LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gay kelimesini içeren 146 kelime bulundu...

ahsen-ül gayat / ahsen-ül gayât

 • Gayelerin en güzeli, en iyisi.

aksa-l-gayat

 • Gayelerin en ilerisi, en büyüğü.

alem-i gayb / âlem-i gayb

 • Gayb âlemi, görünmeyen âlem.

alemü'l-gayb / âlemü'l-gayb

 • Gayb dünyası; görünmeyen âlem.

allamü'l-guyub / allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve bütün gizlilikleri çok iyi bilen Allah.

atyeş

 • Gayet tez uçar bir kuş.

avalim-i gayb / avâlim-i gayb

 • Gayb âlemleri; görünmeyen dünyalar, âlemler.

avalim-i gaybiye / avâlim-i gaybiye

 • Gayb alemleri, görünmeyen dünyalar.

avalimü'l-guyub / avâlimü'l-guyûb

 • Gaybî âlemler.

azim

 • Gayret, kararlılık.

azimkar / azimkâr

 • Gayretli, kararlı.

azimkarane / azimkârane

 • Gayretli, kararlı bir şekilde.

azm

 • Gayret, kararlılık.

azmeden

 • Gayret eden.

beşaret-i gaybiye

 • Gaybdan gelen müjde.

cehd

 • Gayret, çaba, azim.
 • Gayret, olanca gücü ve kuvveti sarf etmek.

cemaat

 • Gayeleri bir olan topluluk.

cizye / جزیه

 • Gayrimüslim vergisi. (Arapça)

dar-ı küfür / dâr-ı küfür

 • Gayr-i müslimlerin ülkesi.

derece-i iman-ı bilgayb

 • Gayba iman derecesi; görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere inanma derecesi.

devair-i gaybiye / devâir-i gaybiye

 • Gaybî, görünmeyen daireler.

dun / dûn

 • Gayrı, diğer, maadâ.

dun-himmet

 • Gayretsizlik, himmetsizlik.

dun-himmetlik / dûn-himmetlik

 • Gayretsizlik.

dunhimmet / dûnhimmet

 • Gayreti az.

dunhimmetlik / dûnhimmetlik

 • Gayretsizlik, düşük himmet.

ehl-i gayret

 • Gayret sahibi, gayretli.

ehl-i hakikat ve keşif

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve hakikat

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve tahkik

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

enva-ı işarat-ı gaybiye / envâ-ı işârât-ı gaybiye

 • Gaybî işaretlerin çeşitleri.

es'abi / es'abî

 • Gayet güzel ve beyaz göz.

esrar-ı gaybiye / esrâr-ı gaybiye / اَسْرَارِ غَيْبِيَه

 • Gayba dâir sırlar.

fart-ı gayret

 • Gayrette aşırılık.

gaiyye

 • Gayeye ait.

garaz

 • Gaye, kötü niyet.

gàyat / gàyât

 • Gayeler, hedefler.

gayat / gâyât / غایات

 • Gayeler, amaçlar.
 • Gayeler.
 • Gayeler. (Arapça)

gayatü'l-gayat / gâyâtü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, asıl gaye ve hedef.

gayb-aşina / gayb-âşinâ

 • Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. (Farsça)
 • Gaybı bilen, görünmeyenden haberi olan.

gayb-aşinalık / gayb-âşinâlık

 • Gaybdan haber verme.

gayb-bin / gayb-bîn

 • Gaybı gören, görünmeyen âlemden haber veren.
 • Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Farsça)

gayb-dan

 • Gaybı bilen. (Farsça)

gaybaşina / gaybâşinâ

 • Gaybı bilen.

gaybbin / gaybbîn

 • Gaybı gören.

gaybi tevafuk / gaybî tevafuk

 • Gaybî ve mânevî bir yardım sonucu oluşan tevafuk, uygunluk.

gaybi-yi asümani / gaybî-yi âsümânî

 • Gaybî ve semâvî bilgileri veren.

gaybiyane / gaybiyâne

 • Gaybı görür, görünmeyeni bilir bir şekilde.

gaybü'l-gayb

 • Gayb âleminden de ötede bulunan gizli âlem.

gaybubet

 • Gayıplık, hazırda olmayıp başka yerde olma.

gaye-i himmet

 • Gayret ve çabanın gayesi.

gayet-ül-gaye

 • Gayenin esası, en son derece.

gayetü'l-gayat / gayetü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, gayelerin son noktası, esas hedef.

gayetü'l-gaye

 • Gayelerin gayesi, son noktası, esas hedef.

gayetülgaye

 • Gayenin gayesi; asıl maksat.

gayret-mend

 • Gayretli, çalışkan. (Farsça)

gayret-şiar

 • Gayretli. çalışkan. (Farsça)

gayretmend / غيرتمند

 • Gayretli. (Arapça - Farsça)

gayriyyet / غيریت

 • Gayrılık. (Arapça)

gayur / gayûr

 • Gayreti çok olan. Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.

gayurane

 • Gayretli olan kimseye yakışır şekilde, çalışkan kimseler gibi. (Farsça)

gayyur / gayyûr

 • Gayretli, çalışkan.
 • Gayretli, çalışkan.
 • Gayretli, çalışkan.

haber-i gaybi / haber-i gaybî

 • Gayba, geleceğe dair verilen haber.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadise-i gaybiye

 • Gayb aleminde gerçekleşen olay.

hamiyet / حميت

 • Gayret.

hamiyetfüruş

 • Gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.

hamiyetsiz

 • Gayretsizlik.

haram-zade

 • Gayr-ı meşru münasebetten doğmuş çocuk. Piç.

hatırat-ı gaybiye / hâtırat-ı gaybiye

 • Gaybtan gelen hatıralar, mânevî bilgiler.

hedef

 • Gaye, nişan tahtası.

hedef-i amal / hedef-i âmâl

 • Gaye-i hayâl. Ulaşmak istenilen hedef.

hikmet

 • Gaye, felsefe, gizli sebep, faydalı söz, bilgi.

hikmetsiz

 • Gayesiz, faydasız.

himayet-i gaybi / himayet-i gaybî

 • Gaybî olarak koruma altında bulundurma.

himmet / همت

 • Gayret.

himmetsizlik

 • Gayretsizlik.

ianat-ı gaybiye / iânât-ı gaybiye

 • Gaybî yardımlar.

ideal / ideâl

 • Gaye, ülkü.

ihbar-ı gayb / ihbâr-ı gayb / اِخْبَارِ غَيْبْ

 • Gayb âleminden gelen haber.
 • Gaybdan haber verme.

ihbar-ı gaybi / ihbar-ı gaybî

 • Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber.

ihbarat-ı sadıka-i gaybiye / ihbârât-ı sadıka-i gaybiye

 • Gayb âlemiyle ilgili verilen dosdoğru haberler.

ihbarname-i gayb

 • Gayba ait haber içeren yazı.

ihtar-ı gaybi / ihtar-ı gaybî

 • Gayba dair haberler.

ikdam

 • Gayret ve sebat ile çalışmak. İlerlemeye gayret etmek. Devamlı çalışmak. İlerlemek.

ilhamat-ı gaybiye / ilhâmât-ı gaybiye

 • Gayb âleminden gelen ilhamlar; Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını temin etmeleri için varlıklara vermiş olduğu duygu.

ilm-i allamü'l-guyub / ilm-i allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve herşeyi bilen ve kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan Allah'ın ilmi.

ilm-i gayb

 • Gayb ilmi.

ilm-i ledünn

 • Gayb ilmi, Allah'ın sırlarına ait ilim.

ilmü'l-guyub / ilmü'l-guyûb

 • Gayblara dair ilim, gizliliklerin ilmi.

ima-i gaybi / imâ-i gaybî

 • Gaybî yoldan dolaylı olarak bir hadiseye işaret etme.

imdad-ı gaybi / imdad-ı gaybî

 • Gaybî yönden yardımda bulunma.

insan-ı himmetperver

 • Gayretli, himmetli insan; kalbin bütün kuvvetiyle mukaddes şeylere yönelen insan.

irade-i gaybi / irade-i gaybî

 • Gaybî irade; Cenâb-ı Hakkın dilemesi.

irade-i gaybiye tahtında

 • Gaybî irade altında; Allah'ın dilemesi ile.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

istihrac-ı gaybi / istihrac-ı gaybî

 • Gaybî haberlerden mânâ çıkarma.

kahin / kâhin / كَاهِنْ

 • Gaybdan haber verme iddiâsında olan.

kemal-i vüsuk / kemâl-i vüsûk

 • Gayet mükemmel şekilde kendinden emin.

keramet-i acibe-i gaybiye

 • Gayba ait acayip keramet; Allah'ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili verdiği acayip haber.

keşfi / keşfî

 • Gaybî hususları, bilinmeyen hakikatleri keşfetmekle bilmek.

la ya'lemu'l-ğaybe illallah / lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah

 • Gaybı Allah'tan başkası bilemez.

lafz-ı am / lafz-ı âm

 • Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi.

lisan-ı gayb

 • Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. "Kur'an-ı Kerim"

lisanü'l-gayb

 • Gayb âleminin dili.

maksadü'l-makasıt

 • Gayelerin gayesi.

maksat

 • Gaye.

maksatsız

 • Gayesiz, hedefsiz.

meal-i gaybi / meâl-i gaybî

 • Gaybla ilgili mânâ verme.

mecmu-u makasıt

 • Gayelerin, isteklerin toplamı.

medar-ı gayret

 • Gayrete getiren sebep, vesile.

mefkure / mefkûre

 • Gaye, ideal, inanç.

mensucat-ı gaybiye ve uhreviye

 • Gayba ve âhirete ait dokumalar.

muavenet-i gaybiye / muâvenet-i gaybiye / مُعَاوَنَتِ غَيْبِيَه

 • Gaybî yardım.

mücbir-i gaybi / mücbir-i gaybî

 • Gaybî, mânevî zorlama.

müdahale-i gaybiye

 • Gaybdan yapılan müdahale.

muhafaza-i gaybiye

 • Gaybî olarak koruma.

muhbir-i gaybi / muhbir-i gaybî

 • Gaydan haber verici Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

mukdimane / mukdimâne

 • Gayret ve dikkatle. (Farsça)

müsaade-i sefahet

 • Gayr-i meşrû zevk ve eğlence düşkünlüğüne izin verme.

muvazene-i gayat

 • Gayelerin ölçüsü, dengesi.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafiyy-i gaybi / nazar-ı hafiyy-i gaybî

 • Gaybı gören.

nekz

 • Gayret etme, uğraşma, çok çabalama.

nümune-i gayret

 • Gayret nümunesi, örneği.

remz-i gaybi / remz-i gaybî

 • Gaybî, gizli işaret.

ruhaniyun / rûhâniyun

 • Gayb âlemine nüfuz eden nurânî ve ruhânî kimseler.

sa'y ü gayret

 • Gayretle çalışma.

sefahat

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük.

sefahet-perest

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olan, ahlâksızca davranan.

sefahetçi

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkün olan.

sefahetçiler

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olanlar.

sefahethane

 • Gayri meşru zevk ve eğlence yeri.

sikke-i gaybiye / سِكَّۀِ غَيْبِيَه

 • Gaybe âit mühür.

summaki

 • Gayet sert, değerli ve parlak olan bir taş.

tanzim-i gaybi / tanzim-i gaybî

 • Gaybî, bilinmeyen âlemden yapılan tertip ve düzenleme.

tasig

 • Gayretsiz kişi.

taz'

 • Gayretsiz olmak.

tereşşuhat-ı gaybiye

 • Gaybî sızıntılar, damlalar.

terk-i sefahet

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceleri bırakma.

tevafukat-ı gaybiye

 • Gaybî ve mânevî bir inâyet eseri olan tevafuklar, uygunluklar.

tezyid-i gayret

 • Gayreti artırma.

umur-u gaybiye / umûr-u gaybiye

 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.
 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.
 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın