LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gümüş ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

adal

 • Gümüşü az olan para.

akça

 • (Akçe) Beyaz, oldukça beyaz.
 • Para.
 • Eskiden para ölçüsü olarak kullanılan küçük gümüş sikke.

akçe

 • Osmanlı Devletinin ilk zamanlarından îtibâren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. İlk sikkesi gümüşten yapıldığı için ak (beyaz, parlak) para mânâsına akçe denildi.

andezit

 • Yanardağ lâvlarının soğumuş kalıntısı.

ayar

 • Altın ve gümüşten yapılmış şeylerin saflık ve hafiflik derecesi.
 • Saadete, mutluluğa doğru gitme.

beladir

 • Kadınların kullandıkları altun, gümüş, zümrüt, yakut, elmas gibi süs eşyası. (Farsça)
 • Belâyı def etmek için verilen sadaka. (Farsça)

bendiş

 • Altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış. (Farsça)

bişar

 • Esir, kul, köle. Harpte teslim alınan kimse. (Farsça)
 • Altın, gümüş kakmalı işlemeler. (Farsça)
 • Takatsiz, dermansız, halsiz. (Farsça)

büharise

 • Altın ve gümüşten üç kıntar veya üçyüz rıtıl.

büteka

 • (Çoğulu: Bevâtık) Pota dedikleri âlettir ve kuyumcular içinde altın ve gümüş eritirler.

çar-yek

 • Çeyrek, dörtte bir. (Farsça)
 • Saatin dörtte biri, onbeş dakika. (Farsça)
 • Mecidiye denilen gümüş sikkenin dörtte biri ki, beş kuruşluk bir gümüş sikkedir. (Farsça)

ceyyid

 • Başka mâdenle karışım hâlinde basılmış altın ve gümüş paralardan, karışımında altın ve gümüş miktârı fazla olanlar.

cümame

 • (Çoğulu: Cümâm) Yuvarlak inci. Kıymetli taş. Gümüşlü boncuk. Büyük inci tanesi. Gümüşten yapılıp dizilen inci gibi toplar.

cümaz

 • Gümüşlü boncuk.

direm / درم

 • (Dirhem) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. (Farsça)
 • Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. (Farsça)
 • Dirhem, akçe, gümüş para. (Farsça)

dirhem

 • İslâmiyet'ten önce ve sonra kullanılan değişik ağırlıktaki gümüş paralar.
 • Okkanın dörtyüzde biri olan eski ağırlık ölçüsü.
 • Gümüş para.

dirhem-i şer'i / dirhem-i şer'î

 • Peygamber efendimiz zamânında kullanılan (3,36) üç gram ve otuz altı santigram ağırlığındaki gümüş para.

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

fakfon

 • Kim: Çinko, nikel ve bakırdan yapılan gümüş görünüşünde bir halita.

fasur

 • Gümüş tabak.

fels

 • Altın ve gümüşten başka mâdenlerden basılmış para. Çoğulu fülûstur.

fettane

 • Mehenk taşı. Altun ve gümüşü muâyeneye yarıyan taş.

fıdda

 • Gümüş.

fidda

 • Gümüş.
 • Gümüş.

fıdda / فضه

 • Gümüş. (Arapça)

fıdda-i halise / fıdda-i hâlise

 • Hâlis ve saf gümüş.

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

fızza

 • Gümüş.

fülus / fülûs

 • Altın ve gümüşten olmayan mâdenî paralar, pul. Fels'in çoğulu.

gaben-i fahiş / gaben-i fâhiş

 • Piyasadaki en yüksek satılandan altın ve gümüşte %2,5 ve daha fazlasına, urûzda yâni ölçülüp tartılan ve taşınabilen mallarda %5, hayvan için %10, binâ için %20'den, ibâdet konularında lâzım olan şeylerde de piyasadaki fiyatından iki misli fazla olan aldanmalar.

gareb

 • Gümüş kadeh.
 • Kavak ağacı.
 • Havuzla kuyu arasına dökülen su.
 • Bir nevi koyun hastalığı.

girit madalyası

 • Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi.

gülabdan

 • İçine gülsuyu konularak mevlüt gibi toplantılarda serpmeye mahsus kap. Bu, çiniden, gümüşten veya altundan yapılırdı. Buhurdanlar ile birlikte bir takım teşkil ederdi.

gümüş kozak

 • Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

hacereyn

 • İki taş.
 • Mc: Altun ile gümüş.

halahil

 • (Tekili: Halhal) Arap kadınlarının süs olarak ayak bileklerine taktıkları halkalar. Bunlar altun veya gümüşten yapılır.

halhal

 • Eskiden kadınların süs için ayaklarının topuklariyle baldırları arasına yani ayak bileklerine taktıkları altundan veya gümüşten yapılmış halka. Ayak bileziği.
 • Kadınların ayak bileklerine taktıkları altın veya gümüş halka, ayak bileziği.

haly

 • (Çoğulu: Huliy) Altından ve gümüşten olan süs eşyâları.

hilali saat / hilalî saat

 • Kalıbı gümüş olmayıp bakır veya tombak olan eski saatlere verilen addır.

hırka-i saadet

 • Cenab-ı Peygamber'in (A.S.M.) İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda gümüş sandık içinde muhafaza edilen hırkasıdır. Mısır'ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer emanat-ı mübareke ile beraber Yavuz Sultan Selim Han'a hediye edilmiştir. Hırka-i Şerif de denir.

hırs

 • (Hurs) Takdir, kıyas.
 • Altın veya gümüşten halka.

homa

 • Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı ve şimdiki ismi Gümüşsu olan bir kasaba.

huliyy

 • (Çoğulu: Huliyyât) Altun, gümüş, elmas, zümrüt, vs. gibi süs eşyası. Mücevher.

hulliyyat

 • (Tekili: Hulliyy) Pırlanta, altun, gümüş gibi süs eşyaları.

hurs

 • (Çoğulu: Hursân) Altından ve gümüşten olan halka.
 • Kulağa taktıkları küçük halka.

ibrik

 • (Çoğulu: Ebârik) Topraktan, tenekeden, hattâ bakırdan, gümüşten, altundan yapılan emzikli su kabı.
 • Abdest almağa, çay, kahve v.s. yapmağa yarayan ayrı ayrı ve türlü türlü kaplar.
 • İyi ve parlak kılıç.

ifrazciyan

 • Darphanede sikke (para) kesenler. Altun, gümüş ve bakır madenlerini para haline getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir.

iftihar madalyası

 • Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san'atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sâri hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887) Madalyanın ön yüzünde yukarı k

ikilik

 • t. İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para.
 • İki kısımdan meydana gelmiş.
 • Ayrılık, ihtilâf, ikiye bölünme, iki taraf olma.

imtiyaz madalyası

 • 2. Abdülhamid'in 11/10/1885 tarihli emriyle devlet ve memleket yararına hizmet edenlere, vazifeyle gönderildikleri yerde başarı gösterenlere verilmek üzere çıkarılan madalya. Altun ve gümüşten olmak üzere iki çeşit olan bu madalyaların ön yüzünde II. Abdülhamid'in "Elgazi" tuğrası, bunun altında sal

kabia

 • Kılıç kabzasının başında olan gümüş veya demir.

kald

 • Gümüş bilezik.

kazim

 • (Çoğulu: Kazmân-Kazam) Gümüş.
 • Yazı yazmada kullanılan beyaz deri.
 • Davara verdikleri arpa.

kem-iyar

 • Ayarı bozuk. Hileli. Kalp altun veya gümüş. (Farsça)

kıntar

 • (Çoğulu: Kanâtir) Yüzyirmi rıtıl veya yetmiş bin dinar.
 • Çok mal.
 • Bir sığır derisi dolu altın ve gümüş.

kudas

 • Gümüş boncuk.

kuraze

 • Altun ve gümüş kırıntısı.
 • Kumaş parçaları.

lakat

 • Yabandan toplanan nesne.
 • Mâdende bulunan gümüş ve altın parçaları.

lücc

 • Engin sular.
 • Gümüş.
 • Ayna.
 • Kalabalık cemaat.

lücce / لجه

 • Kalabalık. (Arapça)
 • Gümüş. (Arapça)
 • Deniz, engin su. (Arapça)

lüceyn

 • Gümüş.

lüha

 • Gümüş.
 • Bahşiş, atâ, hediye.

magşuşe

 • Gümüş ve bakır karışığı akçe.

mahmudiye

 • Sultan 2. Mahmud adına yapılan ve kalyon büyüklüğünde olan eski bir harp gemisi.
 • Sultan 1. Mahmud zamanında basılan 23 ayar altın.
 • Sultan 2. Mahmud zamanında basılan ve yirmibeş gümüş kuruş değerinde olan ince altın sikke.

mebrud

 • Soğuk, soğumuş.

mecidiye

 • Sultan Abdülmecid zamanında 1840'da basılmış 20 kuruş değerinde gümüş para.

mecmuat-ül ahzab

 • Şeyh Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevî'nin üç ciltlik bir duâ mecmuası.

mecmuatü'l-ahzab

 • Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevi'nin derlediği üç ciltlik dua kitabı.

mehenk

 • Ölçü. Miyar.
 • Altın ve gümüş ayarını anlamaya mahsus taş. Üzerinde altın tecrübe edilen siyah taş.

mehr

 • Erkeğin evlenirken kadına vereceği ve kadının hakkı olan altın, gümüş veya her hangi bir mal yâhut menfaat.

mehr-i misl

 • Mehir söylenmeden veya mehir vermemek şartı ile yapılan bir nikahtan sonra, kadının, baba tarafından akrabâsının kadınlarına bakılarak bunlara verilen mehir kadar verilmesi kararlaştırılan altın, gümüş, mal veya herhangi bir menfeat.

mehr-i muaccel

 • Miktarı tesbit edilen (belirlenen) ve nikâh sırasında erkeğin evleneceği kadına peşin olarak ödemesi gereken altın, gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal yâhut bir menfaat.

mehr-i müeccel

 • Miktarı nikah yapılırken tesbit edilip, ödenmesi daha sonraya bırakılan yâni erkeğin evleneceği kadına sonra ödeyeceği altın, gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal yâhut bir menfeat.

mesiha

 • (Çoğulu: Mesâyih) Gümüş parçası.
 • İyi ve yeni yay.

meskukat / meskûkât

 • Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralar.

mifras

 • (Çoğulu: Mefâris) Gümüş kesecek âlet.
 • Demir.

mufazzaz

 • Gümüş kaplamalı, gümüşlü.

müfezzaz

 • Gümüşlü, süslü.

mugarrak

 • (Gark. dan) Suya daldırılmış.
 • Gümüşle süslü.

mühr-i nübüvvet

 • Peygamberlik mührü; Peygamber efendimizin mübârek sırtı ortasında, sol küreğine yakın kalbi hizâsında bulunan nübüvvet mührü. Gümüş teninde, letâfet vardı, İrice Mühr-i nübüvvet vardı. Sırtında idi, Mühr-i nübüvvet, Sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize edenler ta'rîf, Bir büyük ben idi, mühr-i

mukayada satışı / mukâyada satışı

 • Altın ve gümüşten başka, ayn (belli) olan bir malı yine ayn olan mal karşılığında satmak.

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nakdeyn

 • Basılmış para hâlindeki altın ve gümüş.

natık

 • Konuşan. Söz eden, söyleyen, beyan eden. İdrak eden. Bildiren. Fikir ederek düşünen.
 • Altın ve gümüş gibi olan mal.

nesike

 • Hak yoluna kesilen kurban.
 • Altın veya gümüş külçesi.

nisab

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m

nukre

 • Külçe hâlinde gümüş.
 • Ense çukuru.

nukud / nukûd

 • Basılmış altın ve gümüş paralar. Müfredi (tekili) Nakddır.

para

 • Alış-veriş aracı olarak kullanılan, biriktirme ve tasarruf etmeye yarayan, çeşitli mâdenlerden veya kağıttan îmâl edilmiş değer ölçüsü. Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralara sikke veya meskûkât, altın paralara dînâr, gümüş paralara dirhem denir.

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

pota

 • Toprak veya mâdenden yapılmış, kimyacı, eczâcı, mâdenci veya kuyumcu âletlerindendir. Altın, gümüş ve benzeri mâdenlerin eritilimesine mahsustur. (Farsça)

pul

 • Altın ve gümüş dışındaki mâdenî paralar.

sace

 • Hatıl ağacı.
 • Altın ve gümüş ayarını astıkları ağaç.

saliha

 • Safi gümüş.
 • İyi, sâlih kimse.

sanem

 • Put, odundan, altından ve gümüşten yapılan insan heykeli.

sarf satışı

 • Nakd hâlindeki veya işlenmiş altını ve gümüşü birbirleri karşılığında satmaktır.

savat

 • (Aslı: Sevâd'dır) Gümüş üstüne kurşunla yapılan kara kalem nakışlar.
 • Derede hayvanlara su içirilen yer.

savlec

 • Misk.
 • Gümüş.

sebike

 • Eritilerek kalıba dökülmüş şey, külçe. Kalıba dökülmüş altın veya gümüş.
 • Hafif, küçük.

sehale

 • Altın, gümüş gibi değerli maddelerin kırıntıları.

settuka

 • İki tarafı gümüş ve içi bakır olan akça.

sim / sîm / سيم

 • Gümüş. Gümüş para. (Farsça)
 • Gümüşten. Sırmadan. (Farsça)
 • Gümüş.
 • Gümüş. (Farsça)
 • Gümüş tel. (Farsça)
 • Gümüş para. (Farsça)

sim ü zer

 • Gümüş ve altın.

sim-ten

 • Gümüş tenli. (Farsça)

simber / sîmber / سيمبر

 • Gümüş gibi beyaz göğüslü. (Farsça)

simendud

 • (Sim-endud) Gümüş kaplı. Gümüş yaldızlı. (Farsça)

simin / sîmîn / سيمين

 • Gümüşten. (Farsça)
 • Gümüş gibi, gümüşe benzer. (Farsça)
 • Gümüşten. (Farsça)
 • Gümüş gibi beyaz. (Farsça)

simin-ten

 • Gümüş tenli. Gümüş gibi beyaz ve parlak vücutlu. (Farsça)

simten / sîmten / سيم تن

 • Gümüş tenli. (Farsça)

sümür

 • Gümüş.

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

sündüs-misal / sündüs-misâl

 • Dokunuşunda altın, gümüş tellerin de bulunduğu bir tür ipekli kumaş gibi.

tafziz

 • Gümüş kaplama, gümüşleme.

tagziz

 • Gümüşle süslemek.

tal

 • Bakır veya gümüş tepsi. (Farsça)
 • (Parmaklara takılan) zil. (Farsça)

telkari / telkârî / تل كاری

 • Gümüş işleme. (Türkçe - Farsça)

tenvih

 • Sulandırma.
 • Yaldızlama.
 • Haksız bir şeyi yapmacık şeylerle süsleyip haklı gösterme.
 • Başka bir madeni, altın veya gümüş suyuna daldırma.
 • Bir kimsenin nâmını, şânını yükseltme.

tibr

 • Altın parçası. Altın ve gümüş tozu.

uruz / urûz

 • Altın ve gümüşten başka canlı ve cansız her çeşit mal.

ustam

 • Güvenilir, emin. İtimad edilir. (Farsça)
 • Altın veya gümüşten yapılmış at eğeri. (Farsça)

üstam

 • Güvenilir, itimad edilir, inanılır, emin. (Farsça)
 • Gümüş veya altından yapılmış üzengi, at eyeri. (Farsça)

verık

 • Çok eskiden kullanılan gümüş para. Kıymetli para.

verik

 • Sikkesiz gümüş.
 • Gümüş.

vezne

 • Tartı. Terazi.
 • Tartı yeri. Eskiden altun ve gümüş paralar sayı ile olduğu gibi tartıyla da alınıp verildiği için bu tabir meydana gelmiştir. Para alınıp verilen yer mânasında da kullanılır. Devlet daireleri ile büyük müesseselerde para alıp veren memura Veznedar denir.
 • Barut

yuda / yûda

 • Hz. İsâ'yı (a.s.) 30 tane gümüş madeni karşılığında ele veren kişidir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın