LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te geze ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

aba' / âbâ' / آباء

 • Babalar. (Arapça)
 • Gezegenler. (Arapça)

ameysel

 • Arslan.
 • Şişman, büyük deve.
 • Kaftanını yere sürüyerek gezen tembel kimse.
 • Uzun kuyruklu geyik.
 • Enli nesne.
 • Kerim, şerif nesne.

asakir-i seyyare

 • Gezegen denen askerler.

avare

 • Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz. (Farsça)

bad-peyma

 • Başıboş, boş gezen, âvâre, serseri. (Farsça)

bahr-i muhit-i havai / bahr-i muhit-i havâî

 • Hava okyanusu; yıldızların, gezegenlerin içinde dolaştığı geniş feza denizi.

bercis

 • Müşteri denilen gezegen.
 • Bol sütü olan deve.

berid-i felek

 • Satürn (Zühal) gezegeni.

caibe

 • (Çoğulu: Cevâib) Halkın ağzında gezen haber.

cevaib

 • Halk arasında gezen haberler.

cevelan eden / cevelân eden

 • Dolaşan, gezen.

cihan-gerd

 • Dünyayı dolaşan, cihanı gezen. (Farsça)

cihan-nevred

 • Cihanı gezen, dünyayı dolaşan. (Farsça)

dabure

 • Yer yüzünde gezen hayvanât.

deh-sal

 • Gezegen, seyyare, yıldız. (Farsça)

derya-neverd

 • Denizde dolaşan, denizde gezen. (Farsça)

devende

 • Seyyah. Seyahat eden, gezen, dolaşan. (Farsça)

devriy

 • (Devriyye) Geceleri gezen kol takımı, gezici karakol.
 • Bülbül, karatavuk, sığırcık ve bu gibi kuşların dahil olduğu sınıf.

devvar

 • Durmayıp dönen, devreden. Devredip gezen.
 • Gerdân.
 • Kâbe-i Muazzama'nın bir adı.
 • Haremden alıp beraber tavaf edilen taş.

effak

 • Ticaret için bütün dünyayı dolaşıp gezen tüccar adam.

eflak / eflâk

 • Felekler, gökler.
 • Her gezegene ait gök tabakaları.

enahid

 • Venüs gezegeni. Zühre seyyaresi. (Farsça)

erendiz

 • Müşteri gezegeni. Jüpiter yıldızı.

ferengis / ferengîs

 • Zühre yıldızı, Venüs gezegeni, çoban yıldızı. (Farsça)

giti-neverd / gîtî-neverd

 • Dünyayı gezen, dünyayı dolaşan. (Farsça)

heft-ahter

 • Yedi gezegen. Yedi seyyâre. (Farsça)

hindu

 • Satürn (Zühal) gezegeni. (Farsça)
 • Benek, ben. (Farsça)
 • Hind'in Brahman ahalisinden olan. (Farsça)
 • Hindliler gibi pek esmer adam. (Farsça)

hubesa

 • (Tekili: Habis) Habisler, pis şeyler.
 • Abdestsiz, gusülsüz gezen pis kâfirler.

hükema-i meşaiyyun / hükemâ-i meşaiyyun

 • Aristo felsefesi yolunda olan ve derslerini gezerek veren meşaiyyun filozofları.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

ictima-i a'zam

 • Ast: Bir çok gezegenin burç mıntıkalarının aynı noktasına tesadüf etmiş gibi görünmeleri.

ictima-i sakineyn / ictima-i sâkineyn

 • İki sessiz harfin yanyana bulunması.
 • Ast: İki gezegenin yan yana gelmesi.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

ihtirak

 • Yanmak, tutuşmak, yanıp kül olmak.
 • Koz: Bir gezegenin güneşe yaklaşması.

iktiran-ı kevakib

 • Ast: İki gezegenin zâhiren birbirine yakın bir mevziye gelmeleri veya aynı burçta bulunmaları.

kevakib / kevâkib

 • Gezegenler,.

keyvan

 • Satürn (Zuhal) gezegeni. (Farsça)

kıran / قران

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • Yakınlık.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • Yakınlaşma. (Arapça)
 • İki gezegenin aynı burçta birbirine yaklaşması. (Arapça)

küre-i ahar / küre-i âhar

 • Başka gezegen.

mahrek

 • Koz: Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzedilen dâirevi hat, hareket yeri. Mermi yolu.
 • Hareketli bir noktanın takip ettiği yol.
 • Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzolunan dairevî hat, yörünge.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir gezegenin bir sene boyunca döndüğü daire, hareket yolu, yıllık yörüngesi.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)
 • Bir şeyin döneceği yer, etrafında hareket edilen nokta.
 • Yörünge, gezegenin güneş etrafında dönerken çizdiği daire.

merih

 • Bir gezegen.

meşşaiyyun

 • Meşşâiler. Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl-i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan imânsızlar.

müşteri

 • Jüpiter gezegeni.
 • Bir gezegen.

mütenezzih

 • Tenezzüh eden, gezen, seyreden.

nesimi küre / nesîmî küre

 • Atmosferi olan küre, yerküre gibi atmosferi olan gök cismi, gezegen.

neverd

 • Dönen, gezen, dolaşan. (Farsça)

nevred

 • Gezen, yol alan, dolaşan. (Farsça)

nücum-u seyyare

 • Gezen yıldızlar, gezegenler.

peşşegir

 • Sinek avlıyan. (Farsça)
 • Mc: İşsiz güçsüz, boş gezen kimse. (Farsça)

sa'd yıldızı

 • Jüpiter veya Çoban yıldızı da denilen Venüs gezegeni.

sair / sâir / سائر

 • Diğer. (Arapça)
 • Gezen. (Arapça)

sairfilmenam / sâirfilmenâm / سائر فى المنام

 • Uyurgezer. (Arapça)

sayibe

 • (Çoğulu: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve.
 • "Ümm-ül bahire" adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer.

seb'a-i seyyare

 • Yedi gezegen.

serseri

 • Ötede beride gezen, başı boş. İşi gücü olmayıp boşta dolaşan, haylaz, derbeder, avare. (Farsça)
 • Boş söz. (Farsça)

sevam

 • Yabanda otlayıp gezen hayvan.
 • (Tekili: Sâmme) Zehirli hayvanlar.

seyrfilmenam / seyrfilmenâm / سير فى المنام

 • Uyurgezer. (Arapça)

seyyah

 • (Siyâhat. tan) Seyahat eden, dolaşan, gezen. Turist, yolcu.

seyyahin / seyyahîn

 • (Seyyahûn) Seyyahlar. Gezip âlemi seyredenler. Turistler, dolaşanlar, gezenler.

seyyar / سيار

 • Bir yerde durmayıp yer değiştiren.
 • Gökte veyâ güneş etrâfında dolaşan yıldız. Gezegen.
 • Kervan, kafile.
 • Otomobil.
 • Dolaşan, gezen.
 • Taşınabilir. (Arapça)
 • Gezen. (Arapça)

seyyarat / seyyarât / seyyârât / سيارات

 • (Tekili: Seyyare) Seyyareler, gezegenler.
 • Seyyareler, gezegenler.
 • Gezegenler.
 • Gezegenler. (Arapça)

seyyarat-ı seb'a / seyyarât-ı seb'a

 • Yedi gezegen.

seyyare / seyyâre / سياره / سَيَّارَه

 • Gezegen.
 • Güneş etrafında dolaşan gezegen.
 • Gezegen.
 • Gezegen. (Arapça)
 • Gezegen.

sivil

 • Asker olmayan. (Fransızca)
 • Başı bozuk. (Fransızca)
 • Mülkî. (Fransızca)
 • Tebdil-i kıyafetle gezen polis. (Fransızca)
 • Medeni. (Fransızca)

süda

 • Kendi kendine çobansız gezen hayvan.
 • Bir şeyi kendi kolayına bırakmak.

utarid

 • Merkür, güneşe en yakın olan gezegen.
 • Araptan bir kabile adı.
 • Merkür gezegeni.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın