LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gercekler ifadesini içeren 105 kelime bulundu...

alim-i muhakkik / âlim-i muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim.

asfiya-yı müdakkikin / asfiya-yı müdakkikîn

 • Hz. Peygambere (a.s.m.) vâris olup onun yolundan giden takvâ sahibi ve gerçekleri tam olarak araştıran, delilleriyle isbat eden büyük velîler.

asr-ı hakikat

 • Gerçekler asrı.

ayn-ı hakaik

 • Gerçeklerin ta kendisi.

bahr-i hakaik / bahr-i hakâik

 • Hakikatler, gerçekler denizi.

bedihiyat-ı hissiye

 • Duyularla bilinen apaçık gerçekler; görme, işitme, tatma gibi duyularla idrak edilen şeyler.

bir gözü kör deha

 • Kur'ân'ın gösterdiği gerçekleri görmeyen ve sadece dünyevî maksatları gözeten zekâvet, dâhîlik.

cehabize

 • Hakikatlerden, gerçeklerden haberi olanlar.

dehan-ı hakikat

 • Hakikat ve gerçekleri haykıran, konuşan ağız.

derya-yı hakaik

 • Hakikatler, gerçekler denizi.

eazım-ı muhakkikin / eâzım-ı muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen büyük âlimler.

ehl-i kalb

 • Kalb ehli, mânevî gerçekleri kalbiyle sezenler.

esrar / esrâr

 • Sırlar, gizli gerçekler.

gavvas-ı hakikat / gavvâs-ı hakikat

 • Hakikat dalgıcı, gerçekleri derinlemesine araştıran.

hakaik / hakâik / حقائق

 • Hakikatler, gerçekler.
 • Hakikatler, gerçekler, esaslar.
 • Hakikatlar, gerçekler.
 • Gerçekler. (Arapça)

hakaik-aşina / hakaik-âşinâ

 • Gerçeklere aşina, gerçekleri bilen ve onlara yabancı olmayan.

hakaik-ı acibe

 • Şaşırtıcı ve hayrette bırakan gerçekler.

hakaik-i alem / hakaik-i âlem

 • Kâinattaki hakikatler, gerçekler.

hakaik-i aliye-i ilahiye / hakaik-i âliye-i ilâhiye

 • Allah'a ait yüksek, yüce hakikatler, gerçekler.

hakaik-i azime / hakaik-i azîme

 • Büyük hakikatler, gerçekler.

hakaik-i cemile / hakaik-i cemîle

 • Güzel hakikatler, gerçekler.

hakaik-i diniye

 • Dini esaslar, dini meselelere ait hakikatler, gerçekler.

hakaik-i esasiye

 • Temel, esas gerçekler.

hakaik-ı esasiye-i imaniye ve kur'aniye / hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve kur'âniye

 • İmanın ve Kur'ân'ın temel gerçekleri.

hakaik-i gayb ve şehadet / hakâik-i gayb ve şehâdet

 • Görünmeyen ve görünen âlemlere ait gerçekler.

hakaik-i gaybiye

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere ait gerçekler.

hakaik-i hayat

 • Hayatın içindeki gizli hakikatler, gerçekler.

hakaik-ı ilahiye / hakaik-ı ilâhiye

 • Allah'a ait olan gerçekler.

hakaik-i ilahiye / hakaik-i ilâhiye

 • Allah'ın zât ve sıfatlarına ait gerçekler.

hakaik-i ilmiye

 • İlme ait gerçekler, esaslar.

hakaik-i imaniye ve islamiye / hakaik-i imaniye ve islâmiye

 • İman ve İslâm hakikatleri, gerçekleri.

hakaik-ı islamiye / hakaik-ı islâmiye

 • İslâmın gerçekleri, esasları.

hakaik-i kainat / hakaik-i kâinat

 • Kâinatta gizli olan hakikatler, gerçekler.

hakaik-i kudsiye

 • Mukaddes hakikatler, gerçekler.

hakaik-i kudsiye-i ilahiye / hakaik-i kudsiye-i ilâhiye

 • Allah'a ait olan kutsal hakikatler, gerçekler.

hakaik-i kur'aniye ve imaniye / hakaik-i kur'âniye ve imâniye

 • Kur'ân ve iman hakikatleri, gerçekleri.

hakaik-i latife / hakaik-i lâtife

 • Tatlı, şirin hakikatlar, ince mânâlı gerçekler.

hakaik-i maneviye / hakaik-i mâneviye

 • Mânevî hakikatler, gerçekler.

hakaik-i müberhene ve ilmiye

 • İlmî ve delillerle ispatlanan hakikatler, gerçekler.

hakaik-ı mücerrede / hakâik-ı mücerrede

 • Soyut hakikatler, gerçekler.

hakaik-i mücerrede / hakâik-i mücerrede

 • Soyut gerçekler.

hakaik-i namütenahi / hakaik-i nâmütenâhî

 • Sonsuz hakikatler, gerçekler.

hakaik-i namütenahiye / hakaik-i nâmütenâhiye

 • Sonu gelmeyen hakikatler, gerçekler.

hakaik-i sabite / hakaik-i sâbite

 • Sabit, değişmez hakikatler, gerçekler.

hakaik-i şahsiye

 • Kişinin kendisine ait gerçekler.

hakaik-i şeriat

 • Şeriatin hakikatleri, esas ve gerçekleri.

hakaik-i tarihiye / hakâik-i tarihiye

 • Tarihî hakikatler, gerçekler.

hakaik-i uhreviye

 • Uhrevî, âhirete ait hakikatler, gerçekler.

hakaik-i ulviye

 • Yüce gerçekler.

hakaik-i uzma

 • Büyük hakikatler, gerçekler.

hakaik-i zevkiye

 • Ancak zevkle anlaşılan gerçekler.

hakayık / hakâyık / حقایق

 • Hakikatler, gerçekler.
 • Gerçekler. (Arapça)

hakikat-feşan

 • Gerçekleri yayan.

hakikat-ı islamiye / hakikat-ı islâmiye

 • İslâm hakikatleri, gerçekleri.

hakikat-i islamiyet / hakikat-i islâmiyet

 • İslâmî gerçek; İslâmiyetin üzerine kurulu olduğu gerçekler, esaslar.

hakikat-i mühimme

 • Önemli gerçekler.

hakikatler

 • İmanî gerçekler.

hakikatü'l-hakaik

 • Gerçeklerin gerçeği, en büyük hakikat.

hariciyat

 • Dış dünyadaki şeyler, gerçekler.

hazine-i hakaik / hazine-i hakâik

 • Hakikatler, gerçekler hazinesi.

ilan-ı tekviniye / ilân-ı tekvîniye

 • Varlıkların yaratılışıyla insanlara duyurulan gerçekler.

ilm-i tahkik

 • Gerçekleri ve hakikatleri araştırma ilmi.

inkılab-ı hakaik / inkılâb-ı hakâik

 • Gerçeklerin değişmesi.

külliyat-ı hakaik / külliyât-ı hakaik

 • Gerçeklerin bir araya gelmesi, gerçekler bütünü.

kütüb-ü muhakkikin / kütüb-ü muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimlerin kitapları, eserleri.

levaih-i kur'aniye / levâih-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın gerçekleri gösteren mânâları ve tasvirleri.

maden-i hakikat

 • Gerçeklerin ve doğruların kaynağı.

mahzen-i hakaik

 • Hakikatler, gerçekler hazinesi.

mecma-i hakaik

 • Gerçeklerin toplandığı yer.

meratib-i gaflet

 • Gerçeklerden habersiz olma mertebeleri, dereceleri.

mu'cize-i gaybiye

 • Gerçekleri önceden bildirme şeklindeki mu'cize.

muallim-i hakaik

 • Gerçekleri anlatan öğretmen.

müdakkikin-i ulema / müdakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri inceden inceye araştıran âlimler.

muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen.

muhakkik-i kamil / muhakkik-i kâmil

 • Gerçekleri mükemmel bir şekilde araştıran ve bilen âlim.

muhakkikane

 • Gerçekleri delilleriyle araştırarak.

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf erbabı âlimler.

muhakkıkin-i ehl-i tarikat / muhakkıkîn-i ehl-i tarikat

 • Tarikata mensup olanlardan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

muhakkıkin-i evliya / muhakkıkîn-i evliya

 • Evliyadan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i islam / muhakkikîn-i islâm

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen İslâm âlimleri.

muhakkikin-i kelamiye / muhakkikîn-i kelâmiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen kelam âlimleri.

muhakkikin-i nev-i beşer / muhakkikîn-i nev-i beşer

 • İnsan türünün gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen fertleri.

muhakkıkin-i sofiye / muhakkıkîn-i sofiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkıkin-i sufiye / muhakkıkîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sufiye / muhakkikîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen tasavvuf âlimleri.

muhakkıkin-i ulema / muhakkıkîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i ulema / muhakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikler

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle ortaya koyan ilim adamları.

müşahedat-ı vakıa / müşahedat-ı vâkıa

 • Olgular, gerçekler üzerinde yapılan müşahedeler, gözlemler.

sahib-i menba-ı keramat ve hakikat / sahib-i menba-ı kerâmât ve hakikat

 • Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve özellikler ile gerçeklerin kaynağına sahip olan.

şecere-i hakaik

 • Gerçekler ağacı.

silsile-i hakaik

 • Gerçekler zinciri.

sırr-ı camiiyet / sırr-ı câmiiyet

 • Pek çok gerçekleri kapsayıcı özellik.

tahakkuk-u hakaik

 • Gerçeklerin oluşması, meydana gelmesi.

teferrüs etme

 • Feraset ve kalp gözüyle gerçekleri görme.

tılsımat-ı kur'aniye / tılsımât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'da bulunan sırlar, gizli gerçekler.

ulemaü's-su / ulemâü's-sû

 • Kötü âlimler; geçici menfaatlar veya baskılar karşısında hakikatları gizleyen ve gerçekleri çarpıtan âlimler.

ulemaü's-su' / ulemâü's-sû'

 • Kötü âlimler; geçici menfaatlar uğruna hakikatları gizleyen ve gerçekleri çarpıtan âlimler.

usul-ü hakaik-i diniye

 • Dine ait gerçeklerin esasları.

vakıat / vâkıât

 • Olaylar, gerçekler.

yek-çeşm deha / yek-çeşm dehâ

 • Tek gözlü olağanüstü zekâ ve akıl; Kur'ân'ın gösterdiği gerçekleri görmeyen ve sadece dünyevî maksatları gözeten zekâvet ve akıl.

zat-ı muhakkik / zât-ı muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim zât.

zevk-i maali / zevk-i maâlî

 • Yüce, gerçekleri zevketme.