LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gari ifadesini içeren 154 kelime bulundu...

a'mar

 • (Tekili: Ömr) Ömürler, yaşayışlar.
 • Mes'ut hayat. Hoşa gidecek garib ve tuhaf şeyler.
 • Sinler, yaşlar.

acaib / acâib

 • Şaşırtıcı ve garip şeyler.

aceb

 • Taaccüb, şaşma, hayret.
 • Garib, hoş, lâtif ve nâdir-ül vücud olduğundan bir şey için inkâr ve istiğrab etme hâli.

acib / acîb

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey. Benzeri görülmeyen. Garib. Taaccüb olunan şey.

acibe / acîbe

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey; benzeri görülmeyen; garip.
 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

acube / acûbe

 • Çok acayip, garip, şaşırtıcı.
 • Alışılmışın dışında, çok garip.

agırra

 • (Tekili: Garîr) Tecrübesizler, safdiller, acemiler.
 • Mağrurlar.

agreb

 • (Garib. den) En garib, çok tuhaf.

agreb-ül garaib / agreb-ül garâib

 • Şaşılacak şeylerin en garibi.

ağrube

 • En garip.

alize

 • Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (Fransızca)

amalika

 • Çok eskiden Sina yarımadasında yaşadıkları sanılan ve gariplikleriyle şöhrete erişen bir kavim.

ammilgaraib / ammilgarâib

 • Garipliklerin amcası.

amud-ül fecr

 • Sabah yeri ağarıp uzama.

amuzkari / amuzkârî

 • (Amuzgârî) Öğretmenlik, öğreticilik, muallimlik.

arir

 • Garip.

asf

 • Zulüm. Haksızlık.
 • Can çekişme.
 • Emek çekip kâr kazanma.
 • Bir tarafa eğilme.
 • Sür'atle gitme.
 • Rüzgârın kuvvetle esmesi.
 • Taze ekin yaprağı.
 • Ekin taze iken biçme.

bad-ı berin / bâd-ı berîn

 • Sabah rüzgârı.
 • Lâtif hava.

bad-ı cenubi / bâd-ı cenubî

 • Güney rüzgârı.

bad-ı hazan / bâd-ı hazân

 • Sonbahar rüzgârı.

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bad-ı subh / bâd-ı subh

 • Sabah rüzgârı.

bad-ı tecelli / bâd-ı tecelli / bâd-ı tecellî

 • Tecelli rüzgârı.
 • Kader.
 • Tecellî rüzgârı.

bad-nüma

 • Rüzgârın esme istikametini gösteren âlet. (Farsça)
 • Fırıldak. (Farsça)

balkanlar

 • (Balkan Yarımadası) Yugoslavya'nın büyük kısmı ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan yarımada.

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

bedi-ül beyan

 • İfadesi ve beyanı görülmedik güzellik ve gariplikte olan.

bediüzzaman

 • Zamanın bedi'i olan. Zamanında kendisi gibi görülmedik olan. Kimseye benzemiyen ve zamanın garib ve acibi bulunan.

bi-vare / bî-vare

 • Âciz, fakir, miskin, zavallı, kimsesiz, garib. (Farsça)

bid'at-üz zaman

 • Zamanın bid'ası. Yeni çıkan harikulâde şey. Zamanın acib ve garibi.

büyü

 • Sihir. İlme, fenne uymayan gizli sebebler kullanarak garib işler yapmayı sağlayan ilim.

cenib

 • Garip.
 • Hurmanın iyisi.

cum'a-i atik

 • (Eski Cum'a) Osmanlılar zamanında, Bulgaristan'da Şumnu ile Razgrat arasında yer alan meşhur bir bölge.

debur / debûr

 • Batı rüzgârı.
 • Fırak, ayrılık.
 • Halef etmek.
 • Batı rüzgarı, batı taraftan esen yel.

delik

 • Hurma ve yağdan yapılan bir yemek.
 • Oğmaç aşı.
 • Rüzgârın yerden savurup tozuttuğu toprak.

demak

 • Tipi (Kış gününde rüzgârın karı her tarafa savurmasıdır.)

derece-i garabet

 • Gariplik derecesi.

dıkka

 • (Çoğulu: Dükuk) Rüzgârın savurduğu toprak.
 • Uzaklaşmış olan şey.

ecneb

 • Muti ve münkad olmayan. İtaatkâr olmayan.
 • Garib, yabancı, ecnebi.
 • Sert başlı at.

ecnebi

 • Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.

ecnebiyyet

 • Ecnebilik, yabancılık, gariblik.

eksibe

 • (Tekili: Kesib) Büyük çöllerde ve sahralarda, rüzgârın biriktirdikleri kum yığınları.

etave

 • Gelmiş, geçmiş, gelen, misafir, garib, gariban, kimsesiz, biçare.

evza-ı garibe

 • Garip haller.

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

fırışka

 • Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanabilmeğe münasib olan rüzgâr hakkında söylenilen bir tabirdir. Bu rüzgârın, saniyedeki sür'ati 5-12 metredir.

fırtına

 • Şiddetli rüzgârla denizin dalgalanıp karışması.
 • Rüzgârın çok şiddetli esmesi.

fıtrat-ı acibe / fıtrat-ı acîbe

 • Yaratılıştaki gariplik.

garabet / garâbet / غرابت

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.
 • Gariplik, hayret vericilik.
 • Gariplik.
 • Gariplik. (Arapça)

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

garabet-nüma

 • Yabancılık çeken. Garip, tuhaf. (Farsça)

garaib / garâib / غرائب

 • (Tekili: Garib) Acaib şeyler. Hayret edilecek şeyler. Tuhaflıklar.
 • Gariplik; alışılmışın dışında, harika olan.
 • Garip şeyler.
 • Garip şeyler.
 • Gariplikler. (Arapça)

garaib-i icraat

 • Alışılmışın dışında garip uygulamalar, faaliyetler.

garaib-i san'at

 • Sanatın gariplikleri, hârikalıkları.

garaibat

 • (Tekili: Garâib) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.

garaibperest / garâibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)
 • Garip şeylere pek düşkün.

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garde

 • (Çoğulu: Megârid) Mantar.

garib / garîb

 • Garip, yabancı, kimsesiz, yâd ellere düşmüş, yadırganan şey.

garib-nüvaz

 • Kimsesizlere ve gariplere yardım eden. Biçareleri ve zavallıları koruyan. (Farsça)

garibane / garibâne / garîbane

 • Garip gibi, garip kimselere yakışır şekilde, garipçesine. (Farsça)
 • Garip olarak, kimsesiz.
 • Garipçe.

garibe / garîbe

 • Benzersiz, garip şey.
 • (Bak: GARİB)
 • Garip şey.

garibeler

 • Garip, şaşırtıcı, harika şeyler.

garibem / garîbem

 • Garibim.

garibüzzaman / garîbüzzaman

 • Zamanın garibi; zamanın şaşırtıcı, hayret verici kişisi.
 • Zamanın garibi, yaşadığı zamanla uyumlu olmayan.

gaser

 • Rüzgârın çukur yere getirip yığdığı.

gılk

 • Acip ve garip.
 • Zahmet, meşakkat, güçlük.

gırızi / gırızî

 • (Bak: Gariziye)

giriziye

 • (Bak: Gariziye)

guraba / gurabâ

 • Garipler, kimsesizler.

gurbet / غربت

 • Gariblik, yabancılık. Yabancı bir memleket. Yabancı yer. Yâd el.
 • Gariplik, yabancı memlekette olma.
 • Gariplik, yabancılık.
 • Yabancı memleket, yabancı diyar, vatan dışı, yâdel.
 • Gariplik. (Arapça)
 • Yabancı diyar. (Arapça)

gurbet-i mutlaka

 • Mutlak gariplik, yabancılık, yalnızlık.

gureba / gurebâ / غربا

 • (Tekili: Garib) Garibler.
 • Garipler.
 • Garipler. (Arapça)

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acîbe

 • Şaşılacak, garib olaylar.

hady

 • Evmek, acele etmek.
 • Rüzgârın esmesi.

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

hazrec

 • Sert rüzgâr.
 • Güney rüzgârı.

hemheme

 • Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler.
 • Aslan bağırması.
 • Deve sesi.
 • Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler.
 • Rüzgârın tesiriyle çıkan yaprak sesi.

hevc

 • (Çoğulu: Hüvüc) Uzun boylu ve akılsız olmak.
 • Rüzgârın sert esmesi.

hevheve-i yaprak / هَوْهَوَۀِ يَاپْرَاقْ

 • Yaprağın rüzgarın esmesi ile çıkardığı ses.
 • Yaprakların rüzgarın esmesiyle çıkardığı ses.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hizab

 • Rüzgârın etkisiyle deniz suyunda meydana gelen hareket, dalga. (Farsça)

hoş

 • İyi, güzel. (Farsça)
 • Tatlı. (Farsça)
 • Tuhaf, garip. (Farsça)

hubak

 • (Çoğulu: Hubek) Suya ve kuma rüzgârın etkisiyle yol yol görünen yerler.

hübub

 • Esme. Üfürme. Rüzgârın hafif hafif esmesi.

ibn-i arz

 • Garip, gurbette bulunan.

ibn-u ammi'l-garaib / ibn-u ammi'l-garâib

 • Garip şeylerin amca oğlu.

ibn-u ammil-garaib / ibn-u ammil-garâib

 • Garipliklerin amca oğlu.

ihtiyaç eşyası / ihtiyâç eşyâsı

 • Yiyecek, giyecek ve barınmada asgarî lâzım olan miktar.

istigrab

 • Şaşırmak, garib bulmak, taaccüb etmek, tahayyür.

istiğrab / istiğrâb

 • Garip görme, hayret etme.
 • Yadırgama, garipseme.

jirnet

 • Fırıldak. Rüzgârın istikametini gösteren âlet.

kerkere

 • Tavuğa çağırmak.
 • Rüzgârın bulutu toplayıp dağıtması.

kıble / قبله

 • Kâbe tarafı. (Arapça)
 • Güney. (Arapça)
 • Güney rüzgarı. (Arapça)

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

ma'rez-i acaip ve garaip

 • Acayip ve garipliklerin teşhir edildiği sergi, fuar.

ma'rifet

 • Bilme, bir şeyi cüz'i vecihle bilmek.
 • Hüner. Üstadlık. San'at.
 • Tuhaflık, garib hareket.
 • Vasıta, tavassut.
 • İlim ve fenlerle tahsil olunan mâlumat. İrfan kazanmak.

mahr

 • (Çoğulu: Mevâhır) Yarmak.
 • Yükseltmek.
 • Rüzgârın çıkardığı gürültü.

mahşer-i acaip ve garaip

 • Şaşırtıcı ve garip şeylerin toplandığı yer.

mahve

 • Kuzey rüzgârı.

mecnub

 • Güney rüzgârı yetişen kişi.
 • Akciğer zarı iltihabı olan kişi.

mehabb

 • (Tekili: Mehebb) Rüzgârın estiği yerler.

mehebb

 • (Çoğulu: Mehâbb) Rüzgârın estiği yer.

menba-ı garaip

 • Gariplikler kaynağı.

mesih

 • Mesh olunmuş. Başka bir şekle, hayvan kılığına girmiş.
 • Şuurunu kaybedecek hale gelen. Sarhoş ve şuursuz.
 • Acibe. Garibe.
 • Güzelliği olmayan.
 • Tuzsuz ve tatsız yemek.

mıgrefe

 • (Çoğulu: Megârif) Kepçe.

mis'

 • Şimal yeli, kuzey rüzgârı.

müstagreb

 • (Garabet. den) Garip ve tuhaf görülmüş, şaşılmış.

müstagrib

 • (Çoğulu: Müstagribîn) Gurbete gitmek isteyen.
 • (Garabet. den) Şaşakalan, şaşıran, garibine giden.

müstagribane

 • Garibine ve tuhafına giderek, şaşırarak. (Farsça)

müstagribin / müstagribîn

 • (Tekili: Müstagrib) (Garabet. den) şaşakalanlar. Garibine gidenler, taaccüb edenler.

mustalah

 • Istılahlı. Garib ve az kullanılır kelime ve terimlerle dolu olup pek anlaşılmayan.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nazm-ı garib-i hikmet / nazm-ı garîb-i hikmet / نَظْمِ غَرِيبِ حِكْمَتْ

 • Garib hikmetli sıralama.

nefha

 • Koku. Rüzgârın hafif esişi. Azıcık koku.

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

nesem

 • Soluk ruh, nefes. Rahatı mucib hâlet.
 • Rüzgârın lâtif, hoş esmesi.

nesim-i nevbahar / nesim-i nevbahâr

 • İlkbahar rüzgârı, tan yeli.

nesim-i seher / nesîm-i seher

 • Seher rüzgârı, tan yeli, tatlı sabah rüzgârı.

nesim-i subh

 • Sabah rüzgârı.

nesim-i subh-dem

 • Sabah vakti esen rüzgâr, sabah rüzgârı.

nikabet / nikâbet

 • Rüzgârın ters yönlerden esmesi.

nis'

 • (Çoğulu: Ensu') Gizlemek.
 • Gitmek.
 • Sarkık olmak.
 • Kuzey rüzgârı.

nüami / nüamî

 • Güney rüzgârı.

orijinal

 • Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan. (Fransızca)
 • Değişik. (Fransızca)
 • Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus. (Fransızca)
 • Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün. (Fransızca)
 • Bir nümuneye göre olan. (Fransızca)

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

revc

 • (Revac) Geçmek.
 • Rüzgârın karışık esmesiyle ne taraftan geldiği belli olmaması.

revgan

 • Yağ. (Farsça)
 • Hafif hafif esen rüzgârın verdiği serinlik, rahatlık. (Farsça)
 • Üstü yağ gibi kayan parlak nesne. (Farsça)
 • Parlak deri. (Farsça)

revh

 • İç açıklığı. Rahat.
 • Rahmet.
 • Hafif esen rüzgârın verdiği tatlılık, canlılık.

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

saba-beraber

 • Sabâ rüzgârı gibi lâtif ve hafif. (Farsça)

safal

 • Alçaklık.
 • Rüzgârın dokunduğu yer.

şagrabiyye

 • (Çoğulu: Şegârib) Ayak bağlamak.

satih / satîh

 • Bedeni kemiksiz etten ibaret olan hilkat garibesi bir kâhin, falcı.

şatir

 • Irak, uzak, baid.
 • Garip, yalnız, kimsesiz.

sehek

 • Balık kokusu.
 • Demir pası.
 • Rüzgârın yerden savurduğu toprak.
 • Bir şeyin pis pis kokması.

sihr

 • Tabiat kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kânunları dışında gizli sebebler kullanarak, garip şeyleri yapmayı sağlayan iş, büyü.

sikr

 • Rüzgârın eserken dinmesi.

sugra

 • (Suğra) Daha küçük, pek küçük.
 • Man: Hadd-i asgarın bulunduğu cümle. Birinci kaziyye. Küçük önerme.

sühnun

 • Rüzgârın ve yağmurun evveli.

teezzüb

 • Her yönden rüzgârın esmesi.

teri'

 • Garip kişi.

tuhaf

 • (Tekili: Tuhfe) Hediyeler.
 • Münâsebetsiz hâl.
 • Eğlenceli, gülünç.
 • Garip iş veya şey.
 • Hoşa giden ve az bulunur şeyler.

turfe-kar / turfe-kâr

 • Garip şeylerle uğraşan. Şaşılacak şeyler yapan. (Farsça)

u'cube

 • Taaccüb olunacak şey. Ucube. Pek acib ve garib olan.
 • Hayret edilecek derecede olan isti'dad.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

ufk

 • Kıyı, kenar.
 • Rüzgârın estiği cihetler.
 • Ufuk. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüşümüzün nihayetindeki yerler.
 • Mc: Görüş ve düşünüş derecesi.

uğrube

 • Çok garip, tuhaf.

vak'a-i acibe

 • Garip, hayrette bırakan.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

zenyan

 • Men'etmek, engel olmak. Kabul etmemek, reddetmek.
 • Evmek, acele etmek.
 • Rüzgârın sert esmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın