LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gelmek. ifadesini içeren 114 kelime bulundu...

aşu

 • Kör olmak. Görmemek.
 • Mc: Görmemezlikten gelmek.

bagt

 • Ansızlık. Ansızdan gafil iken gelmek.

bülud

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Köhne olmak, eskimek.
 • Meclise geç gelmek.

butv

 • Eğlenmek, geç gelmek.

cey'e

 • Gelmek.

cimrilik

 • Dînin ve vicdânın, mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermemek. Vermek kendisine zor gelmek. Bahillik, pintilik.

debre

 • (Çoğulu: Deberât-Dibâr-Edbür) Savaşırken askerin bozulması.
 • Bir evlek yer.
 • Vaktinden sonra gelmek.

dehm

 • (Çoğulu: Dühum) Ansızdan gelmek.
 • Çok fazla miktarda asker.
 • Çok adet, kesret.

delalet / delâlet / دلالت

 • Delillik, yol gösterme. (Arapça)
 • Delâlet etmek: (Arapça)
 • Yol göstermek. (Arapça)
 • Anlamına gelmek. (Arapça)

evy

 • Bir nesne yerine gelmek.

fart

 • İfrat, çok aşırı olmak. Aşırılık.
 • Acele etmek ve ansızın gelmek.
 • Yollara alamet olarak konulan işâret.

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • Nefsi eritmek, ona galip gelmek.

firbar

 • Ululuk, azamet.
 • Ardınca gelicilik, peşinden gelmek.

galebe

 • Üstün gelmek. Yenmek. Bozmak. Çokluk.
 • Bastırmak.
 • Yeğin olmak.

galebe çalmak

 • Üstün gelmek.
 • Galib olmak, üstün gelmek.

gaşyolma

 • Kendinden geçme. Kendini bilemez hale gelmek.

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.

hafş

 • Celbetmek, çekmek.
 • Yeri kazıp oymak.
 • Birbiri ardınca tez tez gelmek.

haleldar / haleldâr / خللدار

 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr olmak: Bozulmak, halel gelmek. (Arapça - Farsça)

hedd

 • Binayı gürültüyle yıkıp göçürmek. Çok ihtiyarlayıp düşkün hâle gelmek.
 • Zayıf ve korkak.

hetalan

 • Akmak.
 • Göz yaşı ve yağmur pespeşe gelmek.

hılaf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Söğüt ağacı.
 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.

hılfe

 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.
 • Biri gidip diğeri geriye gelmek.
 • Biçildikten veya yandıktan sonra biten ot.
 • Sonra biten yemiş.

husul

 • Peydâ olma. Hasıl olma. Meydana gelmek. Üremek, türemek.

hutur

 • Akla gelmek. Hatırlamak.

hutur etmek

 • Hatıra gelmek.

i'zaz

 • Hürmet etmek. Ağırlamak. İkram etmek. Aziz kılmak. Galip gelmek.

ictima' / ictimâ' / اجتماع

 • Toplantı. Toplanmak. Bir araya gelmek. Kavuşmak.
 • Toplanma, bir araya gelme, toplantı. (Arapça)
 • Toplum. (Arapça)
 • İctimâ' etmek: Toplanmak, bir araya gelmek. (Arapça)

ifham

 • İkna edip sükût ettirmek. Delil göstermekle ve isbat etmekle galip gelmek.

iflas

 • Malı tükenmek, parası kalmamak. Borçlarını ödeyemiyecek hâle gelmek. Sermayesini batırmak.
 • Ahirette günahları çok olanın hüsrana düşmesi.

igmaz

 • Müsamaha etmek. Görmemezliğe gelmek.

igmaz-ı ayn

 • Göz yummak. Aldırmamak, görmemezlikten gelmek.

ihanet / ihânet

 • Hâinlik etmek, güveni kötüye kullanmak, sadâkat göstermemek.
 • İsyân etmek, karşı gelmek.
 • Küçük düşürmek, tahkîr etmek, hafife almak.

ikmah

 • Buğdayı un yapma. Buğday yetiştirme.
 • Kafa tutmak, kibir ve azametle karşı gelmek.

ikra'

 • Okutmak. "Oku" diye emretmek.
 • Selâm göndermek. Yakın gelmek. Ziyafet istemek.

iltika

 • Rast gelmek. Buluşmak. Kavuşmak.
 • Kavuşturulmak.

ısrah

 • Medet yetişmek, yardım gelmek.

istigrak

 • Gark olmak, dalmak.
 • Dalgınlık.
 • Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek.
 • Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek.
 • Gr: "El" harf-i ta'rifinin, isimleri umu

istinkar / istinkâr

 • Bilmemezlikten gelmek.
 • İnkâr etmek.
 • Bilmediği bir şeyi sormak.

iştiyak

 • Fazla arzu ve şevk. Tahassür. Hasret çekmek. Özlemek. Göreceği gelmek.

isyan

 • İtaatsizlik. Emre karşı gelmek. Ayaklanmak.

ityan

 • Delil getirmek.
 • Gelmek.
 • Vermek.
 • Vüsul, vasıl.
 • Vârid olmak.
 • Zikir ve isbat ve takrir eylemek.

izmihlal

 • Bozulup gitmek. Perişan olmak. Yok olmak. Görünmez hale gelmek.

kanuniyet

 • Kanunluluk. Kanun haline gelmek.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

kudum

 • Uzak ve uzun bir yoldan gelmek.
 • Ayak basmak.
 • İleri geçmek. İlerilik.

maaz

 • Şiddetle gadap etmek, çok fazlasıyla hiddetlenmek.
 • Bir nesne güç gelmek, zor gelmek.

maguse

 • Medet gelmek, yardım gelmek.

maruz kalmak / mâruz kalmak

 • Yüzyüze gelmek.

meeka

 • Ağlamaktan ârız olan hıçkırık.
 • Gayretlenmek, gayrete gelmek.

mefluc / meflûc / مفلوج

 • Felçli. (Arapça)
 • Meflûc olmak: Felç olmak, kımıldayamaz hale gelmek. (Arapça)

menduha

 • Genişlik.
 • Kifâyet, kâfi gelmek.
 • Mahlas.

mess

 • Yapışmak, değmek, dokunmak.
 • Meydana gelmek.

muanne

 • Muhâlefet etmek, karşı gelmek.

muaraza

 • Bir şeyden yan verip sapmak.
 • Biri ile yarışmak.
 • Birbirine karşı gelmek. Sözle karşılıklı mücadele. Söz mücadelesi.

muaraza-i bil-huruf

 • Söz, yazı veya fikir ile birisine karşı gelmek. Sözlü mücâdele.

mugalebe

 • Üstün olmağa, galib gelmeyeğe çalışmak. Birisine galib gelmek.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.

na's

 • Uykusu gelmek. Uyku bastırmak.

na'z

 • Münteşir olmak, yayılmak.
 • Kıvama gelmek.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

neş'e

 • Gönül açıklığı, sevinç.
 • Yeniden meydana gelmek. Yeniden olan şey.
 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.

neş'e-i ula / neş'e-i ulâ

 • İlk hayat. Ruhun bedene girmesi. Dünyaya gelmek.

neş'et / نشئت

 • Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek.
 • Çıkmak. Kaynak olmak.
 • Kaynaklanma, ileri gelme, doğma, doğuş. (Arapça)
 • Neş'et etmek: Kaynaklanmak, ileri gelmek. (Arapça)

nescolmak

 • Dokunmak, örülmek, örülü hâle gelmek. Kumaş dokunması, bez dokunması. (Canlıların vücudundaki nescolunmak gibi)

neşv

 • Canlıların büyümesi, yetişmesi, boy atması. (Farsça)
 • Yeniden hayata gelmek. (Farsça)

recc

 • Deprendirmek. Sarsılmak. Gidip gelmek.

reva

 • Lâyık, uygun. Meydana gelmek. (Farsça)
 • Gidici. (Farsça)

rüyun

 • Galebe etmek, üstün gelmek.RÜZ' : Noksan etmek, eksiltmek, noksanlaştırmak.

sadır / sâdır / صادر

 • Çıkan. (Arapça)
 • Sâdır olmak: (Arapça)
 • Çıkmak, meydana gelmek. (Arapça)
 • İmzadan çıkmak. (Arapça)

sarf-ı nazar

 • Görmezlikten gelmek.

şerefvarid / şerefvârid

 • Şerefvârid olmak: Şerefle gelmek.

şerefvusul / şerefvusûl

 • Şerefvusûl olmak: Şerefle gelmek.

şıkak

 • Ayak yarığı.
 • Ot.
 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.

sü'b

 • Akıl geri gelmek.
 • Gittikten sonra yine eski yerine dönmek, mekânına gelmek.

tagallüb

 • Zorbalık.
 • Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek.
 • Üstün gelmek.

tahadd

 • Muhalefet edişmek, birbirine karşı gelmek.

tahaddüs

 • Yok iken peyda olmak. Ortaya çıkmak. Meydana gelmek. Olmak.
 • Haber vermek, sezgi.

tahalhul

 • Deprenmek, harekete gelmek.
 • Aşağı etmek.

tahammür

 • Mayalanmak. Ekşimek.
 • Sarhoşluk verecek hâle gelmek.

tahassul

 • Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.

takarrüb

 • Yakınlaşmak. Yaklaşmak.
 • Zamanı gelmek. Vakti yakın olmak.

tamm

 • Saçını kesmek.
 • Galebe etmek. Galib gelmek.
 • Yükselmek, yüce olmak.
 • Defnetmek, gömmek.

tarr

 • Kesmek.
 • Keskinletmek.
 • Yapmak.
 • (Bıyık) gelmek.
 • Çolak olmak.
 • Düşmek.

tatavül

 • Uzun olmak.
 • Büyüklenmek, kibirlenmek.
 • Birbirine muhalefet etmek, karşı gelmek.

teami / teâmî

 • Görmez gibi görünmek, görmezden gelmek.

teassi

 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.
 • Sopayla vurmak, asâ ile darbetmek.

tecemmu / تجمع

 • Toplanma, bir araya gelme. (Arapça)
 • Tecemmu etmek: Toplanmak, bir araya gelmek. (Arapça)

tecessüm

 • Cisim şekline girmek. Maddeleşmek. Göz önüne gelmek. Mücessem olup görünmek. Cisimleşmek.

tecmi'

 • Bir yere toplamak,
 • Cuma namazına gelmek.

tederrü'

 • Birbirine muhâlefet etmek, birbirine karşı gelmek.

tegafül / تغافل

 • Bilmez görünmek, anlamazlıktan gelmek. Kasden kendisini gafil göstermek.
 • Bilmezlikten gelme, anlamazlıktan gelme. (Arapça)
 • Tegafül etmek: Anlamazlıktan gelmek. (Arapça)

tegalüb

 • Birbirine galebe etmek, birbirine üstün gelmek.

tehannün

 • Çok arzu ve istek göstermek.
 • Göreceği gelmek. Özlemek.

tehayüt

 • Toplanıp gelmek.

tekellül

 • Götürü gelmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

tekevvün

 • (Çoğulu: Tekevvünât) Vücuda gelmek. Meydana geliş.
 • şekillenmek.
 • Var olmak.

tenakür

 • Bilmezlikten gelmek. Tecâhül etmek.
 • Birbirine adâvet etmek.

tenassuh

 • Nasihat almak, aklı başına gelmek.
 • Başkası hakkında iyilik istemek.

tenebbüh

 • Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek.

teneccüc

 • Çok olmak.
 • Zayıflamak, süst olmak.
 • Aşağı gelmek.
 • Geniş yer tutmak.

terettüb

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.

teşabür

 • Birbiriyle karışlarını ölçmek.
 • Kavga etmek için birbirine karşı gelmek.

tesebbüt

 • Eğlenmek, oyalanmak. Geç gelmek.

tetabu'

 • Fasılasız birbiri ardından gelmek. Aralıksız birbirini takib etmek.

tetra

 • Birbiri ardınca olmak. Birbirinin peşinden gelmek.

tevafuk etmek

 • Denk gelmek.

tevali

 • Uzayıp gitmek, devam etmek. Birbiri ardınca sıra ile gelmek. Sürmek.

tevarüd

 • Vârid olma, gelme. Yetişme, vâsıl olma.
 • Arka arkaya gelmek.
 • Edb: Birbirinden habersiz olarak iki şâirin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri.

tılh

 • (Çoğulu: Tılâh-Talâyıh) Zayıf.
 • Yorulmuş.
 • Geç gelmek.

turuk

 • Geceleyin eve gelmek.

vicah

 • (Vech. den) Yüz yüze gelmek. Yüzleşmek.

vila'

 • Birbirinin ardı sıra gelmek.
 • Abdest esnasında uzuvları yıkarken birisi kurumadan diğerini yıkamağa başlamak.
 • Ahbablık, yakınlık, dostluk.

vürud / vürûd / ورود

 • Giriş, geliş. (Arapça)
 • Vürûd etmek: Girmek, gelmek. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın