LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te güveni ifadesini içeren 83 kelime bulundu...

akliyyun

 • (Rasyonalistler) Herşeyin hakikatını akıl ile bulma iddiasında olan, hadiseleri yalnız akıl ile araştırıp hakikat ve hikmetlerini tam bulamayıp, aklına güvenip dine tâbi olmayan filozoflar ve onların yolunda kalarak dalâlete gidenler. Bunlar iki kola ayrılır. Uluhiyeti ve vahyi inkâr eden birinci kı

allak

 • Sözünde durmaz.
 • Hilekâr, kendisine güvenilmesi doğru olmayan.

amen / âmen

 • Çok veya en emin ve güvenilir.

azmen

 • Pek fazla şeyler içine alabilen.
 • En çok güvenilen.

cibril-i emin / cibrîl-i emîn

 • Güvenilir Cebrâil.

dahilek

 • Yalvarırım, sana sığınırım, sana güvenirim (meâlinde.)

ehl-i kütüb-ü sahiha

 • Doğru, güvenilir ve sağlam hadîs kitap yazarları.

ehl-i sahih

 • Söyledikleri doğru ve güvenilir olanlar.

emanet / emânet

 • Emîn, güvenilir olmak. Peygamberlerde bulunması lâzım olan yedi sıfattan biri.
 • Fıkıh ilminde, güvenilen kimseye bırakılan mal.

emin / emîn / امين / اَم۪ينْ

 • Güvenilir.
 • Kendisine güvenilen.
 • Peygamber efendimizin lakabı. Peygamber olduğu bildirilmeden önce de, Kureyş kabîlesi Resûlullah'a sallallahü aleyhi ve sellem çok güvenir, inanır ve; "Muhammed-ül-emîn" derlerdi.
 • Vücuttaki bütün âzâlarını İslâmiyete uygun şekilde ve uygun yerlerde kullan
 • Güvenilir.
 • Güvenilir. (Arapça)
 • Emniyetli. (Arapça)
 • Güvenilen, güvenli.

emn ve emanet

 • Güven ve güvenilirlik.

emniyet / اَمْنِيَتْ

 • Güvenilirlik, güvenlik.

esanid-i sahiha / esânîd-i sahiha

 • Sahih ve güvenilir senedler; raviler, hadisleri aktaranlar.

gayr-ı mutemed

 • Güvenilir olmayan.

gurur

 • Kibir. Boş yere güvenmek.
 • Kıymetsiz şeylere güvenip mağrur olmak.

haber-i sahih

 • Peygamber Efendimizden (a.s.m.) geldiğinden şüphe duyulmayan doğru ve güvenilir haber.

hadis-i hasen / hadîs-i hasen

 • Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîfler.

hain / hâin

 • Birine kendini emin (güvenilir) tanıttıktan sonra o emniyeti, güveni bozacak iş yapan. Eminin zıddı.

hasen hadis / hasen hadîs

 • Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîf.

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

i'timad-ı kavi / i'timad-ı kavî

 • Sağlam itimad, kavi güveniş.

i'timad-üd devle

 • Devletin itimadı, güveni.
 • Tar: Safevî sadrazamlarına verilen ünvan.

igtirar

 • (Gurur. dan) Aldanma, iğfâl olunma.
 • Gururlanma. Kibirlenme, böbürlenme. Güvenilmeyecek şeye güvenme.
 • Gaflette olma, gafil bulunma.

ihanet / ihânet

 • Hâinlik etmek, güveni kötüye kullanmak, sadâkat göstermemek.
 • İsyân etmek, karşı gelmek.
 • Küçük düşürmek, tahkîr etmek, hafife almak.

istinadgerde

 • İstinad edilmiş. Kendine güvenilmiş veya dayanılmış.

istişare / istişâre

 • Danışma, mühim bir iş için güvenilir birisiyle fikir alış-verişinde bulunma.

itimad / itimâd / اعتماد

 • Güven. (Arapça)
 • İtimâd edilmek: Güvenilmek. (Arapça)
 • İtimâd etmek: Güvenmek. (Arapça)

kalp

 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.

kavi / kavî

 • Kuvvetli, güçlü.
 • Güvenilir, sağlam.

kitab-ı muteber

 • İnanılır, güvenilir kitap.

kütüb-ü sahiha

 • Doğru, güvenilir hadis kitapları.

kütüb-ü sitte-i makbule

 • Kabul görmüş, güvenilir altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buharı, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

kütüb-ü sitte-i sahiha

 • Doğru ve güvenilir olan altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buhari, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

kütübüsitte

 • Güvenilir olan altı hadîs kitabı.

magrur

 • (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.

magrurane

 • Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Farsça)

magruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.
 • Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma.
 • Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.

mahamil-i sahiha

 • Bir söze yüklenen sahih, doğru ve güvenilir mânâlar.

me'men

 • Sağlam. Güvenilir. Emin yer.

meşşaiyyun / meşşâiyyun

 • Akla güvenip peygambere inanmayan felsefeciler.

metin

 • Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan.

mevsuk / موثوق / mevsûk / مَوْثُوقْ

 • Güvenilir, delilli, vesikalı.
 • Güvenilir, belgeye dayanan. (Arapça)
 • Güvenilir, belgeye dayalı.

mevsuk-ul kelim

 • Sözlerine inanılır. Söylediği şeylere itimad edip güvenilir.

mevsukan

 • Güvenilir ve sağlam şekilde, yazılı olarak kaydedilmiş.

mevsukiyet / mevsûkiyet / موثوقيت

 • Güvenilirlik, belgeye dayanma. (Arapça)

mu'teber

 • İtibâr gören. Beğenilen.
 • İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen.

mu'teberiyet

 • Yürürlükte olma, geçerlilik.
 • Muteberlik, güvenirlik.

mu'temed

 • Sözüne güvenilir kimse.
 • Müctehîd âlimlerin dînî bir mevzûdaki sözlerinden esas alınan kavl (söz), ictihad.
 • Kendine güvenilen. İtimad edilen kimse. Kendinden emin olunan. Ziyadesiyle doğru ve müstakim olan.

mu'temedün-aleyh

 • Kendisine itimad edilen ve güvenilen kimse.

mü'temen

 • (Emn. den) İnanılır, güvenilir, itimad edilir. Emniyetli.

muhaddis

 • Hadîs âlimi. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.

muhammed-ül-emin / muhammed-ül-emîn

 • "Doğru sözlü ve güvenilir" mânâsına Peygamber efendimizin lakabı.

muhammedü'l-emin / muhammedü'l-emîn

 • "Güvenilir Muhammed" mânâsında Peygamberimize (a.s.m.) verilen bir ünvan.

müslim

 • Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi.
 • Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

muteber / mûteber

 • İnanılır, güvenilir, saygın.

mütegarrir

 • Gururlanan, güvenilmeyecek şeye güvenen.

mutemed / mûtemed / معتمد

 • İtimad edilir, güvenilir.
 • Kendisine güvenilen.
 • Kendisine güvenilen.
 • Güvenilir. (Arapça)

mütevasık

 • Birbirine güvenip itimad etmek suretiyle anlaşan.

mütevekkil

 • Allah'a güvenip ve Onu vekil kabul eden.

rivayat-ı sahiha-ı sabite / rivâyât-ı sahiha-ı sâbite

 • Doğruluğu kesin ve sabit olan güvenilir rivayetler, hadisler.

rivayet-i sahiha-yı meşhure / rivâyet-i sahiha-yı meşhûre

 • Doğru ve güvenilir meşhur rivayetler; bilinen hadisler.

rümis

 • Sözüne güvenilmeyen kimse. Verdiği söze itimad edilmeyen kişi.

sahih / sahîh

 • Doğru, güvenilir, sağlam.

sekab

 • Dayanıp itimat edilen, güvenilen.

sened

 • Senet, güvenilir söz veya yazı.

seyyid-i sened

 • Dayanılan, güvenilen efendi.

sika / ثقه

 • (Çoğulu: Sikat) (Vüsuk. dan) İnanç, güven, itimad, emniyet.
 • Güvenilir ve inanılır kimse.
 • İnanç, güven, itimat, emniyet, güvenilir inanılır kimse.
 • Güvenilir kişi. (Arapça)

sikat

 • (Tekili: Sika) İnanılır kimseler. İtimad edilen, kendilerine güvenilen kimseler.

şuayb-ı emn ü adalet

 • Hz. Şuayb'in (a.s.) adaleti ve güvenilirliliği.

tevasuk

 • (Vusuk. dan) Birbiriyle andlaşma. Birbirine güvenip itimad ederek andlaşma.

tevatür / tevâtür

 • Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan, her asırda güvenilen kimselerin hepsinin bir şeyi, bir haberi bildirmeleri.

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.
 • Dayanacak, inanılacak şey.
 • Güvenilecek yer, kimse.

ümena / ümenâ / امنا

 • Güvenilir kişiler. (Arapça)

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

ustam

 • Güvenilir, emin. İtimad edilir. (Farsça)
 • Altın veya gümüşten yapılmış at eğeri. (Farsça)

üstam

 • Güvenilir, itimad edilir, inanılır, emin. (Farsça)
 • Gümüş veya altından yapılmış üzengi, at eyeri. (Farsça)

üstüvar / üstüvâr / استوار

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. (Farsça)
 • Güvenilir, itimad edilir. (Farsça)
 • Sağlam. (Farsça)
 • Güvenilir. (Farsça)

üstüvari / üstüvârî / استواری

 • Sağlamlık. (Farsça)
 • Güvenilirlik. (Farsça)

vedia / vedîa

 • Güvenilen kimseye saklamak için verilen mal. Emânet.

vekil / vekîl

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâtın dünyâda ve âhirette işlerini hakkıyla yerine getiren, rızkları veren, tevekkül etmeye (kendisine güvenilmeye) lâyık olan.
 • Bir kimsenin, bir işi yapmak için kendi yerine koyduğu, işini havâle ettiği kimse.

vüsuk / vüsûk / وثوق

 • Doğruluk, güvenilirlik.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Güvenilirlik. (Arapça)

yed-i emin / yed-i emîn

 • Kanunen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.
 • Mahkemece kendisine bir şey emanet olunan kimse.
 • Emniyetli, tehlikesiz ve korkusuz yer.
 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir lâkabı.
 • Kânûnen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.Mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse; güvenilir, emin el.

zahir haberler / zâhir haberler

 • Hanefî mezhebinin, İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ve talebelerinden gelen kuvvetli, güvenilir haberlerine verilen ad. Bu haberlere usûl haberleri de denir.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR