LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gaza ifadesini içeren 122 kelime bulundu...

abbas

 • Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmın amcalarındandır ve Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur.
 • Arslan, gazanfer.

abdurrahman bin avf

 • Aşere-i mübeşşereden ve çok fedakar olan Sahabelerdendir. İlk müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Bütün ihya-yı din için olan muharebelerde çok fedakârlıkta bulunmuş, birisinde yirmibir yerinden yaralanmıştı. Bir gazada oniki dişini birden kaybetmişti. Medine'ye ve Habeşistan'a hicret edenlerdend

ad / âd

 • Hz. Hud Peygambere (A.S.) isyan ettiklerinden gazab-ı İlâhiyyeye uğrayan ve helâk olan, Yemen tarafında yaşamış bir kavmin adı.

adiye / âdiye

 • (Çoğulu: Âdiyat) Gaza yolunda seğirten at.

adm

 • Gazap etmek, öfkelenmek.

agza

 • (Tekili: Gazâ) Düşmanlarla savaşlar, muharebeler.

ahu

 • Ceylân. (Farsça)
 • Gözleri çok güzel olan. Çok güzel göz. (Farsça)
 • Gazâl. (Farsça)
 • Mc: Dilber. Mahbub. (Farsça)

asab / asâb

 • Geyik, gazâl.

asar-ı gadab-ı ilahi / âsâr-ı gadab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabının eserleri, delilleri.

ateş

 • Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. (Farsça)
 • Kızgınlık, hararet. (Farsça)
 • Hiddet, gazab, şiddet. (Farsça)
 • Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. (Farsça)
 • Yangın. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)
 • Hastalık. (Farsça)
 • Harb, savaş. (Farsça)

bedr-bedir

 • Dolunay, ayın ondördü.
 • Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir gazasının yapıldığı yer.

bilal-i habeşi / bilal-i habeşî

 • Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.)

cabir-ül-ensari / câbir-ül-ensarî

 • Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere'nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hic

celal / celâl

 • Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarından. Azamet, büyüklük, ululuk, hiçbir şeye muhtâç olmamak.

ceylan

 • Geyik çeşidinden küçük, ince bacaklı, pek hafif ve çok koşucu bir kara hayvanı, gazâl.

cünnetü'l-esma / cünnetü'l-esmâ

 • İmâm-ı Gazalî'nin bir eseri.

dırgam

 • (Çoğulu: Darâgım) Arslan, esed, gazanfer, şir, leys, haydar.

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

eczahane

 • Eczacı dükkanı. Ecza dolabı. İlaç satılan mağaza. (Farsça)

emval-i batına / emval-i bâtına

 • Nakit paralarla, evlerde, mağazalarda bulunan ticaret malları.

gada

 • (Tekili: Gazâ) (Gadat) Dağ armudu ağaçları. Dikenli ağaçlar.
 • Ateşi uzun müddet devam eden seksek ağacı.

gadab

 • (Bak: Gazab)
 • Allah'ın gazap etmesi, musibet vermesi.
 • Öfke, gazap.

gadab-ı ilahi / gadab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabı; bir hikmete binaen Allah tarafından gelen musibet, belâ.

gadap

 • Gazap, hiddet.

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gazab

 • Gazap, öfke, kızgınlık.

gazab-ı ilahi / gazab-ı ilahî / gazab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabı. Belâ, musibet.
 • Allah'ın gazabı, kahrı.

gazab-ı ilahiye / gazab-ı ilâhîye

 • Allah'ın gazabı.

gazaben

 • Gazabla, hiddetle, öfkeyle.

gazal

 • (Çoğulu: Gazale-Gazelân) Ceylân. Geyik, âhu. Geyik yavrusu.
 • Şarkıcı, mızıkacı.
 • Güzel göz.

gazali / gazalî

 • (Bak: İmam-ı Gazalî)

gazavat / gazavât

 • Gazâ kelimesinin çoğulu.

gazevat / gazevât

 • Gazalar.

gazi / gazî / غازی

 • Gaza eden.
 • Savaşmış, gaza yapmış. (Arapça)

gaziyy

 • (Çoğulu: Gazâ) Yeni doğmuş kuzu.

gazr

 • (Gazâre) (Çoğulu: Gazâyir) Men etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Geçim kolaylığı, maişet genişliği.
 • Büyük çanak.

gazreme

 • (Çoğulu: Gazarim) Ölçüsüz, tartısız bir şeyi satmak.

gazruf

 • (Çoğulu: Gazârif) Kıkırdak.

gazub

 • (Gazab. dan) Öfkeli, kızgın, hiddetli. Kükremiş.
 • Büyük yılan.
 • Abus deve.

gazve

 • Din düşmanı olan cephenin üzerine taarruz. Muharebe. Cenk. Sefer. Din muharebesi. Gazve, gazivden alınmış olup cenk ve kıtal manasınadır. Düşmanla vuruşmak demektir. Siyer ıstılahında Gaza ve gazve tâbirleri Peygamber Efendimizin bizzat hazır bulunduğu muharebeye denir. Peygamber Efendimizin bizzat

gişe

 • Tren istasyonu, vapur iskelesi ve mağaza gibi yerlerde bilet veya paranın alınıp verildiği yer. (Fransızca)

gussa

 • Keder. Tasa.
 • Gam.
 • Boğaza takılan yemek.
 • Ağaç, diken.

guzruf

 • (Çoğulu: Gazârif) Kulak kemiği.
 • Kıkırdak.

halim / halîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hep hilm sâhibi olan; günâh işleyenlerin, günâh işlemelerini ve emirlerine muhâlefetlerini, karşı geldiklerini gördüğü hâlde gazablanmaya ve onları cezâlandırmaya gücü yettiği hâlde, acele etmeyen. Allahü teâlâ kullarına cezâ vermekte

hamza

 • Abdulmuttalib'in oğlu olup, Resulüllah'ın (A.S.M.) amcasıdır. Önceleri, İslâm dinine karşı olanlarla beraberdi. Ebucehil'in İslâm düşmanlığını çok ileri götürmesi karşısında, imana girip Ebucehil ve din düşmanlarına karşı çıktı ve İslâm'a büyük hizmetleri oldu. Uhud Gazası'nda 57 yaşında iken şehid

hayber

 • Arap Yarımadasında Hicaz bölgesinin doğu sınırında ve Medine-i Münevvere'nin 170 km. kuzeyinde bir kasabadır. Evleri, yüksek bir kayanın üzerinde kurulmuş olan bir kalenin etrafında bulunur. Hicretin yedinci senesinde vuku bulan Hayber Gazası ile meşhur olmuştur. Aynı sene içinde Hz. Resulullah Efen

haydar

 • Yiğit, cesur, kahraman.
 • Hz. Ali'nin (R.A.) bir nâmı,
 • Arslan, gazanfer.

herseme

 • Arslan, gazanfer, esed, haydar.
 • Burun.

hışm

 • Öfke, hiddet, gazap, kızgınlık. (Farsça)
 • Kızgınlık, öfke, gazap.

hizber

 • (Hizebr) (Çoğulu: Hezâbir) Aslan, gazanfer. (Farsça)
 • Mc: Cesur, yiğit, kahraman, yürekli adam. (Farsça)

huccet-ül-islam / huccet-ül-islâm

 • Üç yüz bin hadîs-i şerîfi, senetleri (rivâyet edenleri) ile birlikte ezberden bilen büyük İslâm âlimi.
 • Dinde söz sâhibi mânâsına İmâm-ı Gazalî hazretlerinin lakabı.

hüccetü'l-islam / hüccetü'l-islâm

 • İmam Gazali'nin lakabı.

hüccetü'l-islam imam-ı gazali / hüccetü'l-islâm imam-ı gazâlî

 • İslâmiyet'in delili İmam-ı Gazâlî.

hüccetülislam

 • "İslâmın delili" mânâsında Gazalînin namı.

igtiyaz

 • Gazaba gelme, kızma, öfkelenme.

igtizab

 • Gücenme, kızma, gazaba gelme, darılma.

igza'

 • (Gazâ. dan) Savaştırma. Gazâ ettirme. Muharebeye gönderme.

igzab

 • (Gazab. dan) Gazaba getirme, hiddetlendirme, kızdırma, öfkelendirme.

ihan

 • (Tekili: İhnet) Kızgınlıklar, öfkeler, gazablar, dargınlıklar.

ıhfak

 • Gazâda ganimet malından pay almamak.
 • Avcıların av yakalayamaması.

ihnak

 • (Hunk. dan) Kin bağlama. Gazaplandırma.

ihnet

 • Gazap, öfke. Hiddet.
 • Kalb katılığı.
 • Kin bağlamak.

ihtiyar elden gitmek

 • Mc: Kendini zaptedememek, hiddet ve gazaba gelmek, irâdeyi kaybetmek.

iltihat

 • Öfkelenme, kızma, gazaba gelme, hiddet etme.

imam-ı gazali / imam-ı gazalî

 • Ahirete irtihâli Hi: 505 dir. "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Muhammed Gazalî" diye anılır. O zamanın felsefesinin bâtıl akidelerini red ve cerh ederek Kur'anın eşsizliğini ve hakkaniyet ve mu'cizeliğini isbat etmiş pek çok eserler vermiştir. (K.S.)

istidrac

 • Derece derece yükselmeyi isteyiş.
 • Ist: Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine rağmen bir kimsenin kesret-i nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi ile azab ve gazab-ı İlâhiyeye yaklaşması.

istigzab

 • Öfkelendirme, kızdırma, gazaba getirme, hiddet ettirme.

istişat

 • (Şatt. dan) Çok kızma, öfkelenme, gazaba gelme.
 • Coşma, taşma.
 • (Kuş) hızla uçma.

kazanfer

 • (Bak: Gazanfer)

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

kuva-ı selase / kuva-ı selâse

 • Üç kuvve; akıl, gazap ve şehvet duygusu.

kuva-yı selase / kuvâ-yı selâse

 • Üç güç; gazap gücü, şehvet gücü, akıl gücü.

kuvve-i şeheviye ve gazabiye

 • Şehvet ve gazap duygusu.

leşker-i gaza / leşker-i gazâ

 • Gazâ ordusu, savaşan askerler. Allahü teâlânın rızâsı için O'nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan müslümanlar.

magazi

 • Muharebeye âit hikâyeler. Gazâ hikâyeleri.
 • Savaşlar, muharebeler, gazalar.

mağazi / mağazî / mağâzî / مغازی

 • Gaza hikâyeleri.
 • Savaşlar, gazalar. (Arapça)
 • Savaş öyküleri. (Arapça)

mağdub / mağdûb

 • Allah'ın gazap ettiği, kızdığı kimseler.
 • Gazaba uğramış.

magza

 • Maksad, gaye, meram, istek, arzu.
 • (Çoğulu: Magazi) Harb hikâyeleri. Muharebe ve gazaya ait hikayeler.
 • Savaş, muharebe, gaza, harb.

magzab

 • Gazap edecek yer.

magzebe

 • Hiddetlenme, öfkelenme, kızma.
 • Hiddet ve gazabı icâb ettiren şey.

mağzub / mağzûb / مغضوب

 • Gazaba uğratılmış. (Arapça)

makhur / makhûr / مقهور

 • (Kahır. dan) Kahredilmiş. Mahvedilmiş. Bozguna uğratılmış. Mağlub. Mahkum. Allah'ın (C.C.) gazabına uğramış. Yenilmiş. Hakaret görmüş.
 • Kahrolmuş, yenilmiş. (Arapça)
 • Gazaba uğramış. (Arapça)

makhur-u kahr-i ilahi / makhur-u kahr-i ilâhî

 • Allah'ın gazabına uğramış. Allah'ın kahrıyla kahrolmuş.

makhurane

 • Kahr ve gazaba uğramış hâlde. Gazaba uğramış olanlara benzer şekilde.

makhuriyet

 • Kahrolmuşluk, ezilmişlik, bitkinlik. Allah'ın kahr ve gazabına uğrama.

megazi / megâzî

 • Harp tarihi, gazâlara (savaşlara) dâir bilgiler, menkıbeler, hikâyeler.

mehib / mehîb

 • İnsanın kendisinden korktuğu. Heybetli, azametli, korkunç kimse.
 • Arslan, esed, gazanfer.

mugazebe

 • Karşılıklı olarak birbirini kızdırıp gazaba getirme.

mugzib

 • (Gazab. dan) Gazaba getiren, kızdıran.

muid / muîd

 • Yardımcı. Mubassır.
 • Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı.
 • Geri çevirtici.
 • Bir şeyi âdet edinmiş olan.
 • Tecrübeli. Hâzık.
 • Güçlü. Kuvvetli.
 • Arslan.
 • Gazâ ve cihad eden kimse.

mustalık gazası

 • Benî Mustalık gazasına Müreysî gazası da denilir. Benî Mustalık, Huzaa'nın bir şubesidir. Müreysî de bunların bir kuyusudur. Benî Mustalık, Resul-i Ekrem'le harb etmek üzere bu kuyu başında toplandıkları için bu sefer bu isimle anılır. Çeşitli râviler, bu gazanın hicrî dört veya beş veya altıncı sen

müteahhirin / müteahhirîn

 • Sonra gelenler. Kelâm ilminde İmâm-ı Gazâlî ile, diğer İslâmî ilimlerde Şems-ül-Eimme Hulvânî ile başlayıp onlardan sonra gelen âlimler.

mütegayyiz

 • (Gayz. dan) Öfkelenen, kızan, tegayyüz eden, gazaba gelen. Kızgın, kızmış kimse.

mütegazzib

 • Hiddetlenen, öfkelenen, kızan, gazaba gelen.

mütekaddimin / mütekaddimîn

 • Önce gelenler; kelâm ilminde, İmâm-ı Gazâlî'ye, fıkıh ilminde Şems-ül-Eimme Hulvânî'ye kadar gelen İslâm âlimleri.

muzmir

 • Gazâ veya yarış için atını hazırlayıp terbiye eden kişi.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

pür-kine

 • Düşmanlık ve gazab dolu. (Farsça)

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

renc

 • Sıkıntı, zahmet, eziyet. (Farsça)
 • Ağrı, sızı. (Farsça)
 • Öfke, gazab, hışım. (Farsça)

ris

 • Öfke, gazab, gayz. (Farsça)

sa'd bin ebi vakkas

 • Aşere-i Mübeşşere'den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran'a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe ş

sayifet

 • Rum gazası. (Çünki çok yağmurlu ve karlı yer olduğundan yaz günlerinde gaza yaparlardı.)

şeddad

 • Kâfir.
 • Çok eskiden Yemen'de Âd Kavminin hükümdarı Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış, yerin dibine geçmiştir.

sevg

 • Aşağı batmak. Suyun boğaza girmesi.
 • Kolay, âsan ve yumuşak olmak.

sıfat-ı ilahiye / sıfât-ı ilâhiye

 • Allah'a aid sıfatlar. Kendisini ve mânasının zıddını Cenab-ı Hakk'a nisbet caiz olan vasıflar. (Rıza, Rahmet, Gazab... gibi)

şirane

 • Aslanca, gazanferâne. (Farsça)

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

tagziye

 • Gazâ ettirme, din uğrunda savaştırma.

tahşim

 • Öfkelendirme, kızdırma, gazablandırma.

tavsiye-i gazali / tavsiye-i gazalî

 • İmam-ı Gazalî'nin (k.s.) tavsiyesi.

tegaddüb

 • (Gadab. dan) Hiddetlenme, öfkelenme, gazaba gelme, kızma.

tegazzüb

 • (Gazâb. dan) Öfkelenme, hiddetlenme, gazaba gelme, kızma.

tevrim

 • Gazaba getirme, öfkelendirme.
 • Verem etme, verem edilme.
 • Bedenin azâsını şişirip kabartmak.

uhud muharebesi

 • Uhud, Medine-i Münevvere'nin bir mil kuzeyinde kırmızı bir dağ olup, Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ashâbıyla Kureyşliler arasında vuku bulmuş olan Uhud Gazasıyla meşhurdur.Uhud gazası, hicretten 2 sene 6 ay 7 gün sonra olmuştur. Bunun zahirî sebebi: Daha evvel yapılmış olan Bedir Gazasında Kureyşlile

ukd

 • Düğüm.
 • Yoğun.
 • Gazap, hiddet.
 • Sâkin olmak.

ulema-i müteahhirin / ulemâ-i müteahhirîn

 • İmam-ı Gazalî sonrası gelen büyük âlimler.

vegar

 • Gazap, kin, öfke, hiddet.

veleh

 • Kahr, gazab, şiddet, hışım. (Farsça)

vemd

 • Gazap etmek, hiddetlenmek, kızmak.
 • Sıcaklığın artması.

zaby

 • Geyik, karaca, gazâl denen hayvan.

zırgam

 • (Çoğulu: Zarâgım) Aslan, gazanfer.