

 • Allah'ın oğlu. Hıristiyanlar Hz. İsa'ya İbnullah derler.

isevi / isevî / îsevî / عيسوی

 • Hıristiyan.
 • Hıristiyan. (Arapça)

isevilik / isevîlik

 • Hz. İsâ'nın dini, Hıristiyanlık.

iseviyyet / îseviyyet / عيسویت

 • Hıristiyanlık. (Arapça)

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

ıtlak etmek

 • Belli bir sınır getirmeden genelleme yapma; Allah'ın kitap gönderdiği bir peygambere ve dine inanan insanları, yani Hıristiyan ve Yahudileri de hükmün kapsamı altına almak.

katolik

 • Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar. (Fransızca)
 • Hıristiyanlıktaki mezheblerden biri. Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik kilisesine mensup kimse. Merkezi Roma'da (Vatikan'da) olup, rûhânî lideri papadır.
 • Hıristiyanlıkta bir mezhep.

kilise

 • Hıristiyanların mâbedi. Hıristiyan mezhebi.
 • Hıristiyanların ibadet ettikleri yer.
 • Kenîse; hıristiyanlara mahsûs ibâdet yeri. Hıristiyanlıktaki mezheblere de kilise denilmektedir.

kıssis / kıssîs

 • Hıristiyan dîn adamı, papaz.

kitab-ı mukaddes / kitâb-ı mukaddes

 • Hıristiyanların mukaddes bilip inandıkları Ahd-i atîk (Eski ahd) ve Ahd-i cedîd (Yeni ahd) kısımlarından meydana gelen kitab. İncîl.

kitablı kafirler / kitablı kâfirler

 • İncîl ve Tevrât'tan birine inanan kâfirler. Hıristiyanlar ve Yahûdîler.

manastır

 • Hıristiyanlıkta ibâdet edilen ve din adamlarından bir râhib veya râhibenin idâre edip, barındığı binâ.

mesihi / mesîhî / مسيحى

 • Hıristiyan. (Arapça)

mesihiyyet / mesîhiyyet / مسيحيت

 • Hıristiyanlık. (Arapça)

misyoner

 • Hıristiyanlığı yaymakla görevli kimse.
 • Hıristiyanlığı neşre ve tanıtmağa çalışan kimse. (Fransızca)
 • Hıristiyanlığı tanıtmaya ve yaymaya çalışan kimse.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

muahid

 • Antlaşma yapanlardan her biri.
 • İslâm hükümetine bir para ödeyerek kendini himaye ettiren hıristiyan veya bir başka dinden kimse.

mübahele / mübâhele

 • Lânetleşme. Dar anlamda hazret-i Îsâ'nın ilâh ve Allahü teâlânın oğlu olduğunu söylemekte ısrâr eden ve bu inanışlarının yanlış olduğunu kabûl etmeyen hıristiyanlara, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem); "... Gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, bizleri ve

nasara / nasâra / nasârâ / نصارا

 • Hıristiyanlar.
 • Hıristiyanlar.
 • Hıristiyanlar. (Arapça)

nasara ulema-yı benamından / nasârâ ulema-yı benâmından

 • Hıristiyanların meşhur âlimlerinden.

nasrani / nasrânî / nasrâni / نصرانى / نَصْرَان۪ي

 • Hıristiyan.
 • Hıristiyanlık dinine mensup olan kimse.
 • Hıristiyan. (Arapça)
 • Hıristiyan.

nasraniyet / nasrâniyet

 • Hıristiyanlık.
 • Hıristiyanlık.

nesara / nesârâ

 • Hıristiyanlar.

nesturiyye / nestûriyye

 • Hıristiyanlıktaki fırkalardan biri.

noel gecesi

 • Hıristiyanların 25 Aralık veya buna yakın bir târihte Îsâ aleyhisselâmın doğduğunu kabûl ettikleri gece.

ortodoks

 • Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkezi İstanbul Fener'deki patrikhânedir. 1054 (H.446)'da İstanbul patriği olan Mihael Kirolarius, Roma'daki papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu. Roma'daki papaya tâbi olanlara katolik, İstanbul'
 • Hıristiyanlıkta bir mezhep.

papa

 • Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri.

papaz

 • Hıristiyan din adamlarına verilen ad.
 • Hıristiyan din adamı.

paskalya

 • Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.

patrik

 • Ortodoks mezhebine mensûb hıristiyanların, en büyük rûhânî (dînî) lideri.

piskopos

 • Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî lideri olan hıristiyan din adamlarına verilen ad.

protestanlık

 • Purutluk, Hıristiyanlıkta bir mezhep.

purutluk

 • Hıristiyanlıkta bir mezhep, protestanlık.

rahib / râhib

 • Manastırda oturan hıristiyan din adamı, keşiş.
 • Hiç evlenmeyen, bekâr ve yalnız yaşayan, yalnız ibâdetle meşgûl olan ve kilisede vazîfeli olan hıristiyan din adamı.
 • Hıristiyan din adamı.

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

ruhani reis / ruhanî reis

 • Hıristiyan dinî önderleri.

ruhban / ruhbân / rûhban

 • Hıristiyan din adamı.
 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.
 • Hıristiyan din adamı.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

salib / salîb

 • Hıristiyanlık dîninin sembolü kabûl edilen birbirini dik kesen iki doğrunun meydana getirdiği şekil, haç, istavroz.

savm'aa

 • Tepesi sivri yüksek bina. (Minarelere de verilen addır). İslâmiyetten önce hıristiyanların manastırlarına ve sabiaların zaviyelerine verilen ad.

savmea

 • Hıristiyanların ibâdet yeri. Kilise, bîa.

şeriat-ı hıristiyaniye

 • Hiristiyanlık dininin hükümleri, kanunları.

siyaset-i hıristiyaniye

 • Hıristiyanlık siyaseti.

skolastik / skolâstik

 • Orta Çağda Hıristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre verilen felsefî fikirler.
 • Ortaçağ Hıristiyanlık eğitimi.

süryaniler / süryânîler

 • Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu.

tenassur

 • Nasrânileşme. Hıristiyan dinine girme.

tersa / tersâ / ترسا

 • Hıristiyan. (Farsça)

tersayan / tersâyân / ترسایان

 • Hıristiyanlar. (Farsça)

teslis / teslîs

 • Hıristiyanların üç ilâh inancı.
 • Üçleme, ekanim-i selâse, Allah'ı üç olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hıristiyan inancı.
 • Üçleme; Hıristiyanların tanrı üçtür veya tanrı üç unsurdan (Baba-Oğul-Rûh-ul-kudüsten) meydana gelmiştir şeklinde kabûl ettikleri bozuk inanış. Trinite.

teslis akidesi / teslis akîdesi

 • Üçleme; Hıristiyanların Allah'ın baba, oğul ve mukaddes ruh olmak üzere üç varlıktan mürekkep olduğuna inanmaları.

teslisiyet

 • Hıristiyanların üç ilâha inanmaları.

trinite

 • Hıristiyanların teslîs (üç tanrı) inancı.

uknum / uknûm

 • Hıristiyanların kabûl ettiği teslis (üç tanrı) inancındaki üç asıl veya üç esas varlıktan her birine verilen ad. Üçüne birden üç uknum mânâsına ekânim-i selâse denir.

ulema-i nasara / ulema-i nasârâ

 • Hırıstiyan âlimler.

vaftiz

 • Hıristiyanların dine gireni kutsal suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.

velediyet

 • Hıristiyanlık ve Musevîlikte bulunan ve hâşâ Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Üzeyr'in (a.s.) Allah'ın oğlu olduğunu kabul eden bâtıl inanç.
 • Birinin çocuğu oluş, Hıristiyanların isa aleyhisselâma hata ile "Allahın oğlu" demeleri.

velediyet akidesi

 • Hıristiyanlıktaki, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki bâtıl akide, inanç.

yuşa aleyhisselam / yûşâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû olup hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Annesi Mûsâ aleyhisselâmın kız kardeşidir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın