LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gayb ifadesini içeren 107 kelime bulundu...

ahbar-ı gayb / ahbâr-ı gayb

 • Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.

alem-i gayb / âlem-i gayb

 • Gayb âlemi, görünmeyen âlem.

alemü'l-gayb / âlemü'l-gayb

 • Gayb dünyası; görünmeyen âlem.

allam-ül guyub / allâm-ül guyub

 • Esma-i Hüsnadandır. Bütün gaybları, geçmişi, geleceği, hazırda olmayanı, dünyadakileri, âhirettekileri ve her şeyi bilen Cenab-ı Hak.

allamü'l-guyub / allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve bütün gizlilikleri çok iyi bilen Allah.

avalim-i gayb / avâlim-i gayb

 • Gayb âlemleri; görünmeyen dünyalar, âlemler.

avalim-i gaybiye / avâlim-i gaybiye

 • Gayb alemleri, görünmeyen dünyalar.

avalimü'l-guyub / avâlimü'l-guyûb

 • Gaybî âlemler.

beşaret-i gaybiye / beşâret-i gaybiye / بَشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Gaybdan gelen müjde.
 • Gizli, gaybî olan müjde.

bevadih / bevâdih

 • Tasavvufta, insan kalbine gayb âleminden âniden gelen şeyler.

büdela / büdelâ

 • Bedeller. Ricâlü'l-Gayb denilen Allahü teâlânın insanlardan gizlediği evliyâ zâtlar. Bedîl'in çokluk şeklidir. Ebdâl de denir.

derece-i iman-ı bilgayb

 • Gayba iman derecesi; görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere inanma derecesi.

devair-i gaybiye / devâir-i gaybiye

 • Gaybî, görünmeyen daireler.

ebdal / ebdâl

 • Bedeller. Dünyânın nizâmı, düzeni ile vazîfeli olup, Allahü teâlânın insanlardan gizlediği büyük zâtlar. Biri vefât edince, yerine başkası getirildiğinden bu isimle anılmışlardır. Bunlara Ricâlü'l-Gayb da denir.

ehl-i hakikat ve keşif

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve hakikat

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve tahkik

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

enva-ı işarat-ı gaybiye / envâ-ı işârât-ı gaybiye

 • Gaybî işaretlerin çeşitleri.

esrar-ı gaybiye / esrâr-ı gaybiye / اَسْرَارِ غَيْبِيَه

 • Gayba dâir sırlar.

evtad / evtâd

 • Allahü teâlâ tarafından dünyânın nizâmiyle vazîfelendirilen dört büyük zât. Herkes tarafından bilinmedikleri için bunlara Ricâlü'l-Gayb da denir.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

falcı

 • Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaybden haber verdiğini iddiâ eden kimse.

ferid

 • Kutup gibi mürşidlerin gözetimi dışında doğrudan Kur'ân ve sünnetle gayba eren ve hakikati bulan kimse.

gaibane / gâibane

 • Görmeyerek, gaybî olarak.

ganiyy-i mutlak

 • Hiçbir şeye hiçbir şekilde muhtaç olmayan ve bütün varlıkların her türlü ihtiyaçları gayb hazinelerinde bulunan sınırsız zenginliğe sahip olan Allah.

gayb-aşina / gayb-âşinâ

 • Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. (Farsça)
 • Gaybı bilen, görünmeyenden haberi olan.

gayb-aşinalık / gayb-âşinâlık

 • Gaybdan haber verme.

gayb-bin / gayb-bîn

 • Gaybı gören, görünmeyen âlemden haber veren.
 • Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Farsça)

gayb-dan

 • Gaybı bilen. (Farsça)

gayb-ül gayb

 • Kalbde olmayan şey. Hiç ortada eseri, varlığının, geleceğinin izi ve nişanı olmayan. Gaybın gaybı olan.

gaybaşina / gaybâşinâ

 • Gaybı bilen.

gaybbin / gaybbîn

 • Gaybı gören.

gaybi / gaybî

 • Bilinmeyen, gayb âlemine ait.
 • Hazırda olmayan. Görünmeyenlere âit. Hazır olmayanlara âit. Başka âlemdekilere âit. Âhirete âit. Gayba âit ve müteallik.

gaybi imdat / gaybî imdat

 • Bilinmeyen, gayb âleminden gelen yardım.

gaybi tevafuk / gaybî tevafuk

 • Gaybî ve mânevî bir yardım sonucu oluşan tevafuk, uygunluk.

gaybi-yi asümani / gaybî-yi âsümânî

 • Gaybî ve semâvî bilgileri veren.

gaybiyane / gaybiyâne

 • Gaybı görür, görünmeyeni bilir bir şekilde.

gaybü'l-gayb

 • Gayb âleminden de ötede bulunan gizli âlem.

gayub

 • (Gayâb-Gaybe) Kaybolmak.

gıyabi / gıyabî

 • Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik.

guyub

 • (Tekili: Gayb) Hazırda olmayanlar. Kayıplar.

haber-i gaybi / haber-i gaybî

 • Gayba, geleceğe dair verilen haber.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadise-i gaybiye

 • Gayb aleminde gerçekleşen olay.

hatırat-ı gaybiye / hâtırat-ı gaybiye

 • Gaybtan gelen hatıralar, mânevî bilgiler.

himayet-i gaybi / himayet-i gaybî

 • Gaybî olarak koruma altında bulundurma.

huruf-u aliyat / huruf-u âliyat

 • Tas: Gayb ve gaybîlikte olan Cenab-ı Hakka mahsus şuunat.

ianat-ı gaybiye / iânât-ı gaybiye

 • Gaybî yardımlar.

ihbar-ı gayb / ihbâr-ı gayb / اِخْبَارِ غَيْبْ

 • Gayb âleminden gelen haber.
 • Gaybdan haber verme.

ihbar-ı gaybi / ihbâr-ı gaybî

 • Bilinmeyen gayb âleminden, gelecekten haber verme.

ihbarat-ı gaybiye-i ahmediye

 • Hz. Muhammedin gayb âlemine ait bildirdiği haberler.

ihbarat-ı sadıka-i gaybiye / ihbârât-ı sadıka-i gaybiye

 • Gayb âlemiyle ilgili verilen dosdoğru haberler.

ihbarname-i gayb

 • Gayba ait haber içeren yazı.

ihtar-ı gaybi / ihtar-ı gaybî

 • Gayba dair haberler.

ilhamat-ı gaybiye / ilhâmât-ı gaybiye

 • Gayb âleminden gelen ilhamlar; Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını temin etmeleri için varlıklara vermiş olduğu duygu.

ilm-i allamü'l-guyub / ilm-i allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve herşeyi bilen ve kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan Allah'ın ilmi.

ilm-i gayb

 • Gayb ilmi.

ilm-i ledünn

 • Gayb ilmi, Allah'ın sırlarına ait ilim.

ilmü'l-guyub / ilmü'l-guyûb

 • Gayblara dair ilim, gizliliklerin ilmi.

ima-i gaybi / imâ-i gaybî

 • Gaybî yoldan dolaylı olarak bir hadiseye işaret etme.

imam-ı mübin / imâm-ı mübîn

 • İlim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.
 • İlâhî ilim ve emrin bir ünvanı; gayb âlemine bakan, eşyanın geçmiş ve geleceğe ait kaidelerinin yazıldığı kader defteri.

imdad-ı gaybi / imdad-ı gaybî

 • Gaybî yönden yardımda bulunma.

irade-i gaybi / irade-i gaybî

 • Gaybî irade; Cenâb-ı Hakkın dilemesi.

irade-i gaybiye tahtında

 • Gaybî irade altında; Allah'ın dilemesi ile.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

işaret-i gaybiye-i örfiye

 • Herkes tarafından bilinen gayba dair bir işaret.

istihrac-ı gaybi / istihrac-ı gaybî

 • Gaybî haberlerden mânâ çıkarma.

kahin / kâhin / كَاهِنْ

 • Gaybdan haber verme iddiâsında olan.

kehanet / kehânet

 • Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır.)
 • Kâhinlik. Gaybı, gizli şeyleri bilirim iddiâsında bulunmak. Bu işi yapana kâhin, falcı denir.

keramat-ı gaybiye / kerâmât-ı gaybiye

 • Allah'ın bir ikramı olarak gaybla ilgili verilen haberlerin doğru çıkması şeklinde gerçekleşen kerametler.

keramet mecmuası

 • Sikke-i Tasdik-i Gaybî.

keramet-i acibe-i gaybiye

 • Gayba ait acayip keramet; Allah'ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili verdiği acayip haber.

keşfi / keşfî

 • Gaybî hususları, bilinmeyen hakikatleri keşfetmekle bilmek.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

la ya'lemu'l-ğaybe illallah / lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah

 • Gaybı Allah'tan başkası bilemez.

lahuti / lahutî

 • Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı.

ledün ilmi

 • Allah'ın sırlarına ait gaybî bilgi.

lisan-ı gayb

 • Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. "Kur'an-ı Kerim"

lisanü'l-gayb

 • Gayb âleminin dili.

meal-i gaybi / meâl-i gaybî

 • Gaybla ilgili mânâ verme.

mensucat-ı gaybiye ve uhreviye

 • Gayba ve âhirete ait dokumalar.

meşmeşiye

 • Tas: Âlem-i gaybdan veya âlem-i misalden bir âlem. Bazı evliyanın keşfen müşahede ettikleri bir yer.
 • Bazı evliyanın keşfen gözlemledikleri gaybî veya misâlî bir âlem.

mu'cize-i gaybiye-i nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) gayba ve geleceğe ait mu'cizesi.

muavenet-i gaybiye / muâvenet-i gaybiye / مُعَاوَنَتِ غَيْبِيَه

 • Gaybî yardım.

mücbir-i gaybi / mücbir-i gaybî

 • Gaybî, mânevî zorlama.

müdahale-i gaybiye

 • Gaybdan yapılan müdahale.

mugayyeb

 • (Çoğulu: Mugayyebât) (Gayb. dan) Kayıp. Kaybedilmiş.

muhafaza-i gaybiye

 • Gaybî olarak koruma.

mütegayyib

 • (Gayb. dan) Gözden kaybolan, görünmez olan, uzaklaşan.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafiyy-i gaybi / nazar-ı hafiyy-i gaybî

 • Gaybı gören.

remz-i gaybi / remz-i gaybî

 • Gaybî, gizli işaret.

ruhaniyun / rûhâniyun

 • Gayb âlemine nüfuz eden nurânî ve ruhânî kimseler.

ruhaniyyun

 • (Tekili: Ruhanî) Ruh âlemine mensub olanlar. Âlem-i gayba nüfuz eden çok nuraniyet kazanmış zâtlar.

saat-i icabe

 • Duaların kabul olduğu ve insanlarca gizli ve gaybî olan, Cuma gününde bir vakit.

sikke-i gaybiye / سِكَّۀِ غَيْبِيَه

 • Gaybe âit mühür.

tagayyüb

 • (Gayb. dan) Gözden kaybolma, görünmeme.

tanzim-i gaybi / tanzim-i gaybî

 • Gaybî, bilinmeyen âlemden yapılan tertip ve düzenleme.

tasdik-i gaybinin hatemi / tasdik-i gaybînin hâtemi

 • Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabının diğer bir adı.

tegayyüm

 • (Çoğulu: Tegayyümât) (Gayb. dan) Bulutlanma.

tereşşuhat-ı gaybiye

 • Gaybî sızıntılar, damlalar.

tevafukat-ı gaybiye

 • Gaybî ve mânevî bir inâyet eseri olan tevafuklar, uygunluklar.
 • Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur'an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.

tevafukat-ı gaybiye-i acibe

 • Şaşkınlık veren gaybî tevafuklar.

umur-u gaybiye / umûr-u gaybiye

 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.
 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.
 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.

üveysi / üveysî

 • (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın