LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gelecek ifadesini içeren 131 kelime bulundu...

misak / mîsâk

 • Söz verme, sözleşme, andlaşma.
 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâma ve bütün zürriyetine (ondan gelecek insanlara); "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye hitâb buyurması, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevab vermeleri.
 • Yemîn ile kuvvetlendirilen söz verme.

a'ver

 • Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm. (Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.)

abad / âbâd

 • Ebedler. Sonsuz gelecek zamanlar.
 • Ebedler, sonsuz gelecek zamanlar.

acilen / âcilen

 • (اٰجلاً) Vakti gelince, ileride, gelecekte.
 • (عاجلاً) Acele olarak, derhal, peşin olarak.

ahbar / ahbâr

 • Haberler. Haberin çokluk şekli.
 • Bir kavim, kabîle, şahıs, ülke, bölge, şehir veya bir hâdise hakkında nakledilen bilgiler.
 • Allahü teâlânın, Kur'ân-ı kerîmde, geçmişte olanlara, gelecekte ve âhirette olacaklara dâir bildirdiği şeyler.

ahbar-ı evvelin ve ahirin / ahbar-ı evvelîn ve âhirîn

 • Geçmiştekilerin ve gelecektekilerin haberleri.

ahval-i ahirin / ahvâl-i âhirîn

 • Gelecekte yaşayacak olanların halleri.

ahval-i istikbal / ahvâl-i istikbal

 • Gelecekteki haller.

akıbet-endişlik / âkıbet-endişlik

 • Gelecek konusunda endişeye kapılma.

ati / âtî / آتى

 • Önde. Aşağıda. Sonra. Vâki olan. Gelecek zaman.
 • Gelecek.
 • Gelecek zaman, ilerisi.
 • Gelecek. (Arapça)
 • Âtîdeki: İlerideki, aşağıdaki, gelecek olan. (Arapça)

atiye / âtiye / آتيه

 • Gelecek. (Arapça)

atiyen / âtiyen / آتيا

 • Aşağıda.
 • İlerde, gelecekte.
 • Daha sonra, gelecekte.
 • Gelecekte. (Arapça)
 • Aşağıda görüleceği gibi. (Arapça)

ber-vech-i ati

 • Gelecek tarz üzere. Aşağıdaki gibi. (Farsça)

ber-vech-i zir

 • Aşağıdaki gibi. Gelecekte görüleceği üzere. (Farsça)

bervech-i ati / bervech-i âtî

 • Gelecek tarz üzere, aşağıda olduğu gibi.

bülgat

 • Geçinmeye kâfi gelecek kadar olan şey.

çağdışı

 • Askerliğe alınma çağı dışında.
 • Çağın fikirlerine felsefesine uymayan. Bu mânada bazı kimselerin kelimeyi hakaret olarak kullanmaları dar görüşlülüğün ve cehaletin neticesidir. Çünkü çağın insanlık için zararlı öyle fikirleri ve felsefeleri vardır ki, gelecek devirler bunu anladıkları

çeşm-i istikbal-bini / çeşm-i istikbâl-binî

 • Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.

cu

 • Custen fiilinin emir kökü. Gelecek misâlde olduğu gibi birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

dur-endişane / dûr-endişâne

 • Gelecek endişesiyle.

ebed / ابد

 • Sonsuz gelecek zaman.
 • Sonsuz gelecek zaman. (Arapça)

ecel-i mev'ud

 • Mukadder olan ölüm. şüphesiz gelecek olan ölüm.

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

ehl-i istikbal

 • Gelecek nesil.

elest günü

 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar gelecek olan zürriyetini (çocuklarını) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp onlara; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" diye hitâb buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevâb ve rdikleri gün, zaman.

emma ba'dü / emmâ ba'dü

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında olup, söze başlarken kullanılan ve gelecek ifadenin büyük önemini bildiren söz.

endişe-i istikbal

 • Gelecek endişesi.
 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

ensal-i ati / ensâl-i âti

 • Gelecek nesiller.

ensal-i atiye / ensâl-i âtiye

 • Gelecek nesiller.

ezmine-i müstakbele

 • Gelecek zamanlar, müstakbel zamanlar.

ezmine-i selase / ezmine-i selâse

 • Üç dönem; geçmiş, bugün ve gelecek zaman.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

fasl-ı zamanın sahife-i selasesi / fasl-ı zamanın sahife-i selâsesi

 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman.
 • Asr-ı saadetten evvelki devir, Asr-ı saadet ve ondan sonraki zamanlar.

fecr-i ati / fecr-i âtî

 • Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır.

fi / fî

 • Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'lâ için ve yine harf-i cerr olan "bâ, ilâ, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid mânası da vardı. Başka bir ifade ile kısaca (fî) : "İçinde, içine, hakkında, husus

fi'l-i muzari / fi'l-i muzâri

 • Gr. şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı gösteren fiil kipi.

fiil-i muzari / fiil-i muzâri

 • Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı ifade eden fiil kipi.

firaş-ı sahih

 • Fık: Nikâh ve mülk-i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk-i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen çocuğun kendisinden olduğunu müstefrişin söylemesi lâz

gabir

 • İstikbal.
 • Gr: Gelecek zaman.
 • Kalan.

gasl

 • Yıkamak, yıkanmak. Ölünün cenâze namazı kılınmadan ve kefenlenmeden önce teneşir tahtası üzerinde, ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırıp, göbeğinden dizlerine kadar bir örtü ile kapatılarak yıkanması.

gayb-aşina

 • Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. (Farsça)

gaybi i'caz / gaybî i'câz

 • Geçmiş zamanda gelecekte gerçekleşecek hâdiselerin bir mu'cize olarak haber verilmesi.

hadisat-ı istikbaliye / hâdisât-ı istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviye / hâdisât-ı istikbaliye-i dünyeviye

 • Gelecekte dünya üzerinde meydana gelecek olaylar.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hadise-i istikbaliye / hâdise-i istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hafiziyyet / hafîziyyet

 • Muhafaza edicilik, koruyup esirgeyicilik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın, bütün tohum ve çekideklerde olduğu gibi, bir mahlûkun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza edici sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza ediciliği.

halkabend

 • Toplanıp yuvarlak meydana gelecek şekilde oturma. (Farsça)

hallak-ı alim / hallâk-ı alîm

 • Küçük büyük, gizli açık, geçmiş ve gelecek her şeyi hakkıyla bilen ve kâinatta her şeyi yaratan Allah.

hile-i batıla / hîle-i bâtıla

 • Haramı helâl ve helâli haram yapmak veya farzı kendisine uygun gelecek şekilde yapmak yâhut birinin hakkına mâni olmak veya haksız mal ele geçirmek için yapılan hîle.

hudud-u maziye ve müstakbele / hudud-u mâziye ve müstakbele

 • Geçmiş ve gelecek zamanın sınırları.

hürriyet-i müstakbele

 • Gelecekteki hürriyet, özgürlük.

icare-i müzafe

 • Bir şeyi gelecek muayyen bir vakitten itibaren kiraya vermektir. Meselâ: Bir hâneyi gelecek falan ayın birinden itibaren bir sene müddetle şu kadar bin liraya kiraya vermek, bir icare-i müzafedir.

ihbar-ı gaybi / ihbar-ı gaybî / ihbâr-ı gaybî

 • Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber.
 • Bilinmeyen gayb âleminden, gelecekten haber verme.

ihbar-ı gaybiye

 • Bilinmeyen bir şeyle, gelecekle ilgili haber verme.

ihbar-ı guyub

 • Gelecekten, bilinmeyen gizli şeylerden haber verme.

ihbarat-ı gaybiye-i kur'an / ihbârât-ı gaybiye-i kur'ân

 • Geçmiş ve gelecek zamana ait olan haberleri bildiren Kur'an.

ihtiyati / ihtiyatî

 • İhtiyatla alâkalı. Gelecek zamana ait olan.

ilm-i muhit-i ezeli / ilm-i muhit-i ezelî

 • Allah'ın, geçmiş ve gelecek bütün zamanları ve herşeyi kuşatan sonsuz ilmi.

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

istikbal / istikbâl / استقبال / اِسْتِقْبَالْ

 • Ati, gelecek zaman.
 • Karşılayış, gelen bir kimseyi karşılamak.
 • Gelecek zaman.
 • Gelen bir kimseyi karşılamak.
 • Gelecek.
 • Gelecek zaman, yönelme.
 • Gelecek, karşılama.
 • Karşılama. (Arapça)
 • Gelecek. (Arapça)
 • Kıbleye dönme. (Arapça)
 • İstikbal etmek: Karşılamak. (Arapça)
 • Gelecek.

istikbal-i dünyevi / istikbâl-i dünyevî / اِسْتِقْبَالِ دُنْيَوِي

 • Dünyaya âit gelecek.

istikbalen

 • Karşılayarak, karşılamak üzere.
 • Gelecek zamanda, ilerde.

istikbali / istikbalî / istikbâlî

 • Gelecek zamanla alâkalı. İstikbale mensub.
 • Gelecekle ilgili.

istikbaliyat / istikbâliyât

 • Gelecek zamanda olacaklar.

ıtk-ı muzaf

 • Bir zamana, bir vaktin girmesine veya çıkmasına izafe edilen ıtkdır. "Sen gelecek ayın başında hürsün." denilmesi gibi ki, o ayın başında ıtk hadisesi vücuda gelir.

kader

 • Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, plânlaması.

kader-i ilahi / kader-i ilâhî

 • Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması.

kader-i ilahiye / kader-i ilâhîye

 • Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması.

kahin / kâhin

 • Gelecekten haber veren kimse.

kahinlik / kâhinlik

 • Gelecekten haber verme.

kanun-u kader-i ilahi / kanun-u kader-i ilâhî

 • Allah'ın meydana gelecek hadiseleri gerçekleşmeden önce sonsuz ilmiyle belirlediği ve bütün kâinatta geçerli olan kanunlar.

kaside-i gaybiye

 • Hz. Ali'nin (r.a.) Hz. Peygamberden (a.s.m.) ders alarak yazdığı gelecekteki hadiselere ışık tutan, Ercûze ve Celcelutiye isimli kasideler.

kaza ve kader / kazâ ve kader

 • Olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması ve Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, planlaması.
 • Allahü teâlânın meydana gelecek hâdiseleri ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) bilip takdîr etmesi ve bu hâdiselerin zamânı gelince, Allahü teâlâ tarafından yaratılması ve meydana çıkması. Allahü teâlânın birşeyin varlığını ezelde bilip, takdîr et

kehanet / kehânet

 • Gelecekten haber verme.

keramet-i acibe-i gaybiye

 • Gayba ait acayip keramet; Allah'ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili verdiği acayip haber.

kevser

 • Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları.
 • Bereket.
 • Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey.
 • Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur'an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma'rifetullah.
 • Cennet ırmaklarının kaynakları.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُب۪ينْ

 • Kaderde olan her şeyin gerçekleşmesinde esas tutulan kānunların bütünü; Allahın geçmiş ve gelecekten ziyâde, şimdiki hâle bakan ilmi.

küllü atin karib / küllü âtin karîb

 • Gelecekte olacak her şey yakındır.

ma-ba'd

 • Sonra. Gelecekteki.

ma-i mevsule / mâ-i mevsule

 • Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden sonra gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. (Ketebtu mâ kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi.

mazi ve müstakbel

 • Geçmiş ve gelecek.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

me'ti / me'tî

 • Gelecek yer.

mehdi / mehdî / مَهْد۪ي

 • Âhirzamanda gelecek vazîfeli zât.

melahime / melâhime

 • Geçmiş ve gelecek devirlere âit haberler, târihî bilgiler ve bunları anlatan kitablar. Harb târihi.

mesail-i istikbaliye / mesâil-i istikbaliye

 • Gelecekle ilgili meseleler.

metalib-i istikbal

 • İstikbale aid istekler. Gelecek için olan arzu ve talebler.

mevarid

 • Gelecek yerler. Varacak yerler. Caddeler, yollar. Bir yere vasıl olacak yollar.

miad

 • Vaad edilen gelecek zaman veya yer.
 • Müsaade edilen zaman.
 • Kıyâmet. Mahşer.
 • Vaad. Müddet.

mukadderat / mukadderât

 • Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek haller ve olaylar.

mukadderat-ı beşer

 • İnsanın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı beşeriye

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı istikbaliye / mukadderât-ı istikbaliye

 • Gelecekle ilgili takdir olunan şeyler.

mukadderat-ı nev-i beşer

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mürabata

 • Bağlamak.
 • Düşman gelecek yerleri gözleyip sakınmak.

müstakbel / مُسْتَقْبَلْ

 • Karşılanan, istikbâl edilen, önde bulunan. İlerdeki, gelecek.
 • Gelecek zaman.
 • Gelecek.
 • Gelecek.

müstekbelat / müstekbelât

 • (Tekili: Müstakbel) Gelecek zamanlar, istikbâller.
 • Önde bulunanlar.

muttala'

 • Gelecek yer.
 • Ittıla' mevzii.

muzari sigası / muzâri sigası

 • Gr. Arapçada şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi, kalıbı.

nesl-i ati / nesl-i âtî / نَسْلِ اٰت۪ي

 • Gelecek nesil.
 • Gelecek nesil.

nitak-ı ka'be-i ulya / nitâk-ı ka'be-i ulyâ

 • Yüce Kâbe'nin örtüsü (Burada Kâbe örtüsü nutaka benzetilmiştir. Nutak ise, hanımların vücudun ortasına gelecek şekilde taktıkları ikiye bölünmüş bir elbise veya elbisenin bir parçasıdır ve yere kadar serbestçe sarkıtılır.).

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

ruunet

 • İnsana ağır gelecek hâllerde bulunma.
 • Sünepelik, bönlük.

saadet-i müstakbel

 • Gelecekteki mutluluk.

saadet-i müstakbele

 • Gelecekte gerçekleşecek olan mutluluk ve huzur.

saha-i ukba-yı ferda / saha-i ukbâ-yı ferdâ

 • Yakın gelecekteki âhiret sahası.

sahife-i müstakbel

 • Gelecek zaman sayfası.

secde

 • Allah'ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah'a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun ucu, eller, dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü.

setr-i gayb

 • Gelecekten haber verilmemesi.

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

siga-i muzari / siga-i muzâri

 • Gr. Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi.

sual-i mukadder

 • Gelecek, gelmesi beklenen soru.

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

taht

 • Alt. Aşağı.
 • Gr: Gelecek olan zamir.

takyid

 • Sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama.

telepati

 • Gelecekte veya uzaktaki bir hâdiseyi hissetme hâli.
 • yun. Gelecekte veya uzakta olan bir hâdiseyi o anda duyma hâli.

uddet

 • Gelecek zamanın hâdiseleri için, darlığa düşmemek için mal ve silâh gibi şeylerde hazırlık. Mühim levâzımat.
 • İstidad.
 • Gençlerin yüzlerinde çıkan sivilce.

ukba-i ferda

 • Gelecek olan âhiret. Yarınki devir. (Farsça)

ulum-u evvelin ve ahirin / ûlum-u evvelîn ve âhirîn

 • Geçmiş ve gelecek insanların sahip olduğu ilimler.

umur-u gaybiye-i istikbaliye

 • Gelecekte meydana gelecek bilinmeyen işler.

umur-u istikbaliye / umûr-u istikbaliye

 • Gelecekteki bilinmeyen işler.

üstad-ı kader

 • Kader Üstadı; Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir edip, plânlaması demek olan kader ilmi, kader kalemi.

vakıat-ı istikbaliye / vâkıat-ı istikbaliye

 • Gelecekteki hadiseler, olaylar.

vakıat-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye / vâkıât-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye

 • Ahiretle, kabir hayatıyla ve gelecekle ilgili olaylar.

vukuat-ı istikbaliye / vukuat-ı istikbâliye

 • Gelecekte meydana gelecek olaylar.

yekçeşm

 • Tek gözlü.
 • Âhir zamanda gelecek olan Deccal'ın bir ismi. "Sadece dünya hayatını şiddetle isteyip âhireti unutan ve inkâr eden" meâlinde mecazen söylenilmiştir.
 • Güneş.

zaman-ı istikbal / zaman-ı istikbâl

 • Gelecek zaman.

zaman-ı müstakbel

 • Gelecek zaman.

zelzelet-üs saa / zelzelet-üs sâa

 • Kıyamet sarsıntısı. Kıyamet kopması ânında meydana gelecek olan çok müthiş zelzele.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın