LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gulam ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

adat-ı küfriye ve zalimane / âdât-ı küfriye ve zâlimâne

 • İnkâra ait ve zâlimlere yakışan âdet ve uygulamalar.

adem-i salabet / adem-i salâbet

 • Dinin emirlerini korumada ve uygulamadaki ciddiyetsizlik, gevşeklik.

adet-i kavmiye ve muhitiye / âdet-i kavmiye ve muhitiye

 • Yerel ve genel çerçevede âdet olan uygulama.

ahlak-ı ameli / ahlâk-ı amelî / اخلاق عملى

 • Uygulamadaki ahlak anlayışı.

ahmediyye

 • Evliyânın gözbebeği İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bu yola Müceddidiyye-i Ahmediyye de denir.
 • Hindistan'da Gulam Ahmed Kâdiyânî tarafından kurulan sapık bir yol.

ahz

 • Alma, tutma, kabzetme,
 • Kabul etme.
 • Tessellüm.
 • Sorgulama.

akd / عقد

 • Düğümleme, bağlama. (Arapça)
 • Nikah. (Arapça)
 • Kararlaştırma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Akdedilmek: Yapılmak, uygulanmak, icra edilmek. (Arapça)
 • Akdetmek/eylemek: Yapmak, uygulamak, icra etmek, imzalamak, antlaşma yapmak, sözleşme yap (Arapça)

amel

 • Yapma, uygulama; dinin emirlerini yerine getirme.
 • İş, çalışma, uygulama.

ameli / amelî / عملى

 • İş olarak, uygulamalı.
 • Pratik, uygulamalı. (Arapça)

ameliyat / ameliyât / عمليات

 • Uygulamalar, tatbikler, pratikler.
 • İşlemler, uygulamalar. (Arapça)
 • Ameliyat. (Arapça)

ameliyat-ı dahiliye

 • İç operasyon, sıkı yönetim uygulamaları.

ameliye / عمليه

 • İşlem, uygulama. (Arapça)

bed muamele

 • Kötü uygulama.

bid'at

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan yeni âdet ve uygulamalar.

bid'atkarane / bid'atkârâne

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışarak.

bid'iyyat / bid'iyyât

 • Bid'alar; aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamalar.

cim

 • Gulamperest olan kimse.

düsturü'l-amel

 • Davranış kuralı, uygulama prensibi.

ehl-i bid'a

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışanlar.

ehl-i bid'a ve ilhad / ehl-i bid'a ve ilhâd

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışanlar ve inkârcılar.

ehl-i dalalet ve bid'a / ehl-i dalâlet ve bid'a

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışan, doğru ve hak yoldan sapmış olanlar.

fiiliyat

 • Fiiller, uygulamalar.

garaib-i icraat

 • Alışılmışın dışında garip uygulamalar, faaliyetler.

gılman

 • (Tekili: Gulâm) Bıyığı yeni bitmiş gençler.
 • Cennet'te hizmet gören delikanlılar.
 • Köleler, esirler.

gılme

 • (Tekili: Gulâm) Delikanlılar, gençler.
 • Esirler, köleler.

gulme

 • (Bak: GULAME)

hidayete getirme

 • Doğru ve hak olan İslâma çağırma, İslâmın kurallarını uygulamaya davet etme.

icra / icrâ

 • Uygulama, yapma.

icra etmek / icrâ etmek

 • Uygulamaya koymak.

icraat / icrâât

 • Uygulamalar, yapmalar.

icraatçı

 • Bir uygulamayı doğrudan kendi iradesiyle yapan.

infaz / infâz / انفاذ

 • Emri yerine getirme; uygulama.
 • Uygulama, yerine getirme, yapma. (Arapça)

infaz-ı ahkam / infaz-ı ahkâm

 • Hükümleri yerine getirme, uygulama.

isticvab / isticvâb

 • İsticvâb etmek: Sorgulamak.

istifham-ı istihfaf

 • Hafife alır tarzda sorgulama.

istintak / istintâk / استنطاق / اِستِنْطَاقْ

 • İfade alma, sorgulama.
 • Sorgulama. (Arapça)
 • İstintâk etmek: Sorgulamak, sorguya çekmek. (Arapça)
 • Konuşmasını isteme, sorgulama.

kadiyanilik / kâdiyânîlik

 • On dokuzuncu yüzyılda, Hindistan'da Mirzâ Gulâm Ahmed tarafından kurulan bozuk yol. Kurucusunun doğum yeri olan Kâdiyan kasabasına nisbetle bu adla anılmaktadır. İsmine nisbetle, Ahmediyye de denilmektedir.

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.

kuvveden fiile çıkma

 • Potansiyel özellikleri dışa yansıtma, uygulama.

mahiyet-i ameliye

 • Tatbik ve uygulamanın mahiyeti, özelliği.

meşveret-i meşrua

 • İslâmın sınırlarını ve özelliklerini belirlediği istişare ve danışma uygulaması.

mevki-i tatbik

 • Uygulama yeri, makamı.

muahaze / muâhaze

 • Sorgulama.

muaheze / muâheze / مُؤَاخَذَه

 • Sorgulama, hesaba çekme.
 • Sorgulama, azarlama.
 • Sorgulama.

muamelat-ı zahiriye / muâmelât-ı zâhiriye

 • Görünürdeki uygulamalar.

muamele-i imani / muamele-i imanî

 • İmânı temel alarak yapılan uygulama.

mucib-i muaheze / mûcib-i muâheze / مُوجِبِ مُؤَاخَذَه

 • Sorgulama gerektiren.

münker

 • İslâmın reddettiği kötü davranş ve uygulama.

mürevvic-i amal / mürevvic-i âmâl

 • Uygulamaya sokmaya çalışan, yapmaya teşvik eden.

pratik

 • Uygulama.

rejim-i bid'akarane / rejim-i bid'akârâne

 • Bid'aları, dinin aslından olmayan zararlı âdet ve uygulamaları getiren rejim.

saha-yı fiil / sâha-yı fiil

 • Uygulama alanı.

saha-yı tatbik / sâha-yı tatbik

 • Uygulama sahası, alanı.

salabet-i diniye / salâbet-i diniye

 • Dinin emirlerini korumakta ve uygulamadaki ciddiyet.

salabet-i imaniye / salâbet-i imaniye

 • İman sağlamlığı; dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık.

şirhar

 • Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç (Farsça)

siyasat / siyâsât

 • Siyasetler, siyasî uygulamalar.

tahşidat-ı kur'aniye / tahşidat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın tahşidatı; Kur'ânın bazı konular üzerinde yaptığı vurgulamalar.

tarz-ı tatbik

 • Uygulama tarzı.

tasarrufat-ı beşeriye / tasarrufât-ı beşeriye

 • İnsanların gerçekleştirdikleri tavır, davranış, faaliyet ve uygulamalar.

tatbik / tatbîk / تطبيق / تَطْب۪يقْ

 • Uygulama.
 • Uygulama.
 • Uygulama. (Arapça)
 • Uygulama.

tatbik etme

 • Uygulama.

tatbik etmek

 • Uygulamak.

tatbik-i amel / tatbîk-i amel / تَطْبِيقِ عَمَلْ

 • Amel ve işini uygulama.

tatbikat / tatbîkat / تطبيقات

 • Uygulamalar.
 • Uygulamalar. (Arapça)
 • Tatbikat. (Arapça)
 • Tatbîkat yapmak: Uygulama yapmak. (Arapça)

tatbiki / tatbîkî / تطبيقى

 • Uygulamalı. (Arapça)

teamül / teâmül / تعامل

 • Alışılagelmiş uygulama. (Arapça)
 • İş. (Arapça)
 • Tepkime. (Arapça)

teamülat / teâmülât / تعاملات

 • Alışılagelmiş uygulamalar. (Arapça)

teknik

 • Maddî ilimlerin uygulaması.

temayül-ü adalet / temâyül-ü adalet

 • Adaleti uygulamaya yönelik eğilim gösterme.

tenfiz

 • Uygulama, etkileme.

tesis-i ahkam-ı risalet / tesis-i ahkâm-ı risalet

 • Peygamberlik makâmının hükümlerinin tesisi, uygulamaya konulması.

vech-i tatbik

 • Uygulama yönü, açısı.

veçh-i tatbik

 • Uygulama yönü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın